fredag, mars 10, 2006

Rättigheterna slukas av pragmatikerna

Vart har debatten om rättigheten till frihet tagit vägen? Är politiken alltings mått? Rättigheter blir då bara ett tekniskt hjälpmedel för att servicepolitiken skall fungera bra. Är det inte tvärtom så att friheten går före politiken. Eller har Marx' synsätt segrat?

Det pågår en "pragmatisering" av den svenska politiska debatten trots det uppsving för den politiska filosofin som vi sett de senaste decennierna. Det kan synas paradoxalt men orsaken kanske är så enkel att när vänstern accepterar status quo kommer högern att slå sig till ro och göra detsamma. Högern är långt mindre intresserad av idologiskt betingade förändringar än vänstern. Och när vänstern besegrats inom den politiska filosofin (marxismen) och realsocialismen brutit ihop har visionerna dött i brist på både intellektuell och politisk näring.

TV och utbildningsradion har satsat på en brett upplagd serie i sju avsnitt om politiska ideologier. Men redan i det första avsnittet om liberalismen fanns en pragmatisk 'perspektivmarkör' - frihet diskuterades som ett medel för att må bra och åstadkomma effektivitet. Någon rättighet att få vara fri fanns det inte.

Jag tycker att vi måste diskutera frågan vad rättigheter skall vara bra för. Är det så att rättigheter bara är ett tekniskt hjälpmedel för pragmatiska politiker att ratta ett "servicedemokratiskt" samhälle. Vi skall ha yttrandefrihet mm för att servicepolitiken skall fungera smidigt. En viss äganderätt är också lämplig för att folk skall jobba på och bidra till den ekonomiska tillväxten. Men det hindrar inte att politikerna kan ta nästan 2/3 av arbetsresultatet från en vanlig löntagare i form av olika skatter utan hans eller hennes medgivande. Det räcker med att litet vagt hävda att det sker för hennes eget bästa.

Är det så att politiken är det mest fundamentala samhällsfilosofiska fenomenet? Politiken skulle sedan komma fram till att demokratin är en lämplig organisationsform och denna fordrar vissa "politiska friheter" för att fungera bra. Individuell frihet och äganderätt skulle sedan vara pragmatiska medel för att produktionen av varor, tjänster och sociala förmåner skall kunna ske smidigt.

Eller är det så att rättigheten att vara fri är det mest fundamentala? De fria människorna skulle sedan komma fram till att de finner det vara nödvändigt att ha en politiskt styrning av kollektiva nyttigheter - i princip ett ställningstagande som bygger på allas samtycke. Denna styrning kan lämpligen ske genom en demokratisk organisation som bygger på de redan etablerade rättigheterna att yttra sig, mötas och organisera sig etc.

Nu ser det faktiskt ut som om Karl Marx har segrat i sin kritik av rättigheterna. Han skrev en uppsats i tidskriften "Tysk-Franska årsböcker" just när han blivit kommunist som gick ut på att den franska revolutionens rättighetsdeklarationer var en egoistisk företeelse och därför förkastlig. Detta skall jag närmare granska vid ett senare tilfälle.

8 Comments:

At 10 mars, 2006 15:09, Anonymous Anonym said...

En intressant fråga i sammanhanget är ju vad rättigheten att vara fri innebär.

Vad innehåller den? Det jag ser som mest brännande är väl hur äganderätten är kopplad till rättigheten att vara fri. Teoretiskt kan det väl vara fullt förenligt med ett skatteuttag på 2/3 av en normal löntagares inkomst och ett fullständigt hävdande av rättigheten att vara fri. Eller så kanske det är den enda möjligheten, rättigheten att vara fri kanske inte kan hävdas på något annat sätt än genom ett stort skatteuttag.

Om frihet "bara" är frånvaro av tvång så måste något annat till innan vi kan säga att frihet innebär att jag är fri att använda min bil medan om min granne tar sig för att använda min bil så inkräktar han på min frihet.

 
At 10 mars, 2006 20:09, Blogger Per-Olof Persson said...

