onsdag, januari 04, 2006

Har Marx någon aktualitet idag?

Marxismen är död. Men det hindrar inte att Marx själv har något att säga oss i det tredje årtusendet. Dessvärre ville Marx inte ställa upp 'socialismens teori'. Och hans kritik av bourgeoisin har inte stämt in på verkligheten.

I morgon börjar vänsterpartiet sin kongress. Detta parti vilar av tradition på marxistisk grund. Vänsterpartisterna vill införa socialism. Det ville Karl Marx (1818-1883) också. Man skulle då kunna tro att det eftersträvade socialistiska samhället skulle beskrivas i olika programdokument och böcker. Men vänsterpartiet beskriver socialism som demokrati och "verklig folkmakt" och menar att det skulle vara fel att tala om hur folket skulle organisera det socialistiska samhället. Och går man till Marx hittar man inte heller "några recept för framtidens kök" som det står på v:s hemsida.

Det kan förefalla något paradoxalt att den främste socialistiske teoretikern inte har just något att säga om socialismaen - än mindre att han inte framlagt någon "socialismens teori" om hur ett framtida samhälle bör organiseras. Han har inte ens lagt fram någon deterministisk teori om hur krafterna i samhället efter en revolution tenderar att utvecklas. Och han har definitivt inte gett några anvisningar om hur proletärerna skall göra sin revolution.

Marx var helt enkelt inte intresserad av etisk socialism - sådana läror som på hans tid förkunnades av P-J Proudhon (”Egendom är stöld”), E Cabet (om sagolandet Ikarien), L Blanc (om statssocialistisk arbetsorganisation) samt C H de Saint-Simon (fd godsägare, ”makten åt ingenjörerna”) och C Fourier (om falangstärerna) samt M Hess (pengar är ett ont). Detta kallade Marx "utopisk socialism" och ville själv lansera den "vetenskapliga socialismen".

Men Marx´ läror gick ändå inte ut på socialism med någon sorts vetenskaplig underbyggnad. Istället handlade de om marknadsekonomins utvecklingstendenser, företagsekonomins grunder, arbetsförhållandena under början av 1800-talet samt en utveckling av Aristoteles lära om bruksvärde och bytesvärde. Dessutom lanserade han i en av ungdomsskrifterna (Tyska ideologin) en analys av hur arbetsspecialiseringen gjorde arbetet tråkigare och orsakade bristande motivation (s k entfremdung).

Vad var det för socialistiskt med en moraliskt indignerad ekonomisk och sociologisk analys av "bourgeoisin" (ung det borgerliga samhället) där han delar ut smockor åt en rad av dåtidens vetenskapsmän på området? Istället för vetenskaplig socialism borde han kallat sin lära något sådant som "den moraliska kritiken av kapitalismens ekonomiska utveckling".

De två tunga elementen i denna kritik är dessutom tvivelaktiga. Teorin om alienationen (entfremdung) riktar sig ju egentligen mot industrialiseringen och därmed även mot en utvecklad socialistisk ekonomi. Teorin om proletarieatets utarmning (pauperisering) var dessutom fel redan när Marx lade fram den, men det var svårt att då få någon överblick över statistiken. Senare forskning har visat att reallönerna per capita i England ökade med 1,1 procent om året 1800-1860.

Marx trodde (och hoppades) vid flera tillfällen att en revolution bara låg några få år framåt i tiden. Han hade ju förutspått att kapitalismen inom sig bar på fröet till sin egen undergång. Men det blev tvärtom. Den socialism som de facto genomfördes gick till stora delar under. Och där den finns kvar - i Kina - kan nog inte ens en gammalkommunist tala om socialistisk ekonomi.

Slutsaten pekar på att Marx inte har särskilt stor relevans idag. Han har doktrinhistoriskt intresse på samma sätt som Ricardo och Malthus. Men varken för en analys av marknadsekonomins utvecklingstendenser eller hur det socialistiska samhället borde konstrueras har Marx någon sakligt motiverad aktualitet idag.

Marxismen som prognosteori i manifestet

40 Comments:

At 04 januari, 2006 15:51, Blogger Per-Olof Persson said...

Staten skulle försvinna

Marx såg den klassiska nationalekonomin (Smith, Ricardo, Say, Malthus, Mill) som ett försök att försvara borgerlighetens anspråk på de ekonomiska resurserna. Det mest "rättvisa" samhället var Marx vision av det kommunistiska samhället där staten "vittrat bort".

Om jag uppfattat saken rätt, så var kommunism enligt Marx ett anarkistiskt samhälle där varken staten eller människorna hade någon äganderätt?! Hur det förkommunistiska och det kommunistiska samhället skulle se ut hade Marx inga teorier om?!

Det är idag också märkligt att Vänsterpartiet talar så mycket om demokrati. Detta beror antagligen på att V likställer demokrati med politiska beslut och fler politiska beslut innebär att individens beslutanderätt minskar. V anser också att det är kapitalet som har makten och kapitalets makt minskar om politikerna (folket) får en större beslutanderätt.

Problemet med detta synsätt är att företagens "makt" helt och hållet beror på konsumenterna. Ett företag är alltid på randen till konkurs. Om konsumenterna av någon anledning inte vill ha företagets produkter så får företaget lägga ned sin verksamhet. S, V och facket påstår också att företagarna tjänar enormt mycket pengar. Varför startar inte då dessa organisationer tillsammans med löntagarna egna företag för själva tjäna enormt mycket pengar?!

 
At 04 januari, 2006 15:57, Blogger per fredö said...

Marx må ha varit en dogmastisk teoretiker, som gillade ge en känga åt vetenskapsmännen,borgarna samt de förfäliga kapitalismerna som gjorde jobbet tråkigt och slitsamt för arbetarna. Bönderna däremot glömde han.

Men Marx hade i alla fall sina idéer om det framtida lyokoriket. Det krävdes då en revolution ledd av en elit och den skulle utmynna i proletariatets diktatur.

Om nu Marx själv inte närmare skisserat hur detta samhällssystem skulle se ut så finns det dock en rad historisk erfarenheter, som ger oss viss vägledning,

Vi kan ju som exempel nämna leninismen,stalinismen, maoismen, castroismen samt en rad andra nationellt orienterade modeller, där förtryck, folkmord samt elitism hörde till dagordningen.

Allt detta har vårt vänsterpartis föregångare ställt sig bakom och hyllat och det finns alltså i vårt land åtminstone ett drygt hundratusen röstberättigade som ännu knappast har nåt annat svenskt parti att vara medlemmar i och rösta på.

Det är därför inte så märkligt att Lars Ohly bekänner sin kommunistiska övertygelse. Inte heller att han nu efter raset i opinionsmätningarna samt all intern kritik söker omformulera innebörden av kommunismen. Och smörgåsbordet inbjuder därvidlag åtskilliga läckerheter.

För några år sedan tog jag mig friheten att skicka ett mail till vpk med en stilla undran varför vpk inte i sin politik sökte betona och realisera innehållet i det partiprogram, som Göran Persson ändå sagt han skämdes över efter genomläsning.

Jag fick ett blixtsnappt svar som löd att då skulle man inte kunna samregera med sossarna och därutöver förlora sitt då unikt höga väljartöd.


Men nu börjar nåt hända igen. Socialismen ska göra sina revor i vår kapitalism och skatterna ska höjas med ett par hundra miljarder så att folk får jobb och alla revor i vårt välfärdssamhälle kan täppas till.

