måndag, mars 09, 2009

Stabiliseringspolitik en form av försvarspolitik

Likaväl som det behövs försvarspolitik behövs det stabiliseringspolitik för att undvika stora välståndsförluster. Båda typerna av försvar kräver dock att medborgarna kan kontrollera att de styrande inte missbrukar politiken. Stabiliseringspolitik är därtill svårare genom den stora risken för feltajming.

En marknadsekonomi baserad på viss industriell produktion har historiskt alltid karaktäriserats av fluktuationer i aktiviteten. Alla system med automatiska regleringsmekanismer som är behäftade med olika fördröjningseffekter visar sådana variationer. Ibland kan variationerna vara så kraftiga att själva systemet bryts sönder. Detta kan man iaktta i industrialismens historia.

Stordrift i framställning av tyg från ull påbörjades redan under medeltiden i Flandern och i Norditalien. Dessa försök gick dock överstyr på grund av revolter i svåra lågkonjunkturer när de anställda i städerna blev utan arbete. Här finns en förklaring till att dagens industrialism uppstod i England. Energikällan vid produktionsprocessen var här vattenkraft, vilken inte fanns i städerna utan på landsbygden. Detta medgav att de anställda vid sidan av tygframställningen också kunde bedriva jorbruk och kreatursskötsel i liten skala. Lågkonjunkturerna kunde därför pareras med egen odling av livsförnödenheter.

Industriell marknadsekonomi är behäftad med svängningar som om de tenderar att bli kraftiga helst borde dämpas. Det är lika naturligt som att en stat håller sig med ett försvar. Detta syftar till att motverka den otrygghet som skulle följa om främmande makter utan vidare kunde ockupera en nation. Problemet med uppbyggnaden av en miltär maktapparat är att de styrande kan missbruka denna för egna syften som inte ligger i linje med medborgarnas. Den kollektiva nyttighet som försvaret levererar måste därför kontrolleras rigoröst så att den inte används mot medborgarnas intressen.

Stabiliseringspolitiken syftar till att utjämna, motverka eller förebygga ekonomiska fluktuationer. Traditionellt har den baserat sig på penningpolitik (t ex ändringar av styrräntor). Men man kan också inkludera olika regleringar - från tullar till tillståndsgivning - i den traditionella arsenalen. I slutet av 1930-talet uppstod också möjligheten att använda finanspolitiken för stabilisering. Den bygger på att kontracyklisk politik bedrivs med hjälp av ändringar av de offentliga utgifterna och skatterna. En närmare beskrivning finns i min artikel För och emot stabiliseringspolitik (27/11-08).

Historiskt har stabiliseringen alltså gått från småjordbruk som dämpningsmedel, via automatisk kreditreglering under guldmyntfotens tid till aktiv räntepolitik och tidvis aktiv finanspolitik. Räntepolitiken har i viss mån förvridits av fördelningspolitiska önskemål: bostadsägare och hyresgäster skall gynnas på kapitalägarnas bekostnad. Detta har dock kritiserats mindre än finanspolitikens gynnande av offentliga utgifter i lågkonjunkturerna utan att dessa åtgärder återtagits i högkonjunkturerna. I synnerhet i den amerikanska debatten ses finanspolitiken med skepsis av Republikanerna och ofta utdöms den generellt med hänvisning till att den stimulerar den offentliga sektorn och inte ekonomin.

Missbruk av stabiliseringspolitiken bör alltid kritiseras. Men även om det finns en risk för missbruk måste den vägas mot konsekvenserna av att inte alls bedriva stabiliseringspolitik. Att döma av hur det gick i USA när lågkonjunkturen bröt ut 1930, och man under tre år inte gjorde något alls av betydelse, är välfärdsförlusterna av passivitet sannolikt stora i jämförelse med en alltför stor offentlig sektor. Hade man istället för Roosevelts New Deal drivit en modern stabiliseringspolitik skulle läget ha förbättrats snabbare. Och skulle man ha drivit denna politik redan från 1930 skulle det inte ha blivit någon så djup depression alls i början av 1930-talet. Däremot skulle det ha kunnat uppstå en ny kris något senare.

Detta pekar på en annan nackdel med en aktiv stabiliseringspolitik: svårigheterna med tajmingen. Kritiken på denna punkt är dock pragmatisk och inte principiell. Uppkomsten av den nuvarande ekonomiska krisen kan dock till stor del hänföras till dålig tajming i såväl USA som i Kina. Även om stabiliseringspolitiken inte missbrukas för att gynna vissa grupper eller den politiska sektorn kan den ha svåra konskvenser för välståndsutvecklingen genom att den inte bedrivs på ett korrekt sätt.

I dagens debatt förefaller dock inte slutsatsen bli att vi skall återgå till en helt passiv politik, även om LO:s förordande av automatiska stabilisatorer gav sken av detta. I Sverige finns förvisso en förkärlek för detta synsätt funnits sedan ekonomerna i slutet av 1980-talet utvecklade den s k "normpolitiken". Med denna i bagaget försökte regeringarna i Sverige länge att möta depressionen på 1990-talet med en passiv finanspolitik och även avsaknad av kreditpolitiska interventioner. Först 1993 bildades bankakuten och en lindring av kreditåtstramningen kunde uppnås. Det stora budgetunderskott som då hann utvecklas har sedan medfört ny rädsla för aktiv finanspolitik eftersom den kan beskrivas som "en oansvarig försämring av statsfinanserna".

