onsdag, oktober 27, 2010

Tea Party ger dubbeldipp i USA?

Med republikanska framgångar i kongressvalet och många som sympatiserar med Tea Party-rörelsen kan det bli omöjligt för Obama och Fed att ens driva anti-deflationistisk politik. Då ökar risken för en dubbeldipp med ny lågkonjunktur i USA.

Om en vecka är det mellanårsval i USA. Det förefaller sannolikt att republikanerna kan återta majoriteten i representanthuset och reducera demokraternas majoritet i senaten. Valutgången har konsekvenser för budgetunderskottet, statsskulden, handelsunderskottet och socialförsökringssystemet. Det menar Roland Poirer Martinson i SvD i en betraktelse (23/10) över vad valet kan komma att betyda. Hans artikel är en halvt välvillig analys av den folkligt konservativa Tea Party-rörelsen som uppstod strax efter att president Barack Obama hade tillträtt i början av 2009.

Martinsons artikel väckte en hel del irritation hos SvD:s läsare. Den allvarligaste invändningen var att Tea Party-rörelsen inte är en spontan gräsrotsrörelse utan istället en sponsrad verksamhet som understöds av speciella ideologiska intressen hos rika företagsägare. Det skulle vara fråga om en variant av den välkända folkfrontstaktiken, tidigare praktiserad av moskvatrogna kommunistpartier i Europa. I amerikansk tappning går tekniken under namnet "astro-turfing" efter namnet på en tillverkare av konstgräsmattor.

Anklagelsen är allvarligare än så. Genom att bilda små rörelser, i detta fall Americans for Prosperity (AFP), som därefter initierar breda folkliga rörelser som tidigare inte existerat - dvs Tea Party-rörelsen - tar man inte över redan existerande rörelser utan konstruerar dem från grunden. Sambandet är visserligen oklart mellan bildarna av AFP och TPM. Klart är dock att AFP motsatte sig Obamas stimulanspaket på 787 mdr dollar i början av 2009. Detta gäller också i princip enligt Tea Party:s 10-punktsprogram (Wp).

Grundarna av AFP är bröderna Charles Koch (f -35, Wp) och David Koch (f -39, Wp) som äger Koch Industries (uttalas 'kåk') och hör till de fem rikaste i USA. David Koch ställde 1980 upp som det libertarianska partiets vicepresidentkandidat. Enligt den undersökande journalisten Jane Mayer i en lång artikel i augusti i The New Yorker (stödde Obama) ledde det klena valresultatet (1,06 %) till att bröderna orienterade sig bort från partipolitiken för att istället genom donationer till tankesmedjor och liknande försöka få inflytande över politiken.

Charles Koch och hans far Fred kom i kontakt med den pacifistiske anarkisten Robert LeFevre (1911-1986, Wp) som åren 1956 till 1973 drev den s k Freedom School (nya) där både Milton Friedman, Gordon Tullock och Ludwig von Mises varit lärare. LeFevres filosofi bygger på naturrättslig grund och har rimligen inspirerat den kochska familjen till att bli libertarianer. Därutöver förefaller de att ha påverkats av den österrikiska skolan vad gäller stabiliseringspolitiken.

Det intressanta med Tea Party-rörelsen är att den sannolikt har hjälpts fram av radikala liberaler trots att den nu framstår som värdekonservativ och tycks attrahera en konservativ anti-liberal som Martinson. Hur är det möjligt att i USA hitta klassiska liberaler och konservativa av riktigt inskränkt slag i samma läger? Eller är det kanske så att den konservativa etiketten klistrats på TPM av amerikanska media som med ett fåtal kufiska fall som grund vill diskreditera hela rörelsen? Det borde Martinson analyserat i sin artikel.

De flesta som stöder TPM är republikaner. Med republikansk majoritet i representanthuset blir det svårt att bedriva stimulanspolitik. Och med en betydande del Tea Party-representanter eller sympatisörer kommer troligtvis inte ens en anti-deflationistisk politik att bli möjlig. Den prognos om en dubbeldipp med 25 procents sannolikhet, som SE-bankens ekonomer kom med i augusti (bloggart), måste rimligen revideras.

