tisdag, oktober 11, 2005

Nobelpriset till egoisternas samarbete

"Nobelpriset i ekonomi" gick i år till två spelteoretiker som visat hur egoister kan samarbeta trots sina motstridiga intressen. Poängen är att de också har vissa gemensamma intressen - t ex att inte hoppa över avgrundens rand. Altruism behövs inte för civilisation.

Thomas Shelling har främst analyserat (pdf) det spel som kallas 'chicken' eller 'hök och duva'. Vi såg det häromveckan i filmen "Ung rebell" med James Dean i TV. Där gällde det att hoppa ut så sent som möjligt från respektive bil (stulen) på väg mot avgrunden. En vanligare variant är att köra mot varandra och den som väjer först blir "chicken". Shellings teori visar att den som demonstrativt binder sig för hök-strategin genom att exempelvis kasta ut ratten ökar sina chanser att vinna. Redan de gamla grekerna använde denna teknik när en krigsexpedition efter landstigningen 'brände sina skepp'.

Hök eller duva?
Det är mer fruktbart att tänka sig ett möte mellan två egoister som kan välja mellan att agera enligt hök- eller duvastrategin. Om båda spelar 'hök' blir det ett slagsmål som ger livshotande skador för båda. Om båda spelar duva kan de dela på bytet i fredliga former. Problem uppstår om den ena spelar hök och den andre duva: då får den ene nästan allt utan strid.

Det är farligt att vara för eftergiven i detta spel. Då blir man en exploaterad duva varje gång och det är mycket svårt att bryta sig ur detta mönster. Shelling pekar på fenomenet 'brinkmanship' som en väg att inte hamna i detta underläge. Det gäller att visa att man är beredd att gå ända till avgrundens rand för att försvara sin "rätt" så att den andre faller till föga och åtminstone avstår från de värsta fientligheterna.

För att slippa evinnerliga konfrontationer kommer parterna att finna att det är ömsesidigt fördelaktigt att utveckla föreställningar om när den ene eller andre har en företrädesrätt i spelet. Om den andre då spelar hök kommer han att veta att den förste också gör det. Därför avstår han för det mesta. Vi ser det när man på tåget behöver uppsöka toaletten och markerar "sin plats" med en tidning. Det leder till att man undviker bråk om platsen när man kommer tillbaka eftersom denna temporära "äganderätt" i allmänhet respekteras.

Ett exempel från storpolitiken där brinkmanship övervann den ogenomtänkta hökstrategin var Kuba-krisen 1962. Spelet visades i detalj för några veckor sedan i TV. Chrustjov hade lyckats placera kärnvapenraketer på Kuba. USA hade kunnat förstöra dem med bombning. Då hade Sovjet kanske ockuperat Berlin. Genom att blockera Kuba på havet lyckades Kennedy få ryssarna att ge efter då de beordrade sina fartyg att vända. Chrustjov skulle naturligtvis ha låtit USA sänka ett antal. Därmed hade han visat att det var han som var beredd att gå vidare till "the brink of disaster". Men så mycket kallt stål tålde inte ryssarna.

Fångarnas dilemma

Robert Aumann
, som delar nobelpriset, har analyserat det spel som kallas 'fångens dilemma' (eller "fångarnas" som det oegentligt kallas på svenska). Detta är ett samarbetsdilemma vid frivilliga avtal som inte har någon egentlig lösning.

Men om samarbetsdilemmat spelas upprepade gånger kommer ett samarbete ändå att kunna utveckla sig trots rent egoistiska deltagare. Det beror på att båda parter har så mycket mer att vinna på ett långsiktigt samarbete än på ett kortsiktigt, egoistiskt avtalsbrott. Egoister kan samarbeta utan att bli moraliska altruister. Ärlighet varar längst. Oärlighet bör bestraffas. Det är kontrafinalt att vända andra kinden till.

10 Comments:

At 12 oktober, 2005 12:18, Blogger Danne Nordling said...

Förtroende är inte altruism

Du har missuppfattat vad som menas med altruism. Det är att uppoffra sig (skada sin egen välfärd) för att andra skall få det bättre utan att syftet är att få en kompenserande gentjänst i framtiden.

Tidigare kristen moral och den tidiga utilitarismen predikade osjälviskhet (som Comte sedan döpte till altruism) och såg med skepsis på affärsverksamhet eftersom den ansågs ha ett egenintresse som förutsättning. När sedan moralfilosofen Adam Smith påvisade att så triviala saker som kött och bröd producerades av slaktaren och bagaren som inte hade mitt bästa för ögonen insåg många att altruismen inte var en förutsättning för att välstånd skulle bli möjligt.

Teorin om "economic man" har emellertid ständigt ifrågasatts och det har gjorts gällande att någon form av självuppoffring är en förutsättning för civilisationen (ofta i form av tvång. Det är denna filosofiska uppfattning som spelteoretikerna lyckats visa är felaktig under vissa betingelser.

Inom spelteorin finns slutligen ett "spel" som handlar om förtoende ("försäkringsspelet") som inte handlar om altruism.
/DNg

 
At 12 oktober, 2005 14:05, Blogger Per-Olof Persson said...

Spelteori visar på det social samspelet

Spelteori är ett mer realistiskt sätt att beskriva hur människor handlar. Modellen "economic man" är orealistisk därför att den antager att människor är rationella och de bara kan handla på ett sätt. Detta ger en felaktig beskrivning av verkligheten.

