fredag, mars 06, 2009

Arvsskatten återinförs i skatteförslag från S

Arbetarrörelsen kommer med ett magert skatteförslag som inte är tillräckligt utarbetat. Arvsskatt, två slopade jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer, avskaffad skattereduktion för hushållstjänster, ny förmögenhetsskatt är några tankar. Fastighetsskatten hänskjuts till en parlamentarisk utredning.

Idag 6/3 kom socialdemokraternas skatteförslag från Arbetarrörelsens Tankesmedja. Det innefattar inte den utarbetade utformningen av ett nytt skattesystem utan måste ses som ytterligare en markering av inriktningen för den framtida skattepolitiken. Förslaget har utarbetats av Tankesmedjans utredningschef Anne-Marie Lindgren under överinseende av ordföranden Göran Johnsson.

Förslaget är inte mera omfattande än det förslag som lades fram i Almedalen 2007. Resonemangen är delvis likartade och tentativa. Den mest uppseendeväckande ståndpunkten i rapporten (pdf) är att arvs- och gåvoskatten borde återinföras. Detta borde ske i form av en kvarlåtenskapsskatt.

Förmögenhetsskatten borde också återinföras. Men om detta inte kan göras på ett rättvist sätt är det bättre att låta bli. Risken för kapitalflykt diskuteras men är inte vägande för diskussionen om ett återinförande.

Skattelättnaderna för hushållsnära tjänster skall avskaffas. Ett återställande av fastighetsskatten skulle vara önskvärt men de praktiska svårigheterna är så komplicerade att man föreslår en diskussion över blockgränsen i form av en parlamentarisk utredning.

Jobbskatteavdragen får hård kritik och man hänvisar till att det inte finns några empiriska underlag för att konstatera att arbetslösheten skulle ha minskat i ett läge med god tillgång på jobb. Den ökning av sysselsättningen som KI anser skulle kunna komma till stånd kan härröra från personer utanför arbetskraften och alltså inte från t ex långtidsarbetslösa.

Det första jobbskatteavdraget kan få vara kvar med vissa höjningar för höginkomsttagare. Steg två och tre bör avskaffas och pengarna omfördelas till lägre skatt för pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa.

Flyttskatten i form av omedelbar reavinstskatt vid bostadsbyten kan återinföras. En intressant modell som borde analyseras ytterligare är den holländska box-modellen för kapitalbeskattning. Den har nyligen presenterats för Globaliseringsrådet av professor em Sven Olof Lodin och Kjell Olof Feldt. Modellen innebär löpande beskattning av värdestegringar som inte har realiserats. Vissa likheter finns med det gamla fastighetsskattesystemet där skatt årligen togs ut på "fiktiva" inkomster.

Kommer detta förslag att leda till en förnyelse i skattedebatten? Det är svårt att tänka sig mot bakgrund av den stiltje som varat sedan långt före regimskiftet på detta område. Lodins förslag är alltför komplicerat och är komprometterat av likheterna med den gamla fastighetsskatten. De mest kontroversiella skatterna - fastighetsskatt och förmögenhetsskatt - har utredningen misslyckats med att utforma konkreta förslag. Det blir jobbskatteavdrag kontra sänkt skatt för pensionärer mfl som kan bli stridsämnet.

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,