Positiva och negativa rättigheter

Det är viktigt att skilja på positiva och negativa rättigheter. De negativa rättigheterna inkräktar inte på andra människors rättigheter. Exempelvis:

- Rätt till liv

- Äganderätt

- Avtalsfrihet

Positiva rättigheter inkräktar på andra människors rättigheter och dessa rättigheter är svåra att alltid tillgodose. Exempelvis:

- Rätten till en billig och bra bostad

- Rätten att ha ett arbete

- Rätten att bli försörjd av de sociala myndigheterna

Problemet med de positiva rättigheterna är att en individ har rättigheten att någon annan individ måste betala vad rättigheten kostar (i kr). Ett problem är att denna typ rättigheter kräver en hög ekonomisk tillväxt annars måste politikerna skära ned på rättigheterna.

De positiva rättigheterna är inte alltid möjliga att upprätthålla men de finns ändå i tjusiga deklarationer hos ex FN och i partiprogram. Om jag inte är fel underrättad, så säger grundlagen att alla har rätt till ett arbete. Men ändå anställs inte alla arbetslösa inom den politiska sektorn. Det blev väl för svårt att övervinna verkligheten med hjälp av de politiska ideologierna.

 
At 12 mars, 2006 14:33, Anonymous Anonym said...

Hur tänker du, Per-Olov, nu?

Angående äganderätten, menar jag.

Säg att jag som Robinson driver iland på Fredags ö. Fredag talar om för mig att han äger ön och jag ska hålla mig borta från hans mark. Vad är moraliskt rätt att göra i min situation? Ska jag respektera Fredags äganderätt och simma ut i havet igen?

Eller ska han respektera min rätt till liv och inte driva ut mig i havet?

 
At 12 mars, 2006 14:46, Blogger Danne Nordling said...

Rättigheten att vara fri

Om vi teoretiskt föreställer oss ett samhälle där maskiner producerar det mesta och de allra flesta av medborgarna bor på herrgårdar där de bara behöver utföra arbete av hobbykaraktär får rätten att vara fri en speciell karakrär. Allt vad man producerar tas i skatt. Man får i gengäld maten "serverad" och gratis tilldelning av kläder, sjukvård, fri tillgång till bibliotek och TV-underhållning etc.

Förutsättningen för detta är att man inte flyttar, man gör de enkla sysslor som man åläggs och sedan är man "fri" att promenera, läsa eller titta på TV.

Är inte detta loja liv en anakronistisk kvarleva från drömmarna i ett fattigt samhälle för länge sedan? Dessa gick ut på materiell frihet och materialistiska rättigheter. Det var lätt att förväxla frånvaron av hårda krav i kampen för överlevnad med frihet. Lätta vardagskrav är inte detsamma som frihet.

Frånvaro av tvång är frihet

Den oinskränkta frihetsdefinitionen leder till att vi måste definiera gränser för friheten för att optmera den för alla. Det betraktades nog som självklart vid den franska revolutionen. Men först bemöttes karaven på ökad frihet med argumentet att friheten som idé var omöjlig. Den skulle just innebära att vem som helst skulle tillåtas få förfoga över andras liv och egedom - någon sorts anarki där den bäst beväpnade vinner. Snart övergav de konservativa dock den principiella kritiken av friheten till förmån för resonemang som betonade att faran låg i fel sorts frihet - inte i friheten som sådan.

Denna turordning är litet underlig eftersom redan i rättighetsförklaringen 1789 betonades att frihet inte fick innebära att man skadade andra.
/DNg

 
At 12 mars, 2006 18:50, Blogger Per-Olof Persson said...

Rättigheter rent allmänt

En allmän rättighet är då "rätten till frihet så länge den inte inkräktar på någon annans rätt till frihet". Ett problem är om en typ av rättighet inkränktar på någon annan typ av rättighet? Om vi tar rättigheten till liv som exempel. Om människor svälter så bör de ha rättigheten att plundra andra människors kylskåp trots att detta inkräktar på äganderätten?

