söndag, mars 18, 2012

Hur ska moderaterna vinna valet 2014?

Moderaterna och regeringen kommer att kunna vinna frågan om nya jobb 2014 genom den normala konjunkturuppgång, som kan väntas utan nya kriser ute i världen. Siffrorna ser redan bra ut. Men oppositionen kanske hittar någon annan fråga att slå Reinfeldt med?

På södagskvällen 18/3-12 framträdde den moderate statssekreteraren Per Schlingmann i Agenda där han skulle förklara hur moderaterna skulle vinna valet 2014. Detta skedde mot bakgrund av att Sifo idag kommit med siffror som visar att de rödgröna har egen majoritet med 50,1 procent mot regeringens 43,0 procent. Den vanligaste förklaringen till detta är att det är en följd av att Stefan Lövfen tagit ett fast grepp om Socialdemokraterna. Men har inte Fredrik Reinfeldts utspel om att man "måste" jobba till 75 år eller Carema-skandalen haft någon betydelse?

Av etermedias beskrivningar skulle också moderaternas misslyckande att minska arbetslösheten jämfört med 2006 kunnat spela en roll. Motargumentet att antalet jobb ändå blivit fler har den här gången bemötts med ett resonemang att detta är en automatisk effekt av att befolkningen ökat. Själva andelen sysselsatta av den arbetsföra befolkningen har minskat. Detta gjorde Magdalena Andersson (s) ett stort nummer av i Agenda i februari. Mot detta kan man invända att den dåliga konjunkturen rimligtvis måste tillåtas få ett genomslag utan att det är regeringens fel (bart 6/3-12). Dessutom visade det sig att siffrorna om sysselsättningsgraden var fel - den har stigit i alla tre grupperna 15-24, 25-64 och 65-74 år (bart 8/3-12).

Sakligt sett har alliansregeringen inte något att skämmas för när det gäller att kunna driva sysselsättningspolitik. Det visar en jämförelse som Anders Borg (m) presenterade på moderaternas partidagar i Örebro i slutet av veckan, se nedanstående diagram:


Finansministern presenterade också en uppdelning av arbetslösheten på några undergrupper de senaste åren:


Här ovan kan vi se att orsaken till den högre arbetslösheten 2011 (7,6 %) jämfört med 2006 (7,0 %) är unga som ökat med 0,6 procentenheter av den totala arbetslösheten och utrikes födda som ökat med 0,6 pe. Den rena konjunkturarbetslösheten har regeringen lyckats minska från 2,3 procentenheter till 1,9 trots finanskris och eurokris. Det är alltså långsiktigt stigande trender som ligger bakom arbetslöshetens ökning snarare än konjunkturer och ekonomisk politik. Siffran över utrikes födda skulle ha sett mycket bättre ut om regeringen minskat flyktinginvandringen. Är det detta media och Socialdemokraterna efterfrågar när man riktar svepande kritik mot regeringen?

Ungdomsarbetslösheten är ett svårt problem. Den har varit hög i 20 år påpekade Schlingmann i Agenda. Men han hade inget nytt att säga om hur man skulle kunna få ner den. Att sänka ingångslönerna avvisades av Reinfeldt i hans tal i Örebro (DN). Inte heller verkar moderaterna vara inställda på att lätta upp arbetsrättslagstiftningen för att underlätta för unga att få jobb. Det är "utbildning" som sägs vara lösningen. Både regeringsföreträdarna och Socialdemokraterna nämner mera utbildning. Men vad är det för utbildning man tänker på? Det skulle vara intressant att få en jämförelse av vad regeringen och oppositionen har i åtanke.

I slutändan beror ungdomsarbetslösheten sannolikt på att den typ av enkla jobb som en del av ungdomarna förr i tiden kunde få alltmer håller på att försvinna. Det blir allt färre sådana jobb lediga och därför måste ungdomar med låga kvalifikationer vänta allt längre i arbetslöshet. Kan det också vara så att det blivit fler med låga kvalifikationer när allt fler slås ut från gymnasieskolan? En femtedel hoppar av gymnasiet numera och dessa personer har oerhört svårt att få något jobb. Tragedin här är att de inte har nekats utbildning utan de har frivilligt kommit till klarhet i att utbildning av det slag som erbjuds inte är något för dem. Så vad finns det ens teoretiskt för typ av utbildning att sätta igång för avhopparna från gymnasiet?

Detta hade Schlingmann inget att säga om. Men det kanske inte behövs? Nästa år och 2014 kommer konjunkturen att förbättras. Om vi jämför med 2008 i diagrammet ovan borde vi kunna vänta oss att gruppen inrikes födda 24-54 år minskar med ett par tiondels procentenheter, gruppen utrikes födda kanske med två tiondelar och ungdomsarbetslösheten med tre tiondelar. Även bland de äldre kan en minskning ske eftersom det är 400 000 som ska gå i pension i den kommunala sektorn framöver. En del av dem kanske jobbar kvar några år. Så arbetslösheten kan sjunka till ca 6,8 procent 2014 om det inte blir någon ny kris ute i världen.

Utan att regeringen egentligen driver någon väsentligt ny politik de närmaste två åren kommer alltså arbetslösheten att sjunka till under den nivå som rådde när man tillträdde 2006. Om sysselsättningsgraden också är något bättre kommer jobbfrågan sakligt sett inte att kunna vinnas av oppositionen. Men propagandamässigt kanske S kan vända vitt till svart. Sedan återstår för regeringen också att se till att det inte blir någon annan fråga som blir central i valrörelsen 2014.

