måndag, september 24, 2007

Är höjningen av bensinskatten enbart terror mot bilisterna?

Höjd bensinskatt får nästan ingen effekt för privatbilisterna eftersom de redan rensat bort onödig körning och det tar lång tid att byta ut bilparken. För lastbilarna är effekten nästan ingen alls eftersom järnvägarna inte kan ta emot större transportvolymer. Höjd skatt blir därför bara verkningslös terror om man inte räknar in skatteintäkterna som ett syfte utanför miljöpolitiken.

Höjningen av bensinskatten med 17 öre vid årsskiftet (med indexuppräkning sammanlagt 29 öre) är enligt vad miljöminister Andreas Carlgren låtit förstå en miljöpolitisk åtgärd för att bromsa den förhöjda växthuseffekten och dämpa den globala uppvärmningen. Men då måste man kunna visa att bilisterna kommer att (1) köra mindre och/eller (2) köpa mer bensinsnåla bilar. Dessutom borde regeringen visa att det blir störst effekt per offrad krona att minska bilismen i Sverige och inte att göra något på något annat område eller i utlandet.

1) När det gäller bilkörningen har nästan all onödig körning redan upphört. I somras kom SIKA med uppgifter om att det skulle behövas nästan en fördubbling av bensinpriset för att minska bensinförbrukningen till 2020 så mycket som miljömålen i övrigt utvisar. Mot detta brukar miljövännerna anföra att bilismen är särskilt viktig att hämma med restriktioner eftersom den hör till de få expansiva sektorerna. Man kan se de skamsna privatbilisterna framför sig som inte visste att de bara kör mer och mer varje år...

Men detta är inte sant. Den privata bilkörningen ökar visserligen något men förbrukningen per mil minskar litet mera (enligt Vägverket och DN). Det är lastbilarna som står för den stora ökningen av bilismens utsläpp även om även dessa blivit mer bränslesnåla. Den höjda bensinskatten borde därför ha som huvudsaklig effekt att länka över varutransporterna till järnvägarna. Att privatbilisterna samtidigt får lida för detta skulle då kunna ursäktas med att det enda sättet att få järnvägen mera lönsam är att alla bilister måste betala mer skatt.

Men detta stämmer inte heller med verkligheten. I Agenda igår (23/9) framkom dels att järnvägens godstransporter i ton bara motsvarar omkring 15 procent av lastbilarnas och dels att järnvägarna i Sverige är överbelastade redan idag med förseningar som följd.Vid Motala finns exempelvis en skraltig enkelspårig bro med hastighetsbegränsning till 10 km/timme. Och till råga på allt kunde inte den inbjudna infrastrukturministern Åsa Torstensson (c) svara på om den ökade satsning på järnvägsunderhåll med 330 mkr, som regeringen nu vidtar, skulle innebära en förbättring på detta ställe. Jämfört med andra länder är underhållskostnaderna fortfarande låga. Det stod ganska klart att det inte på många, många år skulle bli en förbättring av järnvägarnas kapacitet. Men slutsatsen att detta innebär ett klimatpolitiskt fiasko, när det gäller att åstadkomma minskad lastbilskörning, drogs inte i programmet. Hur blir det med Carlgrens antydningar (10/3) att det skulle göras satsningar på järnvägen?

2) Kan då höjd bensinskatt medföra att svenska bilister snabbare övergår till bensinsnålare bilar? Effekten är enligt SIKA obetydlig. En höjning av bensinpriset med 10 procent minskar förbrukningen 3 procent i avtagande grad. En fördubbling skulle sålunda endast minska förbrukningen med 20 procent till 2020. Det beror delvis på att det inte går att byta ut nästan hela bilbeståndet på 10-12 år. Endast nya bilar drar mindre bensin än genomsnittet. Och det är inte självklart lönsamt att köpa ny bil när skatten har stigit eftersom den gamla bilen då redan har minskat i värde. Det måste vara bättre att göra nya och bensinsnålare bilar billigare genom nedsättning av fordonsskatten eller direkta subventioner. Men även det tar tid och det är bara en något snabbare utbytestakt som kan stimuleras fram

Att höja drivmedelsskatten för lastbilar är inte heller särskilt effektivt. Lastbilsbranschen är skyddad från utländsk konkurrens och kan därför övervältra skattehöjningarna på konsumenterna så länge som järnvägen inte kan ta emot en större transportvolym utan förseningar.