Det verkar som om alliansen här kan visa upp att vänsteralliansen innehåller väsentligt större politiska klyftor än vad ens våra massmedia upptäckt.

Vad ska Svensson egentligen tänka? Han som knappast vet nåt om Marx men nåt mer ändå om Ohly och Persson. Det blir en spånnande höst.

 
At 04 januari, 2006 16:27, Blogger Marcus said...

Danne: Du förklarar Marx irrelevans av idag och hans bristfälliga analys av igår, men ändå envisas du med att använda den marxistiska traditionens idéer som synonym till socialismen... Nå, inte så konstigt då att du missar hur reglerade marknader över hela världen, i socialismens namn, inte alls har gått under (åtminstone inte än). Peka på ett enda land i världen där staten inte fördelar ett uns av marknadens vinster, och som fortfarande är framgångsrikt... och förklara sedan varför alla dessa reglerade marknader inte kan räknas som socialistiska produkter.

 
At 04 januari, 2006 17:18, Blogger Danne Nordling said...

Till Marcus:
Visst finns det en viss enighet om vad socialism är för något även om vänsterpartiet inte skriver under på den. Men det var inte Marx som kom på innehållet i socialismen, även om många tror att han koncipierade "Det kommunistiska manifestet". Efter vad jag förstår var det Engels som hade konsulterat de utopiska socialisternas olika läror och därefter listat ett antal reformer som proletariatet skulle komma att genomföra. Därefter gjorde Marx en omredigering av texten och tog bort 'katekes-upplägget'.

Detta duger under alla omständigheter inte för mig. Jag saknar en analys av varför t ex transportmedlen måste socialiseras. Var det för att undvika dubbla järnvägsspår? Eller var det för att biljettpriserna var för höga? Eller var det för att glesbygden skulle få förbindelser?

De regleringar av järnvägsmarknaden av ovanstående slag som förekommer i alla länder kan jag inte se som socialistiska - i varje fall är det ingen socialism med marxistiska rötter.

Att sedan Bernstein och andra revisionister utvecklade en syn på staten där den skulle syssla med interventionism har inte heller några marxistiska rötter utöver listan i manifestet. Och denna är som sagt inte något som Marx skrev särskilt mycket mera om, sannolikt för att han inte hade kommit på den själv.

Till PO P:
Varför skulle staten försvinna? Marx gör ingen analys eller pekar på någon mekanism inom produktivkrafterna som skulle medföra att staten "vittrade bort". Som prognos är detta värdelöst - ungefär som en meterolog som påstod att det mitt i ett stabilt lågtryck skulle bli sol i morgon, utan att förklara vart lågtrycket skulle ta vägen.

Marx borde åtminstone ha visat hur ett samhälle utan arbetsdelning, pengar och äganderätt skulle kunna fungera så att man antingen hade kunnat dra slutsatsen att detta kunde införas med ett politiskt beslut eller att det möjligen spontant kunde uppstå. Nu fick socialisterna gå tillbaka till Thomas More och Campanella för att få någon konkret beskrivning - men där var staten stark.
/DNg

 
At 04 januari, 2006 18:08, Anonymous Anonym said...

Marx ville inte vara "Marxist"

Marx' teser har förståtts och missförståtts på många olika sätt. Under sitt sista år örklarade han at han inte ville kalla sig marxist. I ett brev av Engels 1882 skriver denne:

"Now what is known as ‘Marxism’ in France is, indeed, an altogether peculiar product — so much so that Marx once said to Lafargue: ‘Ce qu'il y a de certain c'est que moi, je ne suis pas Marxiste.’ [If anything is certain, it is that I myself am not a Marxist"

Lafargue var Marx' svärson, om jag minns rätt.

Se sid 388 i band 35 av "Werke".

 
At 04 januari, 2006 20:41, Blogger Disen said...

Amazon review #2 av Philip Ball's "Critical Mass" :

..For example, when discussing Adam Smith's theories on economics (Rhythms of the Marketplace), the book belabors his theories from the benefit of two centuries perspective (e.g., page 180 "...even on its own term's Smith's economic theory was too simplistic to cover the whole story..." or page 184 "...Smith does not endorse the grinding poverty implicit in his words...") In contrast, the same chapter describes Karl Marx's theories as "...the most influential of `scientific' economic theories in the nineteenth century..." (page 183) and "Marx's economic vision contained the crucial concept of a market that was potentially unsteady and to oscillate between boom and bust..." (page 186).

Philip Ball er fysiker och matematiker dvs neutral politiskt. Iflg honom er Marx/ Keynes dom som fattat det ekonomiska debaclet med tillräcklig komplexitet dvs det Einsteinska kriteriet för suksessfull modellering/teoretiserande. Sen borde neoliberalerna/megabolagsapologeterna rent objektivt höhö registrerat at neomarxismen iform av Chomsky, Hertz, Klein mfl er mycket innflytelsesrika just nu iom kritiken av globaliseringen.

http://www.amazon.com/gp/product/customer-reviews/0374281254/ref=cm_cr_dp_2_1/002-2167633-0934439?%5Fencoding=UTF8&customer-reviews.sort%5Fby=-SubmissionDate&n=283155

 
At 04 januari, 2006 23:32, Anonymous Anonym said...

Intressant analys. För att vara ett land där snart sagt alla partier är socialister talas det märkvärdigt lite om Marx. Fram i ljuset med skiten!

 
At 05 januari, 2006 11:07, Blogger Marcus said...

"i varje fall är det ingen socialism med marxistiska rötter" - nej just det. Det var ju det som var min poäng. Det finns en socialistisk rörelse som går utanför det spår som Marx (oavsett hur inblandad i "manifestets" tillkomst han var) växlade in på. Den är i allra högsta grad levande idag, och den frodas dessutom, alltmedan kapitalismen i all sin gloriösa fullkomlighet än så länge är en skrivbordsprodukt...

Det som är socialismens grundläggande idé, och som skiljer ideologin från exempelvis liberalismen, är att den inte ser hur en "individ" är en mänsklig varelse, med rättigheter och förmåga till frihet, utanför sin sociala kontext. Den idén om människan och konsekvenser därav (såsom det lilla, konkreta exemplet "statlig reglering av järnvägsmarknaden") - det är socialism.

 
At 05 januari, 2006 21:27, Blogger Per-Olof Persson said...

Marx ville avskaffa arbetsspecialiseringen

Marx skrev inte så mycket om hur det kommunistiska samhället skulle se ut. Det som man dock kan få fram ur hans skrifter är två saker:

A) Det kommunistiska samhället skulle inte bygga på arbetsspecialiseringen. Det Marx menade med alienation var att arbetaren och produkten hade blivit skilda åt, exempelvis att stålverksarbetaren inte köpte och använde det stål han själv producerade.

Marx ville ha ett samhälle där man har arbetsrotation. Arbetarna skiftar arbetsuppgifter med varandra under arbetsdagen. Ingen arbetsspecialisering fick förekomma vilket betyder att alla lär sig lite om mycket.

Ingen kan då bli expert på ett område. Detta skulle exempelvis betyda att hjärnkirurgen opererar väldigt lite per dag och ägnar sig kanske även åt lantbruk och snickeri.

B) I det kommunistiska samhället får det inte finnas skillnader mellan människor. Alla ska vara likadana, leva på samma sätt och vara på samma nivå både ekonomiskt och utbildningsmässigt.

