onsdag, juni 22, 2005

Incitament för nyanställningar behövs

Om efterfrågan på arbetskraft ökar är det inte säkert att efterfrågan på fler anställda också ökar. Uppgivna företagare kan låta bli att anställa på grund av administrativa regler, skatteregler och otillräckligt med riskkapital.

< För att företagen skall anställa anställa fler måste det vara lönsamt. Det är få företag som bedriver välgörenhet och av pur tacksamhet för någon favör skulle anställa en person till om det inte var lönsamt. Slutsatsen av detta är att det populistiska pratandet om hur enkelt fler jobb i näringslivet kunde åstadkommas om t ex vart och ett av våra 300 000 företag anställde en person till borde upphöra. Så enkelt är det inte!

Varför skulle en ICA-handlare med fem anställda med en fast kundkrets sedan lång tid tillbaka anställa en person till (+20 %) för att LAS eller 3:12-reglerna avskaffades? Om företaget kan bära 20 procent högre lönekostnad tyder det på att prisläget i utgångspunkten är för högt. Vad skulle den nya personen göra? Jo, avlasta de redan anställda så att de fick det bekvämare. Det låter väl bra? Sex personer gör nu fem personers jobb och alla kan ta det lugnare och sysselsättningen ökar med en femtedel. På denna nivå tycks nationalekonomikunskaperna befinna sig i debatten i dagens Sverige.

Eftersom priserna inte är satta så att det finns en möjlighet att anställa utan prishöjningar måste vi räkna med sådana. Om vi grovt antar att alla produkter består av ersättning till arbete och kapital i oförändrad proportion skulle 20 procent fler sysselsatta också fordra 20 procent högre priser. Vill vi betala detta för att en produktivitetsminskning på 17 procent skall åstadkomma 20 procent fler jobb?

Kan denna fråga egentligen ställas? Om vi betalade 20 procent högre priser för allt möjligt skulle våra pengar till sist ta slut och vi skulle få dra in på något. Om vi då drar in på allting med 17 procent skulle vi ha råd att betala 20 procent högre pris på det som är kvar. Men då skulle alla arbetsgivare vara tvungna att avskeda 17 procent av de anställda och vi är tillbaka i utgångsläget!

Både arbetskaraften och de anställda måste efterfrågas

Om vi för ett ögonblick skiljer mellan arbetskraft och anställda kan vi konstatera att först måste det finnas behov av arbetskraft. Den finns hos personer som kan anställas. Men om anställandet är omgärdat med för mycket hinder kan resultatet ändå bli att det inte finns efterfrågan på nya anställda. Företagen tackar nej till sina kunder eller höjer priserna när efterfrågan stiger. Men de anställer inte nya personer eftersom det är så "svårt". Är det där vi är idag?

Den frågan vill jag gärna ha svar på.

Om vi för resonemangets skull antar att det finns efterfrågan på arbetskraft men inte på anställda, hur skulle vi kunna råda bot på denna motsättning? Det är enligt internationella undersökningar så att företagandet i Sverige är mindre omfattande än i andra länder. Det tyder på en mentalitetsskillnad eller en regelskillnad. Svenskar är kanske mer trygghetsfixerade än andra nationaliteter. I så fall måste det kompenseras med åtgärder på regelsidan.

Tre områden med hinder

Vilka regelförändringar behövs då för att stimulera nyföretagandet och det expansiva småföretagandet? Eftersom forskningen numera påvisat att det inte är storföretagen som åstadkommer ökningar av sysselsättningen (som man trodde förut) är det nödvändigt att göra lättnader som inte är så angelägna för storföretagen som för SME-företagen (små- och medelstora). Då kan man se tre områden där det kan behövas förändringar: Administrativa regler, skatteregler och riskkapitalförsörjningen.