Mänskligt handlande är ett socialt fenomen och är annolunda jämfört med en statisk modell. Ibland är människor i konflikt med varandra och ibland samarbetar de; människor har olika grad av information om varandra, den kan vara riktig eller felaktig; människor kan ha olika mål och detta kan skapa konflikt eller samarbete.

Om exempelvis Sherlock Holmes och hans ärkefiende Professor Moriarity kan förutsäga varandras handlande i en konfliktstuation, så blir det meningslöst att agera och fatta beslut. Så här fungerar det inte i verkligheten eftersom människor inte har samma kunskap och inte samma förmåga att förutsäga framtiden. Modellen "economic man" visar egentligen att det är meningslöst för människor att agera.

Nyttan med spelteori? En nytta kan vara att försöka förstå hur och varför agerar individer. Varför blir människor företagare? Vad krävs för att människor ska bli företagare? Varför blir inte fler företagare? Vad är det som hindrar företagandet? Har ett land problem med ett för litet näringsliv, så krävs det kanske en klar vetenskaplig teori för att övertyga politikerna om att vidta de rätta åtgärderna.

 
At 12 oktober, 2005 23:21, Anonymous Anonym said...

Studerar på Handelshögskolan och där redovisades idag ett experiment som vi studenter deltagit i. Detta experiment visade, tillsammans med liknande utförda experiment, att det, trots frånvaron av andra incitament, fanns en benägenhet hos försökspersonerna att handla altruistiskt, det vill säga "skada sin egen välfärd". Att alltså varken handla "rationellt" eller egoistiskt.

Sen huruvida altruism "behövs" för ekonomin eller inte är en annan fråga. Man skulle kanske kunna hävda att den är avhängig sociala normer (den tar sig exempelvis olika uttryck i nämnda experiment beroende på vart i världen man utför det) men det är ju allt annat också.

Det vakuum som många nationalekonomiska modeller förutsätter, "economic man" och liknande, existerar inte.

 
At 13 oktober, 2005 11:36, Blogger Danne Nordling said...

Hämnd är inte altruism

Jag kan tänka mig att ni deltog i ett försök baserat på Ernst Fehrs ansats att utdelandet av "bestraffningar" visar sig vara kostsamt för den egna välfärden. Det finns också experiment som utgår från Nashs ojämlikhetsteorem som visar att deltagarna är beredda att ta välfärdsförluster för att få visa missunsamhet. Men altruism? Jacob, du får konkretisera dig vad det var för "altruistiskt" beteende som handelshögskolan kunde påvisa.
/DNg

 
At 13 oktober, 2005 12:17, Blogger Danne Nordling said...

Economic man är en approximation

Den teoretiska nationalekonomin utgår från en modell där människan är utrustad med tre basala ekonomiska egenskaper:

1. Rationalitet i preferenserna
2. Vilja till nyttomaximering
3. Egna nyttan vanligast vid maximeringen

Naturligtvis är nationalekonomerna fullt medvetna om att i specifika sammanhang är människans natur mycket mera sammansatt. Men i eleganta matematiska modeller måste man göra approximationer. Frågan är då om en mera "altruistisk" ansats skulle bli mera realistisk. Betrakta följande förslag:

1. Ena dagen föredrar man att cykla till jobbet när det är varmt, andra dagen tar man bilen. Det finns ingen tendens till att det är mera bilar på vägarna när det är kallt eller regnigt.

2. När en handlare sänker priset kan han inte vänta sig större efterfrågan. Folk går inte efter priset när de väljer varor.

3. Varför är priserna på bostadsrätter så låga? Jo, det beror på att de som skall flytta till villa gärna vill gynna de fattiga ungdomarna som skall köpa deras bostadsrättslägenhet.

Verkar ett urholkande av 'economic man' mera realistiskt? Nej, inte alls. Vi kommer ganska långt i förståelsen av vår omvärld om vi antar att folk i allmänhet är av släktet "homo economicus".
/DNg

 
At 14 oktober, 2005 22:11, Blogger Mikael said...

Vi kommer långt, men vi kommer förstås ännu längre om vi tar hänsyn till resultaten inom forskningen från behavioral economics. I vanliga public goods game är ju resultaten i genomsnitt ganska entydiga att vi inte spelar enligt den dominanta Nash-strategin (om spelet har en linjär payoff-funktion att bidra 0), utan att vi t ex inledningsvis är beredda att "spela med" (conditional co-operation) så längre andra spelar med (detta avtar dock över tid).

Den normativa nyttomodellen är jättebra som normativ modell. Den fungerar okej som positiv modell, när vi är medvetna om dess brister.


En annan sak:

DISEN: Du förstår inte hur altruism definieras inom den nationalekonomiska litteraturen. Det du talar om är ju inte alls altruism. Läs på!

Dessutom är du lite skojig. Stiglitz har redan fått nobelpriset!

Och noreena herz!? ärligt talat...priset delas ut till seriösa vetenskapsmän och inte politiker.

 
At 16 oktober, 2005 04:12, Anonymous Anonym said...

disen:
Att SEB och Visa och de flesta andra affärsidkare som regel håller sina avtal har inte ett skvatt med altruism att göra. Det har enbart med egenintresse att göra. Om de börjar blåsa sina kunder kommer ingen vilja vara kund hos dem. Då går de i konkurs. De vill inte gå i konkurs.

 
At 04 november, 2005 01:22, Blogger Roberto Iza Valdés said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 31 maj, 2007 14:32, Blogger Roberto Iza Valdés said...

Is dit Nederlands?

 
At 30 augusti, 2007 17:23, Blogger Unknown said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 

Skicka en kommentar

<< Home