måndag, januari 22, 2007

Rening av koldioxid blir billigare än etanolbränslen

Koldioxidutsläppen för att minska den globala uppvärmningen kan klaras utan ransonering genom rening och mineralisering. Det visade IPCC redan 2005 utan att det har nämnts i den svenska debatten. En svensk anläggning skall få ner kostnaden under 20 €/ton CO2. Etanol kostar mer än 8 gånger mera.

Nu är klimatdebatten i Sverige uppskruvad men ännu inte hysterisk. Klimatalarmisterna kräver att svenskarna skall släcka ljuset, ställa ner värmen och köpa etanolbil för att bidra till minskningen av de globala koldioxidutsläppen. Men Sverige svarar för bara 0,2 procent av världens samlade utsläpp. Då säger de skenbart mer sansade att Sverige ändå skall göra allt, till snart sagt varje pris, för att minska sina egna utsläpp i syfte att demonstrera "gott föredöme" för andra länder.

Hur vet vi att ren demonstrationspolitik inte bara blir ett betungande slag i luften? Redan nu tappar staten miljardintäkter i skatter på subventioneringen av etanolbränsle där den femprocentiga inblandningen i all bensin är den största posten. Ännu hårdare beskattning av bensinen för att få incitament till mer etanolproduktion från skogsråvara har börjat föreslås. Men hur kan detta bli ett föredöme för andra länder? Biobränsletekniken är redan utvecklad om än inte förfinad. Det som återstår är att visa är att Sverige kan uppge sin export av trävaror, papper och pappersmassa till förmån för det lokala uppeldandet av skogsråvaran.

Vem kommer att ta efter "de dumma svenskarna"? De flesta länder har inte ens någon skog att omvandla till bilbränsle så Sveriges föredöme är redan i förväg dömt att misslyckas. Det är kolförbränning som är den stora boven bakom koldioxidutsläppen ute i den övriga världen (64 procent av all el kommer från fossila bränslen). Men Sverige har just ingen kolförbränning att eliminera längre. Det har vi gjort för länge sedan. Hur togs detta "goda exempel" emot av t ex Kina och Indien som startar kolkraftverk på löpande band?

CO2 går att rena bort vid förbränningen

Sverige kan dock bidra till att få bort koldioxiden från kolförbränning genom att utveckla reningsmetoder och lagring av koldioxid som sedan skulle kunna tillämpas i världens alla kolkraftverk. Men det är inte något som ger effekt för Sveriges egna utsläpp. Det behövs därför en opinionsmekanism som inräknar svenska insatser för att minska utsläppen även om detta av naturliga skäl inte kan ske i Sverige.

Det är egendomligt att debatten i Sverige så ensidigt har koncentrerats till meningslösa åtgärder av "slå-sig-för-bröstet-karaktär" när FN:s klimatpanel (IPCC) redan hösten 2005 lade fram en gedigen rapport om hur det skulle gå till att rena kolförbränning från koldioxid som därefter kan lagras i berggrunden där den på lång sikt kan mineraliseras (jfr kalksten). Rapporten heter "Carbon Dioxide Capture and Storage". Den handlar både om reningstekniken och lagringsmöjligheterna (förkortas CCS). Kostnaderna bedöms till 20-70 $ per ton CO2. En översikt över lagringsmöjligheterna visas i nedanstående kartläggning:


IPCC skriver: "In most scenarios for stabilization of atmospheric greenhouse gas concentrations between 450 and 750 ppmv CO2 and in a least-cost portfolio of mitigation options, the economic potential of CCS would amount to 220–2,200 GtCO2 (60–600 GtC) cumulatively, which would mean that CCS contributes 15–55% to the cumulative mitigation effort worldwide until 2100, averaged over a range of baseline scenarios. It is likely that the technical potential for geological storage is sufficient to cover the high end of the economic potential range,"

Detta är inte några teoretiska ingenjörsprojekt. Svenska elbolaget Vattenfall har redan startat byggandet av sitt första renande kolkraftverk i Tyskland på 30 MW, som baseras på oxyfuel-metoden. Det kommer att bli färdigt nästa år. Målet är att kostnaderna för hela renings- och lagringsprocessen skall pressas under 20 € per ton eller 181 kr. Priset för ett ton mindre koldioxid från etanolbilar ligger på nästan 1 500 kr vid en enkel beräkning:

Det ekonomiskt oförmånliga med etanol kan man räkna ut genom följande operation: Ett kilo kol som inte förbränns i form av bensin subventioneras med ca 5:40 kr i skattelättnad. Andelen kol i CO2 är o,2727. Skattekostnaden blir alltså 1:47 kr per kg CO2. Eftersom "etanol" innehåller 15-25 procent bensin blir kalkylen för etanolbilarna ännu sämre i praktiken (dessutom tillkommer den högre bränsleförbrukningen som ökar bensinåtgången ytterligare i etanolbilarna).

