torsdag, december 15, 2005

Planhushållning är en kollektiv nyttighet

Våld och tvång är något dåligt som kan accepteras om alternativet är ännu mer tvång. Men om vi med tvång kan bedriva en politik som ökar välståndet? Måste vi inte då acceptera socialistisk planhushållning?

Om vi till äventyrs skulle uppfatta statens funktion som enbart producent av kollektiva nyttigheter uppstår naturligtvis ett gränsdragningsproblem. Polis, brandförsvar och smittskydd etc är kollektiva nyttigheter som skulle ingå även i en minimal stat. Men hur är det med grundforskning, sedelutgivning, operan, elementär skolutbildning, stadsplanering, arbetsmarknadspolitik, näringspolitik och planhushållning?

Karaktäristiskt för denna andra grupp av kollektiva nyttigheter är inte att de har den skyddskaraktär som den första gruppen har. Utan skyddsfunktioner kan vi i praktiken inte ens tala om en självständig stat utan snarare om ett nybyggarterritorium eller liknande. Men sedelutgivning, utbildning, stadsplanering etc är inte några nödvändiga funktioner för att en stat skall kunna existera. Måste vi då avstå från allt detta i ett liberalt samhälle?

Ja, säger anti-liberalerna och tvångsanhängarna. Detta visar tydligt, hävdar de, att ett liberalt samhälle inte är så mycket bättre än anarki. Om liberalerna accepterar tvång i form av förverkligandet av kollektiva nyttigheter - i varje fall sådana som befrämjar produktionen - finns det ingen principiell skillnad mellan operan och socialistisk planhushållning, säger kritikerna. När jag för ett antal år sedan eftersökte hur man i den liberala debatten besvarar frågan "vad bör staten göra" blev resultatet magert. Jag förmodar därför att detta är en svår fråga som liberalerna gärna sopar under mattan.

Om vi börjar i andra ändan som "djävulens advokat" och argumenterar för stalinistisk planhushållning så skulle man kunna säga följande: För att öka produktionen snabbt och göra det bättre för alla behövs det samordning och kontroll. Vi kan inte tillåta att företagen sysslar med produktion av onödiga produkter eller prövar nya produkter som i de flesta fall blir misslyckanden. Vi kan inte tillåta ett anarkistiskt marknadssystem som leder till att en femtedel av arbetskraften i praktiken är arbetslös. Vi kan inte tillåta sådana improduktiva företeelser som reklam, onödiga förpackningar, olika modeller av samma vara, modeväxlingar och låg kvalitet. Konsumenternas preferenser skall fastställas genom vetenskapliga undersökningar och inte genom kostsamma "trial and error-processer".

Antag att vi kunde öka produktionen mera med denna metod än med nuvarande marknadsekonomi. Det skulle vara till nytta för alla men fordra en hel del tvång mot producenterna (företagarna), de anställda (allas utbildning och yrkesval regleras) och konsumenterna (valfriheten begränsas). Men pengar, priser, affärer och formell äganderätt finns kvar. Stalinistisk planhushållning är inte detsamma som stalinistisk diktatur med mord och utrensningar. Inte heller är det fråga om leninistisk ekonomi där pengar, priser och affärer skulle avskaffas och ersättas med kuponger och intendenturförråd.

Vill vi inte ha en tvångsreglerad ekonomi om den ger större välstånd? Eller är vårt motstånd mot experiment i denna riktning (t ex löntagarfonder) enbart pragmatiskt: en så stor makt för staten skulle i praktiken urarta till ett odemokratiskt, brutalt, totalitärt tvångssamhälle?

Kanske det ändå är så att det finns en obenägenhet att obetingat "sälja friheten för guld" och att detta hindrar oss från att förorda bildstormande förslag som skall öka lyckan på frihetens bekostnad. När det sedan visat sig att "guldet blev till sand" i de praktiska försök som gjorts tidigare blir vi ännu försiktigare.

Var skall gänsen dras?

Problemet för gränsdragningen vad gäller statens ansvar för kollektiva nyttigheter av välståndsfrämjande karaktär (med positiva externa effekter) kanske inte är så svårt som det kan förefalla.

Elementär skolutbildning har en klar skyddsfunktion som motiverar att ett avancerat samhälle ser till att medborgarna kan läsa, skriva, räkna och hantera datorer för att det skall fungera som en stat.

Stadsplanering har en funktion i brandskyddet som motiverar denna verksamhet oavsett om den också kan bidra till bättre fungerande tätorter.

Operan har kanske inga positiva externa effekter utan är en relikt från en tid då en dominerande grupp kunde låta staten finansiera de egna underhållningspreferenserna.

Sedelutgivningen är kanske nödvändig att ha i statlig regi för att penningpolitiken, som är en ekonomisk skyddsfunktion, skall kunna bedrivas effektivt.

Arbetsmarknadspolitiken kanske kan bedrivas av försäkringsbolag som organiseras av arbetsmarknadens parter och den havererade näringspolitiken med paradnumret Stålverk 80 har förpassats till historiens sophög.

Återstår så grundforskningen och liknande mera oförargliga företeelser. Finns det någon politisk teori om dessa eller måste vi göra dem till en lämplighetsfråga som avgörs med demokratiska omröstningar?

Fortsättning: Borde mobiltelefoner skattefinansieras? 16/12-05

5 Comments:

At 15 december, 2005 18:35, Blogger Per-Olof Persson said...