Vad som väntar är en passiv ekonomisk politik som med viss automatik blir åtstramande. Det är inte ens säkert att Fed och Ben Bernanke orkar driva expansionspolitik. Vi får nog räkna med dubbeldipp i USA. Frågan är om den sprider sig till andra länder.

Etiketter: ,

18 Comments:

At 27 oktober, 2010 03:16, Blogger Per-Olof said...

De rörelser som är emot stimulanspolitiken i USA har helt enkelt förstått att stimulanspolitiken kommer att förvandla USA till ett socialistiskt samhälle.

Statens enorma upplåning överför gigantiskt stora resurser ifrån den privata sektorn till staten. När staten får tillgång till mer pengar ökar statens köpkraft i förhållande till den privata sektorn. Detta innebär att staten kan skaffa mer fysiska resurser i förhållande till den privata sektorn.

Empiriska bevis visar att om staten istället minskar sina utgifter leder detta till ett växande näringsliv. Efter kriget 1945 minskade USA de offentliga utgifterna med 2/3 och näringslivet kunde därmed expandera. Samma sak hände under depressionen 1920-21 då staten minskade sina utgifter med mer än 50 %.

En högre penningmängd kan inte skapa mer fysiska resurser i en ekonomi. Verkligheten är inte som Keynes beskrev den i en rapport till den brittiska regeringen om Tysklands inflationspolitik under 1920-talet - Keynes skrev att "denna politik förvandlar sten till bröd".

Lever vi verkligheten måste vi förstå att om vi vill ha mer fysiska resurser måste "resurserna först användas i produktionen av mer resurser". Om exempelvis allt stål i en ekonomi används i produktionen av konsumentvaror kan inget stål användas i produktionen av investeringsvaror.

Vi måste först spara (minska vår konsumtion) för att det ska vara möjligt att använda resurserna i produktionen av ännu fler resurser, dvs naturresurser (ex järnmalm), halvfabrikat (ex stål, plåt) och investeringsvaror (ex maskiner).

Om vi höjer konsumtionen genom att öka penningmängden kommer vinsterna i ekonomin att uppkomma vid försäljningen av konsumentprodukter. Därmed kommer investeringarna också att ske i detta led.

Viktigt att veta är att de nya pengarna inte når alla branscher samtidigt. Det kan ta många år innan industrin nås av de nya pengarna men då har priserna (kostnaderna) redan ökat inom industrin. Därmed överförs resurserna ifrån industrin till byggandet av köpcentrum.

Ett högre sparande innebär istället att vinsterna blir jämförelsevis högre inom industrisektorn. Det först nu som resurserna kan användas till tillverkningen av ännu fler resurser. Detta är den enda förklaringen till varför konsumtionen på längre sikt kan öka i en ekonomi.

Därför är också det stora problemet med skatter att dessa höjer konsumtionen och minskar sparandet i ekonomin. De fysiska resurserna förbrukas vid konsumtionen och färre resurser kommer därmed att användas i produktionen av fler resurser.

 
At 27 oktober, 2010 09:01, Anonymous Anonym said...

Bra och intressant artikel.

Till Per-Olof: Du skriver "det stora problemet med skatter att dessa höjer konsumtionen och minskar sparandet i ekonomin"

Finns verkligen det sambandet? Har verkligen högskatteländer lägre sparande än lågskatteländer?

Om man jämför lågskattelandet USA med högskattelandet Sverige så verkar det inte stämma.

 
At 27 oktober, 2010 16:20, Anonymous Anonym said...

Till Per-Olof

Det är alltid intressant att läsa inlägg om huruvida sparande/ investeringar eller konsumtionen är motorn i ekonomin.

Själv är jag lite kluven i frågan för jag ser rimligheter respektive orimligheter på båda sidor av detta ideologiska dike.