Resultatet har i Sverige blivit att penningpolitiken fått ta hela ansvaret för stabiliseringspolitiken. (Prognosmakarna lägger dock in kommande finanspolitiska stimulanser i sina beräkningar.) Detta är något paradoxalt i relation till USA där det framstår som naturligt att en stor finanspolitisk stimulans från Barack Obamas regering lanserats. Kritiken och ovilligheten att rösta för stimulanspaketet grundar sig istället på uppfattningen att Obama missbrukar stabiliseringspolitiken för egna vänsterpolitiska syften.

Men även den svenska räntepolitiken har varit feltajmad med stora räntehöjningar strax innan finanskrisen blev akut i höstas. Det kanske är motiverat att forska mera kring hur bättre tajming skall kunna uppnås. Eller är det mera av förebyggande regleringar som behövs? Risken finns då att tillväxten sjunker för mycket. Kan vi istället återskapa något av den stabilitet guldmyntfoten gav och samtidigt anpassa ett sådant system till moderna förhållanden med omfattande kreditgivning? Eller får vi också då dålig tillväxt?

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

23 Comments:

At 09 mars, 2009 21:57, Anonymous Anonym said...

Danne
Varför inte forska om vad det är för fel i våra ekonomiteorier. (höger vänster politik är inte orsaken)
Krisen nu kan bara lösas med nytryckta pengar som konsumenten får (fel att ge banker företag pengar) KÖPER KONSUMENTEN INGET SÅ DÖR FÖRETAGEN
Sen måste löneökningar stoppas helt under ett antal år INFLATIONEN STOPPAS

 
At 10 mars, 2009 03:33, Blogger Per-Olof Persson said...

Forskning

En riktig forskning kräver en riktig metodik:

1. Det är endast individen som kan studeras. Marknadsekonomin kan inte studeras eftersom den inte är en levande varelse som kan agera på egen hand. Marknadsekonomin är människorna och den minsta beståndsdelen i marknadsekonomin är individen. Slutsatsen är att det endast är individen som kan studeras.

2. Det krävs en mänsklig handling för att ekonomiskt skeende ska kunna uppkomma.

3. Individen handlar för att uppnå sitt för tillfället högst värderade mål (konsumtionsvaror).

4. Individen måste ha tillgång till medel för att kunna uppnå sina mål (i slutändan pengar).


Vad vet vi om konjunktursvängningar?

1. Under uppgången ökar produktionen och investeringarna i ett stort antal företag.

2. Det som startar nedgångsfasen är att ett stort antal företag samtidigt bli olönsamma. Neddragningarna fortplantas genom ekonomin.


Hur styr ett företag sin verksamhet?

1. Styrningen sker genom den ekonomiska kalkyleringen. Bokföringen ger information om hur det historiskt sett har gått och ekonomiska kalkyler används för att planera den framtida produktionen.

2. Den ekonomiska kalkyleringen är beroende av prissystemet eftersom den skapar intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader skapar i sin tur vinstsystemet.

3. Företagen förändrar sin produktion och sina investeringar utifrån vinstsystemet. Högre historiska vinster leder till en högre produktion, och vice versa. Högre förväntade framtida vinster leder till högre investeringar, och vice versa.


Hur styr företagen sin verksamhet i förhållande till varandra?

1. Denna styrning måste förekomma eftersom produktionsresurserna är knappa och för att produktionen sker i olika produktionssteg. Produktionen måste ske i rätt ordning och investeringarna måste ske i rätt ordning. Resurserna ska användas effektivt och slöseri ska minimeras.

2. Det är endast vinstsystemet som kan styra denna process. Produktionsresurserna överförs från företag med låga vinster till företag med höga vinster. Detta har en tendens att utjämna vinsterna mellan företag. Vinsterna har en tendens att bli lika stora.

3. Vinstsystemet ser till att produktionen och investeringar håller ekonomin i balans. Detta sker genom att företagen ständigt förändrar sin produktion och sina investeringar.

4. I ekonomier med byteshandel och med fast penningmängd, upptäcker företagen blixtsnabbt om de producerar för mycket eller om de överinvesterar. Bokföringen och kalkyleringen ger snabbt rätt information. Därför uppkommer inga konjunkturuppgångar eller överproduktion/överinvesteringar som senare skapar nedgångar.


Var är problemet med konjunktursvängningar?

1. Det är människorna som värderar konsumtionsvarorna och produktionsresurserna. Därför uppkommer prissystemet och vinstsystemet.

2. Värderingen är A) en mänsklig handling. B) människor vill uppnå sina för tillfället högst värderade mål (konsumtionsvaror). Konsumtionsvarorna värderas i förhållande till varandra. De högst värderade varorna produceras först och med de högst värderade produktionsresurserna. C) Människor måste ha tillgång till medel för att kunna uppnå målen (i slutändan behövs det pengar).

