torsdag, augusti 28, 2008

Är det klimatet eller livsstilen som miljöaktivisterna vill ändra?

Eftersom koldioxidteorin som förklaring till klimatförändringarna inte kan ges en tillräckligt kraftfull presentation måste klimatfrågan av allmänheten bedömas utifrån andra kriterier. Kan det vara så att det finns dolda syften bakom de förment vetenskapliga kraven på minskade utsläpp av växthusgaser? Är det därför företrädarna blir så auktoritära?

Det finns mängder av intresserade vetenskapsmän och naturvetare som är skeptiska till växthusteorin. En orsak till detta kan vara att de är "köpta av oljeindustrin". Men det kan också bero på att de inte tycker att växthusteorin har presenterats på ett tillräckligt övertygande sätt. Uppenbarligen är det vad TV-reportern Elisabet Höglund anser när hon skrev om frågan i Expressen första gången (>art2).

Det är tydligt att miljörörelsen tacksamt har tagit emot argumentet att hela den västerländska livsstilen måste förändras i grunden för att rädda jorden från en katastrofal uppvärmning. Förra gången detta upplägg försöktes var på 1960-talet när den s k Rom-klubben gjorde prognoser för hur en rad råvaror och andra förutsättningar för den industrialiserade världens framsteg skulle ta slut och behöva ransoneras med politisk reglering. Men Rom-klubben hade fel.

Den här gången verkar miljörörelsen ha hittat ett mera robust stöd genom att FN:s klimatpanel IPCC (bildad 1988) har ställt sig bakom det material som behövs för kraven på en förändring. Det verkligt politiskt slagkraftiga ställningstagandet mot utsläppen av växthusgaser skedde redan 1992 vid FN:s klimatmöte i Rio de Janeiro. Ordförande vid detta var den kanadensiske affärsmannen på energiområdet Maurice Strong (f 1929), som också varit ordförande vid miljövårdskonferensen i Stockholm 1972. Han har enligt vissa bedömare haft ett särskilt samarbete med miljörörelsen.

Det kanske allvarligaste för trovärdigheten för växthusteorins relevans för världspolitiken är emellertid beskyllningen att han skulle ha drivit på användningen av denna för att förändra livet i de industrialiserade länderna. En annan kanadensare, Timothy Ball, hänvisar till att Strong år 1976 uttalat att han var ideologiskt sett socialist men metodologiskt en kapitalist. Han skulle 1990 enligt Ball ha gjort följande uttalande:
“What if a small group of these world leaders were to conclude the principal risk to the earth comes from the actions of the rich countries?...In order to save the planet, the group decides: Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring this about?” (En del av Strongs uttalande är belagt i en citatbank i en snarlik version.)
Miljörörelsen har dock gått till mottatack och beskyllt Ball för att vara köpt av oljeindustrin. Men om det ändå stämmer att en så inflytelserik person som Maurice Strong drivit på för att växthusteorin skulle accepteras för att få ett argument för en förändring av den västerländska livsstilen ("collapse") får vi en tänkbar förklaring till att denna teori inte är lika väl underbyggd som andra vetenskapliga teorier. Det är i så fall inte klimatet som i första hand skall påverkas utan den kapitalistiska livsstilen, som miljöaktivisterna avskyr av helt andra skäl än att den skulle leda till uppvärmning.

Detta försvårar för allmänheten att ta ställning i klimatfrågan. Å ena sidan har vi en teori om uppvärmning, som påstås vara bevisad men som kritiseras för att brista i både bevisning och övergripande förklaring. Å andra sidan har vi kritiker som inte heller på ett övertygande sätt har kunnat ge förklaringar till den uppvärmning som av allt att döma har pågått i flera decennier parallellt med stigande utsläpp av s k växthusgaser.

Företrädarna för växthusteorin vägrar envist att komma med närmare förklaringar. De hänvisar till sin auktoritet och att det råder konsensus och därför borde allmänheten blint sätta sin tilltro till den "etablerade" vetenskapliga uppfattningen. Dessutom uppträder anhängarna till de politiska slutsatser som kan dras av växthusteorin aggressivt och använder sig gärna av osakliga argument mot kritikerna. Istället för att förklara hur teorin skall bevisas beskyller man avvikarna för att vara korkade, okunniga, lögnare eller köpta av skumma intressen. Kan det bero på att de också är okunniga men döljer detta med snaskiga personangrepp? Så har den auktoritära personligheten f ö alltid manifesterat sig.