Höjd bensinskatt har dock en annan egenskap: Den tar in mycket pengar som kan användas för riktade skattesänkningar som jobbavdrag och avskaffad förmögenhetsskatt. Därför är den inte enbart en terrorhandling gentemot bilisterna. Men det kallas grön skatteväxling och är inte något som man väntade sig av en borgerlig regering. Är det trycket från miljöpartiet och Naturskyddsföreningen som blivit för starkt? Vilket parti skall de rösta på som vill ha en mer saklig skattepolitik? Idag kom socialdemokraterna med signaler om överbud: de vill minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020 istället för med 30 procent (25 procent sa Göran Persson).

Andra bloggar om: , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

15 Comments:

At 25 september, 2007 07:59, Blogger Elling said...

Det verkar som Reinfeldt & co håller på att tappa greppet. Först det her evindeliga debaclet med fastighetsskatten. Sedan Billström i dagens Svd hvis naivitet skrämmer meg. Så den her bensinskatten, Flintis i New York som påstår klimatet beror på C02.
Björklund, var er du ?

 
At 25 september, 2007 10:28, Anonymous Tom said...

det går alltså inte snabbt att byta till icke-bensindriven transport. Att strypa transporterna i Sverige har sannolikt också en ytterligare kostnad i form av minskad tillväxt. Hur uppskattar förespråkarna den?

Det är likaså inte uppenbart att alternativ teknik kommer att hinna införas innan 2020. Så samma fråga om konsekvenser måste naturligtvis ställas angående att sänka koldioxidutsläppen med 30-40% på 12 år.

Kort sagt, Sverige är knappast en miljöbov: vi är inte många, och vårt energiuttag är till stor del redan koldioxidfritt (kärnkraft och vatten). Med dessa mål löper vi en tydlig risk att driva en både ineffektiv och mycket dyrbar symbolpolitik, vare sig denna glättiga ambition lyckas eller havererar. Har vi ens informerats om de uppskattade kostnaderna?

 
At 25 september, 2007 11:42, Blogger Thomas Palm said...

Kanske höjer man bensinskatten för att inte ge bilen alltför mycket komparativa fördelar när man höjer priset på månadskortet i Stockholm med 11%...

Att det satsas för lite på järnvägen i Sverige är vi dock eniga om.

 
At 25 september, 2007 17:42, Anonymous Tom said...

Jo just det, att kostnaderna för nya drivmedelsskatter hamnar i konsumentledet låter dessutom läckert inflationsdrivande. Så hur blir ränteprognosen?

 
At 25 september, 2007 18:40, Blogger Danne Nordling said...

Räntan skall sättas efter ett index som exkluderar indirekta skatter och räntekostnader.

Till Thomas: Det verkar dock mindre sannolikt att Stockholms förhållanden skall få styra rikspolitiken. Dessutom finns det nu trängselskatt i Stockholm som fördyrar för bilisterna.

Nej, regeringen Reinfeldt har uppgett sin självständighet och sysslar med anpassning efter de mest inflytelserika opinionsbildarna. Bensinupproret och andra får inte fram några sakargument som sedan skulle kunna legitimera en handlingsinriktad opposition.
/DNg

 
At 01 oktober, 2007 20:19, Blogger Kraxpelax said...

Vi får inte glömma att det handlar opm förändringar på marginalen. Låt prismekanismen göra kalkylåt oss! Då blir de eftersträvade effekterna långt större än procentuella beräkningar, alltså på genomsnittsbasis, ger vid handen, samtuidigt som vi med hänsyn till om odelbarheter och annat inte kan välja godtyckligt var insatserna skall sättas in. Den förda politiken är alltså troligen bättre än vad det ser ut här.

Låt mig ta ett angränsande exempel för en analogi: elsparkampanjer är miljömässigt vettiga då den marginalel som överflödiggörs ligger på marginalen och alltså är kolkraftproducerad. Om nu denna är korrekt beskattad blir dessutom besparingen lönsam och borde kunna hanteras av marknaden utan alltför stora politiska ingrepp.

Men jag kan för lite för att ha en bestämd uppfattning om den förda politiken. Kanske är höjd bensinskatt bra, kanske inte.

 
At 02 oktober, 2007 17:45, Blogger Joakim said...

Detta var en verkligt uppfriskande blogg i fråga om saklighet. Jag har bara en invändning mot din argumentation Danne och det är att det är väldigt svårt att definiera onödig körning. Vilken bilkörning är egentligen nödvändig? Jag förstår att människor har nytta av bilkörning men behov är väl lite långt att gå. Därför borde bensinskatten vara ett bra sätt att minska utsläppen med. Jag inser också att vi i Sverige har väldigt höga marginalkostnader för att minska våra utsläpp. Men om man nu inte höjer skatten på bensin, skall den då ligga på dagens nivå eller skall den sänkas? Och skall det då kompletteras med åtgärder som förnyar bilparken till en snålare/miljövänligare. Lägre bensinskatt minskar incitamenten att sänka sin bränslekonsumtion. Det är jag ganska övertygad om.