3. Människor är inte perfekta och de förändrar ständigt sin värdering. Därför måste företagen hela tiden förändra sin produktion och sina investeringar.

4. Det är människorna som värderar konsumtionsvarorna och produktionsresurserna. Därmed uppkommer prissystemet och vinstsystemet. Men detta kräver att människor även värderar pengarna. Människor måste sätta rätt pris på pengarna.


SLUTSATS

Om penningmängden tillåts att öka så har människor ingen möjlighet att sätta rätt värde på pengarna. Vid en riktig värdering av pengarna skulle intäkter och kostnader öka lika mycket. Vinsterna skulle således inte förändra sig när penningmängden ökar. I detta fall skulle inga konjunktursvängningar kunna uppkomma.

Men människor har möjlighet att sätta rätt värde på de nya pengarna. Det ökningen av penningmängden som gör att vissa företag ökar vinsterna mer än andra företag. När dessa företag ökar sina vinster sker en överföring av produktionsresurser ifrån andra företag (lediga resurser kan också efterfrågas).

Huvudproblemet är att ett stort antal företag under lång tid får överproduktion/överinvesteringar. Denna situation kräver en ständig ökning av penningmängden och att kostnaderna inte ökar i snabbare takt än intäkterna. Men förr eller senare blir dessa företag olönsamma och de börjar att göra neddragningar som orsakar en ekonomisk kris.

 
At 10 mars, 2009 03:48, Blogger Per-Olof Persson said...

Men människor har INGEN möjlighet att sätta rätt värde på de nya pengarna.

Detta är en mänsklig process som tar tid. Människor är inga robotar i matrix-världens ekonomiska datormodeller. Det går inte att använda sig av ovetenskapliga matematiska modeller i nationalekonomisk forskning. Det går endast att använda sig av helt sanna premisser som ger logiskt riktiga orsakssamband.

 
At 10 mars, 2009 15:56, Anonymous Anonym said...

FredrikN: Ingen kan förutsäga den politiska framtiden så varför skulle någon kunna förutsäga eknomin? Eller modet, eller vetenskap...
Det finns helt enkelt sådant som är bortom människans fattningsförmåga.
Vad gäller guldmyntfot har jag förstått att dessa ändå, historiskt, deprecierades med allt svagare halter. Men om man specifierade guldhalten i de principiella inväxlingarna?

 
At 10 mars, 2009 18:24, Blogger Danne Nordling said...

Ola, det finns ekonomiska teorier på olika abstraktionsplan som kan vara mer eller mindre felaktiga. Sålunda är det sällan någon hänvisar till IS-LM-modellen, Keynes-effekten eller likviditetsfällan. Det är inte här förklaringen till krisens uppkomst kan sökas. Inte heller varför inte ens någorlunda kraftiga defensiva åtgärder kan vidtas.

Ett otillräckligt utforskat område är hur kreditsystemet medverkar till för stora svängningar. När en nedgång inträffar verkar politikerna vara helt handfallna inför kreditsystemets olika reaktioner. Det ser inte ut som om det hänt mycket sedan 30-talet.

Per-Olof, det är inte så enkelt som att företagen blixtsnabt kan styra relevant om bara penningmängden är fast (p4). Med en "riktig värdering av pengarna" skulle konjunktursvängningar inte kunna uppkomma, enligt texten under "slutsats". Låt oss testa detta med ett stiliserat exempel i stil men USA efter första världkriget.

Vi sänker skatterna samtidigt som krigsproduktionen avvecklas. Eftersom det behövs en omställning måste de privata investeringarna öka. Det leder till att fler jobb skapas som suger upp dem som blivit arbetslösa när statens beställningar upphör. I nästa steg producerar de nya maskinerna konsumtionsvaror som leder till ännu fler jobb.

Jordbruket kan rationaliseras och fd bönder kan få jobb i industrin. Det ökar köpkraften och stimulerar investeringarna, konsumtionen och bostadsbyggandet. Detta stimulerar till ytterligare investeringar och bostadsbyggande. När det inte behövs ytterligare bostäder utan bara ersättningsbostäder och inte fler bilar mm utan bara ersättningsvaror behövs inte mer investeringar. Folk i verkstadsindustrin och byggindustrin blir då arbetslösa. Var skall de få nya jobb? De drar ner konsumtionen och gör fler arbetslösa i industrin. Bostadsöverskott uppstår och byggandet sjunker till ett minimum.

Visserligen är det tänkbart att en fast penningmängd i praktiken skulle hämma denna utveckling. Men det beror på en pragmatisk anomali: lönerna är svåra att anpassa nedåt även om det faktiskt skulle innebära en reallöneökning.

Den teori vi diskuterar förutsätter i sin rena form fullständig rörlighet nedåt för löner och priser. Det "glada 20-talet" skulle alltså i den rena formen inte alls förhindras av denna anpasslighet. Problemet är teoretiskt inte monetärt utan ligger någon annanstans.
/DNg

 
At 11 mars, 2009 10:58, Anonymous Anonym said...

Danne
Krisen startade i bolånen, men nu är det en total kris i alt nu fungerar inte vår styrning av ekonomin.