Om det fanns ett övertygande argument för växthusteorin skulle vi väl ha fått höra det gång på gång? Istället försöker Al Gore förklara teorin med att koldioxidhalten och temperaturen följs åt i borrkärnor från Antarktis.Han och hans rådgivare är tydligen så dåligt insatta i materialet att de inte känner till att temperaturen börjar ändra sig många hundra år före koldioxiden. Av det måste den intresserade allmänheten dra slutsatsen att "den obekväma sanningen" är en förutfattad mening som Gore försöker legitimera med vilka dåliga argument som helst. Om det hade funnits ett mera korrekt argument hade väl Gore hellre valt att använda detta?

Här i Sverige ser vi en konsekvent följd av denna förutfattade mening och slutsatserna av den. Miljöaktivisterna här är främst intresserade av att Sverige skall ta på sig inhemska nedskärningar av utsläppen som är mycket långtgående och kostsamma. En mycket större påverkan på klimatet enligt deras egen teori skulle uppnås genom att Sverige främst vidtog åtgärder i utlandet. Men det är sist och slutligen inte klimatet utan den industrialiserade livsstilen som de vill påverka.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , intressant.se
.

Etiketter:

15 Comments:

At 28 augusti, 2008 14:02, Anonymous Anonym said...

Jeg tror du er inne på rätta spåret der : Miljörörelsen er en sekt, banalt nog. Dom sprider om seg med dommedagsretorik, har ingen gedigen kompetens och kan inte innrömma att man kan ta fel.

En annan sak er superkändisars innflytande. Al Gore er säkert välmänande men han er bara en average Joe som tagit fel. Ofta kan en kändis råka ha rätt och det kan få saker att hända snabbt.

Mycket av felinformationen kan altså tillskrivas media som bara vill ha dynlyftning och dommedag.

Hur svårt ska det var för en ynka vetenskapsjounalist i Dagbluddret att sätta seg grundläggande inn i CO2-frågan, ställa dom enkla kraven på sanning & konsekvens, empirisk bevisprövning och den vetenskapliga metoden samt intervjua et dussintalls nedslitna tro tjänare på bortgömda universitetskontor ? Det er mer sexigt att blabbra på med klimatsmart mat.

Det måste til mera lagstadgade remissronder och kompetenshöjning på politiker och byråkrater. Finns det några med avvikande åsikt, så skall dessa få obegränsat tillgång till mikrofonstativet. Som en filibuster
Beslutsfattarna skall spikras fast i lyssnarstolen och SVT24 tvingas direktsända utan filter til dom obehagliga sanningsägarna har fått pratat klart.

För det förhåller seg nämligen så att kreativitet, analytisk förmåga inte passar sammen med mediakompetens og command presence. Det er ju bevisat att karriär stort sett beror på utseende och munnläder.

Jeg har ingen tro på at storbolag önskar få fram sanningen til pöbeln, dom vil bara tjäna pängar. Inget vondt i detta kanskje men hys då inga större förhoppningar på at libertarianism og privata intressen kan rädda dagen.

Disen

 
At 28 augusti, 2008 18:03, Anonymous Anonym said...

Jag kompletterar Danne Nordlings synpunkter, vilket kan ge lite överblick.

Ett annat tungt argument som bör undersökas närmare är McCains gamla käpphäst, nämligen att uppvärmningen även sker på solsystemets övriga planeter vilkt ju talar emot hela växthusteorin.

För jorden har vi ett specifikt problem i den sibiriska tundrans metanreserver, som skulle vara en växthusbomb som riskerar att brisera oavsett vad den initierande temnperaturhöjningen beror på. Den aspekten har varit ganska uppmärksammad.

Vidare har en rysk astronom räknat ut, om jag minns rätt, att gradvis ökande excentricitet hos jordens bana kring solen skulle föra oss mot k-a-l-l-a-r-e tider. Är så fallet, bör klimathotet inte vara ett problem.
'
Ytterligare ett moment är att sinande oljeresever på sikt nödvändigt medför minskade koldioxidutsläpp vilket kommer att minska uppvärmningen.

Hela frågan synes, på min blygsamma nivå i alla fall, stå mycket öppen.

Senaste året var i alla fall något kallare än föregående, såuppvärmningen sker åtminstone inte helt monotont. Det har förklarats vara en tillfällig effekt av El Niño, vad vet jag.

Att man inte skall hemfalla åt dogmatism håller jag för självklart, oavsett vilken sida som nu är värsta syndaren här. Det kan mycket väl vara miljörörelsen, jag har på den punkten ingen bestämd uppfattning.

 
At 28 augusti, 2008 22:12, Anonymous Anonym said...

