fredag, december 15, 2006

Bilarna står bara för 10 procent av växthusgaserna

Av den totala ökningen av växthusgaser i världen svarar avskogningen för 18 procent, uppvärmning och el för 19 procent, bilismen för 10 procent och flyget, som skall förbjudas, för 1,6 procent.

I Stern-rapporten fanns en mycket översiktlig uppdelning av varifrån växthusgaserna kommer. Den kommer från World Resources Institute och analysverktyget CAIT. Siffrorna är från år 2000.


Det är dock intressantare att se en mera detaljerad indelning. Den har bloggaren "Lunken" redovisat här. Jag har i nedanstående tabell gjort en bearbetning av dessa siffror för att kunna peka på några intressanta storleksrelationer.

Man kan dela upp utsläppen av växthusgaser (GHG) på tre olika sätt: 1) Utsläppssektorer (t ex för elektricitet, industriprocesser, markanvändning och jordbruk - dvs Sterns diagram), 2) aktiviteter (t ex flyg, uppvärmning, cementtillverkning, avskogning, boskapsskötsel och risproduktion) samt 3) vilka typer av gaser som släpps ut räknat i koldioxidekvivalenter (CO2 77 %, metan 14 %, lustgas 8 % och HFC mm 1 %).

Det intressanta är olika aktiviteters andelar av utsläppen. I tabellen nedan visas en mer översiktlig bild än det ganska invecklade CAIT-diagrammet (procent av totala utsläpp av GHG):

Bilar och vägtransporter 9,9 %
Flygtransporter 1,6
Tåg och båtar mm 2,3
El o uppvärmning av bost 9,9
El o uppvärmn övr lokaler 5,4
Övrig förbränning 3,5
Kemisk industriproduktion 4,8
Cementtillverkning 3,8
Övrig industri mm 14,5
Jordbruksproduktion 1,4
Olje- och kolutvinning 7,7
Avskogning netto 18,2
Boskapsskötsel, metan 5,1
Jordbruksmarkanv, lustgas 6,0
Risodling, metan 1,5
Övrigt (ex avfallsdeponering) 4,5
Summa 100,1 procent

Nu först kan vi se var den nya tekniken borde utvecklas för att få ner utsläppen av växthusgaser för att minska miljöeffekterna enligt teorin om global uppvärmning. Det är inte bilarna som är den stora utsläppsboven. Vägtransporter står bara för en tiondel av utsläppen i hela världen. Just bilar (9,9 %) och flygplan (1,6 %) har ett framdrivningsmaskineri som är extremt dyrt att göra om till ett som inte förbrukar fossila bränslen. Det borde därför vara bättre att börja med andra typer av utsläpp. Det ger både större valuta för pengarna och om man har ett begränsat belopp att avsätta skulle dyra minskningsmetoder medföra större utsläpp än annars. Att som George Monibot vilja förbjuda flyget verkar obefogat.

Vi ser att elproduktion och värmeproduktion med hjälp av främst kol är något som borde prioriteras bland emissionsminskningarna. Men det enklaste (och billigaste) är rimligtvis att minska avskogningen. Den svarar för nästan en dubbelt så stor effekt på växthusgaserna som bilismen. Kolförbränning kan inom drygt 10 år bli fri från koldioxid genom lagring. Tillsvidare borde kolanvändningen dock minska och ersättas med naturgas. Den innehåller mindre kol per energiinnehåll. Att bränna upp naturgasen vid oljeutvinningen eller låta den strömma ut oförbränd är både ett ekonomiskt slöseri och en GHG-ökande verksamhet. Av de 7,7 procenten är 3,9 procentenheter gasutsläpp.

Jordbrukstraktorer, vägmaskiner, grävmaskiner borde kunna göras bränslesnålare och en del av dessa borde lättare än personbilar kunna drivas med biobränslen eller vätgas. I övrigt borde N2O-utsläppen från jordbruket kunna minskas med annan gödningsteknik. Hur mycket växthusgaser produceras av övergödningen?

Slutligen finns möjligheten att stationär biomassaförbränning förses med koldioxidavskiljning för slutförvaring så att en del av den tidigare fossilförbränningen "reverseras".