Administrativt kan det vara svårt att registrera och starta ett nytt företag. Skatteadministrationen är både omständlig och okänslig. Risken för misstag är stor och opropportionerligt stora straffavgifter för något litet misstag (någon dags försening) är alltför vanliga. Uppfattningen att skattemyndigheterna och annan överhet har som utgångspunkt att motarbeta mindre företagare ("de är skurkar och skattesmitare hela bunten") är alltför utbredd. Lagen om anställningsskydd gör småföretagen mindre benägna att anställa. Kanske gäller det även MBL. Att till 15 procent ansvara för kostnaderna för de anställdas långtidssjukskrivningar är också ett hinder. Statistiskt uppgiftslämnande kan vara en plåga. Att ansvara för de anställdas skatter och dessas andra aktiviteter är ytterligare hinder.

Skattereglerna anses missgynna de mindre företagen. Förmögenhetsskatten lanserades för några år sedan som ett stort hinder. Det var egendomligt eftersom småföretagare inte betalar förmögenhetsskatt på arbetande kapital. (Denna fråga handlar istället om kapitalförsörjningen.)

De s k 3:12-reglerna som skall hindra småföretagarna att ta ut lön som lågbeskattad kapitalinkomst anses vara ett annat hinder. Men här finns många undantag och det är bara i sällsynta fall med extremt expansiva företag som det går att visa att reglerna ekonomiskt utgör ett hinder. Problemet med 3:12 är snarare psykologiskt. Regelsystemet är oerhört komplicerat och omfattande. Det obegripliga ses därför som liktydigt med ett faktiskt hinder. Dessutom utgör de ett hot mot medfinansiärer som inte arbetar i företaget. Dessa kan lätt beskattas som om de fick ersättning för arbete vilket diskriminerar jämfört med en satsning i ett noterat företag.

Den sk dubbelbeskattningen är en tydlig diskriminering av riskkapitalsatsningar jämfört med lånekapital. Räntekostnader beskattas med 30 procent medan aktieutdelning beskattas (normalt) med först 28 procent (bolagsskatt) och därefter med 30, vilket blir 28+0,3x72=49,6 procent.

Realisationsvinsbeskattningen är högre i Sverige än i andra länder. Detta gäller särskilt för sk långtidsinnehav av aktier. En företagare får alltså ut mindre i slutändan i Sverige än i andra länder. Dessutom leder den högre skatten till att det för medfinansiärer istället blir lockande att placera kapitalet utomlands med i praktiken noll i skatt. Detta försämrar riskkapitalförsörjningen.

Riskkapitalförsörjningen är viktig för de mindre företagen som inte har tillgång till den internationella kapitalmarknaden. Internationaliseringen av kapitaltillgången är ingen lösning för de nya jobben eftersom dessa inte kommer till stånd i de storföretag som är de enda som har tillgång till marknaden. En felaktig ekonomisk teori är alltså ett av hindren för att fler nya jobb skall kunna skapas.

Ett sätt att öka tillgången på riskkapital är att avskaffa statsskatten. Det behövs fler personer som kan bygga upp ett kapital för att det skall startas nya företag. Att ta ut 20 procents extra skatt redan vid 26 000 kr/mån, som ligger något under medellönen för heltidsanställda, är ett sätt att hämma nyföretagandet. Empiriska undersökningar har visat att sannolikheten är dubbelt större att man startar ett företag om man har finansiella tillgångar på 200 000 kr (DN 7/10-02). Dessutom skulle 3:12-reglerna bli överflödiga.

Ett annat sätt att öka tillgången på riskkapital hos medfinansiärerna är att avskaffa förmögenhetsskatten och lindra reavinstskatten på långsiktsinnehav. Båda dessa skatter medför kapitalflykt till utlandet. Om pengarna stannade kvar i Sverige skulle de som är släktingar och vänner till expansiva småföretagare kunna satsa en del av sitt kapital för att ge nya jobb. Det går inte om pengarna finns utomlands. För att locka hem de ca 500 miljarer kr som redan finns utomlands kan en skatteamnesti genomföras i samband med en reform.

Näringslivets företrädare gör dock misstaget att peka på alla dessa hinder och förorda lättnader som om detta i sig skulle räcka för att skapa fler jobb. Då blir naturligtvis paranoida socialister misstänksamma och dömer ut propåerna som egoistiska förslag för att gynna dem själva. (Genom sig själv bedömer man andra.) Man måste antingen kunna visa att det finns ett lager av projekt som väntar på att förlösas eller också visa hur efterfrågehöjande åtgärder kan realiseras endast om de förslagna lättnaderna också genomförs.
Feldt vill öka efterfrågan>

12 Comments:

At 22 juni, 2005 23:22, Anonymous Anonym said...

