torsdag, september 03, 2009

Tunga ekonomer skeptiska till klimathotet

Ekonomerna Radetzki och Lundgren underkänner klimatforskarnas sätt att bedriva vetenskap när man presenterar grunderna för klimathotet. Dessutom inträffar temperaturökningen vid jordytan trots modellernas förutsägelser om temperaturökning högre upp. Därtill kommer att återkopplingen i modellerna är osäker.

Idag fick jag nummer 5/09 av Ekonomisk Debatt där ett debattinlägg i klimatfrågan publiceras av professor Marian Radetzki och fil dr Nils Lundgren. Det är rubricerat "En grön fatwa har utfärdats" och författarna är ytterst kritiska till hur själva debatten om klimathotet och utsläppen av växthusgaser har förts hittills.

Utgångspunkten är att en 50-procentig minskning av växthusgaser till 2050 skulle kosta ca 2 procent av världens BNP varje år. Med en BNP idag på drygt 60 biljoner dollar skulle alltså kostnaden bli 1 200 miljarder dollar och ännu mycket mera i framtiden med högre BNP.

Det politiska etablissemanget säger sig vilja ta på sig dessa kostnader, enligt författarna. Det kanske man inte kan hålla med om. Tongångarna inför klimatmötet i Köpenhamn i december tyder snarast på att många länder inte vill ta på sig kostnaderna inom överskådlig tid. Och propåerna att den industrialiserade världen också skall ta på sig grovt sett lika mycket till av kostnader för andra länder är inte något som förefaller att accepteras i brådrasket.

Författarna förnekar att det skulle vara rimligt att satsa så mycket resurser på en "klimatberättelse" som "alltmer fått karaktären av en religiös sanning som inte får ifrågasättas". De vänder sig alltså starkt mot själva presentationen av den vetenskapliga grundtesen inför världssamhället. Det sätt som vetenskapssamhället valt, eller förmåtts, att föra fram sina resultat har alltså i andra forskares ögon försvagat vad klimatforskarna velat säga. Författarna skriver:
"I stället för en öppen och förutsättningslös debatt i västerländsk anda om vad vi faktiskt vet och vad som bör göras, har vi fått gammaltestamentliga profeter som predikar bot och bättring."
Är inte detta en svidande kritik mot klimatologernas sätt att uppträda? Det är inte bara jag som funnit deras beteende arrogant och opassande för vetenskapsmän. Detta är dessutom en självständig anledning att misstänka svag argumentation som kompenseras med pretentiöst uppträdande, enligt min mening.

Radetzki och Lundgren ser det som en "medborgerlig skyldighet" att undersöka huruvida klimatologerna och andra naturvetare verkligen har levererat ett underlag som motiverar de gigantiska omläggningar som nu diskuteras. Och deras granskning sammanfattas sålunda:
"Vi menar att varken naturvetenskaplig teori eller empiriska observationer ger tillräckligt underlag för de enorma satsningar som nu planeras och att många av de framställda katastrofhoten saknar stöd i verkligheten."
Författarna hänvisar till två centrala argument i den egentliga sakfrågan: temperatureffekternas lokalisering i atmosfären och klimatmodellernas konstruktion.

Klimatvetenskapen synes vara enig om att en global uppvärmning, orsakad av ökade halter växthusgaser, skall ge störst temperaturutslag 10 km upp i atmosfären (i troposfären, särsk i den tropiska zonen). Men observationer visar att det förhåller sig tvärtom - uppvärmningen är störst vid jordytan. Det pekar på att något annat än växthuseffekten kan ligga bakom större delen av den uppmätta temperaturökningen under de senaste 150 åren, menar ekonomerna.

Klimatmodellerna är utformade så att de ger drastiska förändringar, menar de vidare. De bygger på starka positiva feedbacks där initiala effekter av en begränsad uppvärmning blir förstärkta av modellens egenskaper. Här hänvisar man till Lindzen, Spencer och Sununu. Men författarna går inte närmare in på varför modellerna inte konstruerats på ett enligt dem adekvat sätt. Är det för att de naturvetenskapliga sambanden är osäkra eller är det för att man måste anta att en sådan återkoppling finns för att man skall kunna förklara uppvärmningen? Det får vi inte veta (se dock mina artiklar om cirkelbeviset juli -09 samt bevisläget i aug ).