”När en nedgång inträffar verkar politikerna vara helt handfallna inför kreditsystemets olika reaktioner.”
precis så är det nog, men vad ska politikerna göra? Dagens ekonomiteorier kan inte lösa problemen i ekonomin, frågan är om inte vårt sätt att styra ekonomin i dag har orsakat en del av krisen i ekonomin.

 
At 11 mars, 2009 23:53, Blogger Danne Nordling said...

Ola, en av orsakerna var de billiga bolånen, men det fanns flera andra faktorer som också bidrog till att obalansen kunde byggas upp och till att små förändringar fick stora konsekvenser inom kreditsystemet. För framtiden säger Bernanke:

1. Problemet med "för stor för att gå omkull" måste hanteras.

2. Regler som stöttar det finansiella systemet måste konstrueras.

3. Policy för reglering och redovisning utarbetas.

4. Inrätta en myndighet som övervakar och ingriper mot systemrisker.

Om detta är Fedchefens övervägda rekommendationer ser vi att det mesta återstår och varför det är lättare att få igenom ett stimulanspaket för den reala ekonomin än för det finansiella systemet.

Trots att man har Sverige på 90-talet som exempel klarar amerikanerna inte att implementera TARP. Och utan stabilitet i det finansiella systemet kan inte det reala återhämta sig.

Men européerna verkar inte vara bättre. I SvD idag säger kommissionären Joaquin Almunia:

- Det akuta problemet just nu är att kreditflödena till företag och hushåll inte kommit igång, trots statliga stöd och garantier till bankerna och likviditetsinjektioner från Europeiska centralbanken.

Men några extra stöd blir det inte trots krav från USA. De sammanlagda stöden är ju ca 400 mdr € eller 3,3 procent av EU:s BNP. Vilket sinne för proportioner! TARP motsvarar 5 procent och Obamas paket 5,6 procent. Men Almunia "vill vänta och se vilka positiva effekter vi får av det gemensamma paketet".

Den stabiliseringspolitiska teorin befinner sig verkligen i kris.
/DNg

 
At 19 april, 2010 19:10, Anonymous Anonym said...

ELISHA CUTHBERT NUDE
[url=http://profiles.friendster.com/120699223]ELISHA CUTHBERT NUDE[/url]
ELISHA CUTHBERT NUDE
[url= http://profiles.friendster.com/120699223 ] ELISHA CUTHBERT NUDE [/url]
OLGA KURYLENKO NUDE
[url=http://profiles.friendster.com/120699239]OLGA KURYLENKO NUDE[/url]
OLGA KURYLENKO NUDE
[url= http://profiles.friendster.com/120699239 ] OLGA KURYLENKO NUDE [/url]
RACHEL BILSON NUDE
[url=http://profiles.friendster.com/120699255]RACHEL BILSON NUDE[/url]
RACHEL BILSON NUDE
[url= http://profiles.friendster.com/120699255 ] RACHEL BILSON NUDE [/url]
MARILYN MONROE NUDE
[url=http://profiles.friendster.com/120699300]MARILYN MONROE NUDE[/url]
MARILYN MONROE NUDE
[url= http://profiles.friendster.com/120699300 ] MARILYN MONROE NUDE [/url]
CHLOE SEVIGNY NUDE
[url=http://profiles.friendster.com/120699317]CHLOE SEVIGNY NUDE[/url]
CHLOE SEVIGNY NUDE
[url= http://profiles.friendster.com/120699317 ] CHLOE SEVIGNY NUDE [/url]

 
At 19 april, 2010 23:19, Anonymous Anonym said...

MANDY MOORE NUDE
[url=http://profiles.friendster.com/120699084]MANDY MOORE NUDE[/url]
MANDY MOORE NUDE
[url= http://profiles.friendster.com/120699084 ] MANDY MOORE NUDE [/url]
MARCIA CROSS NUDE
[url=http://profiles.friendster.com/120699102]MARCIA CROSS NUDE[/url]
MARCIA CROSS NUDE
[url= http://profiles.friendster.com/120699102 ] MARCIA CROSS NUDE [/url]
PAZ VEGA NUDE
[url=http://profiles.friendster.com/120699126]PAZ VEGA NUDE[/url]
PAZ VEGA NUDE
[url= http://profiles.friendster.com/120699126 ] PAZ VEGA NUDE [/url]
SOPHIE MONK NUDE
[url=http://profiles.friendster.com/120699166]SOPHIE MONK NUDE[/url]
SOPHIE MONK NUDE
[url= http://profiles.friendster.com/120699166 ] SOPHIE MONK NUDE [/url]
SOPHIA BUSH NUDE
[url=http://profiles.friendster.com/120699183]SOPHIA BUSH NUDE[/url]
SOPHIA BUSH NUDE
[url= http://profiles.friendster.com/120699183 ] SOPHIA BUSH NUDE [/url]

 
At 22 april, 2010 11:37, Anonymous Anonym said...