Analytikern

 
At 27 oktober, 2010 22:51, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling har forskat:
"Charles Koch och hans far Fred kom i kontakt med den pacifistiske anarkisten Robert LeFevre (1911-1986, Wp) som åren 1956 till 1973 drev den s k Freedom School (nya) där både Milton Friedman, Gordon Tullock och Ludwig von Mises varit lärare. LeFevres filosofi bygger på naturrättslig grund och har rimligen inspirerat den kochska familjen till att bli libertarianer. Därutöver förefaller de att ha påverkats av den österrikiska skolan vad gäller stabiliseringspolitiken."

De finns mer att förstå:
Leo Strauss' Philosophy of Deception
Many neoconservatives like Paul Wolfowitz are disciples of a philosopher who believed that the elite should use deception, religious fervor and perpetual war to control the ignorant masses.


De har lurat ditt jag!!! Vilka är de?

Shlomo Sand professor i historia i tel aviv - Israel har forskat i det:
Google Shlomo Sand

Hur ska vi - våra jag - reagera?
Är vi deras "dumme Schweden"?

 
At 27 oktober, 2010 22:58, Blogger Danne Nordling said...

Tack för uppskattning (16:20).

Till Per-Olof:

Vi måste skilja mellan två olika fall: 1) Ekonomin befinner sig vid fullt kapacitetsutnyttjande, 2) Ekonomin har drabbats av en lågkonjunktur där företagen minskat sin produktion och avskedat anställda.

1) Stimulanspolitik genom ökat budgetunderskott eller räntesänkning kommer att öka penningmängden utan att produktionen kan öka särskilt mycket (övertidsarbetet kan öka, importen kan öka). Resultatet blir inflation (NAIRU har underskridits).

En hög sysselsättning och god löneutveckling kan så småningom leda till att sparandet kan öka och ge resurser till investeringar som ökar produktionen. Men goda vinstmöjligheter kan också leda till att utländska investeringar ökar och sedan ökar produktionen. Även utan en sparandeökning kan det existerande sparandet genom en strukturomvandling av näringslivet kanaliseras till mer produktiva näringsgrenar och branscher. Med hjälp av utländskt kapital kan detta snabbt accelerera produktion och sysselsättning i en process som i själva verket är självförstärkande och ohållbar på längre sikt. Om kapitalimporten dessutom övergår till att finansiera konsumtion slutar processen med en rejäl kris enligt det mönster som vi sett i översikten i min artikel 20/10.

2) Fallet med lågkonjunktur kan delas upp i två underavdelningar: i) real nedgång, ii) finansiell kris.

2i) Byggnadsindustrin är särskilt farlig som genererare av reala nedgångar. Bostäder, kontor och butikslokaler som inte behövs kommer under många år att hämma produktionen inom byggindustrin genom lagret av outnyttjade byggnader. De kan inte heller exporteras.

Att öka hushållens köpkraft genom skattesänkningar hjälper föga. Några procents ökad konsumtion ökar inte efterfrågan tillräckligt mycket för att byggnadslagret snabbt ska kunna komma i användning. Dessutom är tanken att de arbetslösa byggnadsarbetarna ska bli anställda i konsumtionsvaruindustrin orealistisk. Flexibiliteten är inte sådan, företagen finns ofta inte ens i landet och en god del av stimulansen kan istället sparas.

Men eftersom sparandet hos hushållen av försiktighetsskäl brukar öka vid en nedgång kan en sekundär nedgång uppstå eftersom mer sparande i en kris inte behövs - det finns inga incitament att öka investeringskvoten. Den härav följande minskningen av efterfrågan är viktig att motverka med efterfrågeökande åtgärder.

Inte heller går det att stimulera ekonomin om exporten har minskat. Men den kan snart öka igen. Den sekundära nedgången bör dock även nu motverkas.

2ii) En finanskris leder till att bl a utlåningen till normala företag minskar. De måste minska produktionen eller rentav läggas ned trots att efterfrågan på deras produktion finns kvar. Detta leder snabbt till en real kris eller förstärkning av en av andra skäl uppstående real kris.

