lördag, november 18, 2006

I klimatpanikens tecken - koltull?

Om utsläppen av växthusgaser måste reduceras är det effektivast att vidta åtgärder som ger mycket reduktion för pengarna. Solenergi i Mellaneuropa är ännu otroligt dyrt. Även bioenergi är dyrt. Minskad avskogning är billigt. Sverige borde kanske hellre satsa på en symbolisk koltull än hög koldioxidskatt.

De senaste dagarna har klimatpaniken drivits på av FN-chefen Kofi Annan och hans maning om bättre ledarskap i världens länder när det gäller att motverka växthuseffekten. Trots detta upplöstes klimatmötet i Nairobi med 180 länders miljöministrar under stor oenighet - man kunde inte ens riktigt enas om tidpunkten för nästa möte. Nypublicerade böcker och TV-serien "Planeten" har också bidragit till känslan att något måste göras genast. Flyget inom EU skall nu inordnas under handeln med utsläppsrätter. Andra vill förbjuda flyget.

Man kan ha olika uppfattningar om vilken evidens bevisen för koldioxidutsläppens och andra gasers inverkan på klimatet har. Men om vi utgår från att det måste vidtas åtgärder är det viktigt att dessa inte bestäms i klimatpanikens tecken utan efter rationella överväganden.

En första utgångspunkt är då att veta varifrån utsläppen kommer. Detta visas i den s k Stern-rapporten, - som jag kommenterat både med avseende på slutsatsen för etanolbilarna och den förmenta slutsatsen att otillräckliga utsläppsbegränsningar skulle leda till en ekonomisk depression - se nedanstående diagram över utsläpp av CO2-ekvivalenter från olika källor:Vi ser här att den mest populära källan att rikta förmaningar och restriktioner emot - transportsektorn - bara svarar för 14 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Här ingår flyg och fartyg samt järnvägar varför bilismen är en ännu mindre utsläppskälla. Det är alltså sannolikt att det är andra, mera dunkla skäl, som ligger bakom utpekandet av privatbilismen som den stora miljöboven i Sverige.

Stern-rapporten framhåller att åtgärder för att minska avskogningen är förhållandevis billiga. Dessutom måste energisektorn omvandlas till icke-kolbaserad energiproduktion med så mycket som 75 procent minskning till år 2050. Transporter är däremot svårare att omvandla men det pågår ett arbete där prioriteten nu bör vara att reducera kostnaderna för att dessa skall bli konkurrenskraftiga jämfört med kolbränslen under en temprär kolbaserad period.

Att sätta hinder mot avskogningen är det mest kostnadseffektiva sättet att minska koldioxidutsläppen. Det är främst Brasilien, Indonesien och Sudan som är de skyldiga. I ett diagram på sidan 3 i kapitel 25 visar Stern-rapporten var någonstans ytterligare avskogning pågår. Kapitlet om detta finns i pdf här.

Som jag tidigare skrev i artikeln om etanolproblematiken angav Stern en kostnad på $25 per ton CO2 för åtgärder inom avskogningsområdet inklusive skogsplantering. Han angav också en samhällsekonomisk uppskattad skadekostnad på $85 per ton CO2 vilket utgör en indikation för gränsen för olönsamma åtgärder för minskningar av koldioxidutsläpp. Vi kan i tabell 24.1 nedan se några exempel på vad det kostar idag att bli av med ett ton utsläpp genom vindkraft, biobränslen och sol.

Det är bara landbaserad vindkraft som klarar sig under gränsen $85 per ton CO2. Och den är inte på långa vägar konkurrenskraftig i förhållande till begränsningar av avskogningen. Bristfälligt nog visar Nicholas Stern inte några fler kostnadsexempel. Slutsatsen blir att tekniken måste utvecklas ytterst kraftfullt innan det finns anledning att satsa stora resurser på dessa vägar för minskade utsläpp. På kort sikt är det avskogningen som kan ge de största effekterna till rimlig kostnad. Kanske Sverige (och andra länder) borde omfördela u-hjälpen till dessa länder?


Slutligen diskuterar Stern (22.8) en möjlighet för länder med en hög koldioxidskatt att agera mot länder med ingen eller låg skatt. Det går att införa en koltull på importen från sådana länder (tydligen tillåtet av GATT och WTO). Det kanske vore något för Sverige som skulle förlösa den frustration som svenska folket känner inför klimathotet. Det skulle i varje fall vara en uppoffring som inte bara blev ett slag i luften som ett ensidigt införande av hög koldioxidskatt. Trots att Sverige i mer än ett årtionde gått före med denna skatt som "gott exempel" har andra länder inte följt efter. Däremot skulle en tull på importvaror från länder med låg koldioxidskatt kunna bli kännbar för dessa om fler länder med skatt följde efter.