Jobben måste LOCKAS fram

Tillväxten skapar jobben. Och tillväxten skapas av kreativa företagare i stora som små företag. I de stora rationaliseras dock dagens produktion i sådan takt att jobben ofta inte blir fler. Då blir småföretagens situation särskilt viktig. Sådana företag som endera är helt nya för nya produkter eller som har potential att expandera, ex.vis med export.

Då är ditt exempel med ICA-handlaren irrelevant. Men kanske han kan sälja mer, åtminstone på sommaren, om ett turistföretag börjar dra mer folk till orten.

För att en kompetent person, som då är höginkomsttagare, skall lämna en anställning och starta företag, behöver han en finansiell buffert. Detta gäller nästan oberoende av hur mycket banker och riskkapitalister är beredda att satsa. Som du anmärker gör statsskatten privat kapitalbildning svår. Lägg till fastighetsskatten, som kan kräva 40 – 50 tusen kronor kontant varje år för dem som varit så kloka och förutseende att de skaffat ett attraktivt boende. Det är många företagsetableringar som blir ogjorda därför.

När det lilla företaget skall skapa jobb för fler än ägaren, uppstår många hinder som du nämner. Jag vill belysa några.

Under 90-talskrisen uppstod ett läge då många storföretag sprängde sina övertidsuttag, fast det fanns kompetent personal att anställa på orten, sådana de avskedat tidigare. Jag gjorde ett överslag som visade att man accepterade merkostnader av storleksordningen 80 000:- hellre än att anställa en person. Huvudsakliga orsaker var nog LAS och MBL.

För småföretagaren är dessa lagar och den makt de ger till facket av mycket större dignitet. Jag känner flera småföretagare som säger att de inte har några problem alls, men också flera som upplevt hur illa det kan bli. Här gäller samma sak som i ett lotteri, fast tvärtom. Det förhållandet att de flesta får nitlotter betyder inte att det inte finns några vinster.

Jag har själv sett hur en ”vinst” kan se ut. En tjuv som kunde regelverket, sjukskrev sig, när han kände att avslöjandet kunde komma. Det gjorde att vi inte kunde avskeda honom. Det får man inte göra med sjukskrivna. Och inte fick man anföra händelser äldre än en månad, som ju snart hade gått. Efter ett år fick vi en uppgörelse med facket om att betala ett antal månadslöner, för att han skulle säga upp sig själv. Det kunde ha kostat villan. I Skåne minns vi hur den vårdare som smetade avföring i en 90-årings ansikte fick närmare en halv miljon i skadestånd, för att man inte hade talat med facket innan vårdaren fått besked att han skulle avskedas. Sådant paragrafrytteri är det räddaste en liten företagare är för. Han har inte en advokat vid armbågen hela dagarna.

I ett litet företag blir en anställd en del av familjen. Han måste ju kunna sköta firman då chefen är borta på resa eller semester. Han får tillgång till alla nycklar och all viktig information. Då skall det räcka att chefen inte ”trivs” med vederbörande för att säga upp anställningen. Finns misstanke om oegentligheter har det lilla företaget små möjligheter att ta på sig en lång process med polisundersökningar etc. Som bekant är det brottsligt av en arbetsgivare att själv försöka skaffa bevis med dold kamera eller mikrofon. Det är ju inte lämpligt att man ber kunder att göra sådant.

När jag startade eget för 25 år sedan var det ETT gott råd jag fick från många affärsbekanta: ”För liv och pina akta dig för att anställa någon.” Under åren har jag sett hur flera av mina leverantörer skalat ner sin verksamhet, för att helt slippa alla bekymmer med anställda. En plastfabrikör med 8 anställda byggde ut fabriken för dem, men tröttnade på bekymren och sade så småningom upp allesammans. Ensam har han hela verkstaden, halva omsättningen och tre gånger så stor egen inkomst.

