fredag, april 24, 2009

Skev stimulans genom räntan

Räntan styr inte investeringarna. Genom förändrade tillgångspriser blir det en indirekt effekt som kan upphävas av rädsla. Kvar finns räntelättnaden. Den är koncentrerad till de skuldsatta. Och i Stockholm blir det 5 950 kr/mån men bara 1 410 kr i Örnsköldsvik. Kanske skattelättnader är bättre?

Vilken är den djupa tanken med stimulansåtgärder baserade på penningpolitiska lättnader? Hur ser teorin bakom räntesänkningarnas expansiva verkningar ut? Detta är en fråga som fått aktualitet när räntesänkningarna nått sin slutstation: praktisk nollränta. Men frågan borde ha ställts långt tidigare.

I äldre nationalekonomi såg man räntan som en kostnad för kapital som styrde investeringarna. Med hög ränta minskade investeringarna. Och med låg ränta ökade de eftersom det blev fler projekt som klarade att täcka sina kostnader. Man trodde att det var spararna som styrde räntan enligt kvantitetsprincipen: stort sparande gav låg ränta och vice versa.

Genom bildandet av centralbanker kunde man styra räntan så att bättre stabilitet skulle uppnås. Systemet reglerade sig självt eftersom man trodde att spararna lockades av hög ränta, vilket minskade konsumtionen samtidigt som investeringarna minskade. En avkylning kunde uppnås med en räntehöjning och tvärtom. Det finns ännu nationalekonomer som resonerar på detta sätt och som ofta dessutom är kritiska till centralstyrningen av räntan.

Men hela denna teoribyggnad är alltför förenklad och borde vara föråldrad. Företagens investeringar är i verkligheten inte beroende av variationer i de korta räntorna med ett antal procentenheter. Inte ens den långa räntans variationer med några procentenheter är avgörande.

En långsiktig investering avgörs med hjälp av en kalkylränta som är mycket högre än t ex obligationsräntan. Dagens ränta är inte heller fast under hela investeringens livslängd. Efterfrågan kan variera. Andra kostnader kan stiga oväntat. Det behövs därför en rejäl säkerhetsmarginal för att en investering skall komma till stånd. Begränsade räntevariationer som dessutom inte kan förutses ens på 10 års sikt har liten betydelse.

En mera speciell svårighet rapporterade DN om den 22/4. Företagen kan inte ens öka sina lån när de önskar det genom kreditrestriktionerna som krisen medfört.
"Låneproblemen är extra tydliga inom byggbranschen. Bankerna ser med skepsis på att ge krediter för byggen av fastigheter och bostäder som riskerar att stå osålda under lågkonjunkturen."
Detta framgår av Riksbankens finansieringsenkät. Den oro för att låga räntor skulle leda till en byggboom och bubbla på bostadsmarknaden är alltså helt obefogad.

Men borde inte sparandet minska när man inte får någon belöning för detta i form av ränta? Konsumtionen borde öka. Men inte heller detta verkar hända i verkligheten. Sparandet beror inte på räntan på sparkontona. Det avgörs av andra skäl såsom rädsla eller tillförsikt inför framtiden.

När det inte är akut kris säger den moderna teorin om räntans inverkan att det är förändringarna i tillgångspriserna som påverkar hushållens beteende. En räntehöjning håller nere bostadspriserna och kanske också priserna på aktiemarknaden. Då känner sig hushållen fattigare och ökar sitt sparande för att återställa den sparandebuffert som tillgångar utgör. Normalt skulle också hushållen känna sig rikare vid en räntesänkning och därför öka sin konsumtion - kanske rentav genom att ta nya lån på värdestegringen.

Teorin är emellertid fortfarande förenklad. I vissa situationer där de psykologiska reaktionerna orsakade av krisstämningar dominerar över känslan att bli rikare vid lägre ränta kommer räntesänkningar inte att hjälpa mycket. Dessutom har teorin en svaghet i att enbart kunna ge en effekt för dem som har lån eller åtminstone tillgångar som kan stiga i värde. Även den normala stimulansen blir skevt fördelad. En konsumtionsökning kommer främst att ske på de orter där det finns höga tillgångsvärden.