Etanolmetoden är alltså mer än åtta gånger dyrare än Vattenfalls mål för koldioxidreningen. Varför skall då Sverige fortsätta med inhemskt baserad etanolpolitik? Inte ens import tycks hjälpa. Etanolbilisterna klagar på att den tullfria och skattebefriade etanolen ändå blivit så dyr att de börjar tanka bensin istället.

Mer information om reningsmetoderna finns också på Vattenfalls svenska hemsida.

Vad skall vi då göra i Sverige, förutsatt att vi måste ha åtgärder att visa upp i den internationella debatten? För det första bidrar vi redan genom det höga elpriset till Vattenfalls utveckling av koldioxidreningen. Den skulle kunna utvidgas genom att även Fortum och Eon skulle tillhållas att använda en del av sina stora vinster för ytterligare utveckling av reningsmetoder. Det är i första hand en uppgift för de letargiska miljödebattörerna att sätta större tryck på detta område. Man kan dock misstänka att en del av dessa inte är så intresserade av andra åtgärder än sådana som direkt drabbar vanliga människor i form av olika svårigheter (speciellt vad gäller bilkörning).

För det andra kan vi utveckla koldioxidreningen i biobaserade kraftvärmeverk. Då kan vi reversera koldioxidutsläppen. Växande biomassa tar upp koldioxid från luften från tidigare fossila utsläpp. Genom CCS vid förbränningen kan dessa CO2-utsläpp pumpas ner i berggrunden utanför norska kusten (enligt kartan ovan). Visserligen torde detta än så länge bli dyrare än att avskilja koldioxid från fossila bränslen. Men eftersom det ändå är så oerhört mycket dyrare att bli av med CO2 genom etanol kommer även rening av biomasseförbränning att löna sig.

Däremot är det för det tredje fortfarande mer lönsamt att vidta andra åtgärder i andra länder såsom att förhindra skogsskövling och bränning samt planera ny skog. Och naturligtvis att förmå andra länder att börja med rening vid sina kolkraftverk. Efter vad jag förstår är det viktigaste för Sverige nu att kunna ta åt sig äran av detta för att vi i vederbörlig ordning skall kunna "slå oss för bröstet" i miljöpolitiken.

Alla dessa åtgärder förutsätter naturligtvis att växthusteorin är korrekt när det gäller att förklara den globala uppvärmningen. Det finns dock intressanta invändningar - se Stefan A Johanssons blogg 20/1.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se
Favoritlistor

14 Comments:

At 22 januari, 2007 23:28, Anonymous Anonym said...

Hej Danne,
Jag tillhör kanske de letargiska miljövännerna och reagerar när du tar för givet att CO2-rening inte har några problem när gasen skall lagras. Du jämför med kalksten, vilket jag finner absurt.
Ber dig läsa nedanstående som jag själv skrivit.
Leif Widén

 
At 22 januari, 2007 23:29, Anonymous Anonym said...

New, important findings about CO2 storage

”Climate change?” ”The uncomfortable truth has a comfortable solution”, said Mr. Lars G. Josefsson on January 18 at a public conference in Germany.

Mr. Josefsson is head of the electricity producer Vattenfall, third biggest burner of brown coal in Germany. His company is investing heavily in a technique to separate carbon dioxide from coal burning smoke.

The technique is called CCS, ”Carbon dioxide capture and storage”. Vattenfall is campaigning to persuade Europe´s politicians about its advantages and even invented a brand name for Mr. Josefsson: ”Mr. Clean”.

Separating CO2 from the coal smoke certainly sounds wonderful. But what to do with the enormous amounts of CO2 gas afterwards? Bury it underground, says Vattenfall and it sounds so simple. Germany´s Angela Merkel recently appointed Mr. Josephson as her advisor on climate change.

In fact, little research has been done to find out what happens when CO2 gas is stored underground. But now the first results have come from a major practical experiment in the USA.

In 2004 the US Geological Survey injected 1,600 tonnes of CO2 gas at 1,500 meters depth into a disused brine and oil reservoir in Texas, to measure what happens. The research will continue, but already the first year´s results should worry Mr. Josefsson and Mrs. Merkel.

The results (published in Geology July 2006) show that the gas has caused chemical changes leading to ”rapid dissolution of carbonate and other minerals” which ”could ultimately create pathways in the rock seals or well cements for CO2”, plus mobilize toxic trace metals and toxic organic compounds which may migrate into potable groundwater.

”Environmental impacts could be major”, says the report. In plain language: The CO2 gas which we supposed to store underground for eternity could leak back to us, living on the ground.

A real example of consequences is the 1986 leakage of CO2 gas from a volcano lake in Africa. Overnight, it suffocated to death some 1,500-1,800 people and all nearby animals.