Jag är ingen expert på filosofi. Nationalekonomi är mer mitt ämnesområde. Jag ser inget fel i att samhället hjälper de människor som inte klarar sig själva. Problemet är egentligen att man idag anser att 100 % av befolkningen är helt hjälplös.

Alla får gratis sjukvård, skolutbildning, barnbidrag osv trots att en enskild individen är miljardär och tjänar 10 miljarder kr om året. Detta har lett till att låginkomsttagarna betalar omkring 60 % av sin inkomst i olika skatter.

Problemet är att det ekonomiska systemet (näringslivet och dess investeringar i realkapital) tar skada av detta på lång sikt. Därför kan det vara en nationalekonomisk fördel att samhället enbart betalar för den del av befolkningen som inte kan försörja sig själva. Alla andra som har en tillräcklig inkomst kan betala själva och välja mellan konkurrerande serviceföretag.

 
At 12 mars, 2006 19:07, Anonymous Anonym said...

Jag syftar inte på frihet som någonting annat än frihet som frånvaro av tvång.

Det jag funderar över är hur rättighet till frihet förhåller sig till äganderätt. Ta Robinson och Fredag-exemplet. Om Fredag och hans kompis Torsdag har en avlägsen ö ihop, skapar en stat och stiftar lag som reglerar deras förehavanden, inklusive full äganderätt till ön. Sedan dyker den skeppsbrutne Robinson upp. Torsdag och Fredag gillar sitt tidigare liv och förklarar vänligt för Robinson att han inte är välkommen på deras mark.

Robinson kommer sannolikt att dö om han accepterar deras äganderätt, trots att den var helt rimlig i det tidigare samhället.

Vad säger rätten till frihet om deras situation? Eller är fallet hypotetiskt till den milda grad att man inte bör använda det?

Min moraliska intuition är att en princip som kräver att Robinson ska dö är djupt omoralisk. Men om Robinson har rätt att kränka deras äganderätt i det fallet, var går gränsen? Jag kan tänka mig olika gränsdragningar, men jag har aldrig sett något helt övertygande argument för någon av dem. Utan en sådan hållbar linje kan rättigheten till frihet lika gärna uppfyllas av 66-procentig skatt som av 5-procentig. Det blir upp till politiken att komma överrens om vad som gäller.

 
At 13 mars, 2006 10:47, Anonymous Anonym said...

Är det en pragmatisering av den politisk debatt med ett vänsterblock, som går åt vänster skattepolitiskt och som alltmer präglas av vänsterpartiets socialistiska tankegångar?

 
At 13 mars, 2006 12:40, Blogger Danne Nordling said...

Ja, vänsterpartiets förflyttning vänsterut är inte främst betingad av ideologisk radikalisering utan av lämplighetsavvägningar.

Robinson och Fredag

Jag antar att Markus' exempel inte är en analogi för hur en stat förhåller sig till utlänningar som dessutom är skeppsbrutna, utan är en analogi till hur ett samhälle skall organiseras mera permanent.

Den strängaste tolkningen är då att en markägare har monopol på all mark (fursten). En ytterligare medborgare växer upp och eftersom fursten äger all mark kan han landsförvisa eller likvidera denne. En orsak till att det blev revolution i t ex Frankrike. Efter denna gjorde man en ambitiös ansats att reglera förhållandet mellan medborgarna. Äganderätten till marken omfördelades och friheten för en viss person hade en gräns då den inskränkte friheten för andra.

Nästa kritikomgång riktades då mot "löneslaveriet". Vad var det för frihet om valet stod mellan att arbeta eller svälta ihjäl? Denna kritik kan inte betraktas som principiellt seriös. Det har alltid varit människans lott att arbeta eller svälta. Den enda principiella kritik som har bärighet är att vissa inte behöver arbeta och ändå kan de leva på andras arbete. Detta blir särskilt följden då någon kan upprätthålla ett monopol som försörjer honom.

Men kritikerna nöjde sig inte med att kritisera monopol - de ville avskaffa hela systemet med marknader, rättigheter och frihet. Då hade det varit intressant med en politisk teori som motiverade att det fanns fog för ett sådant program och att alternativet rimligen måste fungera bättre.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home