Resten av artikeln (kortversion Newsmill) handlar om föregivna konsekvenser av uppvärmning som författarna också ställer sig delvis kritiska till. Men detta är mindre relevant eftersom frågor om havsytans höjning, orkanfrekvens, folkhälsan, infektionssjukdomar etc inte kan påverkas om det inte är mänskliga utsläpp som orsakar det mesta av uppvärmningen.

Slutsatsen är enligt min mening att vetenskapssamhället uppenbarligen misskött sig när det gäller presentationen av grunden för varför gigantiska uppoffringar för världens befolkning skulle vara motiverade. Dessutom finns det två sakligt osäkra resultat gömda i denna grund vilket är ägnat att ytterligare försvaga etablissemangets krav på stora omställningar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

17 Comments:

At 04 september, 2009 00:32, Blogger Per-Olof Persson said...

Det handlar om en medveten desinformation med ett politiskt syfte. Forskare inom andra områden borde angripa klimatforskningen för att använda en dålig vetenskaplig metodik. Fysiker och kemister borde angripa forskningen mer detaljerat.

Men detta förekommer även inom andra områden. Det finns också en medveten desinformation inom nationalekonomin med ett politiskt syfte. Politikerna ska med hjälp av felaktiga ekonomiska teorier socialisera ekonomin.

 
At 04 september, 2009 12:43, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof Persson, det är inte så enkelt att utvärdera huruvida det finns ett medvetet syfte i den vetenskapliga klimatforskningen som går i en alarmistisk riktning. En hel del av inriktningen bestäms av opersonliga mekanismer som ger mer resurser till viss forskning. Det kanske handlar mer om konformism än om manipulation - även om sådan tycks ha förekommit (Mann).

Ekonomiska teorier kan förvisso utnyttjas av politiker för att öka statens verksamhet. Det behöver inte betyda att teorin är felaktig utan bara att en okritisk allmänhet inte opponerar mot tillämpningen. Generaliserande påståenden om desinformation för socialisering leder knappast till att exempelvis den Österrikiska skolans synsätt skulle stärkas.
/DNg

 
At 04 september, 2009 13:10, Anonymous Vidugavia said...

Spännande. Det är lite som om två framstående arkitekter skulle gå ut med en debattartikel där de kritiserar AIDS-forskningens slutsatser...

 
At 04 september, 2009 23:54, Blogger Danne Nordling said...

Vidugavia, hur komplicerad är klimatforskningen egentligen? Å ena sidan sägs det att flera tusen forskare står bakom IPCC:s slutsatser att människan är orsaken till det mesta av temperaturökningen. Det fordrar att forskare som inte alls har klimatmodellering som specialitet skulle ha satt sig in i frågan. Å andra sidan sägs det att man måste studera klimatfrågorna på akademisk nivå åtminstone ett halvår för att ha ett hum om vad frågan gäller.

Detta är sannolikt en felsyn. Om man bara får klart för sig vilka huvudfrågorna är så finns det olika synsätt bland forskarna som det räcker att man granskar närmare. En av dessa huvudfrågor är huruvida det finns tillräcklig evidens för att anta att det finns stor sannolikhet för positiv återkoppling via vattenånga etc för att prediktera att en liten initial uppvärmning ger en stor final temperaturstegring.

Tydligen har Radetzki och Lundgren funnit att de forskare som går emot den gängse synen har tillräckligt mycket att komma med för att det skall kunna ifrågasättas att återkopplingen är alarmerande sannolik.

Detta är något som forskare bekanta med statistik och ekonometri har kompetens att avgöra. Analogin med arkitekter och medicinvetenskap haltar alltså betänkligt.
/DNg

 
At 05 september, 2009 06:28, Anonymous Anonym said...

Ekonomer som kritiserar klimatforskning... doh. Den blinde rättar den döve?