En indikation på hur detta slår får vi idag från en undersökning som tidskriften Fokus publicerar idag 24/4. Här har man gjort (SEB) en jämförelse av räntan för medelvillan på åtta olika orter i oktober 2008 med räntan nu i april. Räntebetalningarna har sjunkit med 62 procent. Efter skatteavdrag blir lättnaden i Stockholm 5 950 kr/mån, i Malmö och Göteborg 4 570 kr, i Borlänge 2 480 kr och i Örnsköldsvik 1 410 kr/m.

Om räntesänkningarna inte ens kan få någon effekt på tillgångspriserna kommer ändå en viss ökad köpkraft spridas ut genom att kraftiga räntesänkningar ökar de skuldsatta hushållens inkomster. Detta sker dock på ett regionalt sett mycket skevt sätt. Räntesänkningar kanske inte är särskilt effektiva?

Borde man därför inte diskutera andra stimulansåtgärder? En finanspolitisk stimulans kan ju göras mycket mera likformig. Och om den görs innan hushållen blivit så pessimistiska att de försöker spara alla tillkommande inkomster borde man kunna få effekt av en skattesänkning. Av detta skäl borde också en konventionell finanspolitisk stimulans göras så fort som möjligt innan krisen blivit alltför svår.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 24 april, 2009 20:02, Anonymous Skatt är Stöld said...

Räntan påverkar på flera sätt. Låga räntor gör tex. att folk investerar i sitt hus eller de köper en ny bil. Det inför också obalanser i ekonomin.

 
At 25 april, 2009 04:06, Blogger Per-Olof Persson said...

Macro-problemet med räntan har en micro-dimension

- Ovanstående går att läsa om i nedanstående artikel som är ett utdrag ur boken "A Tiger by the Tail: The Keynesian Legacy of Inflation":

http://mises.org/story/3423#note24


"In his first English work, the four lectures published as Prices and Production,[21] Hayek questioned the concept of a price "level" — i.e., a relationship between the total money stock and the total volume of production, variations in this "level" being associated with variations in aggregate output. He argued that such a concept failed to show that there were specific influences of changes in the stream of money expenditure on the structure of relative prices, and hence on the structure of production.[22]"

- Aggregerade mått på macro-nivå - exempelvis genomsnittlig prisnivå, räntan, penningmängden och deras påverkan på total produktion och sysselsättningen - är meningslösa om man inte tar hänsyn till deras påverkan på relativpriserna.

Påverkas relativpriserna så påverkas även produktionsstrukturen. En del företag kommer att drabbas av överproduktion och andra företag av underproduktion. Detta leder till en ekonomisk kris eftersom företagens produktion inte har rätt storlek i förhållande till varandra. Detta gäller efterfrågan mellan företagen.

En del företags produktion (exempelvis bilbranschen) kommer att vara för stor i förhållande till konsumenternas långsiktiga efterfrågan. Efterfrågan är i detta fall beroende av en ständigt låg ränta och en allt högre ökning av penningmängden. Redan på 1930-talet menade Hayek att risken var stor för "stagflation" (ett senare myntat begrepp):

"Hayekian analysis, while readily conceding that depressionary symptoms may thus be overlaid, would argue that the problems are then transformed into those arising out of a situation where every reappearance of recessionary symptoms has to be met by ever-larger increases of monetary expenditure, eventually issuing in the "stagflationist" dilemma."


- Hayek kritiserade Keynes 1931. Keynes tar inte hänsyn till den reala produktionsstrukturen:

"Shortly after the publication of the first edition of Prices and Production, Professor Hayek published (in Economica) the first part of a long, substantive review of Keynes's Treatise on Money.[24] This provoked a reply from Keynes, followed by a rejoinder, before the publication of the second part of the review. Hayek criticized Keynes for his neglect of the real structure of production, arguing that Keynes's predilection for concentrating on the immediate and purely monetary phenomena accompanying changes in money expenditure, together with his penchant for aggregative macro concepts (total profits, total investment), had led him into contradictory or untenable conclusions. Keynes apparently held that if there were no entrepreneurial profits or losses in the aggregate, total output would be held constant. Hayek replied that if profits in the "lower" stages of production (nearer consumption) were exactly counterbalanced by losses in the "higher" stages, there would be a contraction in the capital structure and a fall in output and employment — even though there were no aggregate profits or losses."