Trevligt att få läsa en sansad och klok kommentar till klimatfrågan. Jag var från början ganska övertygad om att den stadigt ökande koldioxiden så småningom skulle bli besvärande. Sedan 1994 har jag följt frågan med stigande intresse och fått byta fot ganska ofta. Det finns så många faktorer som påverkar klimatet i oliklånga tidscykler och andra faktorer som reagerar sekundärt på ett relativt okänt sätt, eftersom det inte hänt någon gång när det funnits människor som kunde iaktta och göra anteckningar.
Oavsett hur det kan tänkas bli med klimatet tror jag likväl att det är klokt att försöka begränsa koldioxid-höjningen. Skeptikerna menar att det är en ogiftig gas men det är inte riktigt sant. Jag har skrivit om det ett antal gånger.
Det är förbränningen av kol som är det i särklass största problemet, särskilt som det sprider en massa annan smörja i atmosfären utöver koldixiden: partiklar, radioaktivitet, tungmetaller etc.
Miljörörelsen t ex naturskyddsföreningen och miljöpartiet driver envist frågan som om det var något vi kunde fixa genom att bli vegetarianer och cykla istället för att åka bil. Olyckligtvis har de fått en aura av godhet och får politikers öron att spetsa sig.
JRC (EU-kommissionens forskningsorgan, eller ett av dem)har just kommit med en rapport om biobränslen som är bland det klokare som skrivits i frågan. De har klart för sig vilka indirekta våldsamma koldioxidutsläpp som beror på slaktade djungler och inser ocks att även om etanol och biodiesel ger en blygsam koldioxidreducering när inte hänsyn tas till de indirekta följderna så skulle stationär uppeldning av biomassa i vanliga värmekraftverk ge ett vida bättre utfall vad gäller koldioxid än om massan till hög kostnad görs om till flytande drivmedel. Dessutom är det långt billigare att använda biomassan utan något processande.
Skeptikerna tycker alla ansträngningar är fåniga och meningslösa, men det är inte sant. Även om risken för dramatiska klimatförändringar vore obefintlig, vilket ingen riktigt säkert vet, så finns det goda skäl att minska fossilförbränningen i god tid innan vi blir tvingade av den bristsituation som just börjat anas.

 
At 28 augusti, 2008 22:58, Blogger Per-Olof Persson said...

"en aura av godhet"

Från början handlade det om en ny-malthusiansk rörelse bland vetenskapsmän och miljardärer. Problemen ansågs vara att Jordens resurser började ta slut och att överbefolkning av Jorden var det stora problemet. Dessa problem ansågs inte kunna lösas genom vetenskap, teknikutveckling och industrialisering. Lösningen är att Jordens befolkning (i fattiga länder) ska reduceras (svält, krig, sjukdomar etc). Det är denna lösning som kallas "en hållbar utveckling".

När börjar den globala uppvärmningen? Troligtvis 1975 när antropologen Margaret Mead talade vid konferensen “The Atmosphere: Endangered or Endangering”. Enligt Mead:

“The unparalleled increase in the human population and demands for food, energy, and resources is clearly the most destabilizing influence in the biosphere. We are facing a period when society must make decisions on a planetary scale.

“What we need from scientists are estimates, presented with sufficient conservatism and plausibility that will allow us to start building a system of artificial, but effective warnings, warnings which will parallel the instincts of animals which flee the hurricane. [We must] draw from the necessary capacity for sacrifice. It is therefore a statement of major possibilities of danger, which may overtake humankind, on which it is important to concentrate attention.”

Many scientists, having attended that conference warning of the potential for a new ice age, left the conference promoting global warming.

http://www.larouchepub.com/eiw/public/2007/2007_10-19/2007-13/pdf/36-46_713_ainsworth.pdf

 
At 28 augusti, 2008 23:30, Anonymous Anonym said...

Bengt Axmacher: Jag har ofta funderat över det du tar upp. Varför odlar vi inte biomassa och ersätter kolen i kolkraftverken så långt som biomassan räcker? Utan att räkna på det så känns det spontant vare ett mycket effektivare sätt att minska koldioxidutsläppen än att odla spannmål och processa den till etanol. Jag har dock inte sett det resonemanget eller uträkning i någon svensk tidning, eller att någon politiker har fört det resonemanget. Märkligt är det. Kanske någon som känner till några sådana utredningar?

