söndag, november 18, 2007

Farväl till öppna landskap

Om vi på allvar skall följa IPCC:s påhitt om minskning av koldioxidutsläppen borde vi plantera igen halva åkermarken med fem meter hög energiskog. Då kan vi ersätta en fjärdedel av vår förbrukning av fossila bränslen. Salix är mörk och massivt tät som skog. Våra barn kommer inte att kunna njuta av några öppna landskap i framtiden. Blir vi föregångare?

Igår 17/11 kom en sammanfattande rapport (pdf) från FN:s klimatpanel IPCC inför det klimatpolitiska mötet på Bali i december. I Ekot uttalade sig Lasse Gustavsson, generalsekreterare för svenska Världsnaturfonden, varvid han slog fast att ingen längre borde kunna förneka att det skett en klimatförändring. Jovisst, men vad IPCC säger i sin rapport ännu en gång är inte detta, utan att det med viss sannolikhet är människan som ligger bakom det mesta av klimatförändringen. Tyvärr säger man detta utan att förklara varför den sedan 1600-talet pågående uppvärmningen nu har blivit antropogen. Ännu en gång underlåter IPCC av arrogans eller nonchalans att förklara varför vi skall tro att den globala uppvärmningen till största delen inte är naturlig.

Nåväl, vi i Sverige vill mer än andra länder okritiskt acceptera denna växthusgasteori. Därför skall vi försöka bli självförsörjande med bilbränslen, bränslen för uppvärmning och för industriella processer och helst också med biobaserat flygbränsle. En av lösningarna heter odling av energiskog för etanolframställning eller andra biobränslen. Det är ett mycket ambitiöst företag - kanske är det orealistiskt. I varje fall är det betydligt mer långsiktigt än vad Dagens Nyheter antydde häromdagen, som jag kommenterade i en tidigare bloggartikel.

Vi vet att den totala energitillförseln till Sverige är 467 TWt (2005 enligt Energimyndigheten). Ungefär 220 TWh bygger på fossila bränslen, huvudsakligen olja men också litet kol och naturgas. Det är produktionen av denna energi som man i första hand vill ersätta med hjälp av biobränslen. Men det finns även andra möjligheter såsom värmepumpar, solvärme, vindkraft och biogas samt möjligen solceller (el från dessa är dock 5-10 gånger dyrare än från vindkraft).

Beräkningen av hur mycket energi som kan fås ut från Sveriges skogar varierar. Med utgångspunkt från Peter Hagströms doktorsavhanling uppskattar jag dock potentialen till ca 160 TWh mot 112 TWt idag (Hagström, P. (2006) Biomass Potential for Heat, Electricity and Vehicle Fuel in Sweden. Volume I. Doktorsavhandling vid Institutionen för Bioenergi, SLU, Uppsala. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2006: 11). Vi kan alltså ersätta mindre än en fjärdedel av den fossila energiproduktionen med skogsprodukter.

Men vi kan odla energiskog på jordbruksmark. Hagström bedömde denna potential till endast 12,5 TWh genom odling av salix. Salix eller sälg kan bli 10 m hög men skördas med dagens maskiner efter fyra år - se bild nedan.


Det finns dock mera krävande bedömningar av hur stor potentialen för odling av salix är på längre sikt. Fram till 2046 skulle det vara möjligt att lägga ned odlingen av livsmedel på 40 procent av åkermarken och odla denna med salix istället. Inklusive tillvaratagandet av halm skulle detta ha en maximal potential på 59 TWh (källa: Ericsson, K och Nilsson, L., J. (2006) Assessment of the potential biomass supply in Europe using a resource-focused approach. Biomass and Bioenergy 30 (2006) 1-15).

Ännu så länge duger salix bara till att göra flis för förbränning. Energiskog är alltså inte lösningen på bilbränsleproblemet. Men nog är det ett sublimt perspektiv att nästan hälften av åkermarken skulle planteras igen med grådaskig energiskog. Vi får säga farväl till de "öppna landskapen" för klimatpolitikens skull. Ändå har vi bara ersatt hälften av dagens fossilbränslen.

Globalt sett får en igenplantering av Sveriges öppna landskap ingen märkbar effekt på växthusgaserna. Men miljöaktivisterna inom regeringen och miljörörelsen vill att Sverige skall bli ett föregångsland och det goda exemplet för andra länder. Vem tror att det kommer att ge effekt?

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

9 Comments:

At 18 november, 2007 13:32, Anonymous Anonym said...

Jag förstår inte ens tanken bakom att bli självförsörjande på detta område. Den motivation som verkar den mest intelligenta är också den mest cyniska.