Marx vision var ett samhälle i harmoni. Om det finns samhällsklasser eller andra skillnader mellan människor så blir det motsättningar och stridigheter. Samhället är då i disharmoni.

Marx ville att människor skulle leva i kollektiv. Kollektivet (commune) skulle äga allt och människor skulle hjälpas åt med arbetsuppgifterna (arbetsrotation, icke-specialisering).

När marxister har berömt Cuba och Kina under kulturrevolutionen, så är det inte de ekonomiska framstegen man har berömt, utan att dessa samhällen är moraliskt riktiga. Det är samhällen som fungerar enligt Marx vision om hur kommunistiska samhällen ska vara. Det var denna vision som fram ledde till kollektiven under 60- och 70-talen (hippie-kollektiven).

 
At 06 januari, 2006 16:35, Blogger Danne Nordling said...

Till Marcus:
Visst kan det finnas socialism som inte är marxistisk, i synnerhet idag när marxismen har avdött av någon anledning. Men fortfarande finns det vissa kriterier som allmänt används för att definiera socialism. De innefattar sådant som socialisering och planering. Därtill finns det smalare varianter som handlar om arbetstagardeltagande och liknande. Dessutom finns diskussionen om socialistisk moral, som jag återkommer till. Men att socialism är detsamma som "verklig" demokrati är det bara vänsterpartiet som i övrigt hävdar. Kan du utveckla något om varför detta skulle vara socialism?

Allmänt:
Socialismen är för många en så kallad perfektionistisk ideologi - dvs den har bestämda uppfattningar om vad som är bra och dåligt för människorna oavsett vad de råkar tycka själva. Tidigt kom man fram till vad som var dåligt: privat äganderätt, pengar, marknader, investeringar, lönearbete etc. Socialism var motsatsen och Marx betonade investeringar och arbetsspecialisering som det som skulle avskaffas. Trots detta försökte han ge sken av att det skulle finnas ett överflöd i det andra stadiet (kommunismen) som naturligtvis medförde att många problem som betingas av knappa resurser bortföll. Därför behövde han inte ställa upp någon teori om socialismen. Den var paradiset.

Det anmärkningsvärda är att folk gått på detta enkla grepp och inte insisterat på att få socialismen förklarad. En ironisk konsekvens av detta är att bolsjevikerna 1917 inte visste vad man skulle göra för att införa de första stegen mot socialismen: teorin saknades! Det ledde till sådana fantasterier som att pengarna skulle avskaffas genom inflation...

Det intressanta med perfektionistiska ideologier är hur oklart de grundar sina utgångspunkter. Man kan misstänka att det helt enkelt är fråga om personligt tyckande hos dominerande personer och inte någon djupare delibrering av olika möjligheter som fällt avgörandet. Varför skall då vi andra ta fasta på något som inte kan underbyggas? Det är bara något för auktoritetsbundna och osjälvständiga famlare som vill ha något rättesnöre för att i sin tur kunna styra andra.
/DNg

 
At 06 januari, 2006 23:12, Blogger Marcus said...

Jag skulle kunna plocka en ironisk poäng av att du kallar socialismen för perfektionistisk, "den har bestämda uppfattningar om vad som är bra och dåligt för människorna oavsett vad de råkar tycka själva", och sedan avfärdar socialismens framgång hos gemena man med att folk helt enkelt inte förstår bättre... Sedär, nu plockade jag en ironisk poäng på det i alla fall, när jag egentligen bara ville säga att jag ser fram emot hur du ska formulera din uppfattning av socialismens moral. (Med tanke på att du verkar lite begränsad i din uppfattning om socialismen överhuvudtaget). Kul!

 
At 07 januari, 2006 01:20, Blogger Danne Nordling said...

Att plocka ironiska poäng för inte diskussionen framåt. Men varsågod!

Om socialism t ex betyder att pengar är något ont för människorna i ett samhälle kan det apellera till folk som har litet pengar. Men om de ville tänka efter skulle de fråga sig hur samhället skulle fungera utan pengar. Är det för att de är för inskränkta för att förstå att det kan vara ett problem? Eller är attraktionen att socialismen krititiserar (eller rentav manifesterar hat) mot alla möjliga företeelser i det bestående samhället som folk mera ser som symboler för ett system som de avskyr, snarare än konkreta företeelser som måste avskaffas? Inte ens på Kuba har pengar och lönearbete avskafats.

En närmare analys av socialismen där överflödsvillkoret inte uppfyllts visar att den teori som då är möjlig att uppställa råkar ut för svårlösta problem som tenderar att mynna ut i ett sovjetiskt ekonomiskt system. Så länge sovjetsystemet ändå ansågs generera hyggligt välstånd kunde kanske många ursäkta andra missförhållanden eller kanske mena att själva idén var det inget fel på - felet satt hos Stalin eller liknande. Men när den socialistiska ekonomin bröt ihop fanns inget hopp för realistiska bedömare. Marxismen dog.

De som nu ser något hos Marx och kommunismen i betydelsen gemensamt ägande är tillbaka hos de utopiska socialisterna och hos Marx´ kritik av enskilda företeelser utan att kräva något konkret alternativ.

Jag vill dock att du som socialist försöker precisera hur alternativet ser ut i grova drag. Kommer vi att ha pengar, arbetsspecialisering, lönearbete och skillnader i levnadsstandard under socialismen?
/DNg

 
At 07 januari, 2006 01:30, Blogger Per-Olof Persson said...

A Theory of Socialism and Capitalism

Boken "A Theory of Socialism and Capitalism" av Hans-Hermann Hoppe kan laddas ner som pdf.fil.

http://www.mises.org/etexts/Soc&Cap.pdf

Kapitel 7 tar upp en etisk diskussion om kapitalism och socialism:

7. The Ethical Justification of Capitalism and Why Socialism is Morally Indefensible

 
At 07 januari, 2006 13:27, Blogger Marcus said...

Men ärligt talat, är det på fullaste allvar som du framhärdar i att socialismen per definition handlar om att avskaffa pengar, att införa gemensamt ägande, avskaffa arbetsspecialiseringen och så vidare? Det finns överhuvudtaget ingen bredare socialistisk rörelse som driver en naiv och fundamentalt orealistisk "radikalism" med de punkterna på programmet - sådana varianter av marxismen är, som vi har konstaterat både du och jag, döda och knappast saknade. Att kritisera dem, och dessutom försöka göra allt som kallar sig vänster till guilty by association med dessa rättmätigt begravda idéer, det för knappast heller någon diskussion framåt.

Idag står den praktiskt politiska striden mellan liberaler och socialister kring det nätverk av institutioner som vi brukar kalla välfärdsstaten. Välfärdsstaten är i teori och praktik socialism, och inte liberalism upenbart, men har inget med avskaffad äganderätt, avksaffat monetärt system, eller avskaffad arbetsspecialisering att göra.

 
At 08 januari, 2006 09:15, Blogger Per-Olof Persson said...

En ideologi som är värre än marxismen

Den nordkoreanska ideologin, juche ("självtillit"), skapad och utvecklad av främst Kim Il-sung men också av hans son Kim Jong-il. Juche är nyckeln till mycket av landets agerande, både nationellt och internationellt, vilket kan ses som tämligen logiskt ur en Juche-ideologisk synvinkel.

Om man mycket kort ska sammanfatta Juche-ideologin så bygger den på folkets tillit till ledaren som genom sin kunskap, vishet och makt kan skapa en av omvärlden helt oberoende och självförsörjande stat.