Sedan lider både klimat och energifrågan av att djupare teknisk och naturvetenskaplig allmänbildning verkar vara en stor bristvara bland journalist och politikerkåren. Man är helt i händerna på vad man betraktar som auktoriteter. Det kan vara IPCC, miljörörelsen, jordbruks eller industrintressen m.m. Jag är också irriterad över att då miljörörelsen framträder i massmedia så bemöts dom med närmast "vördnad" och betraktas som objektiva sanningssägare vars budskap inte får ifrågasättas.

Karl-Fredrik

 
At 28 augusti, 2008 23:48, Blogger Nils Lindholm said...

Och under tiden smälter visst isarna ... verkar det som.
Men 'inget ont som inte har nå gott med sig'.
Båda 'nord-passagerna' är öppna.

 
At 29 augusti, 2008 08:23, Anonymous Anonym said...

Karl Fredrik: Tack för lite medhåll, det får jag inte så ofta. Jag har skrivit om det här ett antal gånger i min egen blogg. JRC:s rapport kan Du annars hitta här: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_biofuels_report.pdf

Förvisso lider frågan av låg kunskapsnivå inte bara bland politiker och journalister utan även i den s k bildade allmänheten.

Alla tidningsartiklar i den här frågan får på nätet en lång svans av kommentarer. Där blandas sannerligen högt och lågt.

Per Olof Persson: Margaret Meads ord förtjänar eftertanke. I en lite längre tidsskala är det klart att en ny istid är i faggorna, så lite extra värme kan kanske vara av värde. Men jag vidhåller att vi borde reducera mängden koldioxid och snåla in på jordens fossila tillgångar.
Blir det istid, så kan det kanske vara skönt med en fotogenkamin.

 
At 29 augusti, 2008 10:28, Anonymous Anonym said...

Professorn i naturgeografi Leif Kullman studerar bl a trädgränsens förskjutning i fjällen.

Han menar att det behövs minst 100 års dataobservationer för att kunna komma till någon slutsats om vad som pågår.

I övrigt är det väl bara att citera Sokrates, allvetarden; jag vet att jag ingenting vet.

 
At 29 augusti, 2008 11:30, Anonymous Anonym said...

Det förhindrar inte att vissa rön, osannolika vid första ögonkast, kan visa seg vara sanna.

Feks Peak Oil : Vid det här laget har tom oljebolagscheferna godtagit tesen. Möjligen en självuppfyllande profetia altså men ändå realitet

Ang Malthus : Ni skall inte bara skratta bort den hypotes att det finns för många människor på klotet. Sigurd Skirbekk, nägot så ovanligt som en norsk sosiologiprofessor som tar smällen med att argumentera emot innvandringen på dagens nivå, påstår att en jämviktspopulation i Norge er 3-4millioner och inte 5.
Alla arter går visst genom förloppet overshoot - dieoff.

Och ni som tror på konventionell kärnkraft : Sannolikheten ökar för varje dag att vi har Peak Uranium. Dvs at ni kan glömma den såkallade Nuclear Renaissance : Det finns inte tillräckligt uran för att ens dubbla dagens reaktorflotta enl business as ususal. När jag konfronterade Vattenfalls infochef med detta kontrade han med uran från havsvattnet. Förvåningen ble stor när han äntligen förstod att 1kg uran fårn havet kräver 350 platina i fångsredskapet.
Då er vi tillbaks der vi började : Beslutfattares kompetens !

Disen

 
At 29 augusti, 2008 11:43, Anonymous Anonym said...

"Företrädarna för växthusteorin vägrar envist att komma med närmare förklaringar"

Du envisas med att vara dilettant, Danne! Förklaringen finns, men du tvingas gräva ned dig i en hel del vetenskap för att ta del av den, något du vägrar. Du vill ha din kungsväg till vetenskapen, och i brist på den försöker du analysera det politiska spelet snarare än vetenskapen.

Detsamma gäller Elisabet Höglund som kan vräka ur sig dumheter som att Pinatubo släppte ut mer koldioxid än hela mänskligheten på hundra år under ett utbrott.

När det gäller att förutsäga framtiden har alla mer eller mindre fel. Jag kan dock inte se att Romklubben haft så fel att det finns någon anledning att speciellt peka ut den. Det de bidrog med som många vid den tiden försummat var att reserver av råvaror räcker mycket kortare än man kan tro givet att förbrukningen ökar exponentiellt.

 
At 29 augusti, 2008 14:32, Blogger Per-Olof Persson said...

