tisdag, oktober 10, 2006

Skall liberalen Stegö Chilò driva kommunitär kulturpolitik?

Reinfeldts utnämning av ny kulturminister är en gåta. Hon måste rimligtvis bedriva en nykonservativ kulturpolitik och en kommunitär idrottspolitik. Nu skall ungdomarnas stillasittande motarbetas av handbollstanten Cecilia. Men varför välja en nyliberal att driva överhetspolitik?

Den nya kultur- och idrottsministern Cecilia Stegö Chilò skall naturligtvis driva Alliansens och regeringen Reinfeldts kulturpolitik mm. Eftersom hon om någon kan betecknas som en av de tidiga nyliberalerna måste hennes kvalifikationer i Fredrik Reinfeldts perspektiv sökas i hennes mera personliga egenskaper. Det kan ju ändå inte vara meningen att låta Cecilia implementera Timbros syn på kulturen i regeringspolitiken, som en del okunniga bedömare på kulturområdet fått för sig (t ex Gunnar Bergdahl och Mikael Olsson).

Cecilia Stegö Chilò kommer sannolikt att få vissa svårigheter att förena sina nyliberala värderingar med en politik som av allt att döma kommer att vara nykonservativ i enlighet med Fredrik Reinfeldts något vaga ideologiska utgångspunkt. Om vi börjar med kulturpolitiken är det uppenbart att konventionell svensk kulturpolitik bygger på att experter (självutnämnda och koopterade) pekar ut de politiskt korrekta kulturområdena. Det är definitivt inte något som folk kan välja fritt - vare sig som producenter eller konsumenter. Om Cecilia har mandat att föra en ifrågasättande, radikal kulturpolitik borde hon börja med en analys av kulturkonsumtionens olika funktioner.

Vi ser här först att den mer ytliga motiveringen för statlig kulturpolitik är kommunitär: svensk kultur ingår i en kontext som vuxit fram under lång tid, vi kan inte agera i ett lufttomt rum, det finns centrala värderingsmönster som kulturpolitiken skall slå vakt om, kulturen har valt oss - vi kan inte välja kultur etc. Ja, några kanske tom vill motivera kulturen med transcendenta (utomvärdsliga) argument: vi har en historisk mission att fylla, vi har en plikt mot Gud och fosterlandet att förvalta vårt kulturarv och överlämna det till våra efterkommande osv.

Om vi skalar bort detta mischmasch återstår frågeställningen: varför förtjänar vissa kulturformer subventioner från skattebetalarna, men inte andra? Kort sagt: varför Rämbå´ men inte Rä´mbå? (ursäkta fonetiseringen, men annars framgår inte poängen med ordleken, lanserad av Timbro). Alltså: varför statliga pengar till balett men inte till ishockey, till opera men inte till rockkonserter? Ett icke godtagbart svar på denna fråga är att de styrande brukar ha sådana preferenser att de hellre föredrar finkultur framför actionfilmer, ishockey och rockkonserter. För att de inte skall behöva betala mycket höga priser för sin underhållning utnyttjar de sin maktställning för att ge pengar indirekt till sig själva och sina kompisar.

Det enda godtagbara svar jag kan komma på är att finkultur till skillnad från vulgärkultur producerar en kollektiv nyttighet som höjer välfärden för alla. Därför finns det ett legitimt skäl att subventionera vissa personers underhållningskonsumtion. Man kan göra en analogi med vaccineringar (som aldrig är helt säkra). Det finns anledning att subventionera människors skräckgrundade motvilja att bli smittad av farliga sjukdomar. Om fler är vaccinerade blir säkerheten större för både ovaccinerade och vaccinerade.

Frågan är dock om denna analogi är hållbar. Vad är det för en kollektiv nyttighet "kulturen" producerar? Blir de som konsumerar den subventionerade produktionen så förfinade och kreativa att de välgörande effekterna sprider sig till alla som inte konsumerar kulturen direkt? Se där en fråga som den nya kulturministerna borde låta utreda!

Frågan har en direkt parallell på området "public service". Här är det tydligare att samhällsprogram med politisk bäring har betydelse för den demokratiska åsiktsbildningen. Den får ses som en kollektiv nyttighet som är motiverad att skattesubventioneras om den inte kan tillgodoses på annat sätt. Men hur motiverar man då att skattemedel/licensmedel skall användas för produktionen av vulgärkulturella program när sådan subventionering av annan vulgärkultur inte förekommer? En logiskt konsekvent kulturpolitik måste tydligen betyda slutet för Robinson och liknande tv-program samt en smalare public service.

