torsdag, september 29, 2005

Kampen mot växthuseffekten

De politiska regleringar som kampen mot växthuseffekten initierar har bekämpats på tre nivåer: koldioxid är i själva verket bra; utsläppen leder inte till global uppvärmning; om utsläppen är ett problem bör avskogningen stoppas hellre än att satsa på svenska etanolbilar.

Världen bränner fossila bränslen. Det leder till utsläpp av den ofarliga gasen koldioxid, CO2. Många tror att denna gas utgör en nedsmutsning av atmosfären. Så är inte fallet. Gasen ingår i den s k fotosyntesen - det kretslopp som alstrar liv och organiska ämnen (mat). Men det finns en teori som säger att ökad halt CO2 i atmosfären genom en fysikalisk process leder till att en större del av solens värmestrålning behålls på jorden.

Atmosfärens temperatur skulle alltså stiga. Detta kan både välkomnas och ge anledning till oro. De som är intresserade av aktivism tar gärna fasta på det senare. Koldioxidutsläppen kan då användas av det politiska etablissemanget som argument för allehanda ingrepp. Detta har av dem som är motståndare till etatismen bemötts på några olika nivåer.

1) Den första nivån för bemötande är att ökade utsläpp egentligen är bra. Nu senast har oceanografen Gösta Walin hävdat att ökade utsläpp bör välkomnas (Smedjan 29/9). Det är möjligt att han har vissa poänger men det implicerar också att flera av argumenten på senare nivåer också kan bemötas. Walins egen redovisade syn kanske räcker inte för att klara detta.

Det är dock tänkvärt att professor Walin hävdar att det finns belägg för att växtligheten skulle gynnas av mer CO2, både i form av snabbare växt och mindre vattenbehov. Han är oroad av genteknikens möjligheter att utveckla en process som skulle innebära att kol kunde deponeras utan att återvända till atmosfären!

2) Nästa nivå är att uppge det positiva med ökade utsläpp men att ändå hävda att CO2 inte leder till någon påtaglig uppvärmning. Länge förnekades uppvärmningen av motståndarna. Nu anser väl de flesta att den finns men att den inte är orsakad av människan. Det finns en normal variation som är på uppåtgående sedan ca 1850. Möjligen skulle en liten del kunna ha orsakats av människan. Normalvariationernas förespråkare har inte hörts av på länge (hur gick det med solaktivitetsteorin?).

Att temperaturen kommer att stiga något erkänner Walin men han tror inte att effekten kommer att kunna konstateras när alla andra effekter på temperaturen också spelar in. Inte ens stegringen av havsytans nivå är något problem. Att t ex Maldiverna skulle översvämmas har inte kunnat konstateras. Havet stiger med någon mm om året oberoende av växthuseffekten. Orsaken är olkar.
Att vädret skulle bli våldsammare är inte heller korrekt. Man väntar större uppvärmning vid polerna vilket borde minska energikällan till "busväder". Inte heller cykloner och orkaner av årets modell går att hänföra till växthuseffekten, enligt Walin.

3) Följande nivå är att erkänna att utsläppen är ett problem. Då bör man emellertid förorda att de bästa åtgärderna bör vidtas för att minska utsläppen. Härvid är det inte en övergång till etanolbilar i Sverige som kan komma ifråga. Det är ett av de dyraste sätten att minska utsläppen av CO2. Ett ännu dyrare sätt är att som Bo Bylund, när han var GD för banverket, hävda att järnvägstunneln genom Hallandsåsen var ett miljöprojekt. Den skulle sänka CO2-utsläppen genom att långtradartrafiken blev mindre attraktiv.

Två av de billigaste sätten att motverka koldioxidhalten stegring i atmosfären är att plantera skog och att förhindra "avskogningen" (dvs skogsbränder och avverkning utan återplantering). På 1990-talet svarade avskogning för tre gånger så stora CO2-utsläpp som världens alla bilar.