Ekonomi är ännu mindre en vetenskap än klimatforskning.

Läste att 97% av världens klimatforskare ställer sig bakom att AGW. Men oas var det bara 12 av 10,000 forskare i Ekonomi som förutsåg den ekonomiska krisen vi är i...

/Werner

 
At 06 september, 2009 09:22, Anonymous Thomas Palm said...

Författarna diskvalificerar sig redan genom titelvalet. Att tala om "fatwa" är bara ett sätt att vädja till islamofobi för att skrämma upp folk. Själva sakargumenten i artikeln är sen precis så tunna som man kan vänta sig av ett par ekonomer. De har plockat några standardargument från "skeptiska" bloggar och upprepar dem utan att någonsin brytt sig om att kolla hur väl dessa redan blivit bemötta.

 
At 06 september, 2009 10:50, Anonymous Anonym said...

"Det handlar om en medveten desinformation med ett politiskt syfte."

De s.k. klimatskeptikernas svammel, ja. Notera att varken Radetzki eller Lundgren ägnar sig åt forskning nuförtiden, utan snarare politisk opinionsbildning.

/G

 
At 06 september, 2009 12:05, Blogger Elling said...

Onekligen intressant detta att man sågar de som både är experter och politiker. Har aldri forstått att man inte kan bedriva båda tvärrvetenskap, ledarskap och opinionsbildning samtidigt. En sak är att opportunistisk lobbyverksamhet för egen firmas räkning kan vara tväksamt men va tjänar Radetzky & Lundgren på att sticka ut hakan ? De har vel ingen kvotlobby som Gore ! En annan konsekvens att experter skall hålla tassarna borta från politiken är ju att politikerskrået fortsätter att fördummas... De som gör nåt, gör fel ibland. Det finns tom de som innrömmer att de hade fel. Det är mycket viktigare att jobba med rättsaker enn att göra saker rätt. Dessa personer har tvättäkta engagement, levande intellekt och sannolikt omutbar integritet. Så får man leva med att det är ekonomer som pratar klimat, en får döma de på argumenten. CO2-uppvärmingen är sågat på naturvetenskapelige grunder feks her : http://www.landshape.org/dokuwiki/doku.php?id=introduction

 
At 07 september, 2009 01:22, Blogger Danne Nordling said...

Thomas Palm, termen "fatwa" är betydligt mera bekant för en obildad allmänhet än termen "bannbulla" som var vanlig tidigare när man fick undervisning om katolska kyrkans dogmpolitik. Bli inte paranoid av författarnas ordval.

Sakargumentens lödighet: Har du läst originaltexten i EkD eller bara kortversionen på Newsmill? Det är återkopplingen som är den stora osäkerheten i koldioxidteorin. Det har de delvis förstått vilket framgår av den långa versionen men inte av den korta.

Om återkopplingen är något negativ kan den ta ut en del av den initiala uppvärmning som CO2 anses ha och klimatlarmet är överdrivet. En av deras källor är en artikel av Spencer under utgivning. Så jag tror inte att du kan vara säker på att argumenten redan är bemötta.

Jag kan dock hålla med om att sakresonemanget är något tunt. Den föga relevanta genomgången av orkaner och malaria etc hade gärna kunnat kortas ner till förmån för en mer ingående analys av återkopplingen.

Radetzki och Lundgren ville tydligen skriva en populär artikel som spänner över alla fält som varit uppe i debatten. Men det leder till kritik för ytlighet från dem som är mer insatta. Det framgår tydligt av den inadekvata nedkortade versionen.

Att två framstående ekonomer intar en kritisk attityd är anmärkningsvärt. Elling pekar på att de inte tjänar något på detta. Ändå gör de sig besväret att sätta sig in i en hel del artiklar och litteratur. De kanske känner igen en sjuk sak från tidigare erfarenheter?

Elling, jag är inte så säker på att sågningen i din länk håller. Kan du sammanfatta det centrala motbeviset?
/DNg

 
At 07 september, 2009 08:33, Anonymous Thomas Palm said...