Faran med en koltull är dock att den kanske kan missbrukas för allmänna protektionistiska syften. Men som symbolhandling verkar ändå en begränsad koltull vara bättre än unilateralt hög koldioxidskatt eller andra panikåtgärder som Sverige har så lätt för att ta till.


Andra bloggar om: , , , , , intressant.se

6 Comments:

At 18 november, 2006 17:28, Anonymous Anonym said...

Vilka skulle dessa "dunkla" skäl till att peka ut privatbilismen som miljöbov vara? Allmänt irrationellt bilhat? Psykologiska effekter av traumatiska bilupplevelser?

Jag tycker det verkar troligare att bilismen pekas ut pga att transportsektorn utgör en mycket större post av de svenska svenska koldioxidutsläppen än det gör globalt, eftersom vår elproduktion globalt sett släpper ut ganska lite koldioxid, pga vårt mycket omfattande användande av kärnkraft och vattenkraft. Men det kanske bara är jag.

 
At 18 november, 2006 18:40, Blogger Danne Nordling said...

I Sverige har vi ingen avskogning utan istallet en viss tillvaxt. Men iprocent av de totala utslappen av CO2 ar bilismens andel en femtedel. Sa jag tror nog att det ocksa i Sverige ar andra skal an klimatpolitiska bakom angreppen pa bilismen.
/DNg

 
At 18 november, 2006 21:25, Anonymous Anonym said...

Det finns i klimathistorien inget belägg enligt forskare för en temperaturstegring inom ett århundrande på 3-5 grader Celsius, nåt som alla nu menar måste inträffa.

Om nu inget radikalt görs åt den ökande mängden koldioxid i atmosfären så kommer vi alla hävdas det drabbas av en katastrof som mänskligheten aldrig tidigare upplevt.

Även om dessa teorier inte är helt och hållet sannolika så finns det en del att göra som vi människor borde kunna genomföära och också acceptera.

Energiutsläpp baserade på kol måste snarast upphöra. Nya energitekniker måste fram; vilka råder det onenighet om eftersom de redan finns tillgängliga och kan utvecklas ytterligare. Betydligt mer kan göras på energisparandets område.

Följer man dessa råd så borde det generera ökad forskning, alltfler produkter inom energisektorn samt global företagsamhet som kommer att bli kraftigt vinstgivande.

Det är svårt se annat än att det blir näringslivet som kommer att stå för detta och att alla politiska initiativ som nu betraktas som helt avgörande för mänsklighetens framtid kommer att spela en mindre roll.

 
At 19 november, 2006 19:59, Blogger Per-Olof Persson said...

Läs George Reismans sågning av Stern-rapporten i artikeln "Britain's Stern Review on Global Warming: It Could Be Environmentalism's Swan Song".

http://www.mises.org/story/2372


Läs också George Reismans försvar av globaliseringen i artikeln "Globalization: The Long-Run Big Picture".

http://www.mises.org/story/2361

 
At 19 november, 2006 22:40, Anonymous Anonym said...

Håller med den förste kommentatorn, bilismen pekas ut eftersom vi inte har så mycket annat att komma med. Dessutom får man inte glömma att privatbilismen för somliga utgör kapitalismens ansikte, medan den rostiga cykeln på innerstadsgatan är den direkta motpolen. Problemet är att man inte kommer så långt på en rostig cykel i t ex norrland.

 
At 22 november, 2006 15:51, Blogger Christoffer Willenfort said...

skulle vilja inflika att en stor anledning till att privatbilismen syns är att det är ett individuellt stälningstagande,dvs det är lättare att ändra med känsloargument. företag gör rena lönsamhetskalkyler så dem ändrar man med skattesatser och förbud. Men svensson behöver skrämmas/skämmas till ändring.

En fördel med förändringarna till miljövänligareprivatbilism är att det komemr att glida över till mindre utsläpp i jordbruket (jag antar att utsläpp från traktorer skördetröskor och dylikt hamnar under jordbruk och inte under transport)

Men vist den stora skurken är kolkraftverk , flygplan och båtar, inte bilar.

ett intresant förslag som jag hörde var att bygga kärnkraftverk i finland nära svenska gränsen med direkt syfte att exportera elen till sverige.
Man skulle kunna göra samma sak flera andra länder som tillåter kärnkraftverksbygge och gränsar till länder som inte gör det.

/C

 

Skicka en kommentar

<< Home