lördag, april 30, 2011

Äntligen har vi fått en kompetent socialförsäkringsminister

Den nye socialförsäkringsministern utsattes för en skur av frågor om de nya sjukreglerna i Ekot. Men han blev aldrig svarslös och behöll hela tiden sitt goda humör. Kristersson framstår som både kompetent och medmänsklig. Däremot hade sakintresserade lyssnare nog svårt att följa med i alla detaljerna.

Socialföräkringsminister Ulf Kristersson var idag 30/4 gäst hos Ekots lördagsintervju. Han utfrågades av Mari Forssblad. Den första frågan rörde kyrkans sk påskupprop mot sjukreglerna och utförsäkringen. Kristersson hade stor respekt och förståelse för aktionen. Det är inte meningen att sjuka ska söka allmosor från kyrkan, menade han. De som inte har rätt till socialbidrag kan få hjälp av andra, det är inget fel.

Nu ska ömmande fall inte längre komma i kläm. En läkare (inspelad) fick ifrågasätta detta. Hon pekade på självmord. Kristersson delade inte uppfattningen att man ska kunna vara sjukskriven hur länge som helst. Han varnade för mytbildning. 97 procent av alla får den sjukpenning som de begär. Men systemet är inte perfekt.

Nu införs ett oskälighetsbegrepp. Sjukförsäkringen är en omställningsförsäkring - antingen går man tillbaka i arbete eller blir förtidspensionerad. Man måste nu göra ytterligare en justering där det inte räcker med "allvarlig sjukdom". Kan sjukreglerna bli en valfråga 2014? Kristersson trodde att sjukfrågor alltid kommer att diskuteras. Viss domstolsprövning kommer alltid att förekomma i ett rättssäkert samhälle.

Det varnades för svårigheter redan 2008. Man ska ha respekt för att det handlar om ytterst komplicerade frågor. Det kan inte bli perfekt från början. Men remissinstanserna varnade? En av dessa var Kristersson själv som varnade för en explosion av socialbidragen. Så blev det inte.

SKL menar att var femte är sjuk. Men 9 av 10 som utförsäkras har annan försörjning än socialbidrag. Detta bekräftar inte att jag hade rätt 2008, sade UK. Om man inte har någon inkomst måste det bli socialbidrag som inte är något idealiskt system.

5 000 av de 17 000 utförsäkrade är kvar hos arbetsförmedlingen, sa UK. Varför går det inte att urskilja dem som är sjuka i förväg? En del definierar sig som långtidsjukskrivna vilket är orimligt. Efter 2,5 år ska en omprövning göras. Då kommer 35 procent närmare arbetsmarknaden. 2 av 3 kommer tillbaka till sjukskrivning - då var bedömningen 1 av 10 fel, det måste man acceptera. Sverige hade massjukskrivningar och det fanns en litet för optimistisk inställning om hur lätt det skulle vara att ändra detta, menade UK.

Så dök ett ömmande fall som inte hade råd att köpa remouladsås. Inte ens då 73 000 förtidspensionerades per årskulle hon fått förtidspension. Vem ska försöka försörja sig själv, frågade UK. Vi ska vara restriktiva - nu är det ca 12 000 eller 8 500 exkl yngre. Folk med kroniska sjukdomar borde väl inte behöva prövas för arbetsförmåga? Det är en fråga som främst gäller när AF och FK gör olika bedömningar. Nu är genomsnittsåldern 47-48 när man lämnar sjukförsäkringen. Det är för tidigt att ge upp om dem.

Svenskarna det friskaste folket? UK svarade med generella indikatorer: spädbarnsdödlighet, livslängd etc. Detta uppslag, som var själva rubriken på Ekots hemsida, hann inte följas upp ordentligt genom tidsbrist när programtiden tog slut.

Man kan ställa sig två frågor efter ett så regelspäckat och sifferintensivt program: 1) Fick de personer som befinner sig i sjukregelprocessen någon mera klarhet i vad som gäller? 2) Fick de socialpolitiskt intresserade klart för sig huruvida regeringen nu har vidtagit en väsentlig förändring eller är det så att den till synes ganska emotionella opinion som representeras av "påskupproret" som trots allt har rätt.