 
At 02 oktober, 2007 23:07, Blogger Kraxpelax said...

Jag undrar för min del om vi inte alltjämt har höga maginalintäkter (elller marinella kostnadsreduktioner) på att minska våra utsläpp. Men vad jag framför allt saknar är en diskussion om hur vi kan minska våra transportbehov t ex genom ökat hemarbete, utlokaliseringar till förorter, ökad lagerhållning m m. Allt det här ligger rimligen utanför den enskildes realistiska påverkansmöjlighet (det handlar om odelbarheter, stordriftsaspekter, diverse externaliteter m m) och borde därför vara föremål för samordnade insatser initierade politiskt. Då jag saknar en redovisning av sådan diskussion måste jag fråga mig hur genomtänkt den den förda eller förespråkade politiken egentligen är; det är verkligen inte gott att veta.

 
At 02 oktober, 2007 23:50, Anonymous Anonym said...

Om Sverige vore ett välskött land skulle den här bloggen knappast finnas. Men vilka begåvade och kunniga samhällsbyggare vill bli politiker med dagens agenda? Snart är det väl bara ett världskrig eller ett metornedslag som kan ena krafterna i en vettig kompassriktning.

Bensinskatten stör mig inte så mycket som 800 felplacerade fartkameror, en annan form av beskatting som jag tror orsakar fler olyckor än dom förhindrar.

Tvärtom tycker jag nog att bensinskatt till skillnad från fordonsskatt är rättvis. En bil som körs lite sliter mindre på vägar och miljö än en som körs mer.

Om sen körningen är nödvändig eller inte får man väl bedöma själv, är det nödvändigt att äta glass?

Tack för ordet / M

 
At 04 oktober, 2007 15:53, Anonymous Peter said...

Två saker som gör mig riktigt förbannad i denna antibilistdebatt. 1.) Bilismen står för endast 10% av co2-utsläppen, ändå behandlas den som den vore den största utsläppsposten. Förmodligen är det gammal hederlig avundsjuka eftersom bilen till mångt och mycket blivit en statussymbol för många. 2.) Någon gång under nästa årtionde kommer den sammanlagda oljeproduktionen i världen att peaka och massbilismen kommer då att minska drastiskt. Effekterna av detta gör bilismen till en betydligt mindre fråga och vi borde lägga ner betydligt mer resurser på att utreda och förbereda oss på en oljekris. Om detta pratas det ingenting.. skrämmande.

 
At 05 oktober, 2007 11:37, Blogger Kraxpelax said...

Peter talar sig varm för statussymbolen (vad säger han annnars). Varför är vi inte imponerade.

Om oljeproduktionen kommer att sjunka är det hög tid att redan nu ta tag i saken. Annars får vi ju prischocker, so jag menar, den smärtan kommer i vilket fall som helst.

Kort sagt ett dumt och ogenoomtänkt inlägg, som ofrivilligt dock sätter punkten på det väsentliga: det är inte miljön bensinskatten vill rädda. Det är den knapppa oljan, och då skall man börja i god tid.
Därför är höjd bensinskatt en bra sak.

Detta måste någon gång sägas rent ut.

Att onödig bilkörning redan rensats bort motsägs av den fortsatta trängseln i våra storstäder. Slentriankörningarna fortsätter, och det skall man betala för, det är bara bra att så sker.

 
At 06 oktober, 2007 08:25, Anonymous Anonym said...

Hej!
Vill bara kommenter detta med onödig körning.Jag är student och trebarnsfar.Min fru är långtidssjukskriven.Vi behöver bilen framförallt till att kunna handla mat.Vår dotter tränar simning 3 ggr/vecka och vi har svårt att se hur vi skall kunna skjutsa henne om bensinpriset höjs mer.Allmänna kommunikationer finns ej så hon får väl börja dra runt med de andra ungdomarna som ej har någonting att göra eftersom deras föräldrar ej kan skjutsa dem.Min mor är svårt sjuk men det är inte att tänka på at åka & hälsa på henne eftersom barnen då skulle få vara utan vinterkläder.Detta efterom bensin/diesel etanol kostar för mycket.Eftersom jag gör all service själv är det dock fortfarande flera hundra procnt blligare att ta blen än t.ex buss och taxi med 5 personer.