Idrotten ännu mer kommunitär

Cecilia Stegö Chilò kommer att få vissa svårigheter som idrottsminister. I sitt jultal 2005 anförde Fredrik Reinfeldt att idrotten har flera fördelar för samhällsutvecklingen (min kommentar>). En kommunitär vill inte att staten skall stå neutral när det gäller att utveckla goda medborgare. Reinfeldt sade:
”vi vet att barn eller unga som idrottar många gånger mår bättre både fysiskt och psykiskt än sina jämnåriga. De har därtill ofta en starkare tilltro till både samhället och sig själva samt visar en större öppenhet gentemot sina medmänniskor.”

Därför ville han satsa mera pengar i form av en "Knattemiljard" som Riksidrottsförbundet skulle få under en fyraårsperiod istället för "Handslaget" som slutbetalas i år. Satsningarna har tydligen olika egennamn inom den finansiella idrottsvärlden. Skillnaden skulle också bli att den statliga detaljstyrningen skulle bli mindre. Det kanske är något som den nyliberale Stegö kan nöja sig med?

Mot detta talar Reinfeldts önskan att idrotten skall skapa en motvikt mot ungdomars stillasittande och fylla ungdomars fritid med verkligt innehåll. Skall Cecilia kanske införa obligatorisk idrottutövning för alla ungdomar? Tänk så upplyftande det var när hon själv spelade handboll i, eh..., Linköping.

Innan handbollstanten Cecilia sätter igång med knattarna och annat klientel borde hon göra en analys av statens roll i idrottspolitiken och hur olika engagemang kan legitimeras. Och då är knappast "kraft genom glädje" legitimt. När det gäller idrotten ser jag en motivering som ändå är intellektuellt hederlig: den statsstödda idrotten är till för att stödja kriminalpolitiken med preventiva åtgärder. Men om detta stämmer i praktiken fordrar nog en djupare utredening. Vilken är 'trade-offen' mellan fler poliser och mera idrott?

Har Reinfeldt satt bocken till örtagårdsmästare eller vill han göra nyliberalen till nykonservativ? Utnämningen av Cecilia Stegö Chilò till kulturminister framstår som kulturpolitikens enigma. Kommer vi någonsin att få svaret på gåtan?

Direktlänk: http://danne-nordling.blogspot.com/2006/10/skall-liberalen-steg-chil-driva.html
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

7 Comments:

At 10 oktober, 2006 17:43, Anonymous Anonym said...

Hej Danne, jag är nyfiken på vad du anser om att Riksbankens pris till Nobels minne går till Phelps.

 
At 10 oktober, 2006 18:59, Blogger Danne Nordling said...

Phelps bakom regeringens fall?

Visst, Edmund Phelps har gjort några "epokgörande" insatser men knappast så väldigt originella. Det är bara om man jämför med en mycket enkel keynesiansk teori som Phelps' framstår som nyskapande.

Det är ju ganska uppenbart att man inte kan ta Phillipskurvans trade-off mellan inflation och arbetslöshet på allvar i ett modernt samhälle när man ser hur den faktiska utvecklingen varit. Vi har ju använt 'jämviktsarbetslösheten' ett bra tag numera. Men svårigheterna är att mäta denna utan att hela analysen får karaktären av en räcka med ad hoc-hypoteser.

Faran med Phelps är att han kan användas av räntehökarna tillsammans med en "hög" beräkning av jmvarbl för att motivera räntehöjningar i onödan. En djärv slutsats är att missbruket av Phelps från riksbankens sida har bidragit till för låg inflation, för hög arbetslöshet och regeringen Perssons nesliga avgång.
/DNg

 
At 11 oktober, 2006 05:41, Blogger Per-Olof Persson said...

Nobelpriset

Edmund Phelps (och Milton Friedman) kom fram till slutsatsen att det inte finns något långsiktigt samband mellan inflation och arbetslöshet. Detta är ingen revolutionerande slutsats. James Mill kom fram till samma slutsats i sina skrifter från början av 1800-talet.