Det går inte att undvika intrycket att Mari Forssblad hade förberett en mycket väl underbyggd kanonad av frågor som inte alls hade som främsta syfte att besvara de två ovanstående frågorna. Nej, det näst intill uppenbara syftet var att försöka få Kristersson att bli svarslös eller åtminstone ur balans så att han demonstrerade osäkerhet, irritation eller helst ilska. En mindre skicklig och oerfaren politiker hade lätt kunnat bli ganska tillintetgjord.

Vi kan göra tankeexperimentet att företrädaren Cristina Husmark Person hade utsatts för detta intensiva bombardemang av frågor utan andhämtningspaus. Hon hade sannolikt framstått som en okunnig cyniker utan vare sig medkänsla eller kompetens. Fredrik Reinfeldt tog en oerhörd risk när han behöll henne till efter valet 2010 (avgångskrav 10/12-09). Hade Mari Forssblad fått mörbulta henne någon månad före valet hade det lätt kunnat utlösa en katastrof med regeringens fall som följd. Men Ulf Kristersson klarade utfrågningen med bravur. Han verkar både kompetent och medmänsklig. Påskuppropet börjar framstå som ett initiativ baserat på förutfattade meningar som har till syfte att svärta ner den nye socialförsäkringsministern.

Personligen tycker jag att det hade varit intressantare att få klarhet i de stora frågorna som rör det totala sjuktalet och nedgången i inflödena till långtidssjukskrivnings- och förtidspensioneringssystemen. På åtta år har ohälsotalet minskat 32 procent och inflödena sjunkit med 72 repektive 83 procent (bloggart 18/4-11). Är det för mycket? Vad skulle något mindre rigorösa regler ha kunnat betyda för nedgången? Är det inte partipolitiskt äventyrligt att riskera hela regeringsmakten för några få procentenheters vinst i de ovanstående siffrorna?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

10 Comments:

At 30 april, 2011 16:27, Anonymous Gunnar said...

"Påskuppropet börjar framstå som ett initiativ baserat på förutfattade meningar som har till syfte att svärta ner den nye socialförsäkringsministern."

Kan bara hålla med. Vänstern har infiltrerat Svenska kyrkan och bedriver oppositionspolitik mot Alliansen. Det är synd, för förtroendet för kyrkan rasar i botten med varje utspel de gör.

 
At 01 maj, 2011 13:24, Anonymous Per Fredö said...

Jag intämmer till fullo i Dannes beskrivning av utfrågningen, hans kommentarer till den och likaså det beröm han bger till Ulf Kristersson att vara en mycket kompetent socialförsäkringsminister.

Han har ju även fått kämpa mot riksdagsldamöter inom alliansen, inte särskilt väl insatta i regelverket, vilka otåligt krävt att de nödvändiga förändringarna skulle komma snabbt - annars så var Ulf inkompetent.

Det skulle därtill visa att Kristersson inte var medveten om att det fanns individuellt ömmande fall, som väntade på att få en korrekt bedömning, ja att de till och med var lämnade på sophögen.

Det så kallade påskupproret byggde även det på en rad individuella fall och likaså på en påtaglig okunskaåp av vårt socialförsäkringssystem.

Kännetecknande är också att man inte vill ha några förändringar, allt var bättre tidigatre oavsett de negativa konsekvenserna.

Religiösa människor får liksom andra med medborgare ha vilka åsikter de vill, men det ska inte ske i statskyrkans namn.

Kritik mot detta har ägt rum i pressen, men Ulf Kristersson valde i stället att passa, kanske rätt så.

Det var också välgörande när han sa att det inte finns några allt igenom perfekta system och att det hör till vårt rättsväsende att få fall prövade i domstol, vilka kan ge en ny vägledande praxis.

Även socialdemokraternas kritik bygger på individuella fall.
Det är mot den bakgrunden viktigt få belyst inför kommande val vilka verkningarna har blivit av denna helt nödvändiga reform.

