onsdag, september 07, 2005

Skatteoppositionen finns i DN

Låt individerna betala in skatterna själva, inför platt skatt, sänk skattetrycket till genomsnittsnivå, slopa förmögenhetsskatten och inför ett förvärvsavdrag. Det är fem punkter som drivs av DN. Varför har inte Svenska Dagbladet lanserat något liknande?

Dagens Nyheter lanserar idag (7/9) ett kraftfullt skatteprogram som tillsammans med det tidigare kravet på platt skatt blir ett fempunktsprogram. Det betsår av föjande punkter:
  1. Alla får ut hela lönen inklusive sk arbetsgivaravgifter och får själva betala skatterna
  2. Platt skatt, dvs samma procentandel tas i skatt på olika stora inkomster
  3. Sänkt skattetryck till OECD-nivå på 5-10 år
  4. Slopad förmögenhetsskatt
  5. Jobbavdrag som sänker skatten för förvärvsarbetande
Dessutom vill DN att principerna för marknaden successivt börjar tillämpas på hyresbostäder. Personligen vill jag föreslå att man omedelbart börjar tillämpa marknadshyror vid nya kontraktstillfällen mellan hyresvärdar och hyresgäster.

Mina kommentarer:

1. Om folk visste hur mycket skatt de betalade skulle skattepolitiken kunna diskuteras mer realistiskt. Det är ett demokratiskt krav. Inbetalningen skulle kunna ske genom att Skatteverket skickade ut inbetalningskort varje månad. De som betalade i tid skulle kunna få en viss bonus. Genom att skatten är proportionell kan den årliga skatten lättare fördelas ut per månad.

2. Platt skatt är mer rättvis än progressiv skatt. Den gamla utilitaristiska motiveringen för orättvist fördelad skatt håller inte. Goda pragmatiska effekter av ett slopande av statsskatten är minskade skattekilar (en fördel för tjänstesektorn), minskat skattefusk, ökat utbyte av ansvarstagande och förkovran på jobbet samt att de krångliga småföretagsreglerna (3:12) blir överflödiga.

3. Det går att effektivisera offentlig verksamhet så att skatterna kan sänkas. Nu finns inget rationaliseringsinstitut som samlar på sig goda erfarenheter från Sverige och utlandet. Det går också att driva många nuvarande verksamheter utan skatter med hjälp av försäkringar och välfärdskonton. En sänkning av skattetrycket från 50 till under 40 procent är ingen omöjlighet på längre sikt.

4. Förmögenhetsskatten saknar teoretisk legitimitet. Meningen var att den skulle avskaffas i början av 1990-talet, men då kom krisen emellan. Det finns beräkningar som tyder på att den netto inte ger något tillskott till statskassan pga att den driver ut kapital ur landet som inte alls beskattas. Tillsammans med stimulansåtgärder för expansivt småföretagande skulle slopad förmögenhetsskatt och därmed större tillgång till riskkapital kunna leda till många nya jobb.

5. Ett förvärvsavdrag gör det mera lönsamt att arbeta än att lyfta bidrag utan att bidragen behöver sänkas. Det är ett "humanare" men dyrare alternativ till att sänka bidragen. Tricket är att göra som moderaterna vill, nämligen att sänka bidragen för att få råd med ett jobbavdrag.
---
Onekligen är Dagens Nyheters skatteprogram avsevärt mer kraftfullt än Alliansens program. Men medias funktion är att driva på. Då inställer sig frågan: Varför har Svenska Dagbladet inte presenterat ett motsvarande program? Det kan väl inte vara så att man inte är "oberoende moderat" utan har kopplingar till vad Reinfeldt finner vara politiskt korrekt?

5 Comments:

At 07 september, 2005 14:30, Anonymous Anonym said...

Fastighetsskatten

Den viktigaste målsättningen måste vara att skapa fler jobb. Det kan inte sägas för ofta:

Riktiga jobb kan inte skapas av politiker, endast av företagaretalanger.

Men då är det en förutsättning att de känner sig tillräckligt rika för att våga ta riskerna.

För många kompetenta "höginkomsttagare" tar skatterna på villan bort all känsla av rikedom. Därför är det också viktigt att helt slopa fastighetsskatten.

 
At 07 september, 2005 15:46, Blogger Disen said...

Vilken typ av platt skatt er best enl experten och panelen ?

1) På personlig inkomst (flat tax)
Kryphål : Kan inte företagsägare finansiera sitt konsum via firman eller lån så att dom slipper undan ?

2) På personlig konsum (kallad fair, not flat tax)
Kryphål : Samma som ovan Dessutan : Hur skilja mellan B2B och personligt konsum ?
Retroaktivt grundavdrag för grundleggande levnadsstandard gynnar basvaror.