Genom detta totala oberoende garanteras individen en ljus framtid och frihet från alla former av krav och förtryck från andra stater. Grundtanken är alltså att folket arbetar för ledaren och landets väl, vilket är synonymt med deras eget bästa.

Enligt Juche har individen slutgiltig kontroll över världen och sitt eget öde, för det är bara individen som har kreativitet och ansvarskänsla, men hon behöver samtidigt en stark ledare som leder individen mot målet - den självförsörjande oberoende staten.

Kim Jong-il har vidareutvecklat Juche i sin uppsats "Socialism is a science", Juche 83 (1994), med en teori om "den odödliga socialpolitiska kroppen" där ledaren är den centrala punkten. Det fysiska livet, som är dödligt, ges av individens föräldrar, men det politiska livet, vilket är odödligt, ges av den socialpolitiska kroppen. Enligt Kim Jong-il dör individer men deras själar kan för alltid leva vidare om de följer ledaren.

En annan del av teorin beskriver Juche genom att jämföra den med människans anatomi där Den store ledaren är hjärnan som tar besluten och ger befallningar medan partiet är nervsystemet som kanaliserar ledarens information till det nordkoreanska folket som utgör lemmarna och musklerna som fysiskt uträttar ledarens uppmaningar.

Jucheideologin finns beskriven i många av de 38 verk som Kim Il-sung författat men också i verk av Kim Jong-il. De två mest betydande anses vara Kim Il-sungs "On the Juche idea" och "The Juche philosophy is an original revolutionary philosophy".

 
At 08 januari, 2006 09:37, Blogger Tino_G said...


Markus:

Det beror på att Socialister fick stryk.


I grunden, historisk och ideémässigt handlar Socialism om att avskaffa privat äganderätt och marknadsekonomi, till förmån för central planering.

Att som du gor ifragasätta detta skulle framstått som absurt för en genomsnittlig socialist innan liberaler vann tanke-kriget (med hjalp av Stalin).

De ge sig på dessa punkter. De kunde inte vinna val på ett rent socialistiskt program (avskaffandet av privat äganderätt). I välfärdstaten Sverige blev varken äganderätten avskaffad eller marknadsekonomin, det gick inte politiskt att göra.
Socialdemokraterna var inte renodlade Socialister.

Faktiskt är över 70% av ekonomin privat ägt och driven. Av de knappt 30% som är offentliga (skolor, sjukhus, universitet, äldreboende, LKAB) opererar betydande delar fortfarande med marknadsmekanismer.

Vad som välfärdsamhället har socialiserat är konsumtion, genom höga skatter och transfereringar. Det är en form av vänsterpolitik visst, men trots allt en extrem urvattnad form jämfört med socialisters drömmar.


Man måste inse att Marx inte var något rationell intellektuell folk vill ge skenet av. Han drevs av en brinnande hat för kapitalism, dvs. all form av kommersialism, att sälja sitt arbete för pengar (inget vi ser som nedrigt, för honom var det som att man skulle sälja organ) mm. Att läsa Marx är lite som att läsa Naomi Klein, det är inte så mycket alternativ, utan bara hatisk kritik av allt man ser. Men skriver man mycket i invecklat språk lyckas man alltid imponera unga ”intellektuell”.

Mycket av analysen var ren skräp redan då. Förvirrat tänkande helt enkelt.

Låg mig ge tre exempel:

Marx säger att kapitalismen skapar produktivitetshöjningar och tillväxt. Men samtidigt pressar det ned löner och vinster genom konkurrens.

Jaha? Var tar all produktion vägen? Nationens inkomst går i snitt runt 70% till lön, 20% till kapital och 10% till nedslitning av kapital. Hur kan BNP öka medan både löner och kapitalintäkter sjunker?

Marx har inget svar, han tänker inte i de banorna. Jag har försökt få marxister att förklara för mig hur de tänker, utan framgång. Att han som Nordling påpekar redan då hade helt fel om lönerna är en annan sak (Marx kände inte till mycket om varken fabriksarbetare eller vanligt folk liv och standard)

Han kallar boken ”Das Kapital”, men har ingen som helst teori om vad ränta kommer ifrån. Säg vad ni vill om nyklassisk ekonomi men det finns mycket djupa tankar om priset mellan framtiden och dagen, tex. inneboende otålighet (för att jag ska låta bli att konsumera 100 kr idag måste du ge mig minst 103 nästa år), risk, likviditet.

Marx? Han säger att ränta är hur mycket av vad som stjäls av arbetarna som delas mellan industriell kapital och finansiell kapital. Så om de tar hälften var och tar 20% av BNP sammanlagt så går 10% till finansiell kapital, det avgör räntan. That’s it, jag har hittat ungefär en halv sida om denna avgörande fråga i Marx skrifter (har dock ej läst allt).

Ja, bara för att man har skägg så tänker man inte djupa tankar.Folk frågar varför han inte skrev så mycket om sit Socialistiska alternativ. Ibland ursäktas teoriernas katastrofala utfall med denna argument. Men det har i sig men hans ytlighet och emotionella sida att göra. Han var helt enkelt övertygad att Kapitalismen förstörde människors inneboende altruism. Skulle man bara slå sönder samhället och avskaffa det onda skulle vi få en ny människa, som inte behöver incitament att göra rätt.

Ganska lustigt med tanke att folk som hånar Smiths tanke att själviskt vinstintresse kan framgångsrikt koordinera ekonomin. Samtidigt accepterar de Marx som inte tycker att koordination är ett problem! Det går av sig själv, bara vi räddar själen undan kapitalism. I det avseendet är det inte bara Klein han liknar, utan profeten Hubbard.


Det finns tre orsaker att Marxism är så populär. De som dras till det är inte intresserade av genomtänkt analys, utan vill få sina känslor av avsky mot kapitalism, samhället och livet bekräftade. Det är Marx en mästare på.

Sen attraheras alltid folk av ”teorier” som förklarar allt, ”vetenskaplist”.

Till sist appellerar det till smarta unga män. Varför? Dels för att teorierna är inneboende elitistiska. En liten grupp kan inse att bortom skynket som gör alla andra blinda finns en djupare Sanning (mer Hubbard). Denna utvalda elit ska sen styra över resten, tills vi når Utopi. Förresten är texten invecklad, lång och dålig skriven (tänkt), med massa fina definitioner Marx har hittat på. Bara ett fåtal kan läsa den, inbilla sig att de har förstått något stort, och gå omkring och imponera småtjejer med att drygs citera Marx. Signaling helt enkelt.

 
At 08 januari, 2006 09:39, Blogger Tino_G said...

vetenskapligt

 
At 08 januari, 2006 13:04, Blogger Marcus said...

Tino G: För det första behöver du inte anstränga dig så för att motbevisa Marx - en av mina poänger här är att de allra flesta socialister redan har förstått att Marx är förlegad. Hans analys av samhället var bristfällig redan på 1800-talet, men även hans fåtal goda idéer har tappat relevans i och med industrialismens utfasning. Det är inget konstigt med detta. Du sparkar in en öppen dörr.

Däremot:

"I grunden, historisk och ideémässigt handlar Socialism om att avskaffa privat äganderätt och marknadsekonomi, till förmån för central planering"...