Danne, hur många tror du vet vad ordet "fatwa" egentligen betyder? Din association till "bannbulla" tyder starkt på att du inte vet det själv, för du vet väl i alla fall skillnaden mellan en bulla och en bannbulla?

Jag har bara läst kortversionen, men tycker den räcker mycket väl. Sen kan man alltid hänvisa till något ännu opublicerat, det var precis vad Radetzki och Lundgren gjorde i våras när de påstod att de senare skulle komma med bevis för sina anklagelser. Eftersom Spencer sedan många år hittat på hypotes efter hypotes till varför AGW måste vara falskt finns det stark anledning att ta även hans senaste hypotes med en nypa salt.

Att negativa återkopplingar skulle dominera strider mot för många empiriska observationer, typ nedkylningen efter vulkanutbrott eller storleken på istidscyklerna.

Vad R&L nu än kan ha för motiv för att gå in i debatten är det ointressant för frågan om de har rätt. Det finns gott om personer som lägger ned mycket tid på att försöka bevisa helt felaktiga teser. Vad säger du t ex om alla vänsterekonomer som lägger ned mycket tid på att kritisera marknadsekonomin. Känner de kanske också igen en sjuk sak från tidigare erfarenheter?

 
At 07 september, 2009 17:04, Blogger Elling said...

Danne, problemet med Miskolczi's modell är att den är förhållandevis komplicerad. Men som gamle Albert sade : En skal förenkla så långt det går - men inte längre.

Den centrala observationen är att atmosfären HELA tiden regulerar sitt innehåll av gaser så att UTGÅANDE strålning ( den långvågiga genom det såkallade fönstret ) MAXIMERAS. Dvs att systemet stratosfär- troposfär - biosfär söker seg mot ett STABIL jämviktsposition genom att bli av med så mycket av den instrålade energin som möjligt. Denna jämviktsposition bibehålls genom NEGATIV feedback från processerna iscensatt av vattnets faser ( sublimation ( förångning )- ökt innehåll/cirkulation av vattenånga - kondensation (molnbildning)) när CO2-innehållet ökar.

Om IPCC har rätt, så vore denna jamviktspostion OSTABIL : dvs att temperaturfördelningen kunne galopperat iväg til en annan - okänd - jämviktsposition. Temperaturen är hos Miskolczi en PARAMETER : Systemets jämviktliga gasinnehåll pertuberas visserligen av temperaturen men i så liten grad och så långsamt att vattenfasenars realtida dynamiska strävan mot jämviktspositionen aldri är hotad.

Et annat sätt att uttrycka samma sak är att säga den optiska tjockleken eller växthuskoeffisienten ( tilbakestrålad energi som rat av innstrålad ) hålls på EXAKT de värden ( 1.867 resp 0.333) som Miskolczi's teori och modell predikterar. I vilken annan samanhang som helst vore detta en odiskutabel validering av modellen. Men inte i klimatfrågan givetvis.

Värderna 1.867 och 0.333 som överestämemlse mellan teori och empiri är extremt remarkabelt och värdig en Nobelpris i fysik.

 
At 07 september, 2009 19:13, Anonymous Thomas Palm said...

Elling, "Om IPCC har rätt, så vore denna jamviktspostion OSTABIL : dvs att temperaturfördelningen kunne galopperat iväg til en annan - okänd - jämviktsposition"

Du menar ungefär såsom skett under istidscyklerna?

 
At 07 september, 2009 21:34, Blogger Elling said...

NEJ, JAG MENAR GIVETVIS INTE DETTA. MISKOLCZI'S STABILITET VERKAR HÅLLA SJÄLV FÖR ISTIDSCYKLERNA SJÄLV OM JAG INTE SKALL SÄGA ATT DET VAR SAMMA REGIM OCH ATMOSFÄRISKA GASSAMANSÄTTNING. SO WHAT ?

SJÄLV UNDER SNOWBALL EARTH LÄR STABILITETEN HA HÅLLIT OANSETT FÖREKOMST AV ÖPPET VATTEN. ÄR DU VERKLIGEN SÅ DUM; JAG MENAR DUM PÅ RIKTIGT ? "Ungefär" ? FATTA DIG I KLARHET SÅ MAN SLIPPER DETTA EVIGA UNDANGLIDANDE.