Ekonometriska modeller har inte heller hittat något långsiktigt samband mellan inflation och arbetslöshet. För USA är sambandet det motsatta för åren 1948-1969 och 2000-2005, jämfört med teorin om Philips-kurvan. Dessa år var sambandet en låg inflation och en låg arbetslöshet och vice versa.

För 1970-talet var sambandet en hög inflation och en hög arbetslöshet (stagflation). För 1980- och 90-talen var sambandet det "rätta", dvs en hög inflation och en låg arbetslöshet och vice versa.

Viktigt att komma ihåg är att statistisk korrelation inte samma sak som orsakssamband. Om vi ex hittar ett statistiskt samband mellan solaktiviteten och arbetslösheten så behöver inte detta vara orsakssambandet. Därför går det inte att skapa teorier genom att göra empiriska undersökningar. Empiriska undersökningar kan dock bekräfta eller förkasta en teori.

Inom nationalekonomin kan teorier enbart fås fram genom logisk deduktion (härledning). Ett exempel på detta är frågeställningen - "ökar efterfrågan (köpkraften) i ekonomin om penningmängden ökar"? Svaret är att på lång sikt så minskar efterfrågan (köpkraften).

Några skäl till detta svar:

(1) Pengar är enbart ett bytesmedel. Pengar förenklar bytet av varor och tjänster mot andra varor och tjänster.

(2) En individs efterfrågan (köpkraft) kan enbart bero på individens produktionsförmåga. Ju mer individen producerar desto mer varor och tjänster kan individen byta till sig. Efterfrågan begränsas således av produktionen.

(3) Om nya pengar skapas kommer den förste mottagaren av dessa pengar att kunna byta till sig produkter utan att först ha producerat något. Denna individ får något för ingenting. Detta innebär att en annan individ måste bli utan dessa produkter. Denna individs efterfrågan (köpkraft) minskar. Slutsatsen är att de nya pengarna inte ens på kort sikt kan öka produktionen. De nya pengarna skapar endast inflation.

(4) Om produktionen ökar kortsiktigt beror detta på att sparandet minskar. Sparande är samma sak som uppskjuten konsumtion. Tidigare producerade produkter har inte använts av individen till byte av nya varor och tjänster. Men dessa produkter kan sparas till ett senare tillfälle för byte. Om dessa sparade produkter nu används till byte ökar efterfrågan i ekonomin och produktionen av konsumentprodukter.

(5) Det är sparandet som gör det möjligt att skapa en avancerad ekonomi med arbetsspecialisering och med en komplex produktionsstruktur.

Antag situationen med Robinson Kruse på en öde ö. Kruse kan enbart konsumera det han producerar. Han plockar blåbär och fångar fisk med sina händer. För att Kruse ska kunna fånga mer fisk (producera mer konsumentprodukter) måste han tillverka ett fisknät (investering i realkapital). Men för att inte Kruse ska svälta ihjäl under tiden han tillverkar nätet måste han först spara. Han sparar blåbär och fisk som han kan leva på under tiden han tillverkar nätet (investering i realkapital).

Så här fungerar även vår moderna ekonomi. Någon måste spara konsumentprodukter för att andra ska kunna tillverka maskiner, råvaror, halvfabrikat osv, allt som används för att färdiga konsumentprodukter ska kunna produceras. Dessa människor kan inte äta maskiner, råvaror och halvfabrikat, utan måste leva på de sparade konsumentprodukterna.

Om då människor börjar konsumera de sparade konsumentprodukterna kommer dessa människor att bli utan. De kommer inte att kunna försörja sig med denna typ av produktion. Kortsiktigt kan de dock få arbete med att tillverka eller sälja konsumentprodukter.

Landets produktionsstruktur kommer då att krympa och till sist kan enbart plockade bär och svamp konsumeras. Landets tillväxt blir således lägre på lång sikt.

(6) Hur mäter vi lämpligast sparandet? Företagens försäljningsintäkter är företagarnas (och de passiva ägarnas) bruttoinkomster. Företagarnas sparande gör det möjligt för företagen att ha utgifter och att köpa in realkapital (realkapitalet bokförs som tillgång i bokföringen).