...är rent felaktigt. Jag skulle gärna vilja se dig backa upp det påståendet. Något annat än att flera socialistiska teoretiker och flera socialistiska stater har drivit detta kan du rimligtvis inte bevisa. Det har nämligen alltid funnits en demokratisk (pluralistisk) och en totalitär (eller åtminstone utopisk) riktning av socialismen, på precis samma sätt som liberalismen har exempelvis en anarkistisk och en socialliberal ådra. De mest uppseendeväckande formerna av socialism har förvisso varit av den totalitära arten, och det kan jag inte annat än beklaga. Jag hävdar dock att tatalitarism bara kan uppstå som rena misstolkningar av socialistiska grundtankar.

"Socialdemokraterna var inte renodlade Socialister"... Nej, inte med den definition av socialism som du använder. Jag vill hävda att de är socialistiska i allra högsta grad...

 
At 08 januari, 2006 15:02, Blogger Disen said...

Tino_G,

Philip Ball menade att Marxs modell för beskrivning av kapitalismen er den vetenskapligt besta : enklast möjligt, men inte för enkel.
Hans endogena modell er den enda som tar med teknikutveckling i samanhangen : När bolagen köper robotar istället för att hyra inn arbetskraft, händer två saker : 1) Profitten sjunker fördi dom som selger roboter vill ha fullt ut betalt för värdet det tillför köparen . 2) Folk blir arbetslösa.

Altså skapas en negativ spiral i den mening att företagens överskott inte kan finansiera folks köpkraft - bust.
Men givetvis kan ocså positiva spiralar finnas - boom.

Poängen er dock existensen av spiralar och återkopplingar. Kapitalismen er innebyggd ostabil. Ingen ekonom forutså 1929. I dag intreffer likedana katastrofer som fex i Mexico, Argentina osv.

En politisk diskussion blir best om en er överens om faktagrunnlaget. Varför skall en verklighetsbeskrivning bli avfärdad bara fordi fel namn kom på den ? Sen gick naturligvis Marx och marxister för långt med politiken men den grunnleggande matematiske beskrivningen behöver inte vara fel för det.

Det blir ingen vettig diskusjon om globaliseringen om laissez-faire lägret bare ångar över alla intelligenta innvendingar. Om kompetenta skribenter som Noreena Hertz och George Monbiot skall stämplas som neomarxister och dermed sågas, har ni avslöjad er själva fördomsfulla och obildbara. Det pågår ett globalt experiment. Alla såna förut i historien har ledd til världskrig och civilisationskollaps. Det finns kanksje skäl att ta inn andra aspekter enn lovsängen om "fri" handel ?

Va tycker ni om Sanjay Reddy och Simon Pogges kritik av fattigdomsberäkningarna til Världsbanken ?

 
At 08 januari, 2006 18:21, Blogger per fredö said...

Jag har inte läst das Kapital, men tror mig veta en del om hur han tolkades samt viken typ av samhällen som bildades med hans ideologiska bas som grund.

Om man nu ska sätta tilltro till alla dessa inlägg, i vilka Marxs tankar beskrivs och där de närmast skulle bestraktas som någon slags samhällelig idyll, så finns bara en sak att säga: karln var stollig!

Och om de som fått äran att förvalta dessa teorier i praktisk politik så måste sägas: är de inte läskunninga!

 
At 08 januari, 2006 21:01, Anonymous Anonym said...

Markus:

VI kan väl vara överens om att det fanns olika strömningar, men att den sida som ville ha controll över means of production var dominerande. Ett bevis är hur ordet definieras i uppslagsbok.

Att Socialdemokraterna var huvudsakligen demokratiska har jag aldrig förnekat, innan Sovjet och resten havererade ansåg många att man kunde nå Socialismens mål med demokratiska metoder. Dvs. ha en demokratiskt stat som styr all eller det mesta av ekonomin.

Ett ord är trots allt hur det tolkas. Jag blir arg på att ordet ”liberal” används i bemärkelse ”socialdemokrat” i USA, men jag kan inte ensam definiera om ordet.

Att jag skulle slå in en öppen dörr är fel. Marx har fortfarande extremt många anhängare, trots hur dålig han resonemang är. Nyligen röstade brittiska BBCs lyssnare honom till historiens bästa filosof. Återigen man kan inte utgå från sig själv, du kanske fattar, men det betyder inte att alla gör det.


Disen din ekonomiska tolkning är felaktig.

För det första blir inte människor arbetslösa av robotar. De går till andra jobb, möjligtvis sjunker lönen. Men mängden jobb som behöver göras i samhället är inte fix, det är oändligt. Enligt din tanke skulle tillväxt i produktivitet leda till större arbetslöshet, det har aldrig hänt. Marx skrev heller aldrig explicit att arbetslösheten skulle gå mot 100%.

Försök tänka i term av kvantitieter för att se att Marx teori är gibrish:

Människor är mer produktiva, jobbar lika mycket, producerar mer. Ändå sjunker lön och vinst. Vem tar alla nya saker som byggs?1929 hade inte någonting med inneboende instabilitet att göra, utan penningpolitik. Samma sak med Argentina. Ingen Marxist förespås det heller.

Religiösa sekter kan ju gå omkring och spå kollaps hela tiden. Om det kommer en katastrof säger man ”jag hade rätt!”. Men om du nu vill ge en kris som att Marx förestpåg det måste du också straffa de för de ständiga prediltioner om kollaps som blivit fel.

Ekonomin blir bara bättre och bättre, så har det hållit på i 150 år, hur kan någon tro att en teori om snar kollaps över hundra år sedan är rätt? Det har ju haft noll procent prediktive power.

 
At 08 januari, 2006 21:27, Blogger Disen said...

God fortsättning Per

Jag har inte velat si nåt om politiken -
Självklart kan man försvara laissez-faire vel vetande om kapitalismens eviga ostabilitet - men det er kanskje roligare att förorda et perfekt system..

Har inte Danne förordad stabilitetspolitik som en kollektiv nyttighet ?

Min stora utmaning för detta året blir att forstå den globala ekonomin. La gå att den kapitalismen och liberalismen har segrat på nationell nivå - grovt sett. Men gårsdagens Rockefellers fikk fajtas med regeringarna. Nå finns det ingen global institution som kan motsvara storbolagens makt. Jeg forstår meg inte på liberaler som inte ser storbolagens makt som ett stort problem. Som fortsetter me dindividens frihet när ABB och Ericsson förvaltar slanterna. James Madison var mer redd för corporations enn för Napoleon. På global nivå finns ingen stabilisreingspolitik.

Das Kapital kan rekommenderas som en nyoriginal tilnärming til globaliseringen. Exploateringen och arbetarnars existensminimum synes tydeligt idag iom bristen på nationella eller kulturella band. Det er svårt at konfronteras med möjligheten att massproduktion och velstånd kan existera samtidig med svält och arbetslöshet. Samt att teknooptimism förer til systemkris och armod.

Vi kommer tilbake til frågan : Va er välmående ? Hur mäts detta ? Vassa kritiker, Reddy och Pogge, av Världbankens mätmetoder banner i den nyliberala kyrkan. Dom visar att klyftorna och eländet ökar och att industrialisering hender precis som Marx beskrev den. En behöver vel inte stämplas Marxist eller antiglobalist för det.

Calmfors har en sida i dagens DN om Vaxholm. Jeg tycker han går som katten rundt den varma gröten.

 
At 08 januari, 2006 21:39, Blogger Disen said...

Blir inte folk arbetslösa av roboter och mjukvara ? Varför producerar Ericsson samma med en tredel av mannarna ?