 
At 01 maj, 2011 15:12, Anonymous Mathias Persson (@sandlyckan) said...

Det känns som om alla inlägg i debatten talar om rätt eller fel, svart eller vitt. Jag tycker det är fel. Ulf K och soc förs.utskottet har gjort rätt OCH fel, bra saker är införda MEN ducka inte utan rätta till det som gör att folk hanteras oskäligt och utförsäkras. Påskuppropet och oppositionen tycks fokusera på och envisas att regeringen är svin isf att se det som är bra och kräva ändrring på det som är dåligt.

Skärp er alla och sluta tänka prestigefylld blockpolitik.

 
At 01 maj, 2011 19:24, Anonymous Per Fredö said...

Bristerna i detta system har så långt möjligt rättats till.

Du kan Mathia lätt ta del av det och sedan ta ställning till om det är bra eller dåligt.

Och glöm inte, det är läkare, försäkringskassa, arbetsförmedling, rehbilitering, som gör vad de kan får att få fler tillbaks till arbetslivet, helt eller delvis.

De flesta är nöjda.

Och vad gäller de individuella fallen så är det inte politiker, som bedömer dessa.
Det gör anställda. flertalet kompetenta inom sina revir.
Även de förtjänar uppskattning.

 
At 01 maj, 2011 22:32, Anonymous Anonym said...

Jag kritiserar sättet som jag upplever att debatten förs på, inget annat.

Jag menar att Alliansen hade viljan att i grunden förändra sjukf men att brister har uppstått och det har även bekräftats. Vidare menar jag att de delar av oppositionen jag stöter på är onyanserade i sin kritik när de kallar förbättringsvilliga för hycklare. Samtidigt får jag uppfattningen av att Alliansen hårdnackat står fast vid att allt är bra. Detta ger en sned debatt som inte gynnar många utan bara stärker blockgränserna och övertygar redan övertygade.

Släpp prestigen, låt politiker vara mänskliga och ge dem en chans att fixa brister. Det gäller alla, oavsett tillhörighet.

 
At 02 maj, 2011 10:02, Anonymous Per Fredö said...

Det senare vår Anonyme vän, varför framträder du inte med ditt namn, skriver om att Alliansen hårdnackat hävdat att allt är bra i det nya socialförsäkringssystemet, stämmer inte med verkligheten.


Genomgripande förändringar har skett och de kommer nu att genomföras.

Gå in regeringens hemsida, socialdepartementet, så kan du få reda på vad det rör sig om.

oppositionen har nog hanterat denna fråga populistiskt även om också de varit medvetnba om att förändringar var nödvändiga.

Som Göran Persson sa, detta är vår viktiate uppgift, men sen hände inget.

Förlåt, Anna Hedborg fick utreda frågan och det är i huvudsak denna socialdemokrats utredningsförslag, som har genomförts.

 
At 02 maj, 2011 16:50, Anonymous Mathias Persson (@sandlyckan) said...

Per F: jag ber om ursäkt för senaste inlägget som råkade bli under anonymitet. Jag är inte helt överens med signeringen med en liten mobil enhet och begränsad bandbredd/resurser.

Mitt andra inlägg är samma som mitt första. Jag skriver att

Samtidigt får jag uppfattningen av att Alliansen hårdnackat står fast vid att allt är bra

dvs jag påstår inte att det är så utan att jag upplever det så och det pga klimatet i de debattkanaler jag använder. Jag vill alltså belysa att det beroende på politisk tillhörighet och grad av övertygelse ofta är nästintill omöjligt att rucka på en åsikt. Bilden som visas i media och i debattforum visar att båda sidor är övertygade om sin rätta inställning och sina lösningar och det blir pajkastning till följd.

Du verkar dessutom missförstå mitt syfte igen och går för andra gången i rad in i "försvarsställning" och ber mig läsa på genom hänvisningar till diverse ställen.