Företagarna kan också låna andra människors sparande för att kunna ha utgifter och för att kunna köpa in realkapital. Detta gör det möjligt att skapa en ekonomi med en komplex produktionsstruktur. Fler människor kommer att arbeta innan de sista stegen - tillverkning och försäljning av konsumentprodukter. Detta innebär att fler konsumentprodukter kan tillverkas.

Mätning av sparandet i ekonomin utförs genom att alla företags utgifter plus inköp av realkapital läggs samman. Summan korrigeras för inflationstakten. Om detta sparande minskar så minskar också tillväxten i ekonomin.

 
At 11 oktober, 2006 10:28, Anonymous Anonym said...

Varför ska man betala för en public service som mest ägnar sig åt vänsterpropaganda? Det är helt rätt när nyliberaler som Cecilia Stegö vägrar att låta sina pengar gå till att finansiera motståndarsidan.

 
At 11 oktober, 2006 21:38, Blogger Mr Brown said...

Mycket välargumenterad postning, Danne. Det finns flera saker att kommentera men jag väljer den här meningen:

"Frågan är dock om denna analogi är hållbar. Vad är det för en kollektiv nyttighet "kulturen" producerar? Blir de som konsumerar den subventionerade produktionen så förfinade och kreativa att de välgörande effekterna sprider sig till alla som inte konsumerar kulturen direkt? Se där en fråga som den nya kulturministerna borde låta utreda!"

Nyttan med det som vi brukar kalla för "finkulturen" (Rimbaud med andra ord) visar sig som du säger inte direkt i siffertabeller utan kan snaras hänföras till den metafysiska vetenskapen, där kulturen delvis verkat som ett parallellt system till religionen för produktion av "känsla", "existensiell närvaro" eller "kreativitet", men också som ett annat "system för föreståelse". Man skulle med andra ord kunna säga att kultur delvis är en hälsofråga som i första hand berör psyket.

Makten, i form av stat och näringsliv har sedan hedenhös (jfr t.ex. grottmålningarna i Lascaux) ansett att detta är en kunskap som behövs i ett välmående samhälle, men man har sällan inkorporerat det tänkandet i politiska program (med speciell ovilja hos socialdemokratin får man väl säga). I kulturvärlden debatteras detta dock flitigt sedan länge. Stegö behöver därför inte gå långt bort för att hitta sakkunniga utövare och teoretiker som kan förklara dessa teorier för henne.

Detta gäller förstås också för "folkkonsten" (eller Rambo) och teorierna är minst lika utvecklade där. Rambo och Rimbaud överlappar dessutom varandra på många olika plan i olika tidpunkter i historien.

Vad jag vill säga med detta är att frågan om nyttighet är precis lika relevant för kulturen som företagsekonomin. På ett individuellt plan kan kulturen som förståelseform t.o.m. vara mycket viktigare än företagsekonomin. Därför har vi kulturdelar i morgondrakarna och en egen ministerpost för kultur. Därför är valet av Stegö också provocerande inom kultursfären. Man misstänker att hon helt enkelt inte är intresserad av den förståelseform som kulturen omhuldar utan att hon reducerar nyttigheten till en fråga om statsstöd eller inte.

Ett långt inlägg. Hoppas du ursäktar.

 
At 11 oktober, 2006 23:08, Blogger Mr Brown said...

ett tillägg...
du skriver:
"Blir de som konsumerar den subventionerade produktionen så förfinade och kreativa att de välgörande effekterna sprider sig till alla som inte konsumerar kulturen direkt?"

för att besvara den frågan måste man först riva ned väggarna mellan fin- och folkkultur. Betraktat som en helhet så konsumerar vi alla kultur i någon form. det är oundvikligt.

Och staten sponsrar både fin- och folkkultur. den senare t.ex. genom film och public service-tv, tecknade serier, barnböcker etc, etc.

Finkulturen har däremot en traditionell särställning som spetsområde med forskarstatus och exportprodukt, vilket delvis handlar om dess traditionella betydelse (se tidigare kommentar). Denna särställning utmanas då och då starkt av folkkulturen, på senare år t.ex. av det "svenska musikundret" där grupper som The Cardigans framhållits som en viktig exportvara.

 
At 12 oktober, 2006 23:35, Anonymous Anonym said...

Horace Engdahl skingrar dimmorna ngt, angående behovet av "finkultur" i denna artikel:
http://sydsvenskan.se/kultur/article150950.ece

 

Skicka en kommentar

<< Home