3) På alla transaktioner dvs moms (sales tax, VAT)
Kryphål : Samma som ovan Dessutan Hur stor er kostnaden för rundgång ? 5% ?

4) På kapital
Bör inte skatt på inkomst och kapital teoretiskt vara den samma av skälen effektivitet, enkelhet, skalbarhet, synergi, rättvisa ?
Eller kan finansbransjen bli betydligt mer genomsynlig, rationell och långsiktig om den er noll ?
Men om den er noll eller liten , er det möjliga kryphålet der igjen.
Skal kapitalvinst i långsiktig pension/boende beskattas på samma sätt som kortsiktiga finansiella instrument ?
Hur hög kan den bli utan förlust av investeringar ?

5) På cashflow i företag
Cashflow er den slutgiltiga måttet på hur firman löpande mår. Både aktiemarknaden och skattmasen borde vara ense om redovisningen slik att årsrapporterna blir läsliga.

Själv föredrar jag en kombination av 2 och 5. Realtid, översiktlig og flexibel skatteuttak vid källan borda vara möjlig via nätet. Biometrisk ID minimaliserar fusk og tagging av transaktioner eliminerar kontanthantering, ransrisk och penningtvätt.
Folk kan ställa upp på registrering på konsum. Köpet på ICA blir ju anonymt när det dras vid källan i kassan. Kunden får ett kvitto på innbetalt skatt som kan tas fram om ICA fuskar. Banken kan ju summera innbetalt skatt från kundens ICAkort og köra revision av ICA den vägen. Transaktionsdata blir bara intressant att gräva i för kriminella skäl, sånt sker ju redan i dag.

Jeg tror att företagen måste beskattas för balansens skull och för att stoppa kryphål. Frågan er om basen skall vara historisk integrerande seda firmans födelse, per månad eller per år. 5 er bättre enn 4 då det skulla eliminera denna uppsjö av kreativa instrument.

 
At 07 september, 2005 20:40, Blogger Danne Nordling said...

Till Sture:
Fastighetsskatten har inte samma karaktär som frömögenhetsskatten. Fasken är omöjlig att undgå genom att låta basen smita till utlandet och därmed inte investeras i svenska företag. Jag tror du måste utveckla ditt resonemang om hur slopad fask kan ge flera jobb.

Till Disen:
Med platt skatt i meningen avskaffad statsskatt kommer det inte att öppnas fler möjligheter att undgå skatten genom lån eller rörelsefrämmande utgifter. Skillnaden består i att alla regler som begränsar uttaget av kapitalavkastning blir överflödiga när skatten ändå blir bara drygt 30 procent på lönen. Det gäller även p4 - om kapitalskatten blir väsentligt lägre än kommunalskatten öppnas ånyo kryphål. Därför borde en sofistikerad lösning hittas för att möjliggöra en lindring av dubbelbeskattningen. Men hur ser den ut?

/DNg

 
At 08 september, 2005 22:42, Anonymous Anonym said...

DN:s skattepolitiska signaler är intresseväckande och må ha framtiden för sig.
De torde dock vara svårt att få gehör för både hos de politiska partierna och inom valmanskåren.

Det gäller om även om de av experter som Danne och via politisk debatt skulle bli verkligt medvetna om skattesystemets konstruktion, dess avarter och dess nivå.

Vad gäller Svenska Dagbladet har jag som mångårig läsare av tidningen närmast det intrycket att den i nuläget söker finna skilda infallsvinklar i sin kritik mot Alliansen och Fredrik Reinfeldt, vilka i sig inte valt att utforma ett lika radikalt program som det DN något överraskande gjort sig till tolk för.

Valfläsket haglar. Modifierade skatteänkningar varvas med lite mer omfattande. Vilja att pröva kostnaderna samt konsekvenserna av nuvarande socialförsäkringssystem ställs mot vissa kontroller, utökade bidrag samt glädjen över att ha hittat ett högerspöke att skrämmas med.

Tjosan!

 
At 09 september, 2005 14:44, Anonymous Anonym said...

Fastighetsskatten

De kompetenta, omdömesgilla och förutseende medborgare, bland vilka företagaretalangerna främst kan hittas, tjänar vanligen ganska bra. Deras förutseende har också gjort att, när de investerade i en villa för länge sedan, fann de en i attraktivt läge.

Från rimlig beskattning har denna nu fått ett sådant taxeringsvärde att huset tar många tiotusental kronor i fastighetsskatt. Ett minus på 30 000 - 40 000 om året betyder för de flesta att "guldkanten" försvinner. Därmed försvinner viljan att ta risker.

Det är de nya företagen av de nya företagarna som skall bygga vårt välstånd på lång sikt.

 

Skicka en kommentar

<< Home