The US Geological Survey researchers point out that we would be safer if we store the gas deeper than the 1,5 kilometers and in reservoirs with walls composed of shale. But what are the chances of finding such reservoirs within economical transportation distance from the coal burning?

The EU Commission now plans for twelve ”emission free” plants using the CCS method. Shouldn´t we ask ourselves: Is it really wise to do this before we know that the deadly gas can be stored safely, for eternity?

 
At 23 januari, 2007 07:48, Anonymous Anonym said...

Den allmänna uppfattningen bland miljöaktivister verkar vara att varje störning av biosfärens nuvarande tillstånd är av ondo, och lösningen är att bevara status quo till varje pris. Det är utopiskt, och det är inte säkert att det är önskvärt. Det ingår i vårt existensvillkor att anpassa oss till dynamiska förändringar, antropogena eller inte. Att kräva minskade förbränning av fossila bränslen är irrelevant, då

1) vi redan förbrännt en stor bråkdel, och därmed sannolikt redan utlöst den dynamiska effekten, som alarmisterna fruktar.
2) en verklig skillnad (åtminstone stopp av hälften av all förbränning) inte är realistisk.
3) klimatforskarna har en marginell möjlighet att förutse hur framtidens klimat kommer att se ut, eftersom klimatsystem är kaotiska system.
4) Ett varmare klimat kan ha många fördelar. Vi ska vara glada att det inte blir kallare.
5) det finns åtskilliga förslag på tekniska lösningar redan nu, ifall vi trots allt vill aktivt reglera klimatet; utöver koldioxidslagring har solspeglar och utsläpp av absorptionspartiklar föreslagits.

Alltså, klimatuppvärmningen är ett sannolikt scenario, men det är isåfall oundvikligt. Inga problem, vi kommer att anpassa oss till det. Klimatfrågan får alldeles för stor plats jämfört med redan allvarliga problem - kärnvapenspridning, datasäkerhet & integritet, fördelning av dricksvatten, epidemiologiska säkerhetsfrågor, etc.

 
At 23 januari, 2007 12:34, Blogger Per-Olof Persson said...

Bättre med anpassning

En betydligt bättre strategi är att människan anpassar sig för ett varmare klimat (som kan kanske ändras till skräckrapporter om att en ny istid närmar sig). För att människan ska kunna anpassa sig till ett varmare klimat krävs en hög ekonomisk tillväxt som driver fram en mer avancerad teknologi.

Det är viktigt att förstå att teknologi inte kan planeras fram av politikerna eller av statligt stöd till forskningsprojekt. All politisk forskning har varit ett gigantiskt misslyckande som har dragit resurser från de privata företagens forskningsprojekt. Det är enbart de privata företagens forskningsprojekt som har drivit den ekonomiska utvecklingen framåt.

Det är också viktigt att en massiv satsning på kärnkraft och utbyggnad av älvar sker. Det också viktigt att det sker en utveckling av ny kärnkraftsteknologi. De s k förnyelsebara energikällorna har redan en gång ratats av människan pga av deras låga energieffektivitet. Exempelvis försvann eldningen av ved (biobränslen) och användandet av vind för att driva skepp och mala mjöl.

Miljövännerna framför också samma trams som Thomas Malthus gjorde år 1798, att jordens resurser är begränsade och räcker enbart till en viss mängd människor. Det är också viktigt att klimatforskarna kan förklara varför det tidigare existerat medelhavsklimat vid nordpolen och betydligt högre halter av koldioxid. Forskningen ska inte enbart bero på människors vilja att göra karriär och vilja att få höga statliga forskningsanslag.

 
At 23 januari, 2007 17:17, Blogger Danne Nordling said...

Svar till Leif Widén:
Hej Leif, du drar fram vissa praktiska problem med lagring av CO2 som om de var allvarliga för hela CCS-tekniken. Vad jag menade med "letargiska" miljövänner var just att de inte efterlyst forskning och experimenterande med avskiljning och lagring. Tvärtom gav Greenpeace ett jumbopris till Vattenfalls kolsatsningar hösten 2005 och TV sände inte intervjun med Vattenfalls representant där han beskrev CCS.

Tekniken har kommit så långt att CCS framstår som en framkomlig väg. Återstående problem utgör enbart en kostnadfråga. Men den kan bli allvarlig om förbränning av biomassa kan framstå som billigare. Biomassa tror jag inte är ett realistiskt alternativ till kol och olja eftersom det inte finns tillräckligt stora arealer för odling globalt sett.

Vi skall naturligtvis hjälpa Kina och Indien mfl att rena sin kolkraft. Men även kärnkraft är viktig och den är ännu inte särskilt betydelsefull i dessa länder. Att introducera etanolbilar i Kina förefaller däremot hopplöst - där hjälper det inte att "gå före" för Sverige.
/DNg

 
At 23 januari, 2007 18:01, Anonymous Anonym said...