Att öka penningmängden eller underbalansera budgeten för att häva finanskrisen på ett tidigt stadium borde inte ha några reala kostnader alls. Det är inte sakligt nödvändigt att ta lån i utlandet om finanskrisen inte har orsakats av oförsiktig utländsk låntagning. Återbetalningar av lån som inte går till utlandet har ingen real belastning på landet.

Men kommer då inte "statens enorma upplåning att överföra gigantiskt stora resurser ifrån den privata sektorn till staten"? I fall 1) gäller detta främst när staten lånar de pengar som företagen annars skulle ha lånat. En sådan låntagning verkar omotiverad.

I fall 2i) kan staten låna upp det försiktighetssparande som annars skulle minska den inhemska konsumtionen. Om pengarna därefter förmedlas tillbaka till den privata sektorn behöver detta inte leda till "socialism" även om det finns risk för mer administrativ styrning om stimulanspolitiken inte görs i generella termer. Tea Party tar en stor risk om man stoppar stimulanspolitiken i tro att det då blir mindre socialism. En djup lågkonjunktur kan leda till både krav på vanlig socialism och nationalsocialism som på 30-talet.
/DNg

 
At 27 oktober, 2010 23:35, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling skriver:
"En djup lågkonjunktur kan leda till både krav på vanlig socialism och nationalsocialism som på 30-talet."

Pengar och Politik hör ihop!!!

De finns fler att lyssna på:
From Cold War To Class War – Dr. Michael Hudson_on Guns & Butter

De handlar väl om kärlek/ärlighet?

De håller oss svenskar okunniga - vi ställs upp på deras Politiska korrekhet - får inte förstå!!!

Eustace Mullins - The Two World Wars 1/4

Så ta del av historien:
The Synagogue Of Satan

De håller oss okunniga - kunskap är makt - okunskap är makt. De kallar sig judar - är phallosdyrkande khazarer - låt oss tycka synd om dem:
Googla - khazars phallos jews

Vi är inte deras "dumme Schweden", eller?

 
At 28 oktober, 2010 00:20, Anonymous Anonym said...

Danne Nordling är kunnig!!! Han har fattat vad svenskar inte ska få fatta:
Moses (Moshe) Hess (June 21, 1812 – April 6, 1875) was a Jewish philosopher and one of the founders of socialism and Zionism.
De finns en historia - de hade norra sidenhandelsvägen - byggde birka:
The Khazar Heritage

tea party - glöm det! det är deras bondfångeri! typ obama:
Who Runs the Obama White House?

Ska khazarerna få hålla oss okunniga? Lura oss och andra?
The Plot to Shift Taxes Off Wealth Onto Wage Earners — Dr. Michael Hudson on Guns & Butter

Shlomo Sand professor i historia i tel aviv - Israel har forskat i det:
Google Shlomo Sand

De vann andra världskriget - segrarna skriver historien - skapar penningpolitiken:
Eisenhower’s Death Camps After WWII

 
At 28 oktober, 2010 11:19, Anonymous Anonym said...

Det är rätt sött hur svenskar reagerar på amerikansk politik - men det är inte förvånande med tanke på hur rapporteringen därifrån ser ut. (I.e. New York Times ledarsida går rakt in i svensk nyhetsrapportering)

Några poänger:

Bröderna Koch har sponsrat diverse marknadsliberal och libertariansk idébildning och aktivism i årtionden.

Att svenska vänsterliberaler köper den i amerikansk vänstermedia påhittade förklaringen att reaktionen mot Obama är köpt av diverse miljardärer är ganska sött.

I den mer verklighetsbaserade verkligheten har demokraterna och deras allierade grupper pengaövertaget även i den här valrörelsen. I den verkligheten har naturligtvis även Demokraterna & Co gott om miljardärer som donatorer (Soros är den mest högprofilerade, men långt ifrån den ende).

Och uppenbarligen har de inte lyckats få fram någon folkrörelse av motsvarande snitt.