 
At 18 november, 2007 21:55, Anonymous Anonym said...

Det handlar ju bara om makt.

När är det dags att tala klarspråk om miljövänsterns maktanspråk och metoder? Vänsteraktivisterna har skaffat sig moraliskt tolkningsföreträde i fråga efter fråga sedan decenier. Inte ens då man har bevisats ha fel övergår tolkningsföreträdet till liberala grupper.

Jag tänker på afrikabiståndet som gått till att stödja korrupta diktatorer som Mugabe. Jag tänker på vänsterns kålsuparteori under kalla kriget. Jag tänker på hotet från terrorister i mellanöstern, på peak-oilresonemanget, jämställdhetsdebatten, HBT-frågor och nu senast global warming.

Hela tiden definieras den demokratifrånvända vänstern som den "goda" medan alla andra är "onda" eller åtminstone samhällsfrånvända.

Energipolitiken i Sverige handlar om MAKT och maktutövning. Positionen man intar bygger på att man gjort sig till moralens uttolkare.

En hake är att vänsterpolitik bygger på moraltankar och känslor och inte på RÄTT och fakta. Frihetliga grupperingar kan ju aldrig möta vänstern på samma planhalva eftersom man inte accepterar känsloargument och moraltolkningar i lagstiftning och rättsutövning.

Hur den ekvationen skall lösas; hur vänstern skall avväpnas sitt moralvapen eller hur moralen kan göras till ett liberalt verktyg har jag ingen aning om men det har nog du, Danne?

Hur möter man vänsterns moralargument med rättsstatliga logiska argument så "vanlitt fölk" accepterar resonemanget?

 
At 19 november, 2007 12:34, Blogger Danne Nordling said...

Leif, du tar upp en mycket central fråga men samtidigt en av de mest svåra. Uppslaget till min artikel hittade jag på KTH:s hemsida. Det finns tydligen en rad forskare - teknologie doktorer(?) - som inte har den vanliga karaktären av sociologer och humanister, som numera är inne på att implementera tvångsideologin.

Orsaken till detta kanske är den roll massmedia har kommit att spela. Gången är ungefär följande: Någon lyckas göra gällande att något är ett problem. Då frågar massmedia vad som borde göras. Den som svarar att det räcker med några allmänna regelförändringar, allmän uppmärksamhet eller några nya ekonomiska incitament får knappast komma till tals. Men den som säger att det måste införas förbud, hårda regleringar och ett byte av livsstil anses vara intressant. Fler hänger på och snart är det en etablerad uppfattning att det behövs mera tvång.

Det är alltså förekomsten av massmediabevakning som medför detta i första hand. Först i andra hand är det möjligen det faktum att massmedias anställda domineras av vänstermänniskor. Viktigt i detta sammanhang är att denna dominans motverkar att de mekanismer som antytts ovan läggs i dagen.

När skall vi få se ett reportage om vänstermänniskans förkärlek och dragning till tvånget som samhällspolitiskt medel?
/DNg

 
At 19 november, 2007 16:37, Anonymous Anonym said...

Talangernas selektiva attraktion

Jag tror det är ganska enkelt.

Vad består media och politik av ? Jo, ord, ord och ord. Dit attraheras givetvis verbala begåvningar. Lättast att "ta sig fram" har dom med bra betyg, d.v.s. de har visat att de kan läsa läxorna och komma ihåg dem.

Däremot kan skolan dåligt sätta betyg på omdöme, sinne för proportioner eller ren logik.

Sedan gäller personligt engagemang. De med de svåraste känslostormarna söker sig fram mest energiskt. Lägg märke till hur vänstern alltid laddar sina budskap med känslor. Det är kränkning, förnedring, girighet, förakt, rättvisa och solidaritet som läggs in.

Vad som kommer att saknas blir sådant som utmärker tekniker: Logik och sinne för proportioner. Vetskapen att inget är alldeles vitt och inget är alldeles svart. Insikten att ett bra resultat kan åstadkommas på tusen olika sätt, bara man beaktar naturens förutsättningar. Och att verkligheten sätter gränser, som ingen kan sätta sig över. Det finns en sanning som synar alla drömbilder.

Vi talar bokstavligen om två olika folkslag. Inte underligt att jobben i media och politik går i arv inom många familjer.

Det vi måste förklara för Medel-Svensson är att varje gång känsloladdade uttryck används i politiken sker det för att han skall blir så arg att han glömmer att tänka logiskt och rationellt.

