onsdag, september 08, 2010

Jämlikhetsanden kan vara en bluff

Om statistiken i boken Jämlikhetsanden granskas och länderurvalet kompletteras försvinner sambanden på ett helt avgörande sätt. Tesen att det är bevisat att de rika länderna måste omfördela inkomsterna för utjämning håller inte. Det framgår av en genomgripande utvärdering.

Boken Jämlikhetsanden skriven av Richard Wilkinson och Kate Picket driver tesen att en rad (i vid mening) sociala problem orsakas av bristande jämlikhet - dvs stor spridning av medborgarnas inkomster. Detta visas i en rad diagram med internationella jämförelser där regressionslinjer som lutar på rätt sätt utgör beviset. Vänsterpartiets ledare Lars Ohly hänvisade emfatiskt till boken i utfrågningen i söndags. Jag har tidigare skrivit en rad bloggartiklar om svagheterna i Jämlikhetsandens argumentation (artikel med länkar 12/2 -10).

Nu har Timbro gett ut en översättning av den kritiska boken The Spirit Level Delusion skriven av Christopher Snowdon, författare och researcher verksam vid Democracy Institute i Storbritannien. Den svenska titeln är Jämlikhetsbluffen. Snowdon använder sig av mer aktuell socialstatistik och kompletterar "de rika länderna" med Slovenien, Ungern, Sydkorea, Singapore och Hongkong som verkar ha uteslutits för att de inte bidrar till Wilkinsons och Pickets tes att det behövs en kraftig inkomstutjämning med höga skatter. Däremot har Snowdon behållit W/P:s ojämlikhetsmått: de 20 procenten överst i inkomstfördelningen jämfört med de 20 procenten nederst.

Jag ska kort relatera ett antal områden där Snowdon genom denna metodkorrigering kommer till andra resultat som motsäger W/P:s tes.

Alkohol: Man kan se en svag tendens till att folk i mer jämlika länder dricker mer alkohol.

Cigaretter: Rökning är mindre vanligt i ojämlika samhällen. Sambandet är "ganska starkt".

Fetma: Något samband kan inte konstateras. Regressionslinjen är horisontell. Orsaken är här också att W/P använt en felaktig siffra för Grekland där fetman inte är så utbredd som de först uppgav.

Förväntad livslängd: W/P använder sig av data från en FN-rapport från 2004 som visar ett svagt negativt samband mellan ojämlikhet och livslängd. Men de hade också tillgång till rapporten från 2006 som visar ett svagt samband i motsatt riktning. Detta konfirmeras i rapporten från 2009 som W/P inte hade tillgång till. Man lever numera inte kortare tid i ojämlika länder. Tendensen är svagt motsatt.

Förekomst av psykiska störningar: W/P har använt data från flera olika källor. Snowdon går igenom statistiken och presenterar ett diagram där störningarna minskar något ju mer ojämlika länderna är. Det finns speciella svårigheter på området eftersom systemet för diagnoser (DSM) har ändrats under senare år, vilket medfört en omfattande medikalisering av behandlingsmetoderna. Snowdon drar efter ett långt ytterligare resonemang slutsatsen att det inte finns några trovärdiga belägg för att jämlika länder har bättre psykisk hälsa.

Lyckan ökar i ojämlika länder: W/P borde ha visat att jämlika länder är lyckliga. Men något sådant diagram finns inte i Jämlikhetsanden. Snowdon visar att statistiken istället ger en svagt stigande lyckonivå ju ojämlikare länderna är (diagram 3.2). Detta gäller även för livskvalitet (diagram 3.11)

Lyckan ökar även i rika länder: W/P menar att den subjektivt upplevda lyckan ökar obetydligt i rika länder när BNP ökar. Detta stämmer inte heller visar Snowdon i diagram 3.3. Det finns ett starkt samband med nationalinkomsten.

Tillit: "Man kan lita på de flesta". Här finns ett visst samband för de 28 länderna. Men det beror på Norge, Sverige, Danmark o Finland. Utesluts dessa finns inget samband alls.

Kriminalitet: Registrerade bott per 100 000 personer, stölder per 100' och brottsoffer de senaste fem åren visar alla tre en sjunkande tendens när ojämlikheten ökar. Mordoffer per 100' visar dock en stigande tendens. Det beror enbart på USA. Om USA utesluts försvinner sambandet. Orsaken till USA:s höga siffra är inte en påtagligt avvikande frekvens för den vita befolkningen (4,63) utan en följd av den svarta befolkningens höga frekvens på 37,59 påpekar Snowdon.