(I.e. http://www.politico.com/news/stories/1010/44216.html)

Enligt den logik som du och SvD:s kommentatorer applicerar är alla rörelser som inte startar helt oberoende av tidigare existerande personer, aktivister, etc. artificiella enligt samma princip som vid Sovjetiska psy-ops. Det är helt enkelt inte rimligt, milt uttryckt.

 
At 28 oktober, 2010 11:26, Anonymous Anonym said...

"Det intressanta med Tea Party-rörelsen är att den sannolikt har hjälpts fram av radikala liberaler trots att den nu framstår som värdekonservativ och tycks attrahera en konservativ anti-liberal som Martinson."

Kärnfrågorna för Tea-Partyrörelsen är ekonomiskt liberala. I USA överlappar naturligtvis också ekonomisk liberalism till stor del med social konservatism. Det är känt sedan länge.

I Sverige definieras naturligtvis Tea Party-rörelsen som socialkonservativ, rasistisk, etc. i första hand eftersom det är med de kategoriseringarna som Demokraterna (till att börja med) försökte hantera rörelsen. Och eftersom Demokratiska talking points och Svensk nyhetsrapportering från USA är synonymer...

/GL

 
At 28 oktober, 2010 18:51, Blogger Danne Nordling said...

Jag vill påminna om att inlägg i kommentarsfältet bör handla om ämnet.

Till Anonym 11:19, menar du att kopplingen mellan bröderna Koch och Tea Party inte är tillräckligt stark? Eller menar du att Tea Party visserligen är startad med stöd av Koch men att den därefter finansieras spontant?

Helt spontan är inte TPM och vem vet hur mycket styrning det finns från initiativtagarna fortfarande. Detta är dock inte den intressanta frågan. Den är huruvida TPM är en liberal rörelse mer än i meningen att den är marknadsliberal. Även konservativa som är emot abort och homosexuella och för sträng kyrklighet och relativt höga skatter kan ju vara för fri företagsamhet.

Kan Sarah Palin karaktäriseras som nyliberal?
/DNg

 
At 28 oktober, 2010 21:37, Anonymous Anonym said...

Tea Party är judarnas bluff!!!
Zionists Devour Tea Party With Palin Trojan Horse
Rupert Murdoch bought, built, and installed, a TV studio in Palin’s home in Wasilla, Alaska, this past week so she could ‘contribute’ without the strain of transit to a local broadcast facility.
So, in sum, there is no argument, no question whatsoever, that big Zionist Murdoch money and influence now own Palin’s immediate and, perhaps, long-term future.
Who Runs the Obama White House?
How the Failed Attack on the Euro Is Setting the Stage for a New Middle East War — Webster Tarpley_on Guns & Butter
Vilka är då judarna? Judarna på Jesu tid är nu muslimer - Palestinier. De som nu kallar sig judar är berber från Afrika och khasarer från Asien!!!
Shlomo Sand professor i historia i Tel Aviv Israel har forskat i det:
Google Shlomo Sand

 
At 28 oktober, 2010 23:31, Anonymous Anonym said...

"Till Anonym 11:19, menar du att kopplingen mellan bröderna Koch och Tea Party inte är tillräckligt stark? Eller menar du att Tea Party visserligen är startad med stöd av Koch men att den därefter finansieras spontant?"

Jag efterlyser precision och ett visst djup i analysen. Kochs har som sagt kastat runt pengar till marknadsliberala organisationer i USA i årtioenden. Att då göra deras verksamhet till det centrala i berättelsen om TPM beror troligtvis på ond tro.

"Helt spontan är inte TPM"

Meningslöst påstående. Såvitt jag vet finns inga helt "spontana" politiska rörelser i bemärkelsen att de är helt frikopplade från tidigare existerande politiska organisationer, finansiärer och aktivister.

"och vem vet hur mycket styrning det finns från initiativtagarna fortfarande."

Bristen på bevis som bevis. Jag vet inte ens vem "initiativtagaren" till TPM egentligen är. Det går det många historier om.

"Detta är dock inte den intressanta frågan. Den är huruvida TPM är en liberal rörelse mer än i meningen att den är marknadsliberal."