Har inte ökt produktivitet fört til arbetslöshet ? Saab har - hade - verdens mest produktiba lina i Trollhättan--

Antal jobb oändligt - skojaru ? Folk orker inte eller har inte tid till att konsumera all skiten som produceras så derför er antal jobb - PÅ EN GIVEN TIDPUNKT - inte oändligt.

Vem tar pengarna ? Corporations och Dom rika givetvis. Dom bränner av dom på lyxkonsum och inflationsdrivande M&A samt administration av monopolfirmor.

 
At 09 januari, 2006 02:11, Blogger Tino_G said...

“Varför producerar Ericsson samma med en tredel av mannarna ?”

Snalla nagon. De arbetare Ericsson har fristalld har gatt till ANDRA JOBB.

Ska jag vara tvunen att papeka att 95% en gang jobbade i jordbruket, och tack vara produktivitetshojningar idag jobbar i andra falt?

Arbetslosheten i USA ar 5% idag och var 8-10% 30 ar sedan. Produktivitet har mer an fordubblats jamfort med 1976, men folk har gatt till nya jobb. Kan du forneka detta objektiva faktum? Hur kan du da fortsatta att forsvara en teori som uppenbart ar helt fel?

“Folk orker inte eller har inte tid till att konsumera all skiten som produceras”

Tank pa vad du sager en stund. Vi tjanar 2-3 ganger mer an 1950. Har vi haft problem konsumera sa mycket? Nej, sjalvklart inte. Tanken ar inte att du ska ata 3 ganger mer mat eller ha 3 TV-apparater. Men du koper battre mat, reser mer, koper plasma-TV, avancerad sjukvard etc.

Att du pratar om inflation orkar jag inte ens bemota. Inflationen ar for guds skull 2% om aret, det lasgsta vastvarlden har haft pa decenier.

 
At 09 januari, 2006 09:05, Blogger Marcus said...

För sakens skull kollade jag upp definitionen av socialism i olika uppslagsböcker. Skrämmande nog finner jag att du har rätt i många fall. Icke desto mindre vill jag hävda att det är en felaktig, åtminstone övertolkad, definition. Jag hittade givetvis undantag också, däribland självaste Nationalencyklopedin, vars definition är bra mycket bättre. Där betonas det gemensamma för alla socialistiska strömninger, nämligen en tilltro till att kollektivet och staten kan lösa politiska och ekonomiska problem.

Det är idégrunden, också för de som hävdar kollektivt ägande. Och det vore ju meningslöst att plädera för exempelvis centralt hårdstyrd planekonomi om man inte hade den grundsynen.

Att definiera socialism som en politisk ideologi som vill avskaffa det privata ägandet, är som att definiera liberalismen som en politisk ideologi som förespråkar nattväktarstaten. Det är alltför snävt för det första, och det utelämnar många som vill kalla sig socialister respektive liberaler, och definitionen placeras dessutom någonstans i mitten av en lång kedja, där grundläggande axiom och logiska slutsatser inte ens tas upp. Som definition håller den helt enkelt inte, oavsett om det har kommit att bli den traditionella synen på socialism.

Point taken, ändå. Det är viktigt att vi har en gemensam uppfattning av vad olika begrepp innebär. Men om jag inte ska få kalla mig socialist, trots att jag delar alla socialisters grundtankar (om så inte ens hälften av de flestas slutsatser), vad ska jag kalla mig då?

 
At 09 januari, 2006 10:21, Anonymous Anonym said...

Som du säger så är det bara definitioner, din breda är lika rimligt som den snäva så länge vi är överens om vad man menar. Förresten så brukar jag ta för givet att socialist i Sverige idag inte är socialist i 1800-talet, det var därför jag reagerade. Det räcket att man vill expandera staten utan att införa planekonomi för att vara socialist idag.

Själv är jag som alltid förbannad på hur amerikanska vänstern tagit över ordet ”liberal”, utan att han kvar frihetlighet i åsikterna. I själva verket är det numer bara den hårda vänstern som kallas sig liberals.

 
At 09 januari, 2006 12:43, Blogger Marcus said...

En sista kommentar angående definitioner: Vi måste förstå att åtminstone 9 av 10 som kallar sig socialister inte förespråkar avskaffat privat ägande. Med det sagt, vilken defintition är mest rimlig?

Angående den amerikanska uppfattningen av vad en liberal är kan jag inte annat än att hålla med. Men kan du hålla med mig om att det vore minst lika sorgligt och orimligt att etikettera en stockkonservativ, rentav reaktionär kraft som Bush-regimen för liberal och frihetlig?

 
At 09 januari, 2006 13:34, Blogger Danne Nordling said...

Till Marcus:
Den mer eller mindre seriösa marxismen har dött - ironiskt nog samtidigt som sovjetimperiet rasade ihop. Men intresset för Marx spirar. Det är illavarslande eftersom Marx inte har någon större relevans för vår tid. Annat hade det varit om han ställt upp en teori för den etiska socialismen. Då hade man kunnat diskutera fördelar och nackdelar med ett tänkt framtidssamhälle.

Jag tror att folk återigen går på den enkla tanken att om Marx har publicerat tjocka böcker "om socialismen" så har han också utvecklat hur framtiden skall se ut under socialismen. Men just nu anser de att kritiken av dagens samhälle är viktigare och då tror de att man kan göra en analogi till Marx´ kritik av det begynnande 1800-talets samhälle.

I själva verket är kärnan i kritiken äldre än så. Jag har forskat vidare i varifrån Engels idéer i Manifestet kommer och kunnat konstatera att merparten av de konkreta kraven kommer från Francois Babeuf och hans "Utkast till en ekonomisk lagstiftning". Detta dokument var skrivet som ett alternativ till 1795 års författning och innehåller kraven på arbetsplikt, avskaffandet av pengar och enskild egendom, uppbyggandet av en pyramidformad administrativ apparat, förbud mot att ta emot lön, total nivellering mm.

Via Babeufs medarbetare Filippo Buanarroti fick de jakobinska kommunistiska idéerna ny aktualitet 1828 då han utkom med en bok om "de jämlikas sammansvärjning". Under 1830-talet vistades Moses Hess i Paris och anammade dessa idéer som han sedan vidarebefordrade till Engels när han 1842 omvände denne till kommunismen.

Engels drog till med flera av Babeufs idéer i Manifestet med vissa kompletteringar (bl a progressiv skatt) och uteslutningar (man ville inte avskaffa pengarna). Det intressanta är dock att bolsjevikerna 1917 försökte införa Babeufs program ganska metodiskt och mera radikalt än i Manifestet.

Babeufs program är ett typiskt exempel på en perfektionistisk politisk teori av modernt snitt - den utgjorde negationen av "allt ont" i det moderna samhället (en skillnad mot Platon och More). En sådan teori fordrar kompletteringar för att kunna bli intressant. Om vi avvisar denna modell måste vi hitta en annan modell för socialismen. Kan du Marcus antyda hur den ser ut? Vänsterpartiet kan det inte.
/DNg

 
At 09 januari, 2006 14:28, Blogger Marcus said...

Vänsterpartiet har gjort bort sig totalt... Och mina tankar om ett socialistiskt samhälle är nog mer ett ämne för mitt eget forum, om du ursäktar :-)

Socialismen, till skillnad från liberalismen, har den i det här sammanhanget otacksamma egenskapen att vara för en ganska extensiv stat. Med andra ord finns det också fler parametrar som kan skilja sig mellan olika "socialismer". Det är lättare att följa en liberal tankelinje kring staten, det är sant...