- Enligt Keynes finns ingen mekanism som kan skapa jämvikt i en marknadsekonomi. Begreppen utbud och efterfrågan existerar tydligen inte enligt Keynes. Därför måste politiker och tjänstemän (nationalekonomer) styra ekonomin:

"In his reply, Keynes failed to take up the numerous substantial criticisms made by Hayek. The main point of interest is his explicit statement that "in my view, saving and investment … can get out of gear … there being no automatic mechanism in the economic system … to keep the two rates equal." Hayek's reply to this was based on his analysis of the relative price structure:

Mr. Keynes's assertion that there is no automatic mechanism in the economic system to keep the rate of saving and the rate of investing equal … might with equal justification be extended to the more general contention that there is no automatic mechanism in the economic system to adapt production to any other shift in demand."

 
At 25 april, 2009 05:29, Blogger Per-Olof Persson said...

"Hamstring" av pengar löser sig själv

- Detta fenomen förklarar George Reisman i nedanstående artikel:

http://mises.org/story/3424

- Om sparandet ökar och investeringarna minskar, så löser detta sig själv. Förr eller senare måste den procentuella lönsamheten öka i förhållande till försäljningen eller till investerat kapital. Därefter ökar åter investeringarna.

Detta är simpel företagsekonomi. När krisen inleds så sjunker försäljningen men företagen drar ned på kostnaderna så att en vinst uppkommer. Den procentuella lönsamheten i förhållande till försäljningen blir HÖGRE OM FÖRSÄLJNINGEN ÄR LÅG.

Det orsakar inga problem att dra ned på lönerna EFTERSOM LÖNERNA ÄR FÖRETAGENS KOSTNADER. Den procentuella lönsamheten i förhållande till försäljningen KAN INTE FÖRSÄMRAS om löneutbetalningarna blir lägre. Näringslivet utbetalning av löner till sina anställda KAN INTE GE VINST ÅT FÖRETAGEN.

Om investeringarna avtar, avvecklas, priserna sjunker på investeringsvaror och avskrivningar sker som vanligt, så kommer det INVESTERADE KAPITALET ATT BLI LÄGRE I FÖRHÅLLANDE TILL VINSTEN. Detta är samma sak som att den PROCENTUELLA LÖNSAMHETEN PÅ INVESTERAT KAPITAL ÖKAR.

Om företagen slutar att investera och betala ut löner, så kommer LÖNSAMHETEN ATT BLI OÄNDLIGT HÖG. Försäljningsintäkter kommer ändå att finnas eftersom företagens ägare tar ut pengar för att konsumera. Samtidigt så uppkommer inga produktionskostnader.

Det TOTALA SPENDERANDET I EKONOMIN KAN ÖKA TROTS ATT KONSUMTIONEN MINSKAR. Om pengarna används till spenderande på produktionsresurser och pengar går igenom ett antal produktionssteg, så kan det totala spenderandet öka.


In a Depression, Saving and Net Investment Are Negative

- Från samma artikel:

"Contrary to Keynes and his followers, the truth is that so far removed are saving and investment from being at their maximum tolerable limits in the conditions of depression and mass unemployment, that in reality they are both negative. For example, in the Great Depression of the 1930s, corporate saving (undistributed corporate profits) was negative in every year from 1930 to 1936 and again in 1938; personal saving was negative in 1932 and 1933 and barely more than zero in 1934; net investment was negative in the years 1931 to 1935 and again in 1938.

There should be nothing surprising in this. In a depression, business firms suffer widespread losses. What they are losing is a portion of their accumulated savings. Even many firms that manage to earn profits consume accumulated savings in a depression. This is the case to the extent that their profits are insufficient to cover the dividends they pay. Similarly, unemployed wage earners deplete their previously accumulated savings in consuming without the benefit of wages to provide the necessary funds.

Net investment becomes negative as the result of the exact same process that wipes out profits, namely, a sharp decline in productive expenditure, which results from the need to rebuild cash holdings in the aftermath of the end of the credit expansion of the preceding boom."

 
At 25 april, 2009 13:41, Blogger Per-Olof Persson said...

