onsdag, maj 13, 2009

Vill S stimulera som Finanspolitiska rådet?

Regeringens underskott för den offentliga sektorn förutses bli 2,7 procent 2009. Med Finanspolitiska rådets förslag ökar det med 0,5 procent. Och med Socialdemokraternas förslag bara med 0,3 procent. Var finns den expansiva stimulanspolitiken?

Jag var på Finanspolitiska rådets seminarium om "svensk finanspolitik" igår. Där framträdde Lars Calmfors, Martin Flodén och Torben Andersen i rådet. Kommentarer gjordes av Steinar Holden, Cecilia Skingsley och Torbjörn Becker. Här skall jag inte tillägga så mycket mer än vad jag skrev i förrgår. Rådets presentation lider av att man inte har en intoduktion till syftet med och behovet av en väl utformad finanspolitik. Detta kan man inte ta för givet i dessa tider när stabiliseringspolitiken befinner sig i kris.

Ett sätt att visa hur pass mycket finanspolitiken teoretiskt kan göra är att dela upp krisens effekter på direkta följder av exportminskningen och övriga, indirekta effekter. På min fråga om man hade gjort några beräkningar av detta svarade Martin Flodén att det var mycket svårt och komplicerat. Det skulle ta lång tid innan en sådan utvärdering kunde göras. Mitt intryck blev att rådet inte resonerat i dessa termer och därför inte ens försökt göra en överslagsberäkning. Se även Flodéns egen artikel.

Min tes är att det principiellt sett inte går att göra särskilt mycket åt de direkta effekterna från en importminskning. Det är i huvudsak de indirekta effekterna i form av minskad konsumtion och härav följande minskade investeringar som går att motverka. Med ett underskott i utrikeshandeln är det dessutom osäkert om ens dessa effekter kan bekämpas. Nu har Sverige ett ordentligt överskott så det finns teoretiskt möjligheter att undvika de sekundära effekterna. Då förutsätter jag att den finansiella sektorn kan renoveras så att inte denna medför självständiga kontraktionseffekter.

En liten ansats till att resonera på mitt sätt finns i socialdemokraternas partimotion 2008/09:s33300 som nu finns på partiets hemsida (pdf). Där jämför man först den svenska BNP-utvecklingen med EU:s och finner att främst under fjärde kvartalet 2008 så sjönk BNP mera i Sverige. Det brukar avfärdas med att orsaken är att Sverige är mer exportberoende än andra länder. Här försöker S visa att exporten minskat lika mycket i Sverige som i EU. Men detta är inget bevis för att Sverige inte skulle kunna drabbas hårdare, eftersom detta avgörs av hur stor andel exporten svarar för. Däremot borde man med hypotesen om stort exportberoende inte finna andra orsaker till den sämre BNP-utvecklingen.

Men det finns andra orsaker till den dåliga tillväxten i Sverige jämfört med EU. Och det är den privata konsumtionen, som också utvecklats sämre i sverige. Det tyder på en sämre stabiliseringspolitik i Sverige än i EU som genomsnitt. De sekundära effekterna i form av ökad pessimism och sparandeökning hos konsumenterna är större i Sverige. Det kan i och för sig bero på att själva incitamentet till pessimism är större i Sverige genom ett större beroende av exporten. Men det är fortfarande teoretiskt möjligt att motverka denna pessimism med stabiliseringspolitiska åtgärder.

Vi skulle därför kunna vänta oss att Socialdemokraterna skulle inrikta sin stimulanspolitik mot hushållens ekonomi och att de snarast överträffade Finsnspolitiska rådet i expansiv finanspolitik. Här föreslog rådet 15 mdr kr större underskott 2009 och 30 mdr kr större 2010. Men Socialdemokraterna visar i sin vårmotion att stimulansen bara blir 9,6 mdr kr 2009 och ingenting preciserat för 2010. Det betyder bara 0,3 procent av BNP i srörre underskott 2009. Någon väsentligt annorlunda finanspolitik än regeringens förordar inte Socialdemokraterna, se diagrammet nedan:


Underskottet skulle 2009 bli 3 procent av BNP med Socialdemokraternas förslag mot 2,7 procent med regeringens. Dessutom framhåller socialdemokraterna att det är viktigt att ta ansvar för statsfinanserna och att överskottsmålet för de offentliga finanserna skall vara styrande. En mer expansiv politik för 2010 är inte heller något som är centralt i Socialdemokraternas argumentation.

Nu kan sägas att Finsnspolitiska rådets förslag inte heller är något som avviker särskilt kraftigt mot regeringens politik 2009 - ytterligare 0,5 procent av BNP. Skillnaden på 1,0 procent 2010 är något större. Några underskott av USA:s eller Storbritanniens storleksordning är det inte fråga om.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

5 Comments:

At 14 maj, 2009 03:48, Blogger Per-Olof Persson said...

Problemet med "stabiliseringspolitik" är att konjunkturuppgångarna inte startar med att konsumtionen ökar utan med att industrin ökar sin produktion. Industrin ökar produktionen när neddragningarna har sänkt kostnaderna under intäkterna och industrin åter går med vinst.