Men låt mig till exempel kasta fram en modern socialdemokratisk tänkare som Michael Walzer. För de som inte känner till hohnom: I korthet kan man säga att statens roll, i Walzers mening, inte minst handlar om att upprätta gränser mellan olika nyttigheter inom samhället. Om nyttigheternas sfärer går in i varandra, dvs om nyttigheter tillåts vara utbytbara, uppstår en ojämlik maktfördelning (om pengar kan bytas mot vård eller utbildning kommer snart alla tre nyttigheter att samlas hos en och samma grupp människor, dvs de som hade dem redan från början). Statens roll är alltså att på något sätt (inte nödvändigtvis skattevägen och genom offentligt finaniserade skolor/vårdinrättningar, det är bara en möjlig väg - praktiken är en annan sak) upprätta gränser mellan samhällets olika sfärer; på samma sätt som liberaler en gång drog en gräns mellan kyrka och stat - för att öka friheten för dem båda.

Jag är inte helt övertygad om Walzers förträfflighet, men han är intressant tycker jag.

 
At 09 januari, 2006 14:49, Blogger Disen said...

Mats Persson och Marian Radetzky spår allvarliga konsekvenser av globaliseringen i dagens DN. Typiskt er att dom inte ger ut några siffror men dom pekar ocså på at mainstreamekonomer inte vågar ta i materian.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?
d=678&a=511289&rss=1401

Inget oändligt antal jobb der, inte

 
At 10 januari, 2006 03:13, Blogger Tino_G said...

Diesen:


Artikeln bygger på ett logiskt missförstånd. Det är i princip omöjligt för ALLA svenskars reallöner att sjunka, vad som än händer med löner i Kina (möjligheten finns om vi tror att en stor del av Sveriges inkomster är ”rents”, vilket tycks osannolikt, med undantag kanske för skogen, där det snarast kommer att öka).

Mitt råd är som vanligt att tänka i kvantiteter. Om Sverige kan producera motsvarande 1 million mobiltelefoner och bilar per år, varför skulle vi inte kunna producera 1 million imorgon?

Reallöner för vissa grupper arbetare kan sjunka, men inte alla. Nu är det så att Sverige inte har kvar exportindustri som tävlar med Kina, så den möjligheten att löner pressas ned är också borta. Dock ska man inte förneka att inflyttning av utländsk arbetskraft i tjänstesektorn skulle kunna pressa ned löner för dessa svenskar (och reallöner upp för reseten).


(Det som är lite fascinerande är vad som händer med Sveriges terms of trade de senaste åren. BNP växer hyggligt i kvantitet, men priserna sjunker hela tiden, så att real BNP bara har vuxit med 1.4% per capita sedan 1990.

Frågan är vad det beror på, slump att vår export sjunker, någon sorts efterlevnad av devalveringen (osannolikt) eller vad jag misstänker, att de systematiskt felmäter produktivitetsökningar i telekomsektorn. Där finns stor del av sänkningen av relativpriser, antagligen för att produktivitetsökningen inte fanns to begin with, folk är inte villiga att betala för luft.

Någon ekonom borde ta tag i det här och undersöka ordenligt, men de flesta ekonomer i Sverige skiter i vad som händer i deras eget land och jobbar internationellt, eller så är de S-märkta soldater som vägrar kolla kritiskt på systemet.)Det där med olja är också mest flum. Runt priset 80-90 dollar fatet blir det lönsamt att göra olja av shale-oil eller kol, som vi har 1000 år av resurser av. Det är taket. Säg nu att Kina tar allt olja och priset ökat till 90. Worst case scenario, då har Sverige torskat 0.5% av BNP per år. Gud vad rädd jag blir, DN måste skriva mer alarmist-artiklar.


Dock alltid lika kul att folk hetsar upp sig för alarmism som max förväntas kosta oss 1-2% av BNP (global warming) eller oljepris ökning (0.5-1% BNP), men struntar i höga skatter eller LAS som låg räknat kostar Sverige 30-40% av BNP per år.

USA har knappt 28% högre snittinkomst än Sverige. Men svenskättlingar i USA tycks ha 23% högre snittinkomst än amerikaner. Det betyder att en Svensk i USA tjänar 57% mer än snitt personen i Sverige.

Då har USA också många extremt dåliga institutioner, offentliga sektorn spenderar 36% av BNP jämfört med 57% här.

Lite extremt, men om vi nu antar att andra lagar är proportionerliga så motsvarar 20% procentenheter i offentliga utgifter att vi torskat minst 50% i inkomstökning.

(det kan också intressera er att veta att fattigdomen bland svenskättlingar i USA är ca hälften av USA snittet, dvs. 6% eller på eller under europeisk nivå).

 
At 10 januari, 2006 10:37, Blogger Disen said...

Reallöner for dom utan jobb kan altså gå ned. Och dom arbetslösa er ju redan ganska många, om vi tar med alla bidrag och pensioner. Bara 30% av befolkningen har produktiva jobb i privat sektor och minkande. Jobloss growth.

Sen inrömmer du at ökad produktivitet och produktion inte förer til såder mycket ökt real BNP - precis som Marx forutspår. Frågan er om mer avancerade mobiltelefoner kan upplevas som ökat reallön av dom arbetslösa ? Sannolikt inte -- Kan inte ni ekonomer se den stora bilden ? Roboter och mjukvara tar över. Några tilfälligt utvalda robotägare och mjukvaruentreprenörer er vinnare. Knägarna tvingas til att jobba mer för mindre upplevd livsstandard. Vi påtvingas att konsumera en konstig blanding av licensierad McFood, lettbyggda McHouse och kinestillverkade hyperavancerade mobiler. Visst kan teknologin, produktiviteten och varuflödet föra til ökad levnadsstandard för dom flesta. Men jag tycker inte det er givet att välmående och livskvaliten ökar bara fördi nominella reallöner och BNP/kapita tilsier detta. En får inte bara se til kvantiteten.

Det räcker vel med att majoriteten dvs 70% som inte har produktiva jobb, har en nedatgående spiral för att det skal kallas makroekonomisk depresjon. Mikroekonomisk dvs psykologiskt lär depresjonen redan vara alltimehigh dvs pekar uppåt som alla andra ekonomiska kurvor. En måste ju se til kvantiteterna.

Gäller inte dom her marginalresonemangen för lönesättning i den såkalle tjänstesektorn ? Dvs att om tilräckligt många letter kommer til Sverige kollapsar hela lönenivån til lettiska nivåer. Ja eller nei ? Vilken ekonom har kvantitativt förutspått denna brytpunkten ? Jeg tyckte Calmfors på lördag vred sin tunga för att precis undvika att avslöja denna obehagliga sanning. I Norge byggs nu det mesta av polacker til ditto lön. Nordmennen blir bara latare och vinnarna er byggbolagsägarna - som er et lite antal i förhållande til dom norska byggjobbare som förlorat jobben. En måste ju se til kvantiteterna.