Att satsa på etanolbilar i Sverige som bara till 75 procent går på etanol, som till betydande del dessutom är framställd från olja och med hjälp av oljedrivna processer, måste vara helt fel väg att gå. Men i Sverige är det bara i Dagens Nyheters motordel som det någon gång förekommer en kritisk uppfattning till att peka ut bilismen som den stora boven (se krönika av motorskribenten Lasse Swärd 18/11).

Andra bloggar om: , , , , , , , , intressant.se

13 Comments:

At 15 december, 2006 14:07, Anonymous Anonym said...

Trevligt att du länkar till mig, men jag vill påpeka att jag inte gjort denna utredning på något sätt, vilket framgår av länken...

Som vanligt så har du gjort en hel del beräkningar och dragit vissa slutsatser. Vad Sternrapporten och flödesschemat på min blogg avser är den uppskattade genomsnittliga växthusgaskällorna i världen, dvs de är absolut inte representativa för Sverige som har en klart mycket mindre andel CO2 från uppvärmning och övrig energi, pga vår oljereducerade energistrategi.

Så dessa slutsatser är därmed inte applicerbara på Sveriges bilpark och fördelning av CO2.

Etanolproduktionen skall givetvis inte byggas på petroleumbaserad energi, men i en övergångsperiod så är detta nödvändigt. Se http://lunken.wordpress.com/2006/10/27/kolneutral-tillverkningsprocess-av-etanol/ för ett förtroendeingivande projekt.

Att tro att en lösning skall uppkomma för att eliminera oljeberoendet är typiskt för "petro-centric thinkers" och är inte realistiskt, utan flertalet lösningar beroende på lokalitet och förutsättningar kommer att vara nödvändiga. Det är alla seriösa forskare i princip ense om.

Du har flera poänger, som jag absolut håller med om, men tyvärr är inte slutsatserna förenliga med ett objektivt analyssätt, vilket är synd.

Jag skulle vilja se lite uträkningar på kostader av din idé om lagring av CO2? Om vi är rädda för slutförvaringsproblem av kärnbränsleavfall, vad borde vi då vara ang CO2 med dess klart längre "halveringstid", klart flyktigare egenskaper, samt klart lättlösligare i de flesta medium.

mvh
Lunken

 
At 15 december, 2006 14:42, Blogger Christoffer Willenfort said...

Det skulle vara intresant att hitta sifrorna för sverige så att man kunde titta på lösningar för os.

Man kan ju gissa att fordon står för mer utsläpp eftersom vi har fler bilar/ person och ofta kör längre (tänk norland)
Samtidigt bör uppvärmning vara avsevärt minder så vatenkraft och kärnkraft är de stora faktorerna här.
Avskogning borde vara obefintlig (jag har för mig att vi har jämvikt allt liten skogsökning)
Däremot så är övergödning nog ett problem.


/C

 
At 15 december, 2006 18:07, Blogger Danne Nordling said...

Svar till Lunken:
Att det är hela världen som avses framgår av första raden. Sverige har naturligtvis en avvikande struktur pga vatten- och kärnkraft. Men påverkar det slutsatserna?

Antag att Sverige var ännu mera avancerat så att 50 procent av våra GHG-utsläpp kom från flyget. Skulle vi då vara tvungna att för mycket dyra pengar utveckla biodieseldrivna flygplan och i övrigt förbjuda flyget?

Nej, Lunken, du har fel när du säger att slutsaterna från den globala fördelningen inte skulle vara "applicerbara på Sveriges bilpark och fördelning av CO2". GHG-utsläppen är ett globalt problem och de ekonomiska realiteterna är också globala. Om Sverige lägger ner mycket höga kostnader per ton minskad CO2-ekvivalent försämrar vi de globala möjligheterna till minskningar. Vi slösar helt enkelt bort den del av världens resurer, som vi kontrollerar, på åtgärder med liten effekt.

Du hänvisar till en ny och tekniskt effektivare etanolframställningsprocess som kan ses i verkligheten 2010. Men vet vi om den blir ekonomiskt effektivare än dagens ganska dyra process? Även om den blir lika bra ekonomiskt som dagens kommer denna metod ändå att bli mycket dyrare än andra metoder för att minska GHG-utsläppen. Om detta skrev jag på grundval av Stern här.

Kostnaderna för lagring av CO2 kommer efter vad jag förstår att bli klart konkurrenskraftiga i förhållande till andra tekniska lösningar till år 2010.