Jag är inte intresserad av att föra sakdebatten utan vill visa att de som många som finns på arenan tycks sakna förmågan att förstå och se hur andra tänker och resonerar. Och bara genom denna räcka repliker ser jag min tes bevisad.

 
At 03 maj, 2011 11:55, Anonymous Per Fredö said...

Mathias Persson, man ska alltid ta hänsyn till hur folk känner, detta inte minst vad gäller en så genomgripande förändring, som denna.
Men få kan egentligen ha full insyn i skilda regelverk, det kräver oftast hjälp.

Individer har kommit i kläm och även blivit felaktigt bedömda.

Detta hindrar inte att det som varit fel och som går att förbättra, vilkeet nu skett på ett berömvärd sätt, även kräver viss insyn i för ytterligare kritik om så anses befogad.

Det är bakgrunden till Matias att det kanske skulle ha sitt intresse att titta på de fem nya punkterna , de är lätt tillgänglia via datorn.

Några klick bara.

 
At 04 maj, 2011 13:06, Anonymous Per Fredö said...

Det har nu kommit ny statistik för de tre första kvartalen.


Totalt sett var det 540 000 som fick någon form av sjukpenning eller sjukersättning.

Detta inkluderar de som haft sjukpenning på fortsättningsnivå i 550 dagar och de som haft tidsbegränsad sjukpenning under 18 månader i enlighet med övergångs- bestämmelser.

Majoriten av de utförsäkrade valde att skriva in sig hos Arbetsförmedlingen.

Det var nästan 30 000 och av dem fick 13 800 personer jobb
och ungefär 7 900 inkluderas nu i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärdder, vilket är vänsterns prioritet och åtminstone tidigare syftade tll att dölja den verkliga arbetslösheten.

Vad som inte har uppmärksammants är de som hamnat i Fas3.
Denna modell kitiseras ofta därför att en del jobb anses meningslösa, att arbetsgivaren skor sig på det bidrag staten ger dem eller att företagarna ser dem som gratisarbetare i stället för att anställa ny arbetskraft,

Detta är delvis korrekt, men dels behöver flera företag bättra sig för att vara kvar i systemet, dels ska Arbetsförmedlingen ha bättre kontroll och likaså fär det nödvändigt förbättra samarbetet med facket, som ofta inte vill medverka av politiska själ
Uppdrag Granskning kommer i kväll med ett progamm om detta sannolikt helt inriktt på att belysa de negativa konsekveenserna av denna reform.

Få vekar ha klart för sig att låmgtidsar betslösa i socialförsäkringssystemet inte är så lätt aattt gd dm meningsfulla jobb efter deras förmåga.
Varje gång det lyckas bryter man en långvarig passivitet, vilket inte minst bygger på ett solidaritetstänkande.
De som lyckas återvända är glada och känner livsglädjen återkomma.

De så kallade nollorna är egentligen de som tidigare inte haft något jobb och då återstår nu bara socialbidrag liksom det var tidigare.

Det jobbar man nu med för att finna en annan lösning men det liknar en del av som gäller så kzallade gratispensionärer, den gamla generationen av hemmafruar.


Det är också viktigt notera att antalet nyinskrivna minskat väsentligt vilket även gäller sjukfrånvaron.

Hag vet inte om siffran är korrkt, men staten lär ha tjänat några tiotals miljarder på detta, vilket bl a kan användas till förbättrad välfärd.


Men, som sagt tidigare, den enskilda människans förmåga och individuella ättigheter är väsentliga indikatorer,

 
At 04 maj, 2011 15:40, Anonymous Anonym said...

Först förstör och misstolkar den sossestyrda Försäkringskassan reglerna och ser till att de som borde fått undantag enligt reglerna nekas ersättning på tvivelaktiga grunder. Sen läcker någon till pressen och skyller på regeringen. Ibland tillämpas regler som är stiftade innan 2006 för att ge avslag! Sen startar Sven(s)ka kyrkan ett upprop. Alla vet ju vilken partibok de mest framträdande ledarna har. Det är inte svårt att räkna ut vad som händer och vad de försöker göra.

 

Skicka en kommentar

<< Home