När Sverige industrialiserades under 1800-talet så började inte industrialiseringen med att konsumtionen ökade och att detta stimulerade investeringarna inom industrin. Industrialiseringen började med att konsumtionen minskade och att sparmedlen användes till investeringar. Det var först därefter som konsumtionen ökade.

Om konsumtionen skapar tillväxten så är ett skattetryck på 100 % bra för ekonomin. Alla pengar kommer ju att användas till konsumtion.

Det verkliga problemet med att öka konsumtionen genom stabiliseringspolitik är att vinsterna inom detaljhandeln ökar. Detta innebär att produktionsresurser överförs ifrån industrin till detaljhandeln eftersom investeringarna sker där vinsterna uppstår.

 
At 14 maj, 2009 12:27, Anonymous Anonym said...

"Regeringens underskott för den offentliga sektorn förutses bli 2,7 procent 2009. Med Finanspolitiska rådets förslag ökar det med 0,5 procent. Och med Socialdemokraternas förslag bara med 0,3 procent."

Jag antar att här avses 0,5 respektive 0,3 procentenheter eftersom "det" måste syfta på underskottet, i synnerhet som BNP endast är underförstått i den föregående meningen.

 
At 14 maj, 2009 15:20, Anonymous Anonym said...

Det är nåt i det här resonomanget om att skillnaderna är närmast marginella vad gäller inverkan på budgetunderskotten om man jämför regeringens, socialdemokraternas samt finanspolitiska rådet förslag .

Socialdemokraterna har ju vid varje tillfälle då regeringen lagt något förslag indignerade hävdat att det är för litet och för sent.

Var finns den kalkylen? Och hur ser det ut om man även väger in vad det rödgröna blocket har lagt för förslag, delade, respektive enade.

Minskningen av vår BNP är förvisso stor, detta som ett exportinriktat land, men det finns åtskilliga andra med oss konkurrerande länder, som befinner sig i en värre situation.

Dessa länder för en mer expansiv politik i den bemärkelsen att de tolererar budgetunderskott på 8 % och däröver.

En finanspolitisk stimulans kan inte heller ske utan att man sparar på oväsentligheter, en felinriktad politik samt direkta felaktigheter i vårt högst kostsamma socialförsäkringssystem.

Till det snare hör inte minst utbetalningarna från a-kassorna, som minskat med mångmiljardbelopp, detta beräknat efter sånt som varit ogrundat och inriktat på rent fusk.
/per fredö

 
At 16 maj, 2009 00:38, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof Persson, vi måste skilja mellan stabiliseringspolitik vid konjunktursvängningar och finanspolitik för andra syften. Den stabiliseringspolitik som teoretiskt kan bedrivas är av åtminstone tre slag: förebyggande, ackommoderande och motverkande.

Den förebyggande har man negligerat i många år vilket medfört ökade risker för obalanser, som vi nu sett prov på.

Den ackommoderande har främst byggt på penningpolitiken, vilket medfört att obalanser på bostadsmarknaden kunnat byggas upp. Det stora felet med denna stabiliseringspolitik är också tendenserna till feltajming som riskerar att förstärka svängningarna.

Den motverkande stabiliseringspolitiken är något som politikerna egentligen inte tror skall behövas, vilket härrör fån viljan att den inte skall behövas. Därför tycks både forskningen om en sådan politik och beredskapen inför en situation där den behövs ha blivit eftersatt. Det kanske är en naturlig psykologisk reaktion att inte vilja "måla fan på väggen".

Idag har den motverkande stabiliseringspolitiken i Sverige endast begränsade möjligheter. Eftersom konjunkturnedgången beror på en exportminskning och en dysfunktion inom den finansiella sektorn är det i huvudsak de sekundära effekterna som kan motverkas. Naturligtvis skall den finansiella sektorn bringas att fungera igen men det sker med andra medel än de stabiliseringspolitiska.

Eftersom hushållssparandet ökat pga rädsla och därför förstärkt nedgången borde denna effekt motverkas. Det har inget att göra med hur normala konjunktursvängningar inleder en uppgång. Stabiliseringen avser att hålla konsumtionen uppe - inte att öka den utöver det normala.

Det fanns en tid när ekonomerna trodde att den motverkande politiken skulle kunna eliminera en stor del av en nedgång genom att stimulera den privata och/eller den offentliga konsumtionen. Mycket av denna sangviniska inställning är nu borta. Det går i praktiken inte att expandera på nya områden särskilt snabbt. Och risken är mycket stor att expansionen kommer när ekonomin ändå vänder uppåt. Dessutom finns risken att den offentliga sektorn blir större än vad som egentligen varit avsikten. Sådana försök måste vi se upp med.

Industrialiseringen

Hur industrialisering går till är en ganska komplicerad fråga. Det verkar handla om att produktiviteten ökar genom ny teknik, import av kapital och institutionella reformer. Därför kommer industrialisering inte att leda till att konsumtionen sjunker. Den ökade produktiviteten leder till ökade vinster som ökar företagssparandet och därmed investeringarna. Denna process hjälps av lånekapital från andra länder eller genom att utrikeshandeln tillför kapital utifrån, som fallet England.

I botten på industrialiseringsprocessen fanns en någorlunda stadig ökning av köpkraften och konsumtionsviljan. Därför kunde investeringskalkylerna nästan alltid visa lönsamhet. Någon planekonomisk (eller liknande privat motsvarighet) konsumtionsminskande process behövs inte för industrialisering. Sådant kan istället försvåra den.

Anonym 12:27, ordet 'procent' i ingressen syftar naturligtvis på 'procent av BNP' vilket tydligt framgår av den längre huvudtexten.

Per Fredö, det är socialdemokraternas oförmåga att formulera ett stabiliseringspolitiskt alternativ som gör att ingen tar dem på allvar. De kalkyler du efterlyser borde journalisterna också fråga efter, det är det minsta man kan begära.

Nu verkar det som om journalisterna inte bryr sig. De har bestämt sig för att sossarna bara kverulerar och därför tar de inte upp de argument som ändå finns. Det är inte läge för att kritiskt diskutera Borgs stabiliseringspolitik utom möjligen att kommunerna tvingas avskeda för att skatteunderlaget utvecklas dåligt pga krisen. Detta har nu visat sig vara litet överdrivet enligt SKL:s nyligen framlagda rapport. Men om det blir 23 öre skattehöjning är det inte bra. Det har vi dock inte sett ännu.
/DNg

 
At 16 maj, 2009 10:37, Anonymous Anonym said...

Kalkyler kan förvisso slå åt olika håll och beräknas utifrån skilda utgångspunkter.

Det säger sig självt att kommunerna generellt måste höja sin skattekvot något mot bakgrund av de minskade skatteinkomster, som de får i finanskrisens spår, detta budgetår och säkert ett par år fram i tiden.

Men även kommuner har utrymme att spara, att dra åt livremmen, som alla andra måste göra.

De får göra andra prioriteringar. Dit hör att skjuta på en del inte särskilt nödvändiga investeringar eller att göra dem lite mer glamorösa.

Min hemkommun, som jag tidigare refererade till, har nu t ex beslutat att flytta fram renoveringen av det kommunala badet och välja det minst kostsamma alternativet av tre.

Skolan kommer att få ett minskat elevantal på 100 000fram till år 2016.

Det säger sig självt att om kommunerna inte beaktar detta och gör nödvändiga omprioriteringar så kommer vi att få en "standardförbättring" med sjunkande antal elever i klasserna och större lokalutrymmen, kanske t o m outnyttjade.

Vidare finns det förstås då utrymme att lagstifta om att varje skola är skyldig ha ett skolbibliotek, nåt som redan är på tapeten men som inte ens ansågs vara behövligt under den långa tid jag tjänstgjorde på Vasaskolan i Gävle.

Kunskaper kan förmedlas på andra sätt än att ha tillgång till skolbibliotek med kanska några hundra böcker, som måhända lockar några tiotals elever till sig under ett läsår.

Den demografiska kurvan visar också att vi får alltfler äldre och om dessa ska tas om hand av den offentliga sektorn utifrån nu gällande kriterier så får vi en skattehöjning på 0,70-0,80 öre per skattekrona.

Våra kommunpolitiker måste då, oavsett partifärg, ha modet uppe at göra en nödvändig omprioritering mellan skola och äldrevård.

Den ekonomiska tillväxten i sin tur kräver en omfattande invandring av kompetent arbetskraft inom en rad olika områden och att dom som nu står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet komma in dit.

Även detta, lättare sagt än gjort, kräver förstås väl genomarbetada förslag om invandring, sysselsättning, arbetsmarknadspolitik, utbildning m.m.

Jag läste i dag i blas kan om vad miljöpartiet har för sig inför EU-valet, där partiet ju nu funnit sin nya plattform i ett grönt EU-block, givetvis med sina nationella vinklingar.

Vad gäller vår energi skulle kol,olja och kärnkraft allt tas bort.
Att åka järnväg och gå över till vind-och solkraft var däremot den framtida lösningen.

Att även här efterfråga några kalkyler är nog nåt lönlöst liksom en mer konkret precicering av inom vilket tidsperspektiv detta scenario skule vara fullbordat.

Både journalister oh partibröder sitter redan där i rävsaxen. De ställer inte frågor av det slaget.
Kanske får vi höra nåt i kvällens partiledardbatt,


Vad gäller Anders Borg.
Svenskans Min helg hade ett reportage om honom.
Lite förvånansvärt måhända, att denne trosvisse stabiliseringsekonom, ägnar nästan hela sin fritid i Katrineholmtrakten åt allt det som vår natur har att bjuda på.

Konkurrenten hans från Katrineholm å sin sida det vill säga HSB lever nu det herrgårdsliv, som kanske från bardomen varit hans dröm.
/Per Fredö

Så olika kan det vara.

 

Skicka en kommentar

<< Home