fredag, mars 08, 2013

Global uppvärmning fortfarande utplanad

Mindre kända kylande effekter påverkar tydligen jorden igen. Temperaturen har inte stigit på 10-15 år som klimatmodellerna förutsagt. Inte heller under de 10 000 första åren efter istiden uppförde sig temperaturen som koldioxidhalten indikerade.

Det verkar inte bara vara så att sambandet mellan temperatursvängningarna och koldioxidhalten är omöjligt att belägga de senaste 10 000 åren för Grönland fram till mitten av 1900-talet (blart 5/3-12). De senaste 50 årens koldioxidutsläpp borde också ha gett en kontinuerlig temperaturökning. Men sedan 15 år har uppvärmningen planat ut:

Efter en varm januari är temperaturen nere på 00-talets nivå igen. Källa Roy Spencer
Klimathotsteorin säger att utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser har två effekter. Först finns det en fysikalisk effekt som brukar anges till ca 1 grad C vid en fördubbling av koldioxidhalten. I ett andra meteorologiskt steg antar man att det finns en återkopplingseffekt via den ökade temperaturens höjning av halten av vattenånga i atmosfären. Den varierar kraftigt i olika klimatmodeller men oftast anger man att den initiala effekten tredubblas.

De klimatforskare som vill delta i IPCC-samarbetet tenderar att undertrycka information om stora temperaturvariationer tidigare under Holocen (SVT/vetensk). Detta bidrar till att den konstanta koldioxidhalten kan visas inte ha bidragit till uppvärmningen före modern tid. Därefter har temperaturen ökat från mitten av 1800-talet och det antogs tidigt ha haft samband med ökad kolförbränning genom industrialismen. Men temperaturdata från Grönland fram till mitten av 1800-talet visar perioder med kraftig uppvärmning utan att koldioxidhalten har stigit.

Dessa data (bild) visar tvärtom att temperaturen sjunkit ca 0,7 grader samtidigt som koldioxidhalten stigit med närmare 10 procent under fem- sextusen år. Antingen stämmer inte ens den fysikaliska teorin eller också finns det naturliga inflytelser som överstigit den fysikaliska effekten.

De senaste 10-15 åren har tydligen också naturliga effekter som IPCC inte förutsett bidragit till att eliminera den fysikaliska effekten (om den stämmer). Möjligen skulle andra antropogena inflytelser ha kunnat inverka. Men det verkar svårt att visa hur stora eller vilka de är.
 
DN Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

6 Comments:

At 08 mars, 2013 08:26, Anonymous Anonym said...

Alltmedan media , nu senast i Aktuellt igår, hotar med katastrofer och undergång om vi inte gör mer för att minska klimatpåverkan.
Inte ett ord om verklighetens temperaturer!
Det är en religiös tro på CO2 och vår förmåga påverka klimatet!

 
At 08 mars, 2013 11:05, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling:

Det är värt att notera att studien som SVT inslaget baseras på har 120 års intervall mellan datapunkterna längre bak i tiden medan hockeybladet i grafen är konstruerad från data-punkter i modern tid där temperaturen för varje år är känd.

Mao. även om de funnits liknande "spikes" tidigare under historien så har studien inte upplösning nog för att mäta dessa. Slutsatser om historiskt snabba variationer är därför tveksamma.

Dock så fodrar media den vinklingen så det är vinklingen som blir såld till allmänheten.

 
At 08 mars, 2013 12:00, Blogger Per-Olof said...

På 1950-talet förkastades teorin om att koldioxid kan driva klimatet eftersom koldioxid endast har effekt inom ett smalt band, 14,77 mikrometer. Teorin blev "modern" först när James Hansen och IPCC började använda teorin.

 
At 09 mars, 2013 01:54, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof, det fanns dock sedan länge en engagerad koldioxidteoretiker i Sverige vid namn Bert Bohlin. Honom gjorde man till IPCC:s förste ordförande - rimligtvis för att få IPCC inriktat på koldioxiden som förklaring till uppvärmningen.

Anonym 11:05, jag vet inte om jag ser kopplingen till din slutsats. TV:s graf bygger på nästan 50 olika undersökningar och blir då utjämnad vid sammanvägningen. Det torde bero på att reliabiliteten brister, men det kan också bero på bristande validitet genom att undersökningarna mäter olika regioner. Dessutom kan långa observationsintervall bidra till otydlighet.

Borrkärnorna från Grönland ansågs tidigare ha god validitet som närmevärden för den globala temperaturen. Men serien i mitt diagram 5/3 har stora variationer vilket blivit alltmer irriterande för klimatforskare som helst vill visa upp ett alldeles rakt hockeyskaft. Genom utjämningsmetoden lyckas man nästan med detta. Tyvärr visar dock skaftet en sjunkande tendens när koldioxidhalten ökat (se "bild" ovan). Detta har man tydligen inte erkänt.

Något pinsamt för IPCC är att koldioxidteorin lanserades redan på den tid man erkände att det fanns stora temperaturvariationer. En del av dessa (för Grönland) avvisades av Bohlin i den anförda boken som "till synes slumpmässiga" och han förringade dem genom att presentera en tillplattad graf som inte omedelbart väckte något uppseende.

Om man skulle utjämna diagrammet för Grönland skulle man få en hygglig överensstämmelse med TV:s diagram (dock skulle man få öka på den kompletterade temperaturökningen på slutet med några tiondels grader utöver Humlums angivelser. Frågan är varför denna grova överensstämmelse inte också skulle tillåta att man kunde anta att de kortare variationerna på Grönland också indikerade korta globala variationer. I så fall är dagens uppvärmning till stor del sannolikt naturlig.
/DNg

 
At 09 mars, 2013 14:37, Anonymous Anonym said...

Klimatalarmismen är en stor bluff. Vägen till upplysning är att 1) se denna film http://www.youtube.com/watch?v=AmaMkxPJ2zE.
(lång det medges men hoppa till slutet och notera följande)
2) Solaktiviteten är en mycket bättre förklarande variabel än CO2. 3) Att temperaturökning föregår CO2 ökning.

Så sambandet är att solens aktivitet ökar och då ökar temperaturen. Med ökad temperatur börjar haven att längsamt värmas upp och då frigörs CO2. Motsatt effekt då solens aktivitet minskar.

Men det är klart denna enkla förklaring leder ju till att 10000 tals "klimatforskare" blir arbetslösa. Än värre är troligen att IPCC och andra internationella miljöorganisationer (fyllda med gamla exkommunister) inte lyckas med sitt försök till "powergrab" över jordens resursanvändning.

 
At 12 mars, 2013 10:56, Anonymous Anonym said...

Statsreligionen får inte ifrågasättas

Jag har anmält Aktuellt 7/3 till Granskningnämnden, det program som Anonym ovan opponerade sig mot:

http://www.frihetsportalen.se/2013/03/grn-och-klimatet/

Nämndens beslut på min första anmälan har nu kommit. Den har följande principiella grund för att inte acceptera kritik av SVT:

” Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.”

Med andra ord: Statens religion får inte ifrågasättas.

Sture Åström

 

Skicka en kommentar

<< Home