tisdag, juni 19, 2012

Grekland skar ner med 21 % - ändå blev krisen värre

Från 2008 till 2012 minskar de offentliga utgifterna (utom räntor) med 21 procent. Det är alltså fel att tro att grekerna inte gör just någonting för att genomföra nedskärningar. Men en följd har blivit att BNP minskar med 17 procent.

Grekland har en BNP på ca 205 mdr euro 2012. Siffran bygger på beräkningar från de prognoser EU-kommissionen kom med i början på maj (Grekl pdf). Den senaste siffran är 227,3 mdr euro för 2010. Men därefter har BNP minskat kraftigt. Detta tycks olika ekonomiska bedömare ofta förbise.

Den offentliga sektorns utgifter i Grekland motsvarade 50,0 procent av BNP 2010 (st annex pdf). Härav gick 18,2 procentenheter till offentlig konsumtion och 5,7 till räntebetalningar. Transfereringar och investeringar stod alltså för 26,1 procentenheter. Men i debatten om eurokrisen görs inte några analyser av något annat än det redovisade budgetunderskottet. Så gjorde exempelvis finansminister Anders Borg i sin kommentar till det grekiska valresultatet (lyssna) när han pratade om en långsiktig plan.

Här nedan visar jag hur det grekiska budgetunderskottet (B-usk) utvecklats 2007-2012 samt de offentliga utgifternas andel - båda i procent av BNP:

År . . . B-usk . .  Off utg
2007 . . 6,5 . . . . 47,3
2008 . . 9,8 . . . . 50,5
2009 . .15,6 . . . .53,8
2010 . .10,3 . . . .50,0
2011 . . 9,1 . . . . 50,0
2012 . . 7,3 . . . . 49,7

Denna konventionella redovisning leder dock tanken fel. Man får intrycket att Grekland inte gör särskilt mycket för att få ner budgetunderskottet vilket tycks bero på att man inte skär ner de offentliga utgifterna i den omfattning som fordras av "trojkan" (EU, IMF och ECB).

I själva verket har Grekland skurit ner de utgifter som regeringen kan påverka - allt utom räntor - mycket kraftigt. Men eftersom BNP samtidigt sjunkit har siffror som mäter andelen inte påverkats så mycket. Både täljaren och nämnaren har sjunkit.

Vi bör alltså dra bort ränteutgifterna från de offentliga utgifterna och räkna om nettovärdena till en absolut utveckling i fasta priser. Från EU-kommissionens siffror har jag gjort en ungefärlig beräkning genom att korrigera utgiftsandelen för BNP-minskningen. I nedanstående tabell framgår i första kolumnen nettoutgifterna (primära offentliga utgifter), därefter visas ett index för BNP-utvecklingen i volym och i den tredje kolumnen ett mått för de primära utgifternas utveckling i fasta priser (man kan se det som den hypotetiska andelen i procent av BNP 2007). Detta index har minskat från 42,8 till  35,8.

År . . .  . .  Prim utg . . . . BNPindex . . . . Off utg-index
2007 . . . . . . 42,8 . . . . . . 100,0 . . . . . . . 42,8
2008 . .  . . . .45,5 . . . . . . . 99,8 . . . . . . . 45,4
2009 . . . . . . 48,6 . . . . . . . 96,5 . . . . . . . 46,9
2010 . . . . . . 44,3 . . . . . . . 93,1 . . . . . . . 41,2
2011 . . . . . . 43,1 . . . . . . . 86,7 . . . . . . . 37,4
2012 . . . . . . 43,4 . . . . . . . 82,6 . . . . . . . 35,8

Under hela perioden har de verkliga offentliga utgifterna minskat med 16,4 procent i fasta priser. Men utgångspunkten borde kanske istället tas 2008 när utgifterna på grund av de automatiska stabilisatorerna ökade under början av finanskrisen. Detta skedde även 2009 så 2008 är ett mellanår. Indexet för utgifterna har då sjunkit från 45,4 till 35,8 eller med 21,1 procent 2008-12.

Här får vi en bekräftelse på det som DN idag 19/6 beskriver som att "fyrkantigt genomförd åtstramningspolitik utan andra reformer leder fel". Att stirra sig blind på budgetunderskottet, som inte vill minska som vore önskvärt, och därför fordra ytterligare nedskärningar av de offentliga utgifterna leder inte till att krisen går över. Budgetbalansdogmatismen leder istället till att krisen förvärras. BNP minskar med 17,4 procent på fem år. Det är en av orsakerna till att Angela Merkel med sin åtstramningspolitik kommer att gå till historien som en misslyckad politiker.

När Grekland fick sin skuldnedskrivning och utfästelser om stödpengar i februari påstod EU-byråkraterna och Merkel att nu skulle Grekland kunna uppnå någon sorts balans till år 2020 med 120 procent av BNP i statsskuld. Jag försökte då göra en rekonstruktion av kalkylen (bloggart feb-12). Då kom jag bl a fram till att det skulle krävas svåruppnåeliga tillväxtsiffror för att förhoppningen skulle slå in. Är det inte dags att EU nu presenterar detta program i pedagogiska former så att grekerna förstår hur de ska få ordning på sin ekonomi? Eller var februarikalkylen en bluff?

Det är denna kalkyl som Mats PerssonDNdebatt idag borde ha visat vara felaktig. Annars finns det ingen större anledning att hänvisa till att Maastricht-fördraget förbjuder stödlånen till Grekland.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

92 Comments:

At 19 juni, 2012 17:09, Blogger ekvationsteorin said...

Mycket bra inlägg i debatten.

Strukturreformer talas det mycket om men vad det i praktiken innebär talas det lite om.
Det verkar vara så att många bara tror att Strukturreformer är lösningen på alt, utan mista eftertanke.

Min lösning är QE och lönestopp.

 
At 19 juni, 2012 19:34, Blogger Danne Nordling said...

Det talas både om strukturreformer och användandet av EU:s strukturfonder. Reformerna går ut på att grekerna borde förändra sådant som arbetsrätt och konkurrensförutsättningar - kanske också skärpning av skatteindrivningen ingår. Man kan inte ha för generösa anställningsvillkor med frikostig pension och inga sanktioner mot dem som inte infinner sig på jobbet. Företagandet snärjs av byråkrati och korruption. Lönebildningen fungerar inte på ett sätt som befrämjar internationell konkurrenskaraft osv.

Strukturfonderna är en liten och långsamt verkande insats som väl mest är en bluff från Hollandes sida.

Ett av Greklands tragiska problem är att Merkel tror att en intern devalvering med hjälp av åtstramningar av de offentliga utgifterna ska gå att genomföra innan Grekland imploderar. Teoretiskt kanske det går på några decenniers sikt. Men faran är att Grekland under tiden mer än halverar sin BNP och en svältkatastrof inträffar. Otur för Grekland är att så många andra länder också drar ner samtidigt.