Varför hör vi ingenting om dessa möjligheter?


För ytterligare detaljer se min blogg om bilismen 16/9-05.

2 Comments:

At 30 september, 2005 21:09, Blogger Per-Olof Persson said...

Miljöpolitik som motverkar sitt syfte

Enligt ett flertal utredningar så förbrukas mer energi än vad som skapas när etanol produceras. Etanol har också ett lägre energiinnehåll än bensin. Det finns dock ett starkt intresse från lantbruket att producera etanol, dock med höga subventioner som tack för visat miljöintresse.

Ideologin som stöder etanolen menar att samma mängd CO2 frigörs som växterna tidigare tagit upp från atmosfären. Idag är det dock så att 80 % av etanolen kommer från Brasilien. Etanolen produceras från sockerrör. Problemet är att djungeln huggs ner för att ge plats åt sockerrörsodlingar, så därför kan det inte bli någon minskning av CO2. Därefter ska dieseldrivna skepp åka ända till Sverige med etanolen.

Samma omvända miljöpolitik gäller vid sopsortering och återvinning av sopor. Hela denna process är miljöförstörande och energikrävande. Soporna forslas omkring med bilar och lastbilar i all oändlighet. Att återvinna sopor är oerhört energikrävande. Samtidigt vill man förbjuda bränning av sopor i kraftvärmeverk, trots att detta minskar förbränningen av olja.

Man vill också spara energi och minska enegianvändningen genom att investera i ny teknik. Detta är tyvärr omöjligt, ett hjärnspöke utan vetenskaplig grund. Energibesparingar och satsning på energibesparande teknik ökar nämligen energianvändningen. Detta kallas JEVONS PARADOX.

Engelsmannen Jevons kom under 1800-talet fram till att de enegieffektiva ångmaskiner som man hade börjat tillverka inte gav en mindre användning av kol som ett logiskt resonemang skulle komma fram till. Detta beror på att en mindre energianvändning ger lägre produktionskostnader. Försäljningen av maskiner ökar vilket leder till allt större produktion och konsumtion av varor. Samma effekt får man om företag sparar energi. De kan då sänka priserna och sälja mer. Privatpersoner som sparar energi får mer pengar över till konsumtion. Alla produkter kräver energi för att tillverkas.

När det gäller Kyoto-avtalet så är det bara 30 industriländer som ska minska sina utsläpp. 130 utvecklingsländer får göra som de själva vill. När stora länder som Kina och Indien utvecklar sina ekonomier så kommer enorma mängder olja att brännas upp. Detta säger allt om nyttan med denna typ av avtal. De kan bara användas som skithuspapper.

Utsläppen ska minska genom att varken kärnkraften eller vattenkraften ska byggas ut. Man ska inte använda energikällor som är miljövänliga och energieffektiva. Man har inte iheller tänkt på den utslagning av industri och sysselsättningen vi kommer att få.

Man vill att all produktion ska ske lokalt. Det är samma typ av självhushållning som man har i Nordkorea där miljontals människor har svultit ihjäl.

Det påstås också att alla råvaror håller på att ta slut. Enligt inflationsjusterade råvaruindex som börjar på 1700-talet och sträcker sig fram till idag, så har priserna stadigt sjunkit från 1700-talet och är som lägst idag. Om det fanns en brist på råvaror så borde ju priserna istället öka.

 
At 01 oktober, 2005 15:55, Anonymous Anonym said...

Disen skriver: "Han kan inte blunda för det faktum att isen smälter i rekordfart og att det möjligen inte er helt tilfälligt att styrka 5 orkaner dyker opp mer frekvent dom sista 15 åren."

Isen smälter i Arktis men växer i Antarktis. Kraftiga orkaner har ökat sedan 1990 men sedan 1940-talet går det inte att se någon trend. Se http://climate.virginia.edu/advisory/2004/ad04-04.htm

 

Skicka en kommentar

<< Home