LAS dödar många företag innan de startats.

Till sist: beskattningen gör att det är små utsikter att ”bli rik”. Varför skall man då ta alla riskerna med att starta ett företag. Har man ett, varför skall man då anställa någon, om man har en någorlunda anständig inkomst ändå. Det är främsta orsaken till att svenska småföretagare inte ens vill försöka expandera.

Företagare måste LOCKAS till att skapa jobb. T.o.m. Nuder har insett att sådana inte kan skapas av politiker eller fack och att de inte kan kommenderas fram. Detta är den insikt som måste spridas i samhället.

 
At 23 juni, 2005 10:11, Blogger Erik Starck said...

"Varför skulle en ICA-handlare med fem anställda med en fast kundkrets sedan lång tid tillbaka anställa en person till (+20 %) för att LAS eller 3:12-reglerna avskaffades? Om företaget kan bära 20 procent högre lönekostnad tyder det på att prisläget i utgångspunkten är för högt. Vad skulle den nya personen göra? Jo, avlasta de redan anställda så att de fick det bekvämare."

Knappast. En extra anställd är nya möjligheter, nya affärer. Kan man öppna en korvkiosk vid ICA-affären? Hyra ut DVD-filmer? Sälja julgranar? Tvätta bilar?

Möjligheterna är många, men de innebär alla en risktagning. En risk som måste ge avkastning nog för att motivera beslutet. Med sänkta skatter och ändrade 3:12-regler skulle risken kunna sänkas markant.

Det är tydligt att många nationalekonomer inte förstår entreprenörens vardag och hur hon tänker. Lite synd.

/Mvh Erik
framtidstanken.com

 
At 23 juni, 2005 11:12, Anonymous Anonym said...

Jag är småföretagare och har massor av idéer som jag skulle vilja förverkliga. Många av dem skulle förmodligen glädja ett fåtal men, vem vet, i något fall kanske det skulle bli nästa stora svenska succé.
Nu har jag dock upp över öronen med jobb som kommer från mina befintliga tjänster så jag har ingen möjlighet att med nuvarande styrka utveckla/förverkliga nya idéer, jag säger tom nej till uppdrag idag.
Så med en helt annan arbetsrätt (som till största del skulle behöva regleras av vad jag och den anställde själva kommer överens om) skulle jag kunna sysselsätta fler personer idag och framförallt skulle jag kunna ta risker med att utveckla mina idéer för att eventuellt sysselsätta väldigt många framöver.
Allt för mycket riskkapital går till själva anställningen (det känns alltid som den stora risken i min verksamhet) och allt för lite går till utvecklingen av själva tjänsterna/produkterna.
Alltså hämmar LAS och 3:12-reglerna (tillsammans med det ansvar och de kostnader som arbetsgivare åläggs vid anställningar) tillväxten av efterfrågan på arbetskraft/anställda.

 
At 23 juni, 2005 12:51, Blogger Danne Nordling said...

Helhetsperspektivet måste också beaktas

Om det blev lättare att anställa genom förmånligare regler och större tillgång till riskkapital, skulle då antalet nya jobb kunna öka med 300 000 inom några år utan ytterligare åtgärder?

Varje företagare med idéer ser ju en sådan möjlighet och med 300 000 företagare blir det minst 300 000 nya jobb - det är teorin. "Kan jag så kan alla." Men alla företagare är inte intresserade av expansion och har inga konkreta idéer om vad en extra anställd skulle göra.

Teorin går dock fortfarande att försvara eftersom det kan göras gällande att tillräckligt många vet vad en eller flera extra anställda skulle kunna producera och hur resultatet kan säljas med vinst (finns det empiriska studier?). Antag att summan av dessa intentioner betyder att näringslivet skulle kunna anställa 10 procent fler. Då säger den ekonomiska teorin att detta är omöjligt eftersom de som skall köpa den 10-procentiga produktionsökningen inte har pengar till detta. Efterfrågan på nya produkter har inte ökat för att dessa nyttigheter har kunnat produceras.