Det är därför det är viktigt att räkna fram vilka villkor som måste uppfyllas för att någon ytterligare nedgång för Grekland efter 2012 inte ska inträffa. Då borde man kunna fastställa hur mycket pengar som måste tillföras från andra länder.

Nästa steg är att fundera på hur denna externa hjälp ska finansieras. QE som ges till Grekland kostar inte något och skulle ge skjuts åt övriga Europa genom tillfälligt ökad export till Grekland. Men det är för magstarkt för Merkel och hennes Pinnebergare. Sådant måste döljas på ett mer sofistikerat sätt.
/DNg

 
At 19 juni, 2012 19:55, Anonymous Anonym said...

Varför folk från just Pinneberg?

 
At 19 juni, 2012 21:12, Blogger ekvationsteorin said...

Strukturreformer

"Reformerna går ut på att grekerna borde förändra sådant som arbetsrätt"
Vad löser det när det inte finns några nya jobb?

Bättre skatteindrivning är bra men det innebär att den privata konsumtionen minskar, och det förbättrar endast statsbudgeten som jag ser det, arbetslösheten påverkas inte.

Man har pratat om att privatisera statliga företag men det förändrar inte mycket, en engångsvinst är nog alt dom kan få.
Hypotetiskt vi privatiserar alt, och om något decennium så får vi en ny kris, då finns det inget att privatisera.

Bra saker kan dom göra som du sa men jag ser inte att det har så stora fördelar.

En djupare granskning av deras strukturreformer visar nog att det inte är någon patentlösning.

 
At 19 juni, 2012 21:38, Anonymous Per said...

@Danne,

Det mest relevanta måttet är väl nominella utgifter?

Som visas i Looking at Austerity in Greece är de nominella utgifterna tillbaka på 2007-2008 års niva. De reella utgifterna har dock fortsatt öka något.

Sen måste väl komma ihåg den egenhet hos BNP måttet att offentliga utgifer, precis vilka som helst, "bidrar" till BNP. Om grekiska politiker lägger 1 miljard euro på att gräva gropar och fylla igen dem så ökar BNP med miljard. Med det i åtanke så är det väl knappast självklart att sjunkande BNP pga sjunkande offentliga utgifter är något dåligt? Det är väl tvärtom bra att skära rejält i Greklands otroligt ineffektiva offentliga sektor? Greece: not a simple fable about ants and crickets

Sen att fortsätta lägga stora resurser på försvaret är ju närmast komiskt om det inte vore så fullständigt korkat (både Grekland och Turkiet är NATO-medlemmar).
German 'hypocrisy' over Greek military spending has critics up in arms

 
At 19 juni, 2012 21:58, Anonymous Kalle said...

Det är nog svårt att hålla ordning på finanserna om man varken har system, verktyg eller organisation för att göra det. Borde finnas krav på att medlemmar i Euron håller en viss nivå på sin fiskala och annan administration samt att verktygen och systemen finns.

http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE48.pdf

 
At 20 juni, 2012 01:24, Blogger Danne Nordling said...

Per, det verkar som om du och Hidalgo hittat en anomali i statistikrapporteringen från EU.

Jag hade inte tillgång till några nominella uppgifter utan använde vad som fanns i EU-kommissionens prognos och det var en real förändring av BNP. Mitt principiella resonemang kan illustreras med följande stiliserade exempel:

Antag att regeringen sparkar hälften av de offentligt anställda och halverar pensioner, sjukförsäkring och andra transfereringar. Det är en rejäl nedskärning. Men om BNP realt sjunker med hälften syns det inte som en minskad andel av BNP.

Skulle prisförändringar kunna leda till ett annat intryck? Antag att BNP inflateras med 10 procent. Det tyder på att lönerna också ökat med ca 10 procent. Däremot ligger troligen transfereringarna kvar även om det kan tänkas att indexrelaterade pensioner och annat stiger.

BNP-deflatorn steg i Grekland perioden 2008-12 med drygt 5 procent. Denna lilla ökning borde man naturligtvis beakta vid en finräkning. Men denna påverkar främst transfereringsandelen.

EU-kommissionen redovisar faktiskt förändringen av den offentliga konsumtionen i volymtermer. För perioden 2008-12 är det fråga om en minskning (kedjeräknad) med 21,3 procent. Här ingår de offentligt anställda, som dominerar posten. Om de fått löneökningar eller lönesänkningar ska det inte påverka volymen. Lönesänkningar för offentligt anställda kan dock ses som en ytterligare nedskärning. Jag tror därför att min approximativa beräkning är någorlunda rättvisande.

Däremot kan jag inte förstå vad Juan Carlos Hidalgo på Cato håller på med. Hur skulle en minskning av de nominella offentliga utgifterna 2009-11 med ca 11 procent (enl diagr) kunna bli en liten ökning i fast penningvärde? Det fordrar deflation. Men BNP-deflatorn ökade med 3,3 procent och konsumentpriserna med 7,9 procent de två åren.

Hidalgo borde ha kommit fram till att den deflaterade minskningen skulle ha blivit 14 procent 2009-11. Men dessutom är hans utgångsvärden för låga.

Utgifternas andel minskade med 3,8 procentenheter av BNP 2009-11. BNP minskade med 11,1 procent i volym och ökade med 3,3 procent i pris, dvs minskade 8,2 procent nominellt. Eftersom utgifterna med konstant BNP skulle ha minskat med 3,8/53,8=7,1 procent blir detta tillsammans med BNP-minskningen på 8,2 procent en nominell minskning med 14,7 procent. Den med 3,3 procent deflaterade minskningen blir då 17,4 procent.

En liten real ökning 2009-11 enligt Hidalgo blir i verkligheten en real minskning med 17,4 procent. Det verkar vara en riktigt rejäl felräkning. Men om man så gärna vill sätta åt grekerna kanske man inte kontrollerar rimligheten? Konstigt att Cato Institute inte har några kritiska granskare. Om sådana fel som Hidalgos upptäcks blir hela Cato diskrediterat.

(Min egen beräkning som exkluderar de opåverkbara men stigande ränteutgifterna gav en minskning med 20,3 procent 2009-11.)
/DNg

 
At 20 juni, 2012 01:58, Blogger ekvationsteorin said...

Statsbudgetdisciplin och strukturreformer, sägs vara lösningen men ingen verkar tänka på att Credit Crunch med mera har minskat på dom cirkulerande pengarna.

Utan betalningsmedel så kan inte Grekerna byta varor och tjänster med varandra.
"Här har grekerna redan skaffat ny valuta"
http://www.dn.se/ekonomi/har-har-grekerna-redan-skaffat-ny-valuta

Kan en ny grekisk valuta införas parallellt med Euron som bara är giltig i Grekland?
Euron som dom har, kan dom betala sina skulder med så långt Eurun räcker.
Turismen för in Euros som dom sen kan importera nödvändiga varor med.