 
At 06 oktober, 2007 08:38, Anonymous Anonym said...

Om man nu skall lägga skatter och avgifter på någoning så är det väl på komjölken.Eftersom korna enligt en av FN nyligen publicerad rapport påskyndar växthuseffekten MYCKET så vor det lagom att lägga på 10-15:-/liter på komjölken.
Det är inte NÖDVÄNDIGT at dricka komjölk. Jag har själv avstått ifrån alla komjölkprodukter mer än 20 år utan problem.
Det är en MYT att vi behöver dessa
produkter.De skadar mer än de gör nytta.

 
At 10 oktober, 2007 17:33, Blogger Danne Nordling said...

¤ Om tillväxten:
Att politikerna är ute efter bilismen borde sakligt sett bero på att det just här är extra billigt att få ner utsläppen. Sanningen är den motsatta. Till detta kommer att hämmade transporter sannolikt dämpar tillväxten mera än att fördyra uppvärmningen av lokaler och bostäder. Men jag har inte sett några beräkningar av detta.

¤ Onödig bilkörning:
Eftersom bensinen blivit relativt dyrare genom kraftiga skattehöjningar under flera årtionden har den "onödiga" körningen redan minskat. Om den har upphört beror på hur onödig körning definieras och uppmäts i praktiken. En indikation är att trängselskatten i Stockholm gett uppemot 20 procents minskning av bilkörningen under rusningstid. Det tyder på att det åtminstone finns minst 10 procents körning som är priskänslig vid ganska höga ökningar av kostnaderna.

När vi talar om höjd bensinskatt med några kronor är det därför ingenting som påtagligt kan minska körningen.

¤ Minskad specifik förbrukning:
Varför skulle högre bensinskatt i Sverige leda till att tillverkarna i högre utsträckning skulle ta fram mer bensinsnåla bilar? Den enda effekten skulle vara att något fler personer valde mer bensinsnåla bilar när de köpte nya bilar. Den effekten är mycket begränsad eftersom cirka hälften av alla nybilar är förmånsbilar vilket gör att besluten är nästan okänsliga för bensinpriset. Resten av inköpen kan påverkas mera men bromsas av oviljan att gå över till småbilar. Denna effekt finns redan eftersom bensinpriset är högre än för 15 år sedan och kan bara bli något större.

En mer påtaglig effekt kommer från åtgärder direkt mot producenterna såsom EU:s bestämmelser och stimulanser för inköp av bensinsnåla bilar. Men eftersom det tar tid att byta ut bilparken (och alla nya är inte bensinsnåla) kommer det att ta lång tid.

¤ Oljeproduktionen kulminerar snart:
Det kan ifrågasättas om det finns en peak inom överskådlig tid, se:
http://danne-nordling.blogspot.com/2006/06/tar-oljan-snart-slut.html
En höjning av bensinskatten i Sverige minskar något uttaget av olja. Men det betyder bara att pristrycket uppåt blir mindre och därför kommer Kina och Indien mfl att köpa mer olja. Den "tar slut" lika snabbt i alla fall.

¤ Att rikta sig mot koldioxidutsläppen i världen genom åtgärder i form av höjd svensk bensinskatt torde vara praktiskt taget helt verkningslöst.
/DNg

 
At 10 november, 2009 18:52, Anonymous Anonym said...

168MOTEL,臻愛,依蝶,東楓,桂林,水漾,開漳聖王廟,天池檜谷,長青祠,仙溪,不老溫泉,城隍廟,皮影戲,荖濃溪,觀音山,中山公園,壽天宮,寶來溫泉,石洞溫泉,月世界,太陽谷,大世界,靖王墓,橋頭糖廠,大瀑布,大鬼湖,小鬼湖內門,南海紫竹寺,錫安山,雞冠山,新養女湖,旗山老街,文物館,運動公園,穎達生態農場,歷史展示區,鵝鑾鼻,高爾夫球場,保力林場,四重溪,森林遊樂區,台鳳高爾夫球,蛤板灣沙灘,沙馬基島,社頂自然公園,八大森林樂園,佳樂水,龍鑾潭,白水泉瀑布,曹公祠,竹林,岩玄華山文化院,桃源溫泉,鳳儀書院,世紀大峽谷,海洋生物館,森林遊樂區,關山落日,南灣海水浴場,後壁湖,烏石鼻海岸線,海灣風景區,國家步道,阿里史冷泉,頭城老街,澳花瀑布,石觀音寺,大溪漁港,東澳灣,溫泉公園

 

Skicka en kommentar

<< Home