Men det är politiker och mediafolk som har TV-tid så att de kunde säga det. . .

 
At 19 november, 2007 17:04, Anonymous Anonym said...

Sverige har en stor areal som skulle kunna vara en fördel för att driva upp grödor typ energiskog, men tyvärr växer det långsamt i Sverige (energiskog växer dubbelt så snabbt redan i Tyskland)så den relativa konkurrensfördelen äts upp. Dessutom, har någon räknat på vilket värde som produceras i förhållande till den investering som krävs för att odla och behandla energiskog. Kan det vara så att energiskogen ger upphov till en mängd låglönejobb (förmodligen manliga sådana)?

 
At 19 november, 2007 17:25, Blogger magnus said...

Salix vore kanske smart att plantera på mindre produktiva arealer, kanske företrädesvis i norra Svealand och i Norrland, på åkrar där livsmedelsodling inte lönar sig om jordbruket än mera avregleras... Att eftersträva marknadsreglering så mycket som möjligt. (Någon stor energilösning kan det nog ändå inte bli, som påpekats, med tanke på relativt låg avkastning på de jordarna.)

Att undvika att odla på mer väl avkastande marker antar jag är något bönderna önskar.

Kan inte den så kallade förrådsgödslingen, där man kvävegödslar för många år framåt, vara problem vid energiskogsodling? Kväveläckage i vattendrag. Sen har jag hört att bönder är missnöjda med att energiskogen förstör jordarna med jobbiga rötter som saboterar dräneringssystem. Dränering brukar väl normalt vara investeringar på 30-60 år eller så, medan energiskogen är en slags alternativgröda under några få år.

Alternativet vanlig skog är nog meningsfullt att utvärdera -- rentav som grundalternativ!

 
At 19 november, 2007 18:03, Blogger Danne Nordling said...

Magnus, jag hörde nyss på Studio1 att det tar 50 år innan vanlig skog ger en minskning av koldioxiden. Efter en avverkning släpper marken ut koldioxid under 15 år, netto (trots nyplantering). Därefter går 15 år då upptaget av kol är större och kompenserar för de 15 första årens utsläpp. Under de 20 följande åren tas det upp kol som kompenserar för förbränningen/nedbrytningen av de skogsprodukter som utvunnits.

Om det är bråttom att få ner utsläppen är vanligt skogsbruk tydligen kontraproduktivt. Möjligen skulle ökad skogsgödsling kunna driva på tillväxten i skogen, menade Anders Lindroth i inslaget, se:
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?ProgramID=1637

Apropå nya lågavlönade jobb för män borde detta ju vara en lösning för de bekymrade bedömarna i SNS:s välfärdspolitiska råd (DN idag). Och det borde väl också vara något för sådana journalister som Monika Saarinen i Studio1 som i ett annat inslag idag raljerade över klimatpolitiska åtgärder som "inte ska göra ont för någon".
/DNg

 
At 20 november, 2007 10:04, Anonymous Anonym said...

Energiskog i Norrland låter bra för den som inte vet.
Det finns stora områden där som är varken jordbruksmark eller skogsmark. De är minnen av den tid, då vi hade som mest odlad mark här i Sverige.
Maximum inföll på slutet av 1920-talet.
Dessa marker står i dag för fäfot. De är svåra att beskoga. De är magra, starkt gräsbeväxta, dåligt dränerade och igenväxande av just salix i form av långsamt växande vide och sälg. Växtsäsongen är kort.
Innebörden är, att det som planteras riskerar att kvävas av gräs och behöver stora givor av konstgödsel. Det är också svårt för maskiner att gå fram, eftersom diken växt igen och försumpat marken. Odlingarna brukades ju med häst.
Det behövs alltså rejäla investeringar.
Olaus

 
At 20 november, 2007 22:40, Blogger magnus said...

Jag tänkte Svealand och södra Norrland. Uppåt Värmland och Dalarna, kanske Söderhamn(?) och så.

Jag tror inte att läget är akut beträffande CO2, och eftersom skog kräver en del gödning undrar jag om det är det bästa, men.... Blir väl även ett s a s "otrevligare" område än vanlig skog. ;)

Det vettigaste man kan göra nu borde vara att bygga kärnkraft, forska fram bättre och användbar solkraft (bägge kan minska utveckalde länders utsläpp; olje- oc henergipris bör ju göra detta intressant nu), inte skövla regnskog för biobränslens skull samt låta u-länder använda el prodicerad fossilt kol.

Nästan alla fossilbränslen kommer väl förresten ändå att förr eller senare att användas.

 

Skicka en kommentar

<< Home