Till Caridon:
De svenska siffrorna redovisas inte längre av SCB. Istället hänvisar man till naturvårdsverket som bara redovisar schablonmässiga diagram där man kanske kan skatta transporternas andel av GHG till 30 procent - alltså dubbelt så stor andel som globalt. Men det bör inte påverka slutsatera för vår del eftersom utsläppen är ett globalt problem som först borde lösas i de länder där det är ekonomiskt effektivast att minska utsläppen (dit borde vi skicka våra pengar). Avskogning är inte aktuellt för Sverige utan motsatsen. Den har dock inte brukat räknas in i våra klimatpolitiska åtaganden.
/DNg

 
At 16 december, 2006 17:17, Anonymous Anonym said...

Ang flyget... jag påstod inte att vi skall förbjuda flyget, det är det ngn annan som gör. Men skulle flyget stå för 50% så är det absolut väl värt att forska fram bättre teknik, om inte annat pga de skulle vara billigare att flyga. Effektivitet och renare motorer är ekonomiskt, både för företaget som använder dom, samt för naturen... så på din fråga... JA!

Varför skulle inte etanolframställningen utvecklas och bli billigare om koldioxidlagringen blir det? Känns som om du väljer vilka teknikframsteg du vill tro på för att det skall passa ditt budskap..... retorik??? antagligen... dock rätt så genomskinlig!

 
At 17 december, 2006 12:59, Blogger Per-Olof Persson said...

Myter som kan sågas

Räddar vi skogarna genom att återvinna papper? Nej, det gör vi inte eftersom skogsägarna i så fall kommer att plantera färre träd. När efterfrågan på skogsråvara minskar så minskar också planteringen av träd. I stället uppkommer problemet med att trycksvärtan på återvunnet papper måste blekas bort på kemisk väg, vilket i sig är miljöförstörande.

Kommer jordens resurser att ta slut? Nej, en resurs som metaller kommer inte att ta slut eftersom jordklotet innehåller en obegränsad mängd metaller. På ett djup av 1500 meter beräknas det finnas metallfyndigheter som är en miljon gånger större än dagens kända fyndigheter. Träd och andra växter tar inte slut så länge vi planterar nytt. Problemet med återvinning är att det är en oerhört energikrävande process som ökar miljöförstöringen.

Minskar resurserna pga den ekonomiska tillväxten? Nej, den ekonomiska tillväxten ökar resurserna. Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för teknikutveckling och investeringar i realkapital. Resurserna ökar eftersom vi kan utvinna mer av olika metaller. Den ekonomiska tillväxten har gjort jordbruksmarken hundra gånger mer produktiv sedan 1700-talet. Råvarupriserna har sedan år 1800 realt sett sjunkit vilket tyder på att vi numera har mer resurser än någonsin tidigare.

Minskar vi energianvändningen om bättre teknik utvecklas? Nej, blir produktionen mindre energikrävande blir det ekonomiskt lönsamt att investera i en ännu större produktion. Energisnåla apparater gör det också ekonomiskt möjligt för hushållen att skaffa ännu fler apparater. Blir våra bostäder mer energisnåla får vi möjligheten att lägga pengarna på annan typ av energikrävande konsumtion.

Orsakar utsläppen av koldioxid ett varmare klimat? Detta är endast en hypotes som inte är bevisad. Denna hypotes förklarar inte varför klimatet på jorden ständigt förändras. Klimatet förändras från istider till mycket varmare klimat. Hypotesen förklarar inte i heller varför halten av koldioxid har varit mycket högre under en del perioder av jordens historia. En trolig förklaring är att ett varmare klimat frigör koldioxid från haven och växtligheten.

Kan vi lita på dagens klimatforskare? Nej, dessa forskare är helt beroende av politikerna för sin försörjning och sina forskningsbidrag. De forskare som har en annan uppfattning än politikerna är slut som forskare. Det blir yrkesförbud och andra svåra påföljder.

 
At 17 december, 2006 18:58, Anonymous Anonym said...

jahapp... vilka forskare kan man lita på? Vilka ekonomer kan man lite på? Kan man lita på media och vad är sanning?

