onsdag, mars 04, 2009

Budgetunderskottet haussas upp?

Den med bävan inväntade prognosen för statens budgetunderskott kom från Riksgälden idag. Man gick ut med siffran 135 miljarder kronor. Det var mycket sämre än de 87 mdr som angavs i januari. Men sanningen är att det verkliga lånebehovet bara verkar vara 78 mdr. Vill man överdriva?

Redovisningen av budgetunderskottet i Ekot 4/3 med intervju av Bo Lundgren, GD på Riksgälden finns här.

Budgetunderskottet är inte något entydigt mått på hur det går för statsfinanserna. Men i den allmänna debatten tror man att budgetunderskottet visar den finanspolitiska effekten på samhällsekonomin samt hur svaga statsfinanserna tenderar att vara.

Den finanspolitiska effekten kan dock bara bedömas om man vet vilka diskretionära (avsiktliga) åtgärder som vidtagits. Om konjunkturen är dålig kan en budgetförsämring inträffa utan någon enda aktiv åtgärd vidtagits för att sänka skatterna eller öka utgifterna i stimulerande syfte.

I den svenska debatten talar man tyst om diskretionära finanspolitiska åtgärder. De anses leda till oro och misstroende. Räntorna kan stiga och valutan försvagas. Finanspolitik är i den mera vulgära debatten liktydig med finansiering via sedelpressarna. Många håller därför ögonen på budgetunderskottets ökning eftersom det även utan aktiv finanspolitik kan utvecklas till katastrofala nivåer så som skedde under början av 1990-talet.

I redovisningen av den nya budgetprognosen nämns i förbigående att en del av underskottet härrör från Riksgäldens utlåning till Island, Lettland (2010) och Svensk Exportkredit. Detta har inte med en automatisk försvagning av statsfinanserna att göra och än mindre med aktiv finanspolitik. Beloppet är grovt uppskattat till 57 mdr kr 2009. Det verkliga lånebehovet är alltså bara 135-57 = 78 mdr kr eller 2,5 procent av BNP (inte 4,4 procent).

Även denna siffra kan diskuteras. I dessa 78 mdr ingår ca 25 mdr som Riksgälden antar skall komma att tas i anspråk av bankerna inom ramen för kapitaltillskottsprogrammet. Bankerna har tid på sig till 17/8 att stärka sin kapitalbas genom tillskott av aktiekapital eller hybridkapital. Dessa pengar utgör också tillgångar i statens ägo och har inte samma karktär som konjunkturella förluster av skatteintäkter eller ökade utgifter för a-kassan mm.

Sammanlagt uppger Riksgäldskontoret att dess nettoutlåning bedöms till 86 mdr kr 2009. Det verkliga lånebehovet är alltså bara 49 mdr.

I Riksgäldens rapport (pdf) finns en redovisning av vilka större poster som försämras mellan 2008, 2009 och 2010. Av den framgår att skatteintäkterna minskar med 78 mdr kr 2009. Detta beror på att skatter relaterade till lönesumman utvecklas svagt och att företagsvinsterna minskar kraftigt. Dessutom finns möjlighet till anstånd med två månaders skatter under 2009, vilket bedöms svara för 5 mdr kr. Utbetalningar till kommunderna kommer att öka något liksom till arbetsmarknadsutgifter.

Vad som förutses hända är att överskottet från 2008 äts upp av konjunkturförsvagningen och resulterar i ett underskott på drygt 1 procent av BNP 2009. Utöver detta lånar staten ut pengar till andra stater, företag och banker utan att detta leder till en verklig ökning av statsskulden.

Nästa år blir upplåningsbehovet 65 mdr kr (2 % av BNP). Detta beror i huvudsak på en antagen finanspolitisk stimulans på 40 mdr kr (1,3 % av BNP). Här skiljer sig Riksgäldens prognos radikalt från SEB:s, som antog att underskottet nästan enbart till följd av automatiska effekter skulle bli 6 procent av BNP 2010.

Genom Riksgäldens höga siffra på 135 mdr i underskott för i år stärks finsnsminister Anders Borgs argument att vi inte skall stimulera ekonomin nu för att "ha pengar kvar framöver". Risken är dock att resultatet blir ett mycket större underskott senare i analogi med utvecklingen i början av 1990-talet som präglades av att man skulle vänta och se.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 05 mars, 2009 07:35, Anonymous Anonym said...