ASHLEE SIMPSON NUDE
[url=http://www.projectopus.com/user/58029]ASHLEE SIMPSON NUDE[/url]
ASHLEE SIMPSON NUDE
[url= http://www.projectopus.com/user/58029 ] ASHLEE SIMPSON NUDE [/url]
TARA REID NUDE
[url=http://www.projectopus.com/user/58031]TARA REID NUDE[/url]
TARA REID NUDE
[url= http://www.projectopus.com/user/58031 ] TARA REID NUDE [/url]
ROSARIO DAWSON NUDE
[url=http://www.projectopus.com/user/58033]ROSARIO DAWSON NUDE[/url]
ROSARIO DAWSON NUDE
[url= http://www.projectopus.com/user/58033 ] ROSARIO DAWSON NUDE [/url]
MICHELLE WILLIAMS NUDE
[url=http://www.projectopus.com/user/58035]MICHELLE WILLIAMS NUDE[/url]
MICHELLE WILLIAMS NUDE
[url= http://www.projectopus.com/user/58035 ] MICHELLE WILLIAMS NUDE [/url]
DREW BARRYMORE NUDE
[url=http://www.projectopus.com/user/58037]DREW BARRYMORE NUDE[/url]
DREW BARRYMORE NUDE
[url= http://www.projectopus.com/user/58037 ] DREW BARRYMORE NUDE [/url]

 
At 23 april, 2010 02:44, Anonymous Anonym said...

TARA REID DESNUDA
[url=http://www.projectopus.com/user/58283]TARA REID DESNUDA[/url]
TARA REID DESNUDA
[url= http://www.projectopus.com/user/58283 ] TARA REID DESNUDA [/url]
OLSEN TWINS NUDITY
[url=http://www.projectopus.com/user/58285]OLSEN TWINS NUDITY[/url]
OLSEN TWINS NUDITY
[url= http://www.projectopus.com/user/58285 ] OLSEN TWINS NUDITY [/url]
WOMEN CELEBRITIES EXPOSED
[url=http://www.projectopus.com/user/58287]WOMEN CELEBRITIES EXPOSED[/url]
WOMEN CELEBRITIES EXPOSED
[url= http://www.projectopus.com/user/58287 ] WOMEN CELEBRITIES EXPOSED [/url]
KATE MARA NAKED
[url=http://www.projectopus.com/user/58289]KATE MARA NAKED[/url]
KATE MARA NAKED
[url= http://www.projectopus.com/user/58289 ] KATE MARA NAKED [/url]
OLSEN TWINS VIRGINS
[url=http://www.projectopus.com/user/58293]OLSEN TWINS VIRGINS[/url]
OLSEN TWINS VIRGINS
[url= http://www.projectopus.com/user/58293 ] OLSEN TWINS VIRGINS [/url]

 
At 23 april, 2010 10:31, Anonymous Anonym said...

JESSICA RABBIT ADULT
[url=http://www.projectopus.com/user/58333]JESSICA RABBIT ADULT[/url]
JESSICA RABBIT ADULT
[url= http://www.projectopus.com/user/58333 ] JESSICA RABBIT ADULT [/url]
NATALIE PORTMAN SUNBATHING
[url=http://www.projectopus.com/user/58337]NATALIE PORTMAN SUNBATHING[/url]
NATALIE PORTMAN SUNBATHING
[url= http://www.projectopus.com/user/58337 ] NATALIE PORTMAN SUNBATHING [/url]
COLEGIALAS DESNUDAS
[url=http://www.projectopus.com/user/58339]COLEGIALAS DESNUDAS[/url]
COLEGIALAS DESNUDAS
[url= http://www.projectopus.com/user/58339 ] COLEGIALAS DESNUDAS [/url]
RIHANNA NIPPLE SLIP
[url=http://www.projectopus.com/user/58341]RIHANNA NIPPLE SLIP[/url]
RIHANNA NIPPLE SLIP
[url= http://www.projectopus.com/user/58341 ] RIHANNA NIPPLE SLIP [/url]
LIZ VEGA DESNUDA
[url=http://www.projectopus.com/user/58347]LIZ VEGA DESNUDA[/url]
LIZ VEGA DESNUDA
[url= http://www.projectopus.com/user/58347 ] LIZ VEGA DESNUDA [/url]

 
At 24 april, 2010 00:42, Anonymous Anonym said...

PATRICIA HEATON NAKED
[url=http://videoexclf21.vidiLife.com]PATRICIA HEATON NAKED[/url]
PATRICIA HEATON NAKED
[url= http://videoexclf21.vidiLife.com ] PATRICIA HEATON NAKED [/url]
ANNELIESE VAN DER POL NUDE
[url=http://videoexclf22.vidiLife.com]ANNELIESE VAN DER POL NUDE[/url]
ANNELIESE VAN DER POL NUDE
[url= http://videoexclf22.vidiLife.com ] ANNELIESE VAN DER POL NUDE [/url]
NIKKI KNOCKERS
[url=http://videoexclf23.vidiLife.com]NIKKI KNOCKERS[/url]
NIKKI KNOCKERS
[url= http://videoexclf23.vidiLife.com ] NIKKI KNOCKERS [/url]
DEBRA MESSING NUDE
[url=http://videoexclf24.vidiLife.com]DEBRA MESSING NUDE[/url]
DEBRA MESSING NUDE
[url= http://videoexclf24.vidiLife.com ] DEBRA MESSING NUDE [/url]
AMANDA BYNES NIP SLIP
[url=http://videoexclf25.vidiLife.com]AMANDA BYNES NIP SLIP[/url]
AMANDA BYNES NIP SLIP
[url= http://videoexclf25.vidiLife.com ] AMANDA BYNES NIP SLIP [/url]

 
At 24 april, 2010 12:39, Anonymous Anonym said...