Det finns en princip som kallas försiktighetsprincipen. Hade man anvät sig av den så hade man kunna unvika klart mindre katastrofer än en mycket snabb omväxling till ett varmare klimat. Klimatforskare, som du generaliserar till en klump av opåtlitliga skojare har på fötterna. Vette tusan om dina teorier har det PEE?

Hur som helst så lär det ju bli att den som lever får se... and I hate to tell you I told you so!

Den egoistiska kortsiktiga vinningens skull kommer att leda till fler tragedier än de vi redan har upplevt. Klimatfrågan är inget undantag. Om det visar sig att vi rubbat in/utstrålingen, vilket fler och fler observationer stödjer, så borde de som förespråkat någonting annat än en försiktighetsprincip ställas till svars. Är det så att vi tar tillfället i akt och agera mot de observationer av förändringar som vi ser, och lyckas hindra vidare uppvärmning, så kommer skeptiker ssåsom du aldrig erkänna att uppvärmningen var antropogenisk, eftersom den inte kan bevisas då den "aldrig hände".

Så... du kommer alltid tro att du har rätt om det inte går åt helvette... och detta faktum är mycket oroande!

 
At 17 december, 2006 18:59, Anonymous Anonym said...

ops... med PEE menar jag givetvis POP, dvs Per-Olof...

 
At 18 december, 2006 04:34, Blogger Per-Olof Persson said...

Hypoteser om uppvärmningen

Klimatet har blivit varmare och detta kan skapa stora problem i framtiden. Om uppvärmningen beror på utsläppen av koldioxid går detta inte att stoppa i vilket fall som helst. De fattiga länder som industrialiseras kommer att använda alltmer fossila bränslen. Människor vill inte svälta ihjäl därför har vi ingen möjlighet att stoppa utsläppen.

Samtidigt ska vi ska avveckla kärnkraften och på så sätt istället öka utsläppen. Människor kommer så småningom märka att de förnyelsebara energikällorna ger för lite energi samtidigt som de blir för dyr. Vi kommer kanske att förlora ett par årtionden på att inte bygga ut kärnkraften redan nu.

Är koldioxiden orsaken till uppvärmningen? Klimatförändringen och växthuseffekten är två olika saker. Detta är två oerhört komplicerade faktorer som dagens klimatforskare inte kan programmera in i sina datormodeller. Ändå påstår forskarna att de kan få fram sanna resultat genom detta förfarande.

Finns mer vetenskapligt rimliga hypoteser? De mätresultat som geologer kommit fram till är mer vetenskapligt troliga. Det som mäts är den energi som solen skickar ut till jordytan. Detta mäts i watt per kvadratmeter. När solen förändras och skickar ut mer strålning till jordytan blir det varmare.

Om man tänker sig en 100 watts lampa som lyser över en kvadratmeter mark värms ytan upp. Om watt-talet på lampan ökar blir det varmare. De senaste 20 åren står solen för en uppvärmningsfaktor på 10 jämfört med att växthuseffekten står för en faktor på 1, solens förändring har ett 10 gånger större förklaringsvärde än koldioxiden.

Problemet är att solen förändrar sig ständigt och därför blir forskarnas datormodeller omöjliga att använda. Det positiva är att förändring av solen snart kan göra det rejält kallare.

 
At 18 december, 2006 12:39, Anonymous Anonym said...

Stycke 1) Fel... dock ett exempel på hopplöshet!

Stycke 2) Kan nog vara ett alternativ, speciellt reaktorer av generation IV. Dock ett första hjälpen-koncept!

Stycke 3) Du uttalar dig verkligen som om du vet mer i saken är klimatforskare. Osakligt och inte särskilt förtroendeingiovande. Tänk om det är pga personer som du att vi överhuvudtaget har en skepcis mot något uppenbart och fastställt beyond reasonable doubts?

Stycke 4)De finns fler teorier, och en DEL av dem ter sig ungefär lika rimliga, även om de är väldigt förenklade. Att något inom meteorologins system, som faktiskt är vädrets system, skulle vara stället att forska om väderförändringar kanske låter cyniskt, men låter likväl rätt så logiskt! Dessutom verkar det som vanligt bland skeptikerna att det bara kan vara en orsak, samtidigt som argumenten är fyllda av ord som klomplext och oöverskådligt. Mystisk paradox det där!

5) Hypotes och ej vederlagd (dessutom vacker mellanstadieretorik i stycket). Men det låter på dig som om den skulle vara det... känns lite biased!