Mot detta anförs Says lag: utbudet skapar sin egen efterfrågan. Med den begreppsapparat som dominerade på gamle Says tid var det definitionsmässigt sant. Lönefonden som företagsägarna använde för att förskottera arbetskraftens subsistensmedel måste ju ha ökat för att fler skall kunna anställas. När lönen betalas ut för flera kunde den ökade produktionen också efterfrågas.

Lönefondsteorin har övergivits av många ekonomer, men just i detta fall ligger det något i den. Om det blir lättare att disponera riskkapital för nyanställningar kan vi se de löner som därmed kan betalas ut under period 1 som en ökning av efterfrågan. När dessa pengar kommit tillbaka kan lönerna under period 2 bekostas osv.

Men det stämmer ändå inte. Varifrån kommer det kapital som genom en utbudsreform nu satsas som riskkapital i form av nyanställningar? Rimligtvis är det inlånat i banksystemet och sedan utlånat till mera riskfria aktiviter. Dessa pengar kan inte utan vidare disponeras utan att det blir en efterfrågeminskning.

Slutligen finns problemet med att de nya jobben skapas med hjälp av personer som redan lyfter bidrag. När de anställs ökar efterfrågan bara med skillnaden mellan bidrag och lön. Resten blir en saldoförbättring för den offentliga sektorn. Detta borde dock gå att lösa med hjälp av en skattesänkning.
/DNg

 
At 23 juni, 2005 15:43, Anonymous Anonym said...

Skattesänkningar är lika sannolika som att tomten finns, så det är tämligen meningslöst att diskutera dem.

Det mest effektiva sättet för en småföretagare att lösa sina problem idag är att rösta med fötterna, d.v.s. bygga upp sitt företag i ett mer företagarvänligt land.

Vill man sedan komma tillbaka till Sverige efter några år så gör man det lämpligtvis som turist, utan att bli dragen i den snara som vissa i regeringen skapat åt både svenska småföretagare och exempelvis lettiska byggnadsarbetare.

Från sittande partitroika handlar det tyvärr bara om ren makt. Det finns ingen som helst vilja till förändring (om det inte leder till SÄMRE villkor för småföretagen förstås). Det enda språk som sittande regering begriper är maktspråk. Det räcker att lyssna på Hans Karlsson i 30 sekunder för att inse det.

Att bygga nya företag utanför Sveriges gränser blir då både helt naturligt.

En åkersork har intet att vinna på att försöka resonera med en huggorm.

 
At 24 juni, 2005 19:14, Anonymous Anonym said...

Sossarna är experter på selektiva åtgärder, vars återverkningar får motsatt effekt mot den avsedda.

Nu senast har man för att få med sig miljöpartiet beslutat om ett friår och detta har kombinerats med ett aktivitetsstöd för långtidsarbetslösa, som via kurser ska lära sig hur det går till när man söker jobb.

Nu hade detta emellertid aitt aber. Det visade sig att slantarna till starta-eget-företag plötsligt in räckte till.
Men det finns som känt inget problem som inte har sin lösning och i detta fall hittade man på att för att få detta jobb-stimulerande bidrag så måste man uppfylla två och tre kriterier.

Dessa var att vara kvinna, att vara invandrare samt att omfattas av aktivitetsgarantin. Det betyder alltså att alla företagsamma killar som är svenskar är ställda off-side, men det är inte heller så fasligt farligt, har killen kanske tur och kan vara både arbetslös och få ett friår i stället.

Vem var det för övrigt som för ett par mandatperioder sen tyckte att vi svenskar alla skulle få sex veckors semester? Kanske skulle det ha varit ett bra medel mot ökad arbetslöshet?

 
At 25 juni, 2005 12:34, Anonymous Anonym said...

En fråga av teknisk natur:
Jag hade fått för mig att man måste betala sociala avgifter (arbetsgivaravgift) för lön man tar ut till sig själv, men att detta inte gällde kapitalinkomster, varför det även utan statsskatt skulle vara mer lönsamt att gå kapitalinkomstvägen. Om avskaffande av statsskatt skulle onödiggöra 3:12-reglerna så måste jag ha fattat fel någonstans. Kan någon tala om för mig vad jag missat?