 
At 08 september, 2009 08:44, Anonymous Thomas Palm said...

Elling, om din "stabilitet" är så svag att den tillåter att jorden blir i det närmaste djupfryst är den inte mycket att hänga i julgran som argument mot att antropogena klimatförändringar är ett stort hot.

Miskolczis artikel är dessutom skräp. (Var det tillräckligt klart för dig Elling?)

 
At 08 september, 2009 16:19, Blogger Elling said...

Miskolczi's modell håller för Marsatmosfären - som tunnats ut. En intressant fråga är givetvis hur långt tilbaka i jordens historia modellen kan valideras.

Givetvis kan inte atmosfären bilda självreglerande isolationsmatta för konstant yttemperatur över geologisk tidsålder - som du otroligt korkad nog insinuerar.

Jeg forstår du har det svårt : Arbetsgivaren slängde ut dig från theclimatescam.se - eller så hajade du att klockan var slagen för dina ordsallader - så nå tyr du till backroads late at night.

 
At 09 september, 2009 02:26, Blogger Danne Nordling said...

Thomas Palm, om artikelförfattarna använde ordet "bulla" skulle nästan ingen förstå utan associera till ett bakverk. Men inte heller "bannbulla" som skulle varit alternativet till "fatwa" är något som skulle förstås så mycket bättre idag även om den egentliga betydelsen är inadekvat (bulla om bannlysning).

Den egentliga betydelsen av fatwa är med ett formalistiskt synsätt i överförd mening "bulla". Men i svenskt allmänt språkbruk är det negativa och hotfulla elementet dominerande vilket gör ordet ganska adekvat för vad författarna ansåg om klimatdebatten.

Författarna hänvisar, som jag skrev tidigare, till Spencer, Lindzen och Sununu. Det bygger knappast på några standardargument från skeptiska bloggar som redan skulle vara tillbakavisade.

Det finns de som hävdar att nedkylningen efter vulkanen Pinatubos utbrott indikerar att känsligheten är mindre än väntat. En kollega till Roy Spencer (Barrett Bellamy) beskriver detta här:
http://www.barrettbellamyclimate.com/page25.htm

Författarnas motiv är inte att de tjänar pengar på sin skepsis eller att de arbetar åt någon intresseprganisation. Det är väl ändå relevant i sammanhanget när fundamentalisterna brukar anklaga skeptikerna för att vara köpta?
/DNg

 
At 09 september, 2009 18:46, Anonymous Thomas Palm said...

Danne, "fatwa" är *inte* synonymt med "bannbulla" utan med "bulla". Du hänvisar till att "i svenskt allmänt språkbruk är det negativa och hotfulla elementet dominerande" vilket är precis det jag sagt: att författarna vädjar till den utbredda islamofobin. Du tycker tydligen att det är helt normalt, men tänk dig att de istället använt något ord kopplat till judendom på motsvarande sätt vilket rabalder om antisemitism det skulle blivit, säg att man börjat associera AGW-förnekarna med "giriga judar". En ironisk poäng är dessutom att arabländerna knappast är de som främst associeras med något miljötänkande utan att de som stora oljeproducenter tvärtom står på din sida.

Det finns inte någon "Barret Bellamy". Det handlar om två personer Jack Barrett och David J. Bellamy, ingen av dem klimatforskare dvs kollega till Spencer. Det visar rätt väl hur noga du kollar de källor du använder.

Vilka är dessa fundamentalister du talar om? Spencer är kristen fundamentalist, var det honom du tänkte på? Han behöver inte köpas, hans tro säger honom att AGW (liksom evolutionsteorin) är fel, sen gäller bara att komma upp med någorlunda trovärdiga argument för detta. Du kan i varje ämne som brukar anses väletablerat hitta enstaka forskare som Spencer som har precis motsatt åsikt mot alla andra.

 

Skicka en kommentar

<< Home