The Costs of Inflation Revisited

- Denna vetenskapliga artikel på 19 s kan laddas ned:

http://www.gmu.edu/rae/archives/VOL16_1_2003/5_Horwitz.pdf


Abstract:

"Neoclassical treatments of inflation understate the costs associated with inflation, even at very low levels. A comparative institutions perspective that recognizes the epistemological properties of prices and the institutional process by which inflation takes place, reveals the costs of inflation to be both larger and more widespread than standard treatments suggest. This paper makes use of insights from Austrian economics, public choice theory, and the new institutional economics to argue that inflation imposes costs by undermining the coordinative properties of the price system. Not only are there the direct costs of increased economic error, but actors also divert resources away from direct want-satisfaction into attempts to either prevent or cope with the increased degree of uncertainty inflation imposes."

 
At 03 december, 2009 18:46, Anonymous Anonym said...

Hi !.
You may , perhaps very interested to know how one can collect a huge starting capital .
There is no initial capital needed You may begin earning with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
AimTrust incorporates an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

Its head office is in Panama with offices everywhere: In USA, Canada, Cyprus.
Do you want to become an affluent person?
That`s your chance That`s what you desire!

I feel good, I began to get real money with the help of this company,
and I invite you to do the same. If it gets down to select a correct partner utilizes your savings in a right way - that`s it!.
I earn US$2,000 per day, and what I started with was a funny sum of 500 bucks!
It`s easy to get involved , just click this link http://igulodydus.dreamstation.com/zocily.html
and lucky you`re! Let`s take this option together to feel the smell of real money

 
At 12 januari, 2010 11:48, Anonymous Anonym said...

Good day, sun shines!
There have been times of troubles when I didn't know about opportunities of getting high yields on investments. I was a dump and downright pessimistic person.
I have never imagined that there weren't any need in big starting capital.
Nowadays, I feel good, I begin take up real income.
It gets down to choose a proper companion who utilizes your funds in a right way - that is incorporate it in real deals, parts and divides the profit with me.

You may get interested, if there are such firms? I'm obliged to tell the truth, YES, there are. Please be informed of one of them:
[url=http://theblogmoney.com] Online investment blog[/url]

 
At 15 januari, 2010 16:09, Anonymous Anonym said...

Hi there!
I would like to burn a theme at here. There is such a nicey, called HYIP, or High Yield Investment Program. It reminds of ponzy-like structure, but in rare cases one may happen to meet a company that really pays up to 2% daily not on invested money, but from real profits.

For quite a long time, I earn money with the help of these programs.
I'm with no money problems now, but there are heights that must be conquered . I get now up to 2G a day , and my first investment was 500 dollars only.
Right now, I'm very close at catching at last a guaranteed variant to make a sharp rise . Visit my web site to get additional info.

[url=http://theinvestblog.com] Online investment blog[/url]

 
At 02 februari, 2010 06:17, Anonymous Anonym said...

Good day, sun shines!
There have were times of troubles when I felt unhappy missing knowledge about opportunities of getting high yields on investments. I was a dump and downright stupid person.
I have never imagined that there weren't any need in large starting capital.
Now, I'm happy and lucky , I begin take up real money.
It's all about how to choose a correct companion who uses your funds in a right way - that is incorporate it in real business, parts and divides the profit with me.

You can ask, if there are such firms? I'm obliged to tell the truth, YES, there are. Please get to know about one of them:
http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]

 
At 13 mars, 2010 14:42, Anonymous Anonym said...

Hi everybody!

Sure, you’ve heard about me, because my fame is running in front of me,
my name is James F. Collins.
Generally I’m a social gmabler. for a long time I’m keen on online-casino and poker.
Not long time ago I started my own blog, where I describe my virtual adventures.
Probably, it will be interesting for you to find out how to win not loose.
Please visit my diary. http://allbestcasino.com I’ll be glad would you find time to leave your comments.

 
At 24 oktober, 2022 12:52, Anonymous Anonym said...

cheap jordans
kobe 11
ggdb outlet
kd 12
curry 8
kyrie 6
yeezy boost 350
kd 14
golden goose sneakers
off white nike

 

Skicka en kommentar

<< Home