CHICAS DESNUDAS GRATIS
[url=http://videoexclf31.vidiLife.com]CHICAS DESNUDAS GRATIS[/url]
CHICAS DESNUDAS GRATIS
[url= http://videoexclf31.vidiLife.com ] CHICAS DESNUDAS GRATIS [/url]
BROOKE HOGAN NAKED
[url=http://videoexclf32.vidiLife.com]BROOKE HOGAN NAKED[/url]
BROOKE HOGAN NAKED
[url= http://videoexclf32.vidiLife.com ] BROOKE HOGAN NAKED [/url]
CELEBRITY FAKE FREE GALLERY
[url=http://videoexclf33.vidiLife.com]CELEBRITY FAKE FREE GALLERY[/url]
CELEBRITY FAKE FREE GALLERY
[url= http://videoexclf33.vidiLife.com ] CELEBRITY FAKE FREE GALLERY [/url]
ANNA NICOLE UNCENSORED
[url=http://videoexclf34.vidiLife.com]ANNA NICOLE UNCENSORED[/url]
ANNA NICOLE UNCENSORED
[url= http://videoexclf34.vidiLife.com ] ANNA NICOLE UNCENSORED [/url]
ADRIANA FONSECA DESNUDAS
[url=http://videoexclf35.vidiLife.com]ADRIANA FONSECA DESNUDAS[/url]
ADRIANA FONSECA DESNUDAS
[url= http://videoexclf35.vidiLife.com ] ADRIANA FONSECA DESNUDAS [/url]

 
At 24 april, 2010 20:34, Anonymous Anonym said...

MAYRA VERONICA NUDE
[url=http://my.curse.com/members/KRYSTLE5.aspx]MAYRA VERONICA NUDE[/url]
MAYRA VERONICA NUDE
[url= http://my.curse.com/members/KRYSTLE5.aspx ] MAYRA VERONICA NUDE [/url]
COLOMBIANAS DESNUDAS
[url=http://my.curse.com/members/KYLA4.aspx]COLOMBIANAS DESNUDAS[/url]
COLOMBIANAS DESNUDAS
[url= http://my.curse.com/members/KYLA4.aspx ] COLOMBIANAS DESNUDAS [/url]
HANNAH MONTANA NAKED
[url=http://my.curse.com/members/KYLEE3.aspx]HANNAH MONTANA NAKED[/url]
HANNAH MONTANA NAKED
[url= http://my.curse.com/members/KYLEE3.aspx ] HANNAH MONTANA NAKED [/url]
TARA REID BODY SHOTS
[url=http://my.curse.com/members/KYMBERLY3.aspx]TARA REID BODY SHOTS[/url]
TARA REID BODY SHOTS
[url= http://my.curse.com/members/KYMBERLY3.aspx ] TARA REID BODY SHOTS [/url]
CELEBRITIES EXPOSED THONGS
[url=http://my.curse.com/members/KYUNG3.aspx]CELEBRITIES EXPOSED THONGS[/url]
CELEBRITIES EXPOSED THONGS
[url= http://my.curse.com/members/KYUNG3.aspx ] CELEBRITIES EXPOSED THONGS [/url]

 
At 25 april, 2010 20:55, Anonymous Anonym said...

LEIGHTON MEESTER NUDE
[url=http://www.projectopus.com/user/58591]LEIGHTON MEESTER NUDE[/url]
LEIGHTON MEESTER NUDE
[url= http://www.projectopus.com/user/58591 ] LEIGHTON MEESTER NUDE [/url]
KATE BOSWORTH NUDE
[url=http://www.projectopus.com/user/58593]KATE BOSWORTH NUDE[/url]
KATE BOSWORTH NUDE
[url= http://www.projectopus.com/user/58593 ] KATE BOSWORTH NUDE [/url]
AISHWARYA RAI BIKINI
[url=http://www.projectopus.com/user/58595]AISHWARYA RAI BIKINI[/url]
AISHWARYA RAI BIKINI
[url= http://www.projectopus.com/user/58595 ] AISHWARYA RAI BIKINI [/url]
RAVEN SYMONE BREAST
[url=http://www.projectopus.com/user/58597]RAVEN SYMONE BREAST[/url]
RAVEN SYMONE BREAST
[url= http://www.projectopus.com/user/58597 ] RAVEN SYMONE BREAST [/url]
ELISHA CUTHBERT NAKED
[url=http://www.projectopus.com/user/58599]ELISHA CUTHBERT NAKED[/url]
ELISHA CUTHBERT NAKED
[url= http://www.projectopus.com/user/58599 ] ELISHA CUTHBERT NAKED [/url]

 
At 27 april, 2010 10:48, Anonymous Anonym said...