Nej, den är marknadsliberal, punkt, när det gäller de frågor som drivs.

"Även konservativa som är emot abort och homosexuella och för sträng kyrklighet och relativt höga skatter kan ju vara för fri företagsamhet."

I USA är högskattekonservativa mycket ovanliga. De två ideologiska paket som erbjuds är alltmer Socialdemokrati + Socialliberalism alternativt marknadsliberalism + socialkonservatism.

Till sist: I Sverige existerar ingen konservatism i det offentliga samtalet i reell bemärkelse. Roland PM är ett skämt - en sorts liberalismens Goldstein.

 
At 31 oktober, 2010 00:08, Blogger Danne Nordling said...

Visst har Tea Party-rörelsen beskrivits tendentiöst i Sverige. Ryan Hecker från Houston har med inte helt vetenskapliga metoder sammanställt en tiopunktslista som upptar TPM:s program:

1. Se till att kongressen följer konstitutionen.
2. Avvisa utsläppsrättigheter för CO2 och handel med dem.
3. Kräv en balanserad federal budget.
4. Förenkla skattesystemet.
5. Granska federala organ så att de följer konstitutionen och peka på slöseri och dubbelarbete.
6. Begränsa den federala utgiftsökningen till samma takt som folkökningen.
7. Upphäv sjukvårdsreformen från 23/3-10.
8. Satsa på amerikanska energitillgångar.
9. Minska öronmärkta utgiftsreformer.
10 Sänk skatterna, upphäv alla nyligen gjorda skattehöjningar och förläng rådande temporära reduktioner av inkomstskatten, reavinstskatten och egendomsskatterna.

52 procent av TP-anhängarna anser att deras skatter är "fair" i år enligt CBS/NYT. Ann Selzer som gjorde undersökningen säger att större offentlig aktivitet inte är ett rött skynke för anhängarna.

Det kanske är så att anhängarna är en bit mer socialkonservativa än republikanerna i allmänhet och att de mera framträdande representanterna håller fram 10-punktsprogrammet. Sedan framträder kufar som Christine O'Donell i Delaware med snack om häsxkonster och onani vilket tacksamt tas om hand av motståndarna. Men vi kommer inte ifrån att hon faktiskt besegrade Mike Castle i primärvalet.
/DNg

 
At 31 oktober, 2010 23:11, Blogger Old Whig said...

Danne,

jag bor i USA och i min stad var det första Tea Party mötet någonsin. Jag var på jubileums mötet där boken:

"Give Us Liberty - A Tea Party Manifesto" presenterades av författarna Matte Kibbe och Dick Amery VD resp ordförande för "FreedomWorks".

Eftersom jag har följt TPM sedan de startade så är det enligt min mening så att TPM är en spontan och ren och skär gräsrotsrörelse. Det finns inte tillstymmelse till "Astro-turf".

Detta första möte kom till dagarna efter Rick Santellis, MSNBC, berömda tirad på TV 19 februari 2009.

När jag läser svenska media så använder svenska journalister Salon.com och andra för amerikanska förhållanden extremvänster media för att analysera TPM. Det är ungefär som om Lars Ohly skulle vara kommentator och opartiskt analysera Alliansens politik.

Det har varit en enorm och mycket otäck kampanj i amerikansk media för att utmåla TPM som rasistisk, främlingsfientliga och vapentokiga galningar. I princip helt utan bevis.

TPM är istället en rörelse som har mycket djupa och historiska rötter i USA. De går tillbaka till striden mellan Hamilton och Jefferson, Madison. Om behovet av frihet och en begränsad stat.

Det vi nu ser är samma sorts välbehövlig "limited government" populism som ledde till att Andrew Jackson blev president.

TPM är inte en främmande fågel när det gäller amerikanska värderingar utan är istället ett uttryck för Amerikas grundläggande själ, grundvärderingar. Välfärdsstaten och högskattesamhället som Obama ville införa är istället en anomali som stöds av endast ca 30 % av befolkningen. Den svenska högskatte- och från vaggan till graven välfärdsstaten är för 70 % av amerikanerna anatema.