Bloggat: P Andersson Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 19 mars, 2012 08:36, Anonymous Anonym said...

Det finns en kurva till som är intressant i denna fråga.
Andelen som står till arbetsmarknadens förfogande.
Arbetslinjen har ju ställt fler utanför bidragsförsörjning, vilket måste vara positivt för samhället. Sen vore det intressant att se hur gruppen unga utan arbete ser ut.
Att kräva utbildningsinsatser till unga som just slutat en lång skoltid är kanske missriktat. Av någon anledning har flertalet utan jobb tröttnat på just utbildning!

 
At 19 mars, 2012 09:12, Anonymous Anonym said...

Tillägg till ovan:
"Den högsta siffran på ungdomsarbetslöshet, som till exempel Svenskt Näringsliv använder, (2010 var den 30 procent) anser de är missvisande eftersom 63 procent av de som registreras som arbetslösa är heltidsstuderande. För ungdomar mellan 15 och 24 år var antalet arbetslösa 190 000, varav 122 000 heltidsstuderande."

 
At 19 mars, 2012 16:02, Anonymous Per Fredö said...

En bra analys av Danne, visserligen med hjälp av statistik från Borg.

Den har jag inte tidigare sett och borde få spridning inte minst till massmedia.
Om de nu bryr sig om närmare analyser.
Socialdemokraterna bryr sig i sina attacker på regeringen ändå inte av om vi klarat oss bättre än andra länder både när konjunkturläget var normalt och i samband med de båda kriserna.

Jobbpolitiken ska nu enligt Löfven bli socialdemokraterna huvudtema inför valet 2014.
Han har i nuläget inget annat att komma med att utbildningen ska bli bättre och ugdomsarbetslösheten måste ned.
Det kan förstås vem som helst säga, mensocialdemokraterna måste lansera trovärdiga alternativ.
Och om han vill ha en röd-grön allians om jobben vi inget om.

Borg sa på moderaternas sverigemöte att arbetsmarknadens parter måste ta sitt ansvar för att få ned ungdomsarbetslösheten. f
Såna upplägg blir säkert en mix mellan jobb och praktik för ungdomar mellan troligen 18-24 år.
Därefter. menade Borg, så ska regeringen komma med kompletterande insatser
Jan Björklund vill ju ha lägre ingångslöner, vilket Reinfeldt bestämt avvisat.
En politisk poäng finns såtillvida att Löfven under finanskrisen gjorde ett utspel om att Metall på vissa arbetsplatser skulle gå med på temporära lönesänkningar upp till 20 procent.
Det skulle inte direkt skada om både media och alliansen frågar honom om han skulle kunna tänka sig något liknande nu.

 
At 19 mars, 2012 22:42, Anonymous Anonym said...

Roligt att ta del av vad du kommit fram till. Men handlar det inte om att få andra att fråga sig själva - själva börja undra - få andra att hitta svar - precis som du hittat svar.

/Pedagogy - The word comes from the Greek παιδαγωγέω (paidagōgeō); in which παῖς (país, genitive παιδός, paidos) means "child" and άγω (ágō) means "lead"; so it literally means "to lead the child". The Greek παιδαγωγός (pedagogue) ; in which παιδί (ped) means "child” and άγω (ago)[5] means "lead"; would also mean "to lead the child."

DET HANDLAR OM ATT FÅ ANDRA ATT OCKSÅ BÖRJA FRÅGA!!!

The Socratic method (also known as method of elenchus, elenctic method, Socratic irony, or Socratic debate), named after the classical Greek philosopher Socrates, is a form of inquiry and debate between individuals with opposing viewpoints based on asking and answering questions to stimulate critical thinking and to illuminate ideas. It is a dialectical method, often involving an oppositional discussion in which the defense of one point of view is pitted against the defense of another; one participant may lead another to contradict him in some way, strengthening the inquirer's own point.

The Socratic method is a negative method of hypothesis elimination, in that better hypotheses are found by steadily identifying and eliminating those that lead to contradictions. The Socratic method searches for general, commonly held truths that shape opinion, and scrutinizes them to determine their consistency with other beliefs. The basic form is a series of questions formulated as tests of logic and fact intended to help a person or group discover their beliefs about some topic, exploring the definitions or logoi (singular logos), seeking to characterize the general characteristics shared by various particular instances. The extent to which this method is employed to bring out definitions implicit in the interlocutors' beliefs, or to help them further their understanding, is called the method of maieutics. Aristotle attributed to Socrates the discovery of the method of definition and induction, which he regarded as the essence of the scientific method.

 
At 19 mars, 2012 23:25, Blogger Danne Nordling said...

Det borde göras en avstämning av vad den nya definitionen av arbetslösa studerande egentligen betyder för ungdomsarbetslösheten. Det verkligt allvarliga problemet med de formellt registrerade ungdomsarbetslösa är inte att många av dem inte hittar några timmars extraarbete per vecka.

Jag skrev om svaga gruppers svårigheter i april 2011 och visade kurvor för dem som varit borta mer än två år. Även under högkonjunkturen 2010 ökade dessa grupper påtagligt och i synnerhet för utrikesfödda. Det gällde i övrigt unga, äldre (55-64) enbart förgymnasial utb, funktionsnedsatta samt samtliga.

Här har vi uppenbarligen en strukturell problemutveckling som det skulle vara intressant att få ställd mot den "utbildning" som politikerna ordar om.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home