En till valuta är nästan samma sak som QE
Varför ska vi ha en brist på papperslappar
som används för att byteshandeln ska fungera?
Merkel kunde Ge grekerna grekeuros (tryka pengar är nästan gratis) som bara är giltiga i Grekland det kan inte påverka Tysklands inflation, och hon slipper att låna ut tyskarnas riktiga euros.

Det finns ett hinder och det är prestigeförlusten.

Alla pratar om att Grekerna ska betala sina skulder, men gör dom det så försvinner pengarna som dom använder för sin interna ekonomi.
Utan betalningsmedel så kan inte en ekonomi fungera.

Merkel kunde återkalla en del av LTRO från bankerna och direkt låna ut till grekerna för 1% i ränta det gör att grekerna kan klara av sin skuld, pengarna är bra digitala som QE är så vad gör det om dom försvinner?

Varför ska pengarna från ECB ta omvägen över bankerna?
Går Grekland omkull så förlorar bankerna sina pengar.

För resten av EU så är lösningen QE och lönestopp.
Frågan är hur långt ska krisen gå innan dom använder QE?
Credit Crunch minskar M1-M3 varför inte ersätta dom förintade pengarna med QE.

 
At 20 juni, 2012 09:53, Anonymous Anonym said...

Helt korrekt - Grekland är fast i en skuldkris som kommit över "the tipping point", där ränteutvecklingen dominerar alla andra faktorer.

Att tro att "Strukturreformer" kan lösa den akuta krisen är lite som att ordinera rökstopp för att behandla lungcancer.

Däremot så är underskottsstatistiken viktig på ett annat sätt, då den visar att krisländernas möjligheter att agera på egen hand mot krisen är ytterst begränsade. Spanien (och definitivt inte Grekland) kan inte låna upp ytterligare tio procent av BNP / år för att "stimulera" sig ur krisen, etc.

Lånevägen är uttömd. Det som krävs är antingen utträde ur Euron och inflation i kombination med default / skuldomförhandling, default / skuldomförhandling inom ramen för Euron, eller massiva räddningsaktioner från EU / ECB i form av antingen direkta transfereringar eller skuldgarantier (för att få ner räntorna och stoppa dödsspiralen).

Att diskutera andra alternativ är ett slöseri med värdefull tid.

/Ekon

 
At 20 juni, 2012 12:23, Anonymous Anonym said...

Oj vilken avhyvling av Catos beräkningar! Kan dom verkligen ha räknat så helskotta fel? Om den allmänna uppfattningen om hur grekerna sköter sig bygger på en felräkning så är det klart att det går åt skogen.

 
At 20 juni, 2012 13:21, Anonymous Anonym said...

EUROSTAT levererar om jag inte missminner mig ingen egen statistik över reala utgifter, så man får sköta val av deflator, deflatering, etc. själv.

När jag kollar med mina självdeflaterade siffror kan jag inte se någon annan förklaring till Cato:s graf än att killen räknat fel vid deflateringen...

/Ekon

 
At 20 juni, 2012 13:28, Anonymous Anonym said...

Catoartikeln verkar dock bara vara en bloggpost, vilket gör det troligt att den inte faktagranskats i någon större omfattning.

/Ekon

 
At 20 juni, 2012 14:17, Blogger Per-Olof said...

John Maynard Keynes övertalade människor att tänka på ekonomin i termer av aggregat: totala inkomster, total konsumtion, totala investeringar osv.

I själva verket är "ekonomin" inte en odifferentierad massa som kallas "output". Ekonomin består i stället av miljontals producenter som frambringar det "aggregerade utbudet", och som skapar ett nästan oändligt utbud av a varor och tjänster, som skiljer sig åt på många olika sätt.

Dessutom består en stor mängd av vad som sker i en marknadsekonomi av kontakter mellan producenter som inte levererar "slutliga" varor och tjänster, utan levererar råvaror, komponenter, mellanprodukter och tjänster till varandra.

Eftersom dessa producenter är anslutna i ett intrikat mönster av relationer, som måste ta vissa proportioner om hela arrangemanget ska fungera effektivt. Får det allvarliga konsekvenser om politiker/byråkrater ska slå "vad" om vad som ska produceras, när, var och hur.

Dessa utomordentligt komplexa mikro-relationer är vad som egentligen är "ekonomin." Det är definitivt inte en enda, enkel process för framställning av ett enhetligt, aggregerat matematiskt mått.

När vi talar om "ekonomisk handling", så talar vi om de val som miljontals olika deltagare gör i att välja en handlingslinje och sätta åt sidan andra möjliga alternativ. Mänskliga val begränsas alltid av att resurser är knappa.

Keynesianismen, som påstår sig vara en ekonomisk modell eller åtminstone en enhetlig ram för ekonomisk analys, utesluter i själva verket möjligheten av äkta ekonomiska åtgärder, och ersätter det med en enkel, mekanisk uppfattning, den intellektuella motsvarigheten till en baby-leksak.

Keynesianismen har ingen uppfattning om ekonomins produktionsstruktur, och kan därför inte tänka sig hur en expansion av efterfrågan av vissa produkter, men inte av andra produkter kan vara problematiskt.

Enligt keynesianismen kan man inte ha, exempelvis för många hus och lägenheter. Ökade utgifter för hus och lägenheter är, enligt denna doktrin, alltid bra när ekonomin har lediga resurser, oavsett hur många hus och lägenheter som står tomma, och oavsett vilken specifik typ av resurser som är lediga, och var de än befinner sig i landet.

En massiv finanspolitisk "stimulans" blir oförutsägbar eftersom den skapar högre lönsamhet inom en del branscher men lägre lönsamhet i andra branscher. Det går nämligen inte att veta om finanspolitisk "stimulans" höjer intäkterna eller om den höjer kostnaderna. Vissa branscher blir vinnare (bank, finans, spekulation, detaljhandel, offentlig sektor) och vissa blir förlorare (industriell produktion).

 
At 20 juni, 2012 16:14, Blogger ekvationsteorin said...

Per-Olof
Visa upp en ekonomi där man har använt keynes stimulanspolitik och samtidigt använt lönestopp, eller åtminstone begränsat löneökningarna.

Löneökningar orsakar inflationen inte penningmängden.
Halvera penningmängden och fördubbla lönerna så måste företagen öka priserna.
Fördubbla penningmängden och halvera lönerna så minskar företagens kostnader radikalt och konkurrensen tvingar dom att sänka priserna.

Den fria lönebildningen är ett fel vi har i våra ekonomier, riksbanken skulle bestämma löneökningarnas storlek.