 
At 31 oktober, 2010 23:29, Blogger Old Whig said...

Tales of the Tea Party

av Ross Douhat, östkust liberal Republican, på New York Times om myterna kring TPM

THE TEA PARTIERS ARE PUPPETS OF THE SINISTER RICH.

They’re an “Astroturf” movement, this theory goes, rather than a real grass-roots uprising — a narrative that got a boost this summer when The New Yorker’s Jane Mayer published a much-discussed takedown of the Koch brothers, billionaire libertarians who have financed groups that organize and strategize for the Tea Parties.

But the Kochs have been seeding libertarian causes since Barack Obama was a community organizer, without ever conjuring up anything remotely like the Tea Party. Attributing the anti-Democratic backlash to their machinations is a bit like blaming George Soros for Bush-era opposition to the Iraq war: in both cases, it’s more likely that the money is following the public mood than the other way around.

THE TEA PARTIES ARE JUST THE JOHN BIRCH SOCIETY ALL OVER AGAIN.

In a recent issue of Mother Jones magazine, Kevin Drum arguedthat the Tea Parties are nothing new: whether the president is F.D.R., L.B.J. or Bill Clinton, a batty conservative populism flourishes “whenever a Democrat takes over the White House.” Writing in The New Yorker, the historian Sean Wilentz made a similar point, linking Glenn Beck’s daffier ideas (and the Tea Partiers who love them) to the cold war-era paranoias of the John Birch Society.

These parallels are real. But there’s a crucial difference. The Birchers only had a crackpot message; they never found a mainstream one. The Tea Party marries fringe concerns (repeal the 17th Amendment!) to a timely, responsible-seeming message about spending and deficits. Which is why, for now at least, it’s winning over independents in a way that movements like the Birchers rarely did.

 
At 02 november, 2010 00:58, Blogger Danne Nordling said...

Old Whig, det är svårt att från svensk horisont skaffa sig en sann bild av TPM. Därför hade man väntat sig att RPM, som bott i USA många år, skulle ha gett någon vink om vad olika grupper inom TPM står för.

Santellis tirad handlade tydligen om att uppbåda motstånd mot åtgärder för att minska risken för att småhusägare skulle vräkas när de får svårigheter med amorteringarna. Det verkar som om han fått gehör nu under hösten - i varje fall har svårigheterna på bostadsmarknaden kommit tillbaka.

Jag blir inte övertygad om att TPM är spontan när du hänvisar till de två toppfigurerna i FreedomWorks. Denna institution uppstod 2004 när Kochs Citizens for a Sound Economy delades upp i två där den andra var den tidigare nämnda AFP.

FW stöder ett antal kandidater i valet av nyliberal karaktär - t ex Ron Paul - men som också är associerade med TPM. Det är därför jag finner det paradoxalt att konservativa och liberaler kan befinna sig i samma läger. Kan verkligen Paul trivas med Palin?

Här i Sverige har ju Norberg, knuten till Cato, varit en svuren motståndare till den konservative Poirer Martinson.

TPM verkar formellt vara en marknadsliberal rörelse med stark orientering mot den österrikiska skolan. Det är inget fel i detta, möjligen med undantag för att ÖS i sin utrerade form inte framstår som modern och realistisk så som samhällsekonomin i världen kommit att utvecklas.

Men TPM verkar i övrigt ha dragit till sig en del trångsynta konservativa som i några fall kunnat användas för att diskreditera en god del av rörelsen. Var skulle du f ö placera Sarah Palin?

Slutligen är sympatisörerna inte riktigt några verkliga skattesänkare som istället slår vakt om sina egna förmåner. Detta ev hyckleri ser Douthat som det största problemet. Jag skulle säga att FW och AFP har missat att förklara hur man kan ha kvar välfärdstjänsterna i privat regi på marknaden.
/DNg

 
At 07 november, 2010 09:50, Anonymous PKo said...