FredrikN:
Det man lånade till Island lär man ju inte få igen. Att det skulle vara en engångssumma motsägs väl av att om man var så så korkad/blöthjärtad att man lånade ut en gång, så kan man göra det igjen.

 
At 05 mars, 2009 12:32, Blogger Per-Olof Persson said...

Under det senaste året har industriproduktionen sjunkit med 20 %. Krisen innebär att av-industrialiseringen av landet går ännu snabbare än tidigare. Hur stort budgetunderskottet i slutändan blir kan inga matematiska modeller förutsäga.

Det som kan förvärra det ekonomiska läget är om S kommer till makten 2010. När S vann valet 1994 var det på det diffusa begreppet "rättvisa". Skattehöjningarna som kom därefter ledde till att skatteintäkterna istället sjönk och att arbetslösheten ökade.

Skattehöjningar leder nämligen till ökad konsumtion och minskat sparande. De knappa resurser som konsumeras kan inte användas till investeringar inom näringslivet. Det är sparandet som finansierar företagens produktion eftersom företagen MÅSTE producera först innan de kan sälja sina produkter. Konsumenterna betalar inte produkterna innan de är producerade.

Skattehöjningar 2010 kommer troligtvis att öka den "riktiga" arbetslösheten till 30 %.

 
At 05 mars, 2009 23:28, Blogger Danne Nordling said...

Lånet till Island blir 6,5 mdr kr och ges knappast utan att man har en god chans att få tillbaka pengarna. Annat hade det varit om lånet hade getts innan Islands finanser kollapsade.

Vad skattehöjningar leder till vet man inte säkert i förväg. Höjd inkomstskatt leder rimligen till minskad privat konsumtion men också minskat privat sparande. Den offentliga konsumtionen kan då öka.

Men socialdemokraternas politik efter 1994 gick ut på att minska budgetunderskottet så det sparande som skedde inom landet kunde då gå till ökade investeringar i den privata sektorn istället för till staten. De skattehöjningar som gjordes kunde inte öka intäkterna väsentligt. Den ökande arbetslösheten berodde sannolikt på den nedtryckta inhemska efterfrågan. Exporten ökade däremot exceptionellt kraftigt.

Nu minskar exporten med knappt 16 procent medan industriproduktionen minskar med drygt 20 procent. Det indikerar återigen att svårigheterna i Sverige till viss del är inhemska. En av dessa effekter är dock att investeringarna inom exportindustrin sannolikt sjunker mycket mera än själva exporten. Nedgången för exportindustrin beror naturligtvis främst på att efterfrågan från utlandet sjunkit och inte på att exportföretagen inte kan få kapital för sina investeringar.
/DNg

 
At 22 mars, 2009 17:45, Anonymous Anonym said...

Obama är en spenderare av stora mått,
Vår LO-chef skulle till och med bli imponerad.

Nuvarande kalkylerade budgetunderskott på 12-14 procent av BNP kommer sannolikt att bli väsentligt större.

USA;s fordonsindustri är i väsentligt sämre skick än flertalet andra i-länder och kommer att kräva kvartalsvis allt större understöd för sin överlevnad.

Det kommer också ta lång tid att reparera de banker och finansinstitut, vars riskkapitalspendering förorsakade det finansiella sammanbrotten med global verkan.

Obama lever i föreställningar att det snabbt går att reducera de amerikanska försvarskostnaderna.
Det kommer dock att ske först i ett mer långsiktigt perspektiv.

Obama gick till val på¨en förändringens vind, vilken skulle ha inneburit gigantiska kostnader inom hälso-och sjukvård, socialförsäkringssystemen, utbildning och nu även på klimatområdet

Allt detta är inte medräknat i hans utgiftsprogram vare sig på kort eller lång sikt.

Vad gäller EU ligger den sammanlagda stimulansen på tre procent av dessa länders BNP.

Vissa länder befinner sig i så akut läge att de måste få hjälp och det gäller även från vårt land.

En alltför långgående stimulanspolitik innebär ökade budgetunderskott, ökad statsskuld, skattehöjningar samt ökad ränta.

Vårt land är så beroende av exportindustrierna att efterfrågan från utlandet krävs för att konjunkturen ska öka markant.
/ Per F-ö

 

Skicka en kommentar

<< Home