CELEBRITY NIP SLIPS
[url=http://my.curse.com/members/LESHA7.aspx]CELEBRITY NIP SLIPS[/url]
CELEBRITY NIP SLIPS
[url= http://my.curse.com/members/LESHA7.aspx ] CELEBRITY NIP SLIPS [/url]
SELMA BLAIR NUDE
[url=http://my.curse.com/members/LESLEE3.aspx]SELMA BLAIR NUDE[/url]
SELMA BLAIR NUDE
[url= http://my.curse.com/members/LESLEE3.aspx ] SELMA BLAIR NUDE [/url]
BILLIE PIPER NUDE
[url=http://videoexclg1.vidiLife.com]BILLIE PIPER NUDE[/url]
BILLIE PIPER NUDE
[url= http://videoexclg1.vidiLife.com ] BILLIE PIPER NUDE [/url]
GALLERY OF PARIS HILTON
[url=http://videoexclg4.vidiLife.com]GALLERY OF PARIS HILTON[/url]
GALLERY OF PARIS HILTON
[url= http://videoexclg4.vidiLife.com ] GALLERY OF PARIS HILTON [/url]
MILEY CYRUS BOOBS
[url=http://videoexclg5.vidiLife.com]MILEY CYRUS BOOBS[/url]
MILEY CYRUS BOOBS
[url= http://videoexclg5.vidiLife.com ] MILEY CYRUS BOOBS [/url]

 
At 27 april, 2010 14:34, Anonymous Anonym said...

NATALIE PORTMAN NAKED
[url=http://videoexclg16.vidiLife.com]NATALIE PORTMAN NAKED[/url]
NATALIE PORTMAN NAKED
[url= http://videoexclg16.vidiLife.com ] NATALIE PORTMAN NAKED [/url]
AMANDA BEARD PLAYBOY
[url=http://videoexclg17.vidiLife.com]AMANDA BEARD PLAYBOY[/url]
AMANDA BEARD PLAYBOY
[url= http://videoexclg17.vidiLife.com ] AMANDA BEARD PLAYBOY [/url]
ADRIENNE BAILON NAKED
[url=http://videoexclg18.vidiLife.com]ADRIENNE BAILON NAKED[/url]
ADRIENNE BAILON NAKED
[url= http://videoexclg18.vidiLife.com ] ADRIENNE BAILON NAKED [/url]
NICOLE SCHERZINGER NUDE
[url=http://videoexclg19.vidiLife.com]NICOLE SCHERZINGER NUDE[/url]
NICOLE SCHERZINGER NUDE
[url= http://videoexclg19.vidiLife.com ] NICOLE SCHERZINGER NUDE [/url]
SARAH PALIN NUDE
[url=http://videoexclg20.vidiLife.com]SARAH PALIN NUDE[/url]
SARAH PALIN NUDE
[url= http://videoexclg20.vidiLife.com ] SARAH PALIN NUDE [/url]

 
At 29 april, 2010 02:13, Anonymous Anonym said...

AMY SMART NUDE
[url=http://videoexclg61.vidiLife.com]AMY SMART NUDE[/url]
AMY SMART NUDE
[url= http://videoexclg61.vidiLife.com ] AMY SMART NUDE [/url]
CELEBRITY SEX SCENE
[url=http://videoexclg62.vidiLife.com]CELEBRITY SEX SCENE[/url]
CELEBRITY SEX SCENE
[url= http://videoexclg62.vidiLife.com ] CELEBRITY SEX SCENE [/url]
ANGELINA JOLIE NUDE SCENE
[url=http://videoexclg63.vidiLife.com]ANGELINA JOLIE NUDE SCENE[/url]
ANGELINA JOLIE NUDE SCENE
[url= http://videoexclg63.vidiLife.com ] ANGELINA JOLIE NUDE SCENE [/url]
KATE HUDSON NUDE
[url=http://videoexclg64.vidiLife.com]KATE HUDSON NUDE[/url]
KATE HUDSON NUDE
[url= http://videoexclg64.vidiLife.com ] KATE HUDSON NUDE [/url]
JENNIFER GARNER NUDE
[url=http://videoexclg65.vidiLife.com]JENNIFER GARNER NUDE[/url]
JENNIFER GARNER NUDE
[url= http://videoexclg65.vidiLife.com ] JENNIFER GARNER NUDE [/url]

 
At 29 april, 2010 09:35, Anonymous Anonym said...

CELEBRITY UPSKIRTS
[url=http://videoexclg71.vidiLife.com]CELEBRITY UPSKIRTS[/url]
CELEBRITY UPSKIRTS
[url= http://videoexclg71.vidiLife.com ] CELEBRITY UPSKIRTS [/url]
DENISE RICHARDS PLAYBOY
[url=http://videoexclg72.vidiLife.com]DENISE RICHARDS PLAYBOY[/url]
DENISE RICHARDS PLAYBOY
[url= http://videoexclg72.vidiLife.com ] DENISE RICHARDS PLAYBOY [/url]
JENNIFER ANNISTON NUDE
[url=http://videoexclg73.vidiLife.com]JENNIFER ANNISTON NUDE[/url]
JENNIFER ANNISTON NUDE
[url= http://videoexclg73.vidiLife.com ] JENNIFER ANNISTON NUDE [/url]
JENNIFER LOPEZ ASS
[url=http://videoexclg74.vidiLife.com]JENNIFER LOPEZ ASS[/url]
JENNIFER LOPEZ ASS
[url= http://videoexclg74.vidiLife.com ] JENNIFER LOPEZ ASS [/url]
CHRISTINA AGUILERA NAKED
[url=http://videoexclg75.vidiLife.com]CHRISTINA AGUILERA NAKED[/url]
CHRISTINA AGUILERA NAKED
[url= http://videoexclg75.vidiLife.com ] CHRISTINA AGUILERA NAKED [/url]

 
At 29 april, 2010 13:37, Anonymous Anonym said...