När USA öppnade för "fri" handel - några titalls år etter revolusjonen, observera noga - så sjönk medellönen i Europa och ökade i USA. Varför skal inte detta hända idag ? Se til dom historiska kvantiteterna

När det gäller shale, så er det som vanligt : Se til kvantiteten ! Det krevs tre tunnor existerande olja för att gräva ut en tunna shale. Lysande eller hur ? Samma resonemang gäller för hydrogen och biodiesel forövrigt

Sen så forsöker ekonomer trolla bort hydrokarbonenars kvalitativa betydelse som grunnpelare i alla värdekedjor bara fördi värdet på selva oljatunnan utgör en sjunkande del av BNP. Detta resonemang göra sig bäst ställd på hovudet : Hur många oljadroppar fungerar som grunnpelare för varje skapad krona i BNP ? Och var er brytpunkten när BNP minskar - dvs när några marginella oljadroppar försvinner, företag slås ut av kostnader, arblösheten ökar osv ? Vet ekonomerna hur mycket demand destruction vi kan ta innan det verkligen börjar bli kallt ? Hmm, kvantitativt ?


Ellers håller jag givetvis med deg om skattenivåer och LAS. Med en brasklapp : Ser ikke bort i från att fackets makt och kollektivavtal bidrar til Sveriges förvånansvärda stayerförmåga trots världens högsta skatter. Kan nån ekonom GARANTERA att reallönerna - inkl bidrag och pension - inte sjunker om vi får "fri" arbetskraftsinnvandring i dagsläget ?

Tack för bra ordveksling. Har som nyårsförsätt att forsöka hålla viss stil och undvika dom värsta onomatopoetikon. Men objektivistisk retorik och politikerprat kommer jag fortsatt att be dra åt h_, det er jag gammal nok til. O'Reilly måste vara uttjatat men hans dörrmatta med No Spin ! dugerfortfarande.

 
At 11 januari, 2006 04:46, Anonymous Anonym said...

1.

‚Sen inrömmer du at ökad produktivitet och produktion inte förer til såder mycket ökt real BNP - precis som Marx forutspår“

Nej, jag sagar att det antagligen är felmätt!

Att Marx skulle ha haft rätt I denna vansinniga prediktion kan du ju inte pa allvar tro. Tjänar en genomsnittlig arbetare I USA eller Australien mer nu eller 1850? Skulle det vara mojlig med 1850s produktivitetsniva?

2. Mycket av vad du skriver orkar jag inte kommentera, men jag ska ta upp ett ämne.

Ja, fri arbetskraftsinvandring ar vansinne, men inte av det skäl du tar upp.

Jämforelsen USA-Europa är inte relevant. Da kan man säga att det fanns tva resurser, land och outbildad arbetskraft. Efter invandring sjunker loner i USA for outbildade, men total välstand okar (dvs. om man inkl. realloner for alla andra och avkastning jordbruk).

Om det kommer en miljon outbildade balter kommer loner for manga LO-medlemar och dyl. Självklart att sjunka. Jag kan garantera dig och alla andra att den genomsnittliga reallonen i Sverige kommer att oka (kopkraft for utbildade medelklassen), men det spelar ingen roll. Man kan inte politiskt sänka loner pa de fattigaste svenskarna som Calmfors vill. Att de ska kompenseras är ocksa larv, hur ska vi kompensera mer?!? Offentligen sektorn är ju nästan sa stor det bara kan bli.

Samtidigt har just i det fallet kanske Calmfors rätt, just byggarbetare kan gott ga ned till 100 kr I timmen. Jag tänker mer pa mer allmän invandring.

Sen ska Calmfors ha credd for att han vagar säga det nästan ingen annan säger, vilket är att LO:s motiv är ren själviskhet och osolidaritet med fattiga. Om de ärlig sa att de struntar I balter och alla andra svenskar och vill beskatta resten av landet med monopol-priser pa hus skulle jag ha mer tolerans än logn.

 
At 11 januari, 2006 10:05, Blogger Disen said...

Jag trodde själviskhet var den nyliberala leveregeln och altruism nåt avskyvärt.

 
At 12 januari, 2006 05:29, Anonymous Anonym said...

Då föreslår jag att du går till biblioteket och läser på lite.

 
At 12 januari, 2006 11:53, Blogger Danne Nordling said...

Till Disen:
Är LO:s själviskhet något som skall fördömas eller accepteras? Här försätts nyliberaler i en knivig situation. Å ena sidan värjer de sig mot politiker som vill förhindra privatpersoner och företagare från att se till sitt eget intresse och i skymundan befrämjar konsumenternas och löntagarnas egenintresse. Å andra sidan vill de ha fri rörlighet som dessvärre i extremfallet kan leda till sänkta löner för en stor del av svenskarna (kanske också för dem själva). Om nyliberalerna och LO-medlemmarna var verkliga altruister skulle de förorda att vi tog in "en miljon balter" så att dessa fick det bättre på svenskarnas bekostnad. Då visar det sig att LO-medlemmarna inte är altruister, vilket var det som Zaremba försökte säga sina DN-artiklar (se min blogg 11/11-05).

Detta är dock ett annat problem än den allmänna globaliseringen som flera ekonomer i DN hänvisat till och som leder till att de svenska lönerna kommer att sjunka åtminstone i förhållande till de nya industriländernas. Den riktigt intressanta frågan är om denna sänkning skulle kunna bli så stor att det betyder en absolut sänkning av välståndet i Sverige. Den abstrakta handelsteorin kan nog inte besvara den frågan.
/DNg

 
At 17 januari, 2006 17:16, Blogger Tobias Lindberg said...

Danne!

Du har rätt i att Marx inte formulerade någon färdig idé om hur ett socialistiskt samhälle skulle se ut. En anledning var att han inte ville göra det eftersom han ansåg att socialismen och vägen till socialism skulle se väldigt olika ut i olika länder och i olika tider allt beroende på hur det samhället och kulturen såg ut. Han skapade ingen färdig medell men gav många exempel på hur olika delar av ett socialistiskt samhälle kunde se ut. Efter Marx har kommit många socialister som spunnit vidare på hans idéer, de har behållit endel och förändrat endel, så att säga att marxismen är död tycker jag bara visar på okunskap hos den som säger det.

De flesta socialistiska teoretiker har varit väldigt bra på att kritisera kapitalismen och den rådande ordningen men sämre på att själva visa hur ett socialistiskt alternativ skulle kunna se ut. Det finns dock endel som har kommit med idéer på alternativ. En bra bok som på ett realistiskt sätt beskriver hur ett socialistiskt samhälle skulle kunna vara organiserat är Planhushållning och direktdemokrati av de två irländska forskarna W Paul Cockshott och Allin Cottrell (länken går till en fulltextversion av boken som finns i pdf-format på nätet). Många av de idéer som dessa två forskare tar upp tilltalar säkert även liberaler och kapitalister även fast de inte håller med om helheten.

 
At 17 januari, 2006 19:28, Blogger Danne Nordling said...

Tack för tipset! Jag skall försöka se vad denna bok går ut på.

De flesta tycks nog anse att marxismen är död om man får tro bloggen "Det progressiva USA" där bloggarens inlägg "Varför dog marxismen?" föranledde en mängd inlägg där du själv deltog.
/DNg

 
At 18 januari, 2006 00:52, Blogger Tobias Lindberg said...

Jag skulle inte välja att tro bloggen Det progressiva USA i frågor som denna. Han, Lennart, är en oresonlig kommunisthatare som helt saknar förmåga att se nyanser i historian om kommunismen, han likställer alla med Stalin och alla var lika skyldiga till de värsta saker som utfördes i kommunismens namn. Dessutom är han rätt okunnig om kommunism i allmänhet.

 
At 12 juli, 2021 11:00, Blogger yanmaneee said...

kobe shoes
a bathing ape
moncler
supreme t shirt
cheap jordans
ggdb
yeezy shoes
lebron 18
pg 4
curry 7

 

Skicka en kommentar

<< Home