"Företrädarna för växthusteorin vägrar envist att komma med närmare förklaringar"

Företrädarna för växthusteorin kan inte förklara varför det under Jordens 5 miljarder långa historia aldrig skett några klimatförändringar orsakad av koldioxiden. Man förklarar inte i heller varför en så liten mänsklig andel av de totala utsläppen kan orsaka klimatförändringar. En mänsklig andel på 3 % av utsläppen av koldioxid jämfört med naturen själv. Samtidigt som koldioxiden står för 4 % av växthuseffekten. Man behöver inte vara kärnfysiker för att förstå att det enbart handlar om politik.


"...försummat var att reserver av råvaror räcker mycket kortare än man kan tro..."

Reserverna av råvaror har hela tiden ökat per människa trots en kraftig befolkningsökning. Detta beror på privat äganderätt av naturresuserna, teknologisk utveckling samt ökad investeringar i att utvinna råvaror. Metaller i jordskorpan kommer inte att ta slut innan solen slocknar. Den teknologiska utvecklingen gör att helt nya material kan användas, exempelvis i stället för koppartråd i telefonledningar används fiber som tillverkas av vanlig sand.

Skogarna tar inte slut eftersom det planteras nya träd. Fisken i haven kan slut om man inte inför privat äganderätt till fisken inom vissa zoner. Jordbrukets avkastning per kvadratmeter kan hundradubblas flera gånger i framtiden. Verkligheten är inte statisk eftersom tekniken blir bättre. Om hundra år är allt annorlunda jämfört med idag. Denna bästa utvecklingen sker om processen sker evolutionärt och att dålig teknik konkurreras bort på ett tidigt stadium.

 
At 29 augusti, 2008 14:43, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, jag är inte ensam om att inte hitta förklaringen till att vi skall tro på växthusteorin. Även personer med mycket mera naturvetenskapliga kunskaper än jag har granskat anhängarnas förklaringar utan att bli nöjda med vad de hittat.

Det är därför i högsta grad relevant att studera det politiska spelet bakom etablerandet av GHG-fundamentalismen. Jag kan dock hålla med om att Höglund borde ha varit försiktigare med Pinatubo. Hon återgav sannolikt något som en ögonskenlig expert mejlat till henne men som rimligtvis var fel eller en missuppfattning.

Vad jag ville med utpekandet av Rom-klubben var att dess vetenskpliga underlag var otillräckligt för att man politiskt skulle börja ingripa med långtgående restriktioner mot den industriella livsstilen. Där har upphaussandet av IPCC och de slutsatser man kan dra härav blivit mycket mer lyckosamt för miljörörelsen. Det håller du väl ändå med om, Thomas?
/DNg

 
At 29 augusti, 2008 17:29, Anonymous Anonym said...

Danne, hade du mer erfarenhet av naturvetenskap skulle du veta att det finns folk som ifrågasätter allting, speciellt vanligt är det med folk som anser att de i angränsande områden är idioter som inte fattat hur det egentligen står till. Lägg sen till en dos politisk ideologi (för du tror väl inte folk på din sida saknar sådan?) och det är självklart att du kan hitta de som är kritiska. De flesta av dem har dock i princip lika ytliga kunskaper som du, om än maskerat med lite finare ord. Seriös kritik om grunderna kommer från mycket få, däremot diskuteras det friskt om detaljer och lär fortsätta göra så länge än.

Miljörörelsen är ute efter bättre miljö. Om "upphausandet" av IPCC är lyckosamt eller inte beror naturligtvis på om de har rätt. Eller, i och för sig, även om IPCC har helfel om klimatet, men hotet om försurning av haven är lika allvarligt som det tycks så kan minskning av utsläppen vara rätt, även om man genomför dem av "fel" skäl.

 
At 30 augusti, 2008 01:31, Anonymous Anonym said...

Två synpunkter.

Miljörörelsens polemik är behäftad med en beklaglig begreppsförvirring, vilken även tanklösa ekonomiska kommentarer bidragit till. Vi måste ha en klar förståelse vad tillväxt är för något, nämligen en ökning i den samlade mängden av nytta. Miljöförstöring är ju skada, och skall naturligtvis subtraheras härifrån. Exempelvis är den kinesiska tillväxten troligen betydligt lägre än vad som uppges, eftersom skadorna på miljön har varit enorma.

Sedan erinrar jag om det sibiriska metanet, som just blev aktualiserat:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=822169

 
At 30 augusti, 2008 09:31, Anonymous Anonym said...

Kraxepelax, miljörörelsen har länge varit för att man skall räkna med miljöförstöring i ekonomiska kalkyler som du anser, så jag förstår inte riktigt varför det är den du anklagar för begreppsförvirring.

 

Skicka en kommentar

<< Home