CARMEN ELECTRA PLAYBOY
[url=http://videoexclg76.vidiLife.com]CARMEN ELECTRA PLAYBOY[/url]
CARMEN ELECTRA PLAYBOY
[url= http://videoexclg76.vidiLife.com ] CARMEN ELECTRA PLAYBOY [/url]
MARISA MILLER NUDE
[url=http://videoexclg77.vidiLife.com]MARISA MILLER NUDE[/url]
MARISA MILLER NUDE
[url= http://videoexclg77.vidiLife.com ] MARISA MILLER NUDE [/url]
SARAH MICHELLE GELLAR NUDE
[url=http://videoexclg78.vidiLife.com]SARAH MICHELLE GELLAR NUDE[/url]
SARAH MICHELLE GELLAR NUDE
[url= http://videoexclg78.vidiLife.com ] SARAH MICHELLE GELLAR NUDE [/url]
MINI ME SEX TAPE
[url=http://videoexclg79.vidiLife.com]MINI ME SEX TAPE[/url]
MINI ME SEX TAPE
[url= http://videoexclg79.vidiLife.com ] MINI ME SEX TAPE [/url]
ADRIANA LIMA NUDE
[url=http://videoexclg80.vidiLife.com]ADRIANA LIMA NUDE[/url]
ADRIANA LIMA NUDE
[url= http://videoexclg80.vidiLife.com ] ADRIANA LIMA NUDE [/url]

 
At 29 april, 2010 17:47, Anonymous Anonym said...

HEIDI KLUM NUDE
[url=http://videoexclg81.vidiLife.com]HEIDI KLUM NUDE[/url]
HEIDI KLUM NUDE
[url= http://videoexclg81.vidiLife.com ] HEIDI KLUM NUDE [/url]
BRAD PITT NAKED
[url=http://videoexclg82.vidiLife.com]BRAD PITT NAKED[/url]
BRAD PITT NAKED
[url= http://videoexclg82.vidiLife.com ] BRAD PITT NAKED [/url]
KIM POSSIBLE XXX
[url=http://videoexclg83.vidiLife.com]KIM POSSIBLE XXX[/url]
KIM POSSIBLE XXX
[url= http://videoexclg83.vidiLife.com ] KIM POSSIBLE XXX [/url]
KIRSTEN DUNST NUDE
[url=http://videoexclg84.vidiLife.com]KIRSTEN DUNST NUDE[/url]
KIRSTEN DUNST NUDE
[url= http://videoexclg84.vidiLife.com ] KIRSTEN DUNST NUDE [/url]
MEXICANAS DESNUDAS
[url=http://videoexclg85.vidiLife.com]MEXICANAS DESNUDAS[/url]
MEXICANAS DESNUDAS
[url= http://videoexclg85.vidiLife.com ] MEXICANAS DESNUDAS [/url]

 
At 30 april, 2010 13:58, Anonymous Anonym said...

TONI BRAXTON NUDE
[url=http://my.curse.com/members/LISABETH.aspx]TONI BRAXTON NUDE[/url]
TONI BRAXTON NUDE
[url= http://my.curse.com/members/LISABETH.aspx ] TONI BRAXTON NUDE [/url]
ZOE KRAVITZ NUDE
[url=http://my.curse.com/members/LISANDRA1.aspx]ZOE KRAVITZ NUDE[/url]
ZOE KRAVITZ NUDE
[url= http://my.curse.com/members/LISANDRA1.aspx ] ZOE KRAVITZ NUDE [/url]
GINA GERSHON NUDE
[url=http://my.curse.com/members/LISETTE1.aspx]GINA GERSHON NUDE[/url]
GINA GERSHON NUDE
[url= http://my.curse.com/members/LISETTE1.aspx ] GINA GERSHON NUDE [/url]
ABBIE CORNISH NUDE
[url=http://my.curse.com/members/LISSETTE2.aspx]ABBIE CORNISH NUDE[/url]
ABBIE CORNISH NUDE
[url= http://my.curse.com/members/LISSETTE2.aspx ] ABBIE CORNISH NUDE [/url]
PENNY LANCASTER NUDE
[url=http://my.curse.com/members/LIZZETTE.aspx]PENNY LANCASTER NUDE[/url]
PENNY LANCASTER NUDE
[url= http://my.curse.com/members/LIZZETTE.aspx ] PENNY LANCASTER NUDE [/url]

 

Skicka en kommentar

<< Home