Det ligger väl synnerligen höga tullar på import av etanol från utanför EU?

 
At 23 januari, 2007 21:59, Anonymous Anonym said...

Varför diskuteras inte kärnkraften? Den Svarar för nästan hälften av vår energiförsörjning,är väsentligt bliligare än alternativa bränslen,även koldioxidbaserade.

För de kommande 20-30 åren är det realistiskt räkna med at befintliga svenska kärnkraftverk bibehålls,att deras kapacitet samt säkerhetssystem förbätytras samt att ytterligare tre till fyra nya kärnkraftverk tillkommer.

Då hjälper vi andra länder att bygga ut kolkraft samt gasverk och kan säkert också exportera en del av vår överkapacitet samtidigt som vår basindustri för sin el till mer konkurrenskraftiga priser.

 
At 24 januari, 2007 13:26, Blogger Danne Nordling said...

Tullar på etanol förekommer så vitt jag vet inte på den etanol som ingår i E85. Däremot har EU en tull på annan etanol.

Kärnkraften är globalt sett en övergångslösning om inte upparbetningen av uranbränslet kan göras effektivare. Koltillgångarna är däremot så stora att de (med rening) räcker för överskådlig tid. Det är dock mycket motiverat att satsa mer på kärnkraft nu för att slippa släppa ut koldioxid under en övergångsperiod. Under tiden har sannolikt urantekniken utvecklats så att bränsleproblemet reduceras. Den möjligheten finns inte för biomassa eftersom det inte finns tillräckligt stora arealer för att jorden skall kunna elda ved för sin energiförsörjning.
/DNg

 
At 21 mars, 2007 11:52, Anonymous Anonym said...

Jag tycker att du har fel fokus.

Att kritisera etanoltillverkningen är att slå in öppna dörrar, det är ingen (kunnig och insatt) som påstår att sverige har en framtid som etanolproducenter. Ny teknik skrev i förra veckan om Björn Gillberg som förkastar etanoltillverkningen som en fluga och i stället förespråkar metanoltillverkning. Han har en poäng, men eftersom det dröjer minst tio år innan vi kan ha en metanolproduktion värd att tala om är han också ute och cyklar med sin ratning.Etanol är inget energieffektivt alternativ till fossila bränslen, men just nu är det det mest effektiva, nu fungerande, sättet att tillverka biobränsle på i Sverige.
Att satsa på koldioxidrening i stället för förnyelsebara bränslen är inget alternativ, eftersom alla fossila bränslen är ändliga resurser.
Att rena och förvara koldioxid för att minska koldioxidutsläppen är en fin tanke, än bättre är att mineralisera koldioxid i en kemisk process så att den går att återanvända, något bland annat Shell utvecklar teknik för att göra.
Det som verkligen är framtiden inom energitillverkning är solenergi, något klimatlegenden Bert Bolin förstått och förespråkar.
Sverige har pga finansieringspolitik inte förmåga att behålla den mest intressanta solcellsforskningen i landet (läs Solibro), vilket är synd.
Biobränslen, kärnkraft och co2-rening i all ära, faktum är att solen är vår ultimata energikälla och i förlängningen bär lösningen på världens klimatproblem.

 
At 25 juni, 2008 08:14, Anonymous Anonym said...

Tjena, istället för att fokusera på småsaker är det bättre om debatten fokuserar på områden där det verkligen finns mycket att jobba på. Idag står köttindustrin för 18% av världens koldioxidutsläpp. Vad sägs om att sluta äta kött?

Mvh
Peter

 
At 28 oktober, 2008 22:50, Blogger Nightwood said...

Intressant, jag skrev något likanande men ändå inte.

 
At 10 oktober, 2010 22:46, Anonymous Anonym said...

Ja frågan om att sluta äta kött är intressan, men man får även tänka på vad effekterna blir som hela denna diskussionen handlar om. Visst är det fel att mycket av köttindustrin rullar fram och tillbaka och ger koldioxidutsläpp. Men om vi inte skulle äta kött skulle ändå import och export av andra varor öka. Allt från växtriket är ju också en färskvara.
Allt handlar om pengar. Vem köper den dyrare varan för att den kommer i från närområdet? Vad sägs om att låta miljön kommer före ekonomi?

 
At 15 april, 2013 00:22, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 11 maj, 2013 22:40, Anonymous Anonym said...

Also, we need to determine the rounds of the quiz according to it.
At the end of each round read out the cumulative
scores. They feature almost nightly drink specials and some
form of entertainment every night of the week--DJ's, live music, trivia, you name it.

My weblog: best pub quiz names

 

Skicka en kommentar

<< Home