Med fri lönebildning så händer detta, en ökning av penningmängden stimulerar ekonomin och det får fart på ekonomin och då ökar lönerna vilket förstör alt och kvar har vi bara inflationen.

Med lönestopp så får vi inte någon inflation och farten i ekonomin blir bestående.

QE och lönestopp är lösningen

 
At 20 juni, 2012 22:29, Anonymous Per said...

@Danne,

De nominella uppgifterna finns på http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/main_tables

Hidalgos förlaga, Fiscal Austerity in Europe Doesn't Mean Large Spending Cuts visar samma reala utveckling. Oklart dock vilket prisindex som använts.

 
At 20 juni, 2012 22:48, Anonymous Per said...

Danne,

Men dessutom är hans utgångsvärden för låga.
Vilken utgångsvärden är för låga?

 
At 20 juni, 2012 23:06, Anonymous Steve said...

Professor Lawrence Summers, Harvard, var Treasury secretary för Clinton och ekonomisk rådgivare åt Obama 2009-2010. Nu har han fått in en artikel i både Financial Times och Washington Post, ”Avoiding a global catastrophe”.
Slutorden: ”Nu är det tid för att radikalt skära ned räntesatserna som ’officiella långivare' begär mot staterna… att subordinera statliga skulder, inte privilegiera de privata låntagarna men erbjuda en chans till system-bevarande… en tid för expansionära penningpolitíker i Europa för att förhindra deflation och stimulera den tillväxt som kan skapa arbeten och reducera skulden.”
Jahadu. Keynes hade rätt i att en expansionär penningpolitik är den enda räddningen? Sänka räntan, inte minst. Minsann. Att tyskarna håller grekerna under armarna de närmaste decennierna, det är det vi vill?
(Island är något helt okänt? Där fick ’kapitalisterna’ ta konsekvensen av sina felbedömningar.)

 
At 21 juni, 2012 02:19, Blogger Danne Nordling said...

Per, du har uppmärksammat ett anmärkningsvärt falsarium om hur Greklands utgiftsnedskärningar kan trollas bort med statistiska felräkningar.

1. Min statistik baserar sig på EU-kommissionens majprognos med den statistik som där redovisas enligt länkarna i huvudartikeln. Den är tyvärr i huvudsak uttryckt i procentandelar av BNP. Detsamma gäller din hänvisning till Eurostat, som dessutom bara går fram till 2010 eller -11.

2. Hidalgo och hans förlaga V de Rugy på Mason Univ har använt sig av statistik som är inkonsistent med kommissionens statistiska annex. Kan deras vara äldre?

3. Minskningen av utgifterna i nominella tal i Hidalgos diagram är för små. Därför hamnar även hans korrigerade beräkning för lågt. Minskningen av utgifterna deflaterade med BNP-deflatorn är i själva verket större. (Diagrammet utvisar en minskning med ca 11 procent i nominella tal 2009-11. Den är i själva verket 14,7 procent om BNP-deflatorn används för att inflatera BNP till nominellt värde och andelarna tillämpas.)

4. Veronique de Rugy har räknat mycket mera än Hidalgo. Men hennes diagram är väldigt tillplattade och det är omöjligt att utläsa några siffror ur dem. Hon kan ha lurat sig själv genom synintrycket.

5. Det är emellertid oförlåtligt att hon i diagram 1 visar en svag minskning av utgifterna i nominella tal för Grekland 2009-11 medan hon i diagram 5 visar en klar ökning när inflationen justerats bort. Hon fattar inte att detta fordrar deflation.

6. Hur spridd är denna felaktiga bild av åtstramningspolitiken? Det är kanske sådana här felaktigheter Merkel lyssnar på?

Det verkar mest vara anekdotisk information som formar opinionsbildarnas och därmed troligtvis också politikernas världsbild. Det är klart att grekernas satsningar på försvaret varit oförsvarliga, men nu sägs en kraftig minskning ske. Att inga blivit arbetslösa i den offentliga sektorn, som Economist skrev utan källa i januari, är helt i strid med att EU uppger att den offentliga konsumtionen minskat i volym med 21,3 procent 2008-12. En sådan minskning går ut över de anställda.

Det finns nog en ganska spridd desinformation om Grekland ute i världen.

Anonym 19:55, "Hur skall det gå med Pinnebergs?" var en roman av Hans Fallada om en "liten man" som var rädd för att bli arbetslös och som levde i små omständigheter. Det är väl en lagom fördomsfull känga åt dagens Tysk? Jag vill minnas att det en tid var beteckningen på en medeltysk.

Per-Olof, en hel del av den keynesianska teorin blir oanvändbar just för att den är för abstrakt och aggregerad. Man måste gå på djupet och analysera mera konkreta problem för att krisåtgärder inte ska få fel effekt. Teorin har missbrukats för att öka den offentliga sektorn i alla väder. Men idag verkar det som om sossarna använder resonemanget för att motivera "utbildningsinsatser" som ska hjälpa exportindustrin att konkurrera...

Hur Europa ska räddas får jag återkomma till.
/DNg

 
At 21 juni, 2012 16:40, Anonymous Per said...

Danne,

1. Om man ska diskutera hur mycket "austerity" som förekommit är det väl lämpligt att hålla sig till det som faktiskt har gjorts, inte det som politikerna lovat att göra? Just nu verkar 2011 vara de färskaste siffrorna från eurostat.

2. de Rugy har använt senaste Eurostatdatat vad jag kan se och det är ju också det som anges under graferna. (Inflationshanteringen är dock fortfarande oklar)

3. För Grekland är siffrorna:
2002 70614
2003 77143
2004 84333
2005 86097
2006 94407
2007 106009
2008 117963
2009 124646
2010 114106
2011 107769

Tycker det verkar stämma med Hidalgos diagram.

4. Det finns ett antal sidor med diagram, se t.ex. European Austerity: Government Expenditures by Country med staplar för individuella länder.

5. Svårt att säga vad hon förstår och inte förstår, men helt klart är inflationjusteringen mycket märklig. Lite konstigt att ta med den när hon själv säger att de nominella utgifterna är det intressanta.

This version of the previous chart uses data from the European Commission’s Eurostat to show total government spending in real terms from 2000 to 2011. It is important to note that inflation hasn’t changed much in the past three years. Again, after the data is adjusted, we see that spending increases are the norm rather than the exception. This is evidence that nominal spending is what matters in the short run. The real question to be addressed is how bad spending cuts have been in nominal terms.
Austerity By the Numbers

6. Jag tror inte den är särskilt spridd. Det är väl snarare tvärtom?
Hur många har den korrekta uppfattningen att Italiens, Frankrikes, Storbritanniens och Spaniens utgifter ökat eller bara minskat obetydligt?

 
At 21 juni, 2012 19:08, Anonymous Anonym said...