 
At 26 juni, 2005 02:03, Anonymous Anonym said...

Det verkar handla om att vissa utvalda ska kunna ta ut exempelvis 1,097 miljoner kronor som kapitalinkomst (detta går då bra att ta ut till 30 procents platt skatt, något som med hjälp av skattekonsult säkert kan dras ner till nära noll) och deklarera ynka 3 miljoner som lön med full "arbetsskatt".

Men om Svensson (som saknar kapital) lyckas jobba ihop en halv mille till sig själv så ska Svensson pröjsa 70 procent.

Annars skulle Svensson kunna upptäcka att han inte längre behöver staten i samma utsträckning. Han klarar sig ju själv!

Alltså måste staten se till att Svensson inte kan klara sig själv.

Därav progressiv skatt på Svensson som jobbar sk-ten ur sig, men låg skatt på den som redan äger miljarder.

Kör utrikes redan från start säger jag. Estland och Lettland välkomnar svenska företagare - och vi vet ju hur det förhåller sig på andra hållet.

 
At 26 juni, 2005 11:48, Anonymous Anonym said...

Även om det inte riktigt är så utgår gärna politiker och allmänt välvilliga medborgare från att alla vill jobba och göra rätt för sig på legalt sätt.

Men så är ändå inte riktigt fallet.
Därutöver har vi en rad regelverk, som dels syftar till att hjälpa dem som har det svårt, som behöver särskilt stöd för att komma in på arbetsmarknaden och som behöver hjälp i vad som bedöms vara initialskeden.

Till den senare gruppen hör bl a nyanlända invandrare, vilka innan de fått sina jobb måste få särskilda stöd.

Vilket är det då? Jo, socialbidrag, hyresbidrag och barnbidrag om de har barn. Därutöver tillkomer ofta även kostnader för barnomsorg, skola, arbetsmarknadsutbildning och annat.

Men om vi bortser från det senare så får ett gift par med låt säga sju barn netto 35 000 kronor i månaden.

Om dessa invandrare lyckas få sina jobb försvinner. socialbidraget och hyresbidraget. Dessutom måste de betala inkomstskatt och maxtaxa på dagis.

Summerar man detta, de individuella fallen kan självfallet skifta en del, så är det långt ifrån säkert att alla om ens flertalet vill gå från bidrag till jobb.

Det behöver knappast sägas att vi har motsavarande fall även bland svenska medborgare i liknande situationer samt att socialbidragens storlek och konstruktion kan skifta en del mellan landets kommuner.

 
At 26 juni, 2005 22:17, Blogger Danne Nordling said...

Till Dan T - Om man tar ut överskottet ur företaget som utdelning blir skatten 50 procent på grund av kombinationen med bolagsskatten. Med drygt 30 procents inkomstskatt och 32 procents arbetsgivaravgifter blir skatten också ca 50 procent. Därför behövs inga invecklade 3:12 regler för att förhindra företagarna från att omvandla löneinkomst till aktieutdelning om statsskatten avskaffas. De lindringar av dubbelbeskattningen som 3:12 också innehåller bör dock behållas.
/DNg

 
At 27 juni, 2005 04:10, Anonymous Anonym said...

Det finns ett annat sätt att öka anställningar: att minska på oförutsedda utgifter. I Japan har finns ofta en fast mängd frånvaro bestämd som arbetstagaren får ersättning för, t.ex. 4 veckors frånvaro som kan användas varje år och 2 veckors frånvaro som kan sparas varje år. Frånvaron kan användas för sjukdomsledighet eller semester.
Ett liknande system i Sverige skulle leda till att företagen har en begränsad kostnad för frånvaro (t.ex. max. 6 veckor). Ingen behöver känna att någon ligger de andra anställda till last i och med att mängden frånvaro är lika för alla.

 
At 30 juni, 2005 16:39, Anonymous Anonym said...

Tack för förklaringen! Jag hade lyckats med konststycket att glömma bort bolagsskatten.

 

Skicka en kommentar

<< Home