Teorin om kollektiva nyttigheter

Kritiken av teorin om kollektiva nyttigheter handlar mer om på vilket sätt teorin används. Två observationer kan göras:

(1) Mängder av kollektiva nyttigheter kan utan problem produceras av den privata sektorn.

(2) En del varor och tjänster som idag produceras av staten kan inte definieras som kollektiva nyttigheter. Därför är det svårt att använda denna teori om man vill få fram vad staten ska göra.

 
At 15 december, 2005 18:45, Blogger Danne Nordling said...

Svar:
1) Vad menar du med produceras? Vi skulle kunna uppdra åt ett antal privata företag procducera militära regementen. Det är trivialt så länge som finansieringen sker genom skatter.

2) Teorin om kollektiva nyttigheter är en teori om vad staten 'bör' göra. Om staten gör andra saker säger denna teori att staten inte 'bör' göra detta - alternativt att teorin måste kompletteras med en ytterligare teori om vad staten bör göra (vilken?.
/DNg

 
At 15 december, 2005 22:15, Blogger Per-Olof Persson said...

Förtydligande

(1) En del kollektiva nyttigheter kan produceras utan statens ingripande. Staten behöver inte beordra att de ska produceras. Staten behöver inte i heller finansiera produktionen av dessa nyttigheter.

(2) Teorin om kollektiva nyttigheter har misslyckats med att begränsa den statliga produktionen till att gälla enbart kollektiva nyttigheter. Problemet är att teorin i stället används som ett argument för att utöka den statliga produktionen.

Teorin utgår också från att staten agerar utifrån medborgarnas intresse. I verkligheten är det dock individer inom staten (politiker och tjänstemän) som agerar utifrån sitt eget intresse. Det finns kanske någon teori inom ”Public Choice” som är bättre?

Det behövs en teori för hur teorin används

Om vi ser på de amerikanska försvarsutgifterna är det troligtvis så att individer (politiker och högre tjänstemän) inom staten personligen tjänar på att försvarsutgifterna ökar. Individer inom staten kan vara ekonomiskt knutna till olika företag inom försvarsindustrin. Ett sådant här fall kan förklara hur teorin om kollektiva nyttigheter används.

Om vi ser på statens satsning på utbildning så är det viktigt för de individer som representerar staten att det uppväxande släktet uppfostras med en positiv bild av staten. Därför skulle teorin om hur teorin används kunna förklara statens vilja att få kontroll över utbildningssystemet.

Effektivitetsargumentet

Ett argument för att staten ska producera kollektiva nyttigheter är att de i annat fall inte skulle bli producerade, i varje fall inte i en tillräckligt stor mängd. Därför ger statlig produktion en större effektivitet. Det finns en del kritik av detta argument:

(1) Om marknaden inte producerar sådant som människor efterfrågar så kan vi inte vara säkra på att staten kan göra ett bättre arbete än marknaden.

(2) Om marknaden inte fördelar resurserna Pareto optimalt så är detta ingen garanti för att staten kan göra det bättre.

(3) Att skatter är en börda för ekonomin ingår inte i teorin om kollektiva nyttigheter.

Är sedelutgivning en kollektiv nyttighet?

Sedelutgivning är en privat nyttighet för staten. Om vi tar USA som exempel så har dollarn förlorat 92 % av sitt värde sedan 1914. USA fick en centralbank 1914 med monopol på sedelutgivningen. Under åren mellan 1800 och 1914 så var däremot dollarns värde relativt konstant till fördel för landets invånare.

Under de flesta år mellan 1800-1914 så konkurrerade bankerna med egen sedelutgivning. Sedlarna var uppbackade av guld och en sedel kunde inlösas i guld i den sedelutgivande banken. Vissa tidsperioder hade USA både hög tillväxt och deflation (allmän prissänkning till skillnad mot minskning av penningmängden). Så dessa komponenter kan mycket väl uppkomma samtidigt.

Vem tjänar på att helt nya pengar ges ut? De som först får tag på pengarna tjänar på åtgärden medan de som sist får tag på pengarna (eller inte alls) förlorar ekonomiskt. Det tar tid innan den högre efterfrågan skapar en högre prisnivå. Att de nya pengarna är en privat nyttighet för staten beror främst på:

(1) En ökad penningmängd höjer skatteintäkterna.

(2) Statlig upplåning kräver att nya pengar skapas eftersom sparandet i ekonomin inte räcker till.

 
At 15 december, 2005 23:13, Blogger Humle och Dumle said...

"
(1) Om marknaden inte producerar sådant som människor efterfrågar så kan vi inte vara säkra på att staten kan göra ett bättre arbete än marknaden."
Av detta följer: Om staten inte producerar sådant som människor efterfrågar kan vi inte vara säkra på att marknaden kan göra ett bättre arbete än staten" Eller?

 
At 16 december, 2005 00:44, Anonymous Anonym said...

"Teorin utgår också från att staten agerar utifrån medborgarnas intresse."

Nej, teorin utgår inte nödvändigtvis från det.

"Det finns kanske någon teori inom ”Public Choice” som är bättre?"

Läs t.ex. Public Choice av Dennis Mueller.

"(3) Att skatter är en börda för ekonomin ingår inte i teorin om kollektiva nyttigheter."

Jo, det gör det.

"Sedelutgivning är en privat nyttighet för staten."

Eftersom staten inte är en individ, så är detta påstående rent nonsens.

 

Skicka en kommentar

<< Home