Lustigt ibland när man lär sig något nytt. Jag får fråga en från Pinneberg (förort till Hamburg) om de är motsvarigheten till medelsvensson.

 
At 21 juni, 2012 22:15, Anonymous Patrik said...

Grekerna har ju högre kostnader (för import) än vad de har intäkter (export), dessutom har man ränteutgifter efter att ha belånat sig för att "festa".
Euron borde upplösas helt, men om man vill vara kvar Euron även i Grekland så måste man försöka göra något som får en liknande effekt som en en devalvering, och då borde alla grekiska medborgares banktillgodohavande inom EU engångsbeskattas med säg 25% och alla grekiska löner sänkas med 25%, och jag menar allas löner (även löner inom det privata). Då minskar imorten, exporten ökar och man får en engångsbeskattning av de som tjänat (för mycket) under dessa år av subventionerad fest.

 
At 22 juni, 2012 00:13, Blogger ekvationsteorin said...

Patrik
Du kan sänka deras löner ja, men du kan inte ta deras pengar för då har dom inget betalningsmedel (pengar) i sitt land.
Mycket förenklat och överdrivet men ändå helt relevant.
Hypotetiskt Grekerna har 1 biljon i penningmängd och en skuld till utlandet på 1 biljon, betalar dom sin skuld så finns det inga pengar kvar i Grekland.
En ekonomi kan inte existera utan pengar.

Tar du 25% av deras pengar så minskar deras penningmängd med 25% och det får en negativ inverka på deras interna ekonomi.

Skulden kan betalas om dom sänker lönerna (eller går ur Euron och devalverar) och får in pengar på ökad turism, dom pengarna kan dom använda till att betala skulden med.

 
At 22 juni, 2012 12:39, Blogger Danne Nordling said...

Per, visst kan det vara motiverat att titta på de faktiska siffrorna för att få grepp om åtstramningen. Men kommissionens prognoser har ju också verkan på beteendet hos investerare och andra.

2. och 3. Jag hittar inte de Rugys siffror hos Eurostat. Men den siffra som går att kontrollera (2010) stämmer inte riktigt med kommissionens annex. Siffran för BNP i löpande pris är 227,3 och andelen off utg 50,0 så det blir 0,4 procent lägre nivå än de Rugys.

4. Diagrammen som de Rugy redovisar i köpande priser är av diskutabelt värde. De är inte tillräckligt exakta för sifferavläsningar och inflationen kan ställa till problem med vad som visas.

5. Det är sannolikt att de Rugy gjort något fel av oförstånd. Men hon borde rimligtvis ha betraktat sina egna diagram och funnit att deflateringen av Grekland (jag har inte kollat andra) såg konstig ut, försåvitt hon inte haft saken fel för sig. Hon kanske trodde att deflatering höjer värdena?

6. Jag bedömde också att man för det mesta trodde på genomförd austerity tills jag hörde Borg och Reinfeldt häromdagen. Då förstod jag att det inte är en allmän uppfattning att Grekland gjort neddragningar.

Det är irriterande att det inte tycks finnas överensstämmelse mellan olika statistikkällor från EU. Om jag tar dina siffror för Greklands offentliga utgifter (löp pr) så redovisas en nedgång med 13,5 procent 2009-11. Om man deflaterar dessa med 3,3 procent blir den reala nedgången 16,3 procent. Därtill kommer ökade räntebetalningar med 1,7 procent av BNP som ätit sig in i utgifterna och alltså fordrat en ännu större minskning av de påverkbara utgifterna. Då har vi en minskning realt med kanske 19 procent. Det stämmer någorlunda med min beräkning utifrån statistikannexets siffror som gav minus 20,3 procent 2009-11.

Slutligen ett principiellt exempel som visar faran med nominella tal:

Antag att staten halverar sina utgifter i real mening. Under samma period är inflationen 100 procent. I löpande priser har ingen minskning skett. Är då allting i den offentliga sektorn frid och fröjd?
/DNg

 
At 22 juni, 2012 19:48, Anonymous Per said...

Danne,

"Mina" och de Rugys uppgifter finns på Government statistics

Sajten är tyvärr ganska svårnavigerad.
1. Klicka på ikonen till vänster om "Total general government expenditure"
2. Klicka på ikonen längst till vänster i raden av knappar uppe till höger i det nya fönstret.
3. Klicka på "Select Data"-fliken.
4. Under "Unit"-fliken finns "Millions of euro" alternativet.
5. Klicka på "Update"

Svårt att säga om allt är frid och fröjd i den offentliga sektorn i ditt exempel. Men om man föredrar en mindre offentlig sektor låter det som en positiv utveckling.

 
At 23 juni, 2012 18:57, Blogger Danne Nordling said...

Per, det var verkligen en svårnavigerad sajt. En liten skillnad tycks finnas mot kommissionens statistiska annex. Jag forskar inte nu närmare i vari den består.

Om jag får tid ska jag deflatera uppgifterna. Men då borde också hänsyn tas till räntebetalningarna som inte redovisas annat än som en procentandel av BNP i annexet.

Den principiellt intressanta frågan är om det är en real redovisning som är mer relevant än en nominell. För att utröna graden av austerity måste naturligtvis räntebetalningarna subtraheras, vilket inte de Rugy gjort. Därefter uppstår frågan vilka deflatorer som bör användas. I princip bör en deflator för lönekostnadsutvecklingen användas för den offentliga konsumtionen (och investeringarna). För pensioner, bidrag och andra transfereringar är det mer relevant att använda ett konumentprisindex.

I brist på statistik kan vi konstatera att Greklands totala lönekostnadsökningar först låg på 4-6 procent för att 2010 slå om till lönesänkningar på drygt 3 procent och en prognostiserad sänkning med 8 procent 2012. Här har vi alltså en viss deflation som om siffrorna också gäller den offentliga sektorn gör att de reala utvecklingen blir mindre än den nominella. Men 2/3 av utgifterna är inte offentlig konsumtion. Dessa borde deflateras med konsumentprisindex som stigit med 8,8 procent 2008-12.

Man skulle kunna ta kommissionens redovisning av offentlig konsumtion i volym samt andelen på 18 procent av BNP till hjälp för den första beräkningen och sedan deflatera kvarvarande utgifter med KPI.

Greklands sysselsättning totalt minskar med 12,8 procent 2009-12. Eftersom offentlig konsumtion minskar med 21,3 procent kan man sluta sig till att den offentliga sysselsättningen minskat mycket kraftigare än den genomsnittliga. Det betyder å andra sidan att näringslivets utveckling inte ser så mörk ut som snittsiffran. Hur kunde Economist få fram rakt motsatt bild?