Spädbarnsdödlighet: W/P visar några exempel på skillnader med avseende på social klass. Snowdon visar ett diagram där det finns ett blygsamt samband med ojämlikhet. Han går därefter noggrant genom de medicinska orsakerna och finner att de är biologiska och inte sociala i de rika länderna. Att orsakerna skulle vara den psykologiska stress som skulle vara följden att man inte är lika rik som grannen kan inte visas, anser han.

Utbildningsnivå: Om man kompletterar W/P:s länderurval försvinner sambandet med utbildningsnivån för 15-åringar nästan helt. Här saknas fortfarande Singapore. Om utbilningsnivån där är ungefär likartad med Hongkongs försvinner sambandet helt.

Det finns ytterligare statistik som Snowdon går igenom och som drar tesen i Jämlikhetsanden i tvivelsmål. Snowdon anser att boken har fel. Och detta omdöme bygger enbart på en utvärdering av korsjämförelser mellan länder som han lagt ner stor möda på att revidera. Om man inte accepterar W/P:s metoder kan bokens slutsatser också ifrågasättas på andra sätt, som jag tidigare skrivit om.

Om inte annat så kan man dra slutsatsen att Jämlikhetsanden kan vara en vetenskaplig bluff. Vi kan helt enkelt inte kategoriskt lita på dess slutsatser om behovet av kraftig omfördelning och skattehöjningar.

En av de mest entusiastiska socialdemokraterna, Lena Sommestad (fd miljöminister) vill dock inte ta till sig invändningarna (är det förvånande?). Hon får svar från Magnus Tribell (Timbro idé) i AB 31/8. [Se även Sommestad 26/8, särsk disk]

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

7 Comments:

At 11 september, 2010 15:40, Anonymous Anders Romelsjö said...

Jag vill informera om att Wilkinson & Pickett utförligt bemöter kritiken från Snowdon, en ekonom utan känd vetenskaplig meritering som skrivit på uppdrag av en Timbrolik tankesmedja, och från andra på ”The equality Trust”, http://www.equalitytrust.org.uk/docs/response-to-snowdon.pdf. I mitt tycke lyckas de väl och sakligt bemöta kritiken som väsentligen framstår som oseriös. Wilkinson & Picket skriver bl.a.

” In contrast to our approach, much the most common strategy used by our critics has been to selectively remove or add countries to our analyses in an attempt to make the damaging effects of inequality disappear. But it is important to note that the criticisms are entirely ad hoc criticisms of each relationship between inequality and a social outcome. This means they are irrelevant to almost all of the very many other demonstrations of similar relationships in different settings published in academic journals by other researchers.”... ”We show (below) the weaknesses of each of these ad hoc criticisms of our data, but it should be remembered that, even if they were all accepted, there are many other demonstrations of these relationships in other settings where the criticisms of our work are entirely irrelevant.”

De menar vidare (kanske något godtroget) ”Almost all of the research we present and synthesise in The Spirit Level (”Jämlikhetsanden”) had previously been peer-reviewed, and is fully referenced therein. In order to distinguish between well founded criticism and unsubstantiated claims made for political purposes, all future debate should take place in peer-reviewed publications”.

Så finns det någon bluff? I så fall var? Sök!

Anders Romelsjö, professor inst folkhälsovetenskap, KI

 
At 12 september, 2010 00:20, Blogger Danne Nordling said...

Anders Romelsjö, jag ska när jag kommer tillbaka till Sverige se vad W/P har att komma med. Men du som läst på kan kanske förklara någon av kritikpunkterna: t ex mordfrekvensen.

En teori som säger att mordfrekvensen är högre bland välsituerade i ojämlika länder än bland välsituerade i jämlika länder borde inte vara känslig för smärre förändringar i länderurvalet.

Inte heller borde en sådan teori mest bygga på att en etnisk grupp i ett enda land (Usa) har en totalt avvikande mordfrekvens. Men detta kanske är uppdiktat av Snowdon?

Folk som inte kan hålla jämna steg med sina grannar när det gäller bilar, villor, elektronik och dyra skolor för barnen tenderar tydligen fortfarande (enl W/P) att gå ut på gatorna och mörda sina medmänniskor.

Måste vi inte diskutera ett antal betydelsefulla fall vart och ett för sig för att utröna huruvida det kan finnas någon annan faktor än avundsjuka bakom de sociala problemen?
/DNg

 
At 12 september, 2010 00:31, Anonymous Anonym said...

känner - