torsdag, maj 28, 2009

Borg ser jättelik åtstramning om några år

Det är rädslan för ett nytt strukturellt budgetunderskott som är hindret för ytterligare stimulanspolitik enligt finansministerns analys på den nya bloggen. Han antyder att det skulle behövas en åtstramning kommande år på 3-4 procent av BNP.

Finansminister Anders Borg har startat en blogg med sporadiska kommentarer. Den första, mycket långa texten, ägnas åt att analysera Finanspolitiska rådets senaste rapport. Dessvärre är analysen inte korrekt.

Finansministern ställer sig inledningsvis undrande till varför Finanspolitiska rådet förordar en mer svag finanspolitik. I Borgs föreställningsvärld är rådets uppgift uppenbarligen att bevaka och försvara statsbudgetens saldo mot oansvariga och kortsiktiga politiker som vill göra populära reformer utan att finansiera dessa fullt ut med skattehöjningar eller besparingar på andra områden.

I dagens situation medger Borg att läget är annorlunda. Men det är oklart hur det ser ut. Han för ett långt resonemang om hur olika prognoserna sett ut och att stora revideringar gjorts. Osäkerheten är stor. Dessutom finns i det svenska politiska systemet en "väldigt stark känsla av att det är mycket kostsamt att genomgå saneringar av offentliga finanser". Det är nästan ett erkännande av att regeringskansliets attityd till finanspolitiken inte grundar sig på fakta utan på en kanske irrationell känslomässig inställning.

Därefter kommer Borg explicit in på stabiliseringspolitiken. han skriver: "En central uppgift för finanspolitiken när det gäller att mildra nedgången i ekonomin är att stimulera den allmänna efterfrågan i ekonomin."

Och det är just vad regeringen håller på med. Beviset för detta är enligt Borg den sammanlagda effekten av automatiska stabilisatorer och diskretionära finanspolitiska åtgärder i procent av BNP. Enligt ett diagram från OECD över 9 länder och OECD-genomsnittet ligger Sverige i topp med 17 procent sammanlagt 2008-10, vilket är ca 60 procent högre än genomsnittet. USA ligger på ca 11 procent. Strukturen är dock annorlunda för Sverige. Där är mindre än en sjättedel diskretionär medan den är hälften i USA och en trdjedel i OECD-snittet.

Finansministern verkar dock bli osäker på huruvida detta är ett tillräckligt bevis när han fortsätter med följande statement:
"För att dämpa genomslaget av den internationella nedgången är det också viktigt att vidta aktiva åtgärder som förstärker efterfrågan i ekonomin."
Härefter räknar han upp en del åtgärder som jobbskatteavdraget, brytpunkten och stödet till kommunerna nästa år. Borg summerar utan specificering de aktiva åtgärderna till 45 mdr kr 2009 och 60 mdr 2010 [1,5 resp 2 % av BNP]. Hans resonemang är dessvärre alltför luftigt för att kunna analyseras närmare.

Borg fortsätter med att skatteintäkternas utveckling försämrats i prognoserna för 2010 med 225 mdr kr mellan VP08 och VP09. Enligt min beräkning motsvarar detta drygt 7 procent av BNP i lägre skatteintäkter än beräknat. Borg gör följande kommentar:
"Detta är ett viktigt skäl till att jag inte delar Finanspolitiska rådet förslag om ytterligare stimulanser borde genomföras omgående. Rådet föreslår finanspolitiska stimulanser på 15 miljarder kronor för 2009 och 30 miljarder kronor för 2010. Sker det en ytterligare kraftig försämring av de offentliga finanserna skulle en sådan strategi öka risken för att den långsiktiga uthålligheten i de offentliga finanserna kommer att ifrågasättas."
Bakom denna skepsis ligger sålunda ett resonemang om det långsiktiga strukturella budgetsaldot (alltså bortsett från tillfälliga lågkonjunkturer). Borg pekar på att FiD anser att det finns ett strukturellt överskott på 1 procent av BNP 2010. Men han skriver också att EU-kommissionen bedömer Sveriges strukturella underskott till 2 procent av BNP år 2010. Någon förklaring till denna uppseendeväckande skillnad anger han inte. Det visar bara hur osäkert läget är, menar han.

Finanspolitiska rådets stimulansförslag på 30 mdr kr 2010 leder enligt Borgs referat till att det strukturella överskottett går från en procent till noll. Här skulle en nyansering av definitionerna behövas eftersom diskussionen kommer in på behovet av framtida åtstramningar. En diskretionär åtgärd på 30 mdr kr är förvisso inte en följd av automatiska stabilisatorer och därför i någon mening bidragande till ett "strukturellt" underskott. Men åtgärden är inte varaktig utan upphör 2011. Den har inte samma strukturella karaktär som t ex en ökning av NAIRU skulle ha genom att en återgång till samma sysselsättningsgrad som före krisen skulle bli omöjlig.

Anders Borg varnar istället för att med EU-kommissionens strukturella underskott ökat med Finanspolitiska rådets 1 procent skulle leda till väldiga krav på nedskärningar/skattehöjningar för långsiktig uthållighet (överskott på 1 %?). Han antyder faktiskt att det kan bli en åtstramning på uppåt 4 procent av BNP.

Detta resonemang är dock felaktigt som argument mot Finanspolitiska rådet. Det är inte fråga om en varaktig försvagning av budgetsaldot. Alltså behövs ingen åtstramningsåtgärd för att förbättra saldot med 30 mdr kr. Om EUk har rätt behövs åtgärder mot det nya strukturella underskaottet. Men detta finns där oavsett om Finanspolitiska rådets åtgärder vidtas eller inte. Det går inte att anföra kommissionens mer pessimistiska bedömning för att avvisa Finanspolitiska rådets stimulansförslag.

Borg för resonemanget vidare i termer av hur mycket produktionskapacitet som slagits ut genom krisen och därmed orsakat ett strukturellt problem. Men han tar inte upp hur man genom stabiliseringspolitiska insatser skulle kunna reducera denna utslagning och därmed lindra det strukturella problemet. Borg drar bara upp behovet att vara försiktig i en osäker situation utan att förstå att just denna försiktighet förvärrar det strukturella problemet.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 29 maj, 2009 08:16, Anonymous Per said...

Men han tar inte upp hur man genom stabiliseringspolitiska insatser skulle kunna reducera denna utslagning och därmed lindra det strukturella problemetÄr det inte just "bailouts" som ger strukturella problem?

Kanske har frågat tidigare men undrar fortfarande, var är alla goda exempel på "stimulanspolitik"? Om det är en självklarhet i kristider borde det finnas åtminstone några goda historiska exempel.

 
At 29 maj, 2009 09:10, Blogger Per-Olof Persson said...

Det vetenskapliga problemet

Det vetenskapliga problemet med stabiliseringspolitik är att den endast fungerar på kort sikt. Alla önskar att en evig högkonjunktur kan skapas genom stabiliseringspolitik.

Ett exempel på detta är åren 1986-1990 när en rekordlåg arbetslöshet uppkom. Problemet är att dessa artificiellt skapade högkonjunkturer skapar långvariga depressioner. Detta beror på att man försöker lura människor att tro att tillgången på fysiska produktionsresurser är större än vad de i verkligheten är.

När räntan sänks under marknadsräntan så är det fullt möjligt att på kort sikt sätta de fysiska produktionsresurserna i arbete. I en riktig marknadsekonomi ger dock räntan information om hur stort det reala sparandet är. Det reala sparandet är samma sak som avstående ifrån konsumtion.

När människor avstår ifrån konsumtion blir fysiska produktionsresurser lediga. Dessa resurser kan då i stället användas till produktion av investeringsvaror. I detta fall kan resurserna överföras utan att priserna (företagens kostnader) bjuds upp.

Men av större vikt är att produktionen i varje produktionssteg kommer att överensstämma med nästa stegs efterfrågan. Det kan inte bli för höga investeringar i vissa steg och för låga investeringar i andra steg.

Skulle ändå arbetslösheten vara för hög i en riktig marknadsekonomi så handlar detta inte om stabiliseringspolitik. Detta handlar enbart om att priset på arbetskraften är för hög i förhållande till företagens intäkter. Lagen om utbud och efterfrågan måste alltid gälla och även för arbetsmarknaden.

 
At 29 maj, 2009 23:21, Blogger Danne Nordling said...

Per,om vi skall ta seriöst på Borgs resonemang om utslagning av produktionskapacitet är det inte främst finansiella "bailouts" aom är aktuella. Det är istället något slags stöd till företag som behövs snart igen - rimligtvis både på exportmarknaden och på hemmamarknaden. Men Borg verkar inte vilja göra något för att hålla kapaciteten kvar utan nöjer sig med att bekymra sig över den utslagna kapaciteten.

När det gäller konkreta exempel på god finanspolitisk stimulans är det sannolikt så att detta inte ansetts så viktigt inom nationalekonomin att man fäst någon uppmärksamhet kring dessa. Man har istället ansett att det stora problemet varit inflationen och att därför åtstramningspolitik varit intressantare att forska kring. Den mera kortsiktiga anpassningen har man överåtit till penningpolitiken.

Härtill kommer det enligt min mening nästan ogörliga i att driva generell stimulanspolitik. Den måste i huvudsak koncentreras kring åtgärder av diskretionär natur som syftar till att begränsa spridningseffekterna av en primär kontraktiv störning. Frågan är bara om man förstått detta. På min fråga till Calmfors och hans medhjälpare blev det ganska klart att man inte resonerat i dessa termer. Och inte heller har jag sett att rådet i sin rapport tagit upp några historiska exempel på lyckad finanspolitik.

Om det Finanspolitiska rådet verkligen ville att politikerna skulle följa dess rekommenndationer borde man ha utvecklat pedagogiken mycket mera. Vi får väl se om det blir någon konstruktiv debatt när professorena Calmfors och Hansson skall diskutera saken i Nationalekonomiska föreningen i juni.

Per-Olof Persson, stabiliseringspolitiken med fast växelkurs var ett särskilt kapitel. Högkonjunkturen under andra hälften av 80-talet var problematisk. Generellt ville man bedriva åtstramningpolitik med hänsyn till underskottet i utrikeshandeln. Men räntehöjningar ansågs uteslutna pga kronans fasta kurs. Och finanspolitisk åtstramning var egentligen inte motiverad eftersom den disponibla inkomsten utvecklades mycket dåligt och stötte på motstånd från löntagarorganisationerna. Produktionen hölls uppe av en viss okänslighet från utlandet gentemot svenska relativprishöjningar och av en minskning av sparkvoten som stimulerade hemmamarknaden. Dessutom stimulerades bostadsbyggandet på politisk väg. Och avregleringen av kreditmarknaden gav upphov till en fastighetsbubbla för kontor och affärslokaler.

Dessa svårigheter var till betydande del orsakade av att devalveringarna i början av 80-talet och dessas eftervård i form av utrymme för den konkurrensutsatta sektorn missköttes. Däremot tror jag inte att räntan i sig hade någon starkare effekt på företagens investeringar.

Det var istället den högt uppdrivna efterfrågan både från utlandet och hemmamarknaden som medförde att företagen investerade i ny kapacitet. Men när bristen på arbetskraft blev så uttalad att nya anläggningar knappast skulle kunna bemannas blev företagen ovilliga att fortsätta med investeringarna på hög nivå. Investeringsminskningen i kombination med den samtidigt uppträdande implosionen på fastighetsmarknaden ledde till en finanskris som inte omedelbart motverkades. Följden blev en misstro mot den svenska finansiella sektorn från utlandets sida med spekulation mot kronan och dess slutliga frisläppande som slutpunkt i november 1992.

Felet låg nog snarare på valutapolitikens område än på penningpolitikens.
/DNg

 
At 30 maj, 2009 12:32, Blogger Per-Olof Persson said...

Enligt Nationalräkenskaperna:

"Produktionen i tillverkningsindustrin sjönk med hela 24,3 procent första kvartalet jämfört med samma kvartal 2008."

- Fallet i BNP hade varit mycket större om BNP hade summerat produktionen i alla produktionssteg. Om ett riktigt BNP-mått hade använts så hade konjunkturnedgången observerats mycket tidigare.

- Konjunkturnedgångarna börjar alltid med att industrin drar ned på sin produktion. Det är efterfrågan mellan företagen som först minskar. Företagens inköp ifrån andra företag är mycket större än konsumenternas inköp av konsumentprodukter. Konjunkturnedgångarna måste därför bero på att produktionen inom industrin blir olönsam.

- Att människor minskar sina inköp av konsumentvaror och ökar sitt sparande är delvis en synvilla. Det som händer är att produktionen sjunker och då måste också konsumtionen sjunka. Människor producerar mindre, arbetslösheten ökar och löneutbetalningarna minskar. I detta fall måste konsumtionen rent automatiskt också sjunka.

- Det är inte irrationellt att öka sparandet i denna situation eftersom högkonjunkturen delvis har skapats av en överkonsumtion med lånade pengar. När bankerna lånar ut pengar skapas helt nya pengar utav ingenting. Detta innebär att människor kan konsumera utan att de först har producerat något. Detta innebär priserna på de knappa produktionsresurserna måste stiga. Industrin använder resurser som är mer specialiserade och därför måste industrins kostnader stiga i snabbare takt än på exempelvis arbetskraft som arbetar på McDonalds.

- Att människors ökning av sparandet till stor del är en synvilla. Först har centralbanken dragit ner på ökningstakten av penningmängden och detta innebär också att inkomstutvecklingen dras ned. När detta skapar en ekonomisk kris så börjar centralbanken att öka penningmängden kraftigt. I statistiken kommer det nu att se ut som att de nya pengarna håller inkomsterna uppe på en hög nivå trots att produktionen sjunker.

När produktionen sjunker måste också konsumtionen sjunka och nu kommer statistiken att visa en stor ökning av sparandet. Om man ser på depressionen 1929-1941 så var det i verkligheten så att sparandet minskade. Människor fick tag på mindre pengar och de var tvungna till att använda varje cent till konsumtion för att kunna överleva.

- I verkligheten är sparandet för litet. Först var sparandet för lågt under högkonjunkturen både för människor och företag. Människor och företag förstörde sin ekonomi under högkonjunkturen genom att låna för mycket. Under lågkonjunkturen måste ekonomin saneras och lån betalas tillbaka för att en ny uppgång ska kunna uppkomma. Framförallt industrin måste öka sparandet för att verksamheten åter ska bli lönsam. Den verksamhet som på lång sikt är olönsam och inte överensstämmer med kundernas efterfrågan måste avvecklas.

- Stimulans av konsumtionen kommer att gynna de produktionssteg som är närmast konsumenterna. Dessa steg kommer att uppnå en högre lönsamhet än stegen längst ifrån konsumenterna. Denna situation innebär att landet av avindustrialiseras och detta beror på att entreprenörerna överför produktionsresurserna till de steg som har högst lönsamhet. Det uppkommer en "McDonalds-ekonomi" med låga reallöner.

 

Skicka en kommentar

<< Home