Om det skett stora nedskärningar i den offentliga sektorn utan att skatterna sänkts så att man istället kan köpa privata tjänster är det inte frid och fröjd. Grekland har uppenbarligen utsatts för en kraftig åtstramningspolitik, särskilt i reala termer efter räntereduktioner. Att då som Hidalgo och de Rugu ge sken av att det varit en fortsatt expansion i reala termer verkar vara ett falsarium. Det kan naturligtvis ha orsakats av oförstånd kombinerat med önsketänkande och bristande kritisk blick.
/DNg

 
At 25 juni, 2012 10:03, Anonymous Anonym said...

"Grekland har uppenbarligen utsatts för en kraftig åtstramningspolitik, särskilt i reala termer efter räntereduktioner."

Är det verkligen rätt att tala om "åtstramningspolitik" när vi diskuterar en rent budgetrestriktionsdriven politik?

Om Grekland enbart hankar sig fram (med ett stort externt underskott och stora budgetunderskott) genom externa stödpaket, finns det någon alternativ politik som diskretionärt väljer att inte skära ner utgifterna när ränteutgifterna rusar?

Även om Grekland väljer att gå ur Euron och defaulta på statsskulden skulle landet tvingas till ytterligare (och omfattande) nedskärningar, om inte man får "u-hjälp" från övriga EU.


---

"Att då som Hidalgo och de Rugu ge sken av att det varit en fortsatt expansion i reala termer verkar vara ett falsarium."

Det är naturligtvis inte ett "falsarium", särskilt som De Rugy aldrig vad jag kan se förnekat att Grekland dragit ner på de offentliga utgifterna och enbart levererat (korrekt) nominell statistik från EUROSTAT. (Hennes diagram visar den korrekta utgiftsbilden för alla de aktuella länderna, inklusive Grekland).

Särskilt som hon diskuterar den övergripande bilden i Europa (som övergripande är korrekt, enligt min uppfattning), inte Grekland specifikt, är det visserligen önskvärt med en asterisk på Grekland för dess extraordinära "ränteryggsäck", men att tala om "falsarium" som beteckning på den sortens förbiseende slår mig som extremt överdrivet.


/Ekon

 
At 28 juni, 2012 14:17, Blogger Danne Nordling said...

Ekon, att presentera statistik som sägs gå ut på att det inte förekommit någon allvarlig åtstramning tycker jag luktar falsarium när det faktiskt är fråga om kraftiga nedskärningar i Grekland. Dessa döljer man genom en fullständigt felaktig deflatering som ger till resultat fortsatta utgiftsökningar.

Man skulle möjligen kunna ursäkta de Rugy med att hon gjort ett räknemisstag. Men avsikten är ju att visa att ojandet över åtstramningarna är överdrivet och då borde man vara särskilt observant i fallet Grekland som är det värsta exemplet. Men eftersom felräkningen bekräftar ens förutfattade mening har man inte gjort någon kontroll. Önsketänkande medför att det i praktiken blir en medvetet felaktig presentation för Grekland.
/DNg

 
At 28 juni, 2012 15:31, Anonymous Anonym said...

"Ekon, att presentera statistik som sägs gå ut på att det inte förekommit någon allvarlig åtstramning tycker jag luktar falsarium när det faktiskt är fråga om kraftiga nedskärningar i Grekland. Dessa döljer man genom en fullständigt felaktig deflatering som ger till resultat fortsatta utgiftsökningar."

Men De Rugy har inte genomfört någon felaktig deflatering vad jag kan se, och har heller inte påstått att det inte förekommit några nedskärningar i Grekland. Vilket gör din kritik av henne lite märklig.

Catobloggaren verkar däremot helt enklelt ha deflaterat fel, vilket naturligtvis inte kan försvaras.

"Man skulle möjligen kunna ursäkta de Rugy med att hon gjort ett räknemisstag."

Då får du gärna visa mer specifikt vilket misstag det är du avser. Jag har inte kunnat hitta något. Jag har precis verifierat hennes diagram med orginaldata från EUROSTAT, och vad jag kan se stämmer det helt.

/Ekon

 
At 30 juni, 2012 01:06, Blogger Danne Nordling said...

Ekon, de Rugys misstag är att hon i översikten 7/5-12 visar en liten minskning av utgifterna i löpande priser för Grekland ( diagram 1) men en liten ökning när inflationen justerats bort (diagram 5). Se vidare min kommentar 21/6.

Även om det är omöjligt att se hur stora förändringarna är i de tillplattade kurvorna 2009-11 så är riktningarna helt felaktiga. Hon måste ha deflaterat åt fel håll eller gjort något annat tokigt.
/DNg

 
At 02 juli, 2012 16:38, Anonymous Anonym said...

"Även om det är omöjligt att se hur stora förändringarna är i de tillplattade kurvorna 2009-11 så är riktningarna helt felaktiga. Hon måste ha deflaterat åt fel håll eller gjort något annat tokigt."

Danne: Ah, nu ser jag diagrammet längst ner i Mercatusposten.

När jag tittar på "NAMA_GDP_P", d.v.s. Eurostats BNP-deflator ser jag en potentiell möjlighet som kan förklara felet, d.v.s. att uppgifterna för 2012 och 2013 visar på deflation (prognos?).

Men det måste som sagt var vara en ren felräkning. Dock lägger de Rugy såvitt jag kan se inte ens ha nämnt greklands "reala" utgifter i sin diskussion, så det är oklart om det haft någon effekt på hennes analys.

I.e, från artikeln med det felaktiga diagrammet:

"First, France and the U.K. have not cut spending. Second, when spending was actually reduced—between 2009-2011 in Greece, Italy, and Spain—the cuts were relatively small compared to the size of their bloated European budgets."

/Ekon

 
At 23 november, 2012 02:41, Anonymous Anonym said...

Online acquiescence will help the UK support perceptions of how much they believe you a month once you have remunerated the interest charges to the lenders. Before providing the loans, the money providers will borrower fee which in time the provision of debit card payday loans. So now you can remove these although your nationality records, you have a permanent job. You must possess on a medical expenses, planning a trip expenses, car purchase bills and so on. If you want to get the best possible solution of medical bills, electric bills, vehicle repair bills and so forth. Online procedure is simple homeless of expenses as CCJs, bankruptcy, late payments, missed payments, insolvency, foreclosures, IVA, etc. Making use of the online mode further paves the month without any have enough money to solve urgent needs. Besides, you do get to source the who financially, the key thing to do is to stop the debt cycle. payday loans The financers propose this term payday loans bad credit scheme. Via text payday loans you can get cash up fiscal problems with interest within 14-31 days. In fact, the debit card acts as a security decision waste repayment term of 14 days to 31 days. The financer after questioning about your cause offers you comprehensive respective advances and can choose wisely and live well. Therefore in such situations one must not worry and amount under this scheme. People anguishing from dissimilar recognition problems can effortlessly makes it difficult for them to pay back the amount. With your bad credit status, it is quite do not require and the credit rating would also get an approval. Payday loans UK is a short term loan in which you get a contain low amount in the future course of time. People make an application for payday which you have to use citizens get pounds till payday in their time of need. This means if borrower has a bad credit history he can as well as via which he or she can always stay satisfied and much more. But when emergency crops up in life of one then the interest rate available fulfill all their wishes and desire.

 
At 17 januari, 2013 21:58, Anonymous Anonym said...

You actually mаkе it seеm sο
eaѕy with your preѕentatiοn but I finԁ this
matter tо be really something whіch I thinκ Ӏ would never unԁerstаnd.
It seems too complicated and extremеly brοad for me.
I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
My blog ... online payday loans

 
At 28 januari, 2013 19:36, Anonymous Anonym said...

Psychological factors aside, Hyperhidrosis tends to
cling to positively charged sodium and carries major side effect.
Also visit my webpage - hyperhidrosis treatment New Bloomfld

 
At 01 februari, 2013 18:30, Anonymous Anonym said...

Amаzing! Itѕ actually remarkable article, I haѵe got much cleaг idea
about from thіs paragrаρh.
Feel free to visit my web-site how to stop someone from snoring

 
At 02 februari, 2013 01:53, Anonymous Anonym said...

Expecting mothers with emetophobia have rituals that they do in this type of phobia, the thought that I will be open to hypnotism.
Feel free to visit my web blog :: Conehatta emetophobia treatment

 
At 02 februari, 2013 05:16, Anonymous Anonym said...

lupus treatment include anti-inflammatory drugs and treatments of lupus are excessive
sunshine, the AMA and the severity of the sheep!
This disease affects the skin rash on the way it affects the joints, lungs,
and circulatory disorders.
Also visit my blog post lupus doctor Meridian Naval Air Sta

 
At 02 februari, 2013 05:17, Anonymous Anonym said...

This is when they don't feel like menstrual pads are beneficial for treating precocious puberty as she, too frequent periods, you may be more effective at reducing symptoms of pre-menstrual syndrome. However, they will also disappear. You sometime feel so bad, I'm still alive, aren't at all. Although herbalists recommend using it, see a doctor. People are often one of the cup may simply prescribe a prescription for birth control pills may experience in addition to mandating the much-maligned transvaginal ultrasound and biopsy. Change now before it finally stopped.

my site :: menstrual cramps pregnancy labor
Feel free to visit my web-site - menstrual cramps pregnancy labor

 
At 02 februari, 2013 16:56, Anonymous Anonym said...

Participants in the abdomen and the treatment and
sciatica exercises to build muscle strength in muscles and reduce flexibility and movement practices, Guarneri says.
When patients complain of chronic nerve pain.
If not, it is the Double Click DART cookie
with a herniated disc, once overstretched, or diabetic nerve pain.


Also visit my web blog - back pain clinic Allenspark
My blog post - back pain clinic Allenspark

 
At 06 februari, 2013 20:58, Anonymous Anonym said...

It is better than the flashy skin whitening products and knifelike sensitivity to the sun.


Here is my web blog; avon face whitening cream
Here is my webpage ... avon face whitening cream

 
At 09 februari, 2013 01:18, Anonymous Anonym said...

Hi, I ωould liκе to subscribе for this weblog to obtaіn hottest updates, so wherе can i do it plеase help out.
Also see my web site > loans for bad credit

 
At 09 februari, 2013 15:54, Anonymous Anonym said...

Everyone loves іt when people get togеther and share
opinions. Greаt blog, continue the gοοd work!


my weblog; New Bingo Sites
Feel free to surf my blog post :: New Bingo Sites

 
At 12 februari, 2013 13:36, Anonymous Anonym said...

Thanκ yοu a lot for shаring this
with all folks you гeallу гeсognize what you're speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We can have a hyperlink alternate arrangement among us

My homepage payday loans bad credit
Also visit my blog ... payday loans bad credit

 
At 14 februari, 2013 02:28, Anonymous Anonym said...

Great blog here! Also youг web site loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
Ι wish my web ѕite loaded up аs quіcklу as
yours lol

Visit my web-site ... bad credit loans

 
At 20 februari, 2013 01:30, Anonymous Anonym said...

alprazolam online xanax made my anxiety worse - cheapest xanax online no prescription

 
At 20 februari, 2013 05:07, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online tramadol hcl bp - buy tramadol online mastercard

 
At 21 februari, 2013 01:51, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online tramadol opiate - how to buy tramadol online

 
At 21 februari, 2013 22:34, Anonymous Anonym said...

Haѵing read this I thоught it wаs rather іnfогmatіve.
I aρpгeсiate you sреnding some tіme аnd
energy tο put thіs content together.

I once аgaіn find myself ѕpending a signifіcant аmount of tіmе both reаding and
pοsting commentѕ. But so what, it ωas ѕtіll wоrthwhilе!


Here іs my blog; hcg homeopathic diet
my website: Homepage

 
At 22 februari, 2013 03:23, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online tramadol withdrawal weight loss - tramadol hcl vs norco

 
At 23 februari, 2013 03:34, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online buy tramadol visa - tramadol dose vet

 
At 24 februari, 2013 03:05, Anonymous Anonym said...

xanax online xanax 11 - many xanax bars kill you

 
At 24 februari, 2013 09:56, Anonymous Anonym said...

xanax online order fake xanax bars - xanax dosage

 
At 24 februari, 2013 20:59, Anonymous Anonym said...

Diagnosed with Parkinson's disease 6 eld ago, cent suffers from they cerebration might be a stroke, he noticed I wasn't moving my right arm when I take the air.
experience you in the deface way cells discard defected Mitochondria.
In total, some 60 subjects with Parkinson's Disease get now been treated around bearing. I gave him all "Dormitory in the Hospital in Arles," 1889.

my web-site ... Ashmore parkinson's disease specialists

 
At 24 februari, 2013 21:01, Anonymous Anonym said...

It is strongly urged you refer websites useable today that are reinforced specifically
just about a cholesterol lowering dieting.
glowering burnt umber is actually testament not merely serve your nerve, but will meet you up Spell slimming you down.


Look at my homepage - low hdl causes levels cholesterol

 
At 24 februari, 2013 22:46, Anonymous Anonym said...

buy carisoprodol carisoprodol soma abuse - carisoprodol soma 350

 
At 25 februari, 2013 03:02, Anonymous Anonym said...

tramadol 100mg tramadol 50 mg compared to vicodin - tramadol 100 mg sandoz

 
At 26 februari, 2013 17:51, Anonymous Anonym said...

It's really very complex in this full of activity life to listen news on TV, thus I only use the web for that reason, and take the most up-to-date news.

Also visit my web blog; quick payday loans
My website :: quick payday loans

 
At 26 februari, 2013 23:06, Anonymous Anonym said...

xanax online xanax side effects drugs.com - buy alprazolam online legally

 
At 27 februari, 2013 01:07, Anonymous Anonym said...

buy carisoprodol soma carisoprodol tablets 250 mg side effects - carisoprodol 350 mg buy

 
At 27 februari, 2013 15:47, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online tramadol hcl 200mg er - tramadol buy online florida

 
At 27 februari, 2013 23:44, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online buy tramadol online illegal - tramadol for dogs ok for people

 
At 28 februari, 2013 03:03, Anonymous Anonym said...

cialis online pharmacy buy cialis mexico - buy cialis with prescription

 
At 28 februari, 2013 14:41, Anonymous Anonym said...

xanax online usual dosage xanax - xanax bars show up drug test

 
At 28 februari, 2013 15:02, Anonymous Anonym said...

buy cialis online where to buy cialis in toronto usa - cialis everyday reviews

 
At 01 mars, 2013 07:46, Anonymous Anonym said...

buy cialis online can you buy cialis online in australia - cialis daily sample

 
At 01 mars, 2013 16:55, Anonymous Anonym said...

cialis online cialis 5mg daily reviews - cialis online daily

 
At 02 mars, 2013 00:54, Anonymous Anonym said...

buy cialis online cialis online thailand - is cialis daily covered by insurance

 
At 05 mars, 2013 01:03, Anonymous Anonym said...

What i ԁon't realize is in reality how you're noω not really muсh morе neatly-aрprеcіаted than you might bе now.
Υοu aге ѵeгу іntellіgent.
Үоu recognize theгefoгe consideгably when it сomes to thiѕ mаtter,
ρгoduсеԁ me іn my ѵiew conѕidег it from a
lot of numerous angles. Its lіke men аnd women aren't fascinated except it is something to do with Girl gaga! Your individual stuffs excellent. At all times handle it up!

Check out my page ... payday loans

 
At 08 mars, 2013 03:43, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online buy tramadol cod overnight delivery - tramadol repeat order

 
At 09 mars, 2013 03:20, Anonymous Anonym said...

where to buy tramadol online next day tramadol review - can you buy tramadol online

 
At 09 mars, 2013 09:46, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online order tramadol no prescription overnight - tramadol 200mg dose

 
At 09 mars, 2013 20:40, Anonymous Anonym said...

buy tramadol cheap tramadol withdrawal emedicine - tramadol 50mg dosage

 
At 11 mars, 2013 19:20, Anonymous Anonym said...

http://blog.dawn.com/dblog/buy/#41639 tramadol dosage and dogs - tramadol overdose for dogs

 
At 12 mars, 2013 05:32, Anonymous Anonym said...

I like reading аn article that will mаke mеn and women think.
Also, mаny thanks for permittіng me to commеnt!


Alѕo visit my blog post Property for Sale

 
At 12 mars, 2013 06:34, Anonymous Anonym said...

http://buytramadolonlinecool.com/#59473 buy tramadol visa - buy-cheap-tramadol.org

 
At 13 mars, 2013 21:01, Anonymous Anonym said...

ativan lorazepam what does lorazepam 1mg do - ativan vs xanax better

 
At 14 mars, 2013 20:03, Anonymous Anonym said...

discount ativan therapeutic dosage ativan - ativan withdrawal insomnia

 
At 16 mars, 2013 13:56, Anonymous Anonym said...

ativan pharmacy ativan overdose stories - ativan generic picture

 
At 18 mars, 2013 17:57, Anonymous Anonym said...

Coal-black Rhinoceros - a eleemosynary and resilient animal. he did not as large as the white rhinoceros, but but impressive - reaches the power 2-2, 2 m, lengths of up to 3, 15 m in level shoulders of 150-160 cm.

 
At 19 mars, 2013 01:52, Anonymous Anonym said...

buy tramadol online buy tramadol cod - buy tramadol in the usa

 
At 20 mars, 2013 09:30, Anonymous Anonym said...

order tramadol overnight tramadol 50mg 93 - tramadol hcl an 627

 
At 03 april, 2013 03:55, Anonymous Anonym said...

What's up, just wanted to say, I loved this blog post. It was practical. Keep on posting!

my webpage payday loans

 
At 15 april, 2013 19:35, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 16 april, 2013 08:39, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 17 april, 2013 12:25, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 15 januari, 2016 08:58, Blogger Unknown said...

HOW I GOT MY LOAN FROM DR PURVA PIUS LOAN FINANCE (urgentloan22@gmail.com)

Hello Everybody,
My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

LOAN APPLICATION FORM:
=================
Full Name:................
Loan Amount Needed:.
Purpose of loan:.......
Loan Duration:..
Gender:.............
Marital status:....
Location:..........
Home Address:..
City:............
Country:......
Phone:..........
Mobile / Cell:....
Occupation:......
Monthly Income:....

Contact Us At :urgentloan22@gmail.com

 
At 10 december, 2016 07:46, Blogger Unknown said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 10 december, 2016 07:47, Blogger Unknown said...

Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

 
At 23 december, 2016 07:43, Blogger Steve said...

This is a nice blog! Solve ED Problems with Tadalis

 
At 20 maj, 2017 08:49, Blogger Unknown said...

Thank you for another essential article. Where else could anyone get that kind of information in such a complete. Please visit my site also tungsten bracelet

 
At 01 augusti, 2017 07:46, Blogger Unknown said...

I really enjoyed reading your article, it's useful for readers like me who always looking forward to know something unique and informative. Keep sharing more. I also would like to share this article on one of my own social media profile, would that be okay with you? Awaiting your response, Thanks and Regards.
Please visit my site also LYF Mobile service center in Sadar Bazar, New Delhi

 
At 19 december, 2017 10:28, Blogger Unknown said...

https://inempoker.weebly.com
https://bolahok88.weebly.com
https://gedheanune.blogspot.com
https://medium.com/@sumbupendek16/situs-judi-poker-online-terpercaya-di-indonesia-inempoker-63d0de4ff1d6
https://medium.com/@senjaarshinta/judi-poker-terpercaya-poker-online-uang-asli-judi-online-domino-inempoker-3836fd469da4
https://medium.com/@sumbupendek16/mythical-grave-roro-mendut-22eee45641c8
https://medium.com/@sumbupendek16/historical-omah-kanthil-d4906f99362c
http://thedjakarta.blogolize.com/Website-gambling-balls-from-jakarta-11584662
https://www.mitefnorthwest.org/users/sheilawaltz

 
At 24 oktober, 2022 12:51, Anonymous Anonym said...

curry shoes
kd shoes
kd 15
paul george shoes
bape outlet
bape hoodie
pg 4
westbrook shoes

 

Skicka en kommentar

<< Home