Tycker Rolling Stones reportage från TeaParty rörelsen var underhållande när de ställde motståndetn mot staten mot en företrädesvis äldre publiks stora innehav av av staten subventionerad dyr handikapputrustning.

Jag uppfattar (från svensk horisont, via BBC och andra källor) TeaPartyrörelsen som en mängd nyttiga idioter ledda av förslagna samhällsomstörtare till höger om Rep, irriterade över Bushs bl a oförmåga att spara in på statsutgifter i relation till skattesänkningarna.

Snällt sett var Bush & neo con bara inkompetenta, men jag har ofta uppfattat Bush och högerns underbalanserade budgetar som ett sätt att genom statsbankrutt underminera för vänstern att driva en stor offentlig sektor.

Ur den synvinkeln är den nuvarande svenska regeringen intressant med sin ganska balanserade budget, låt vara att 100 miljarder kom från försäljning av statliga tillgångar/företag.

Personligen är jag för att skatter ska verkar rimligt utjämnande. Jag ser samhället som ett samhälle inte bara likt TeaParty: hur kan jag minimera mitt bidrag och maximera det jag tar. Såg detta av Hans L Zetterberg igår, från ett möte 2006-09-29. Han har skrivit mycket intressant från en konservativ ståndpunkt:

"På lite sikt tror jag att fastighetsskatten blir Alliansens svåra fråga. Att ersätta den med en låg kommunal avgift låter i mina öron som Margaret Thatcher’s ”community charge”. Det var en enhetlig, låg avgift för alla som bodde i en kommun skulle betala. Den blev början till Mrs. Thatchers nedgång och fall. Till och med ärkebiskopen av Canterbury förkunnade att avgiften stred mot kristen etik enligt vilken de rika bör betala mer än de fattiga. Jag vet inte vad Göran Hägglunds religiösa förkunnare tycker, men jag kan försäkra att i det svenska opinionsklimatet är det självklart för flertalet att den som bor i en stor fin villa synlig för alla skall betala mer till lokalsamhällets gemensamma utgifter än den som bor i ett litet massproducerat radhus. Och därmed är fastighetstaxering och allt vad därmed följer en nödvändighet. Fastighetskatten är inte bara en fråga om budget och nationalekonomi utan också en fråga om moral. Som läget nu är, verkar Alliansen vara på väg att byta landets mest hatade skatt mot landets mest orättvisa skatt."

 
At 08 november, 2010 10:43, Anonymous Johnny said...

Bra inlägg och kommentarer.

Instämmer med Danne att sannolikt inte blir så många utgiftsökande reformer fram till 2012. Därför bör deflationen i USA få mer kraft och fart vilket förhoppningsvis leder till att alla dåliga krediter i banksystemet skrivs av så att nästa högkonjungtur kan börja.

Tea Party har jag förstått utgörs av främst republikaner och oberoende (independent), dvs Fiscal Conservatives och Liberterians (ex Ron Paul), som framgår av 10 punkts programmet ovan så har man inga krav på att stoppa aborter och könsneutralaäktenskap samt för inte fram några kristna krav om morgonbön etc.

Bra länkar om sionismen från Anonym ovan, som spelar en stor roll i politiken i USA och Europa. När man såg hur villiga kongressmännen var att tillmötesgå begäran om 786 biljoner i skattepengar till bankerna och vem som var finansminister (Goldman Sachs) i Bush regeringen (fullt med sionister) och sedan Obamas regering som är fullproppad med banksters och sionister.

Det bara vimlar av sionister och judiska intresseorganisationer i amerikansk politik och de har rika banker och media på sin sida och har i stort sett köpt alla politiker i kongressen. Alla 100 senatorerna röstade ja till Israels Gaza krig för att ta ett exempel. Själv tycker jag det är beklämmande att se hur sionistiska intressen infiltrerat hela amerikanska regeringen och jag hoppas att TPM kan ta tillbaka USA's demokrati och befria den från sionister och banksters in USA blir ruinerat, om landet inte redan är bankrutt.

 

Skicka en kommentar

<< Home