6) Hur kan solen ha förändrat sig otroligt mycket fortare och mycket mer just nu, vilket sammanfallit med en högre % växthusgaser??? Jäkla sammanträffande...

Nä POP... Din skepticism använder sig av argument som sedan länge är bemötta och eftersom jag inser att det är så som jag nämnde i slutet av fjärde stycket i mitt förra inlägg så lär jag knappast orka slösa min tid på att bemöta dessa om och om igen. De är ju redan bemötta på Gristmill, Real Climate och How to talk to an sceptic" mfl mfl.

Jag bidar tiden och hoppas vi alla lever när vi får svaret bevisat så att verkligen alla förstår det! Kan dock bli svårt eftersom annan grundläggande vetenskap såsom evolutionsteorin ännu inte kan accepteras av många fanatiska grupperingar (som f ö kallar sig vetenskapliga)

 
At 18 december, 2006 12:51, Blogger Danne Nordling said...

Till Lunken (2):
Jag får väl uttrycka mig ännu tydligare om tex flyget. Antag att vi som i Norge hade elvärme från vattenkraft och billigt kunde framställa vätgas för bilarna. Kvar skulle finnas flyget och några andra aktiviteter som släppte ut koldioxid. Bara för att flygets andel nu skulle vara 50 procent är enligt min mening inte ett skäl för att till höga kostnader få ner flygets utsläpp om världen i övrigt såg ut som den gör idag.

Jag tycker inte att det är svårt att begripa rationaliteten i ett sådant resonemang. Men historiskt har det ofta förekommit moralistiska argument som inte beaktar de faktiska konsekvenserna. I detta fall skulle det kunna formuleras som "Lunkens princip": Varje land bör satsa på att reducera sina egna koldioxidutsläpp från de sektorer som svarar för de största andelarna i respektive land.

Att denna princip inte räddar oss från växthuseffekten spelar tydligen ingen roll. Huvudsaken är att vi kan slå oss för bröstet och säga att vi minsann är goda och har gjort vad som "bör göras" mot växthuseffekten. Tomma demonstrationer har ofta setts som värdefullare än åtgärder som ger verkligt resultat. I en utrerad form kallas detta 'fariseism'.

Beträffande etanolframställningen är det givetvis så att billig framställning är rationell. Men eftersom subventionen idag är så oerhört kraftig är det osäkert om en sänkning av produktionskostnaden ens med 50-60 procent skulle medföra att det vore rationellt att satsa på etanol istället för idag billigare metoder för att minska utsläppen.
/DNg

 
At 18 december, 2006 21:21, Blogger Lucas Carlsson said...

När det gäller flyget så motsvarar dess utsläpp av växthusgaser 2 till 4 gånger så hög effekt som motsvarande utsläpp vid jordytan. Dessutom så råder det stor osäkerhet om hur de molnstrimmor som flyget skapar påverkar klimatet. De 1.6 procenten är alltså inte jämförbara med de andra siffrorna.

Det rakaste sättet att hantera utsläppsbegränsningarna är att varje människa får en utsläppskvot som man kan göra som man vill med. Enligt professor Christian Azar måste utsläppen ner till max 2,8 ton per år och människa till år 2050. Idag har vi ett utsläpp på ca 6 ton/år. Om man vill använda hela sin kvot till en solsemester med flyg så tycker jag att det är ok.

 
At 21 december, 2006 16:45, Blogger Danne Nordling said...

Den 18 december skriver DN om varifrån växthusgaserna kommer i Sverige baserat på en rapport från Naturvårdsverket. Personbilarna svarar för 18,8 procent.
/DNg

 
At 18 mars, 2010 11:04, Anonymous Jimmy said...

Jag älskar ljudet av motorn i min Jeep! En 4,7 liters V8 som drar i genomsnitt 1,8 liter milen! :) Förbrukningen är så hög eftersom att jag till 97% bara kör stadstrafik till och från jobbet. Finns inget gosigare än att mosa sig fram mitt i stan med en stor, tung bil med högljudd motor i. Så länge bensinen ligger under 30 kr litern ger jag aldrig upp att ha minst en riktig bil i garaget.

Vill ni cykla, be my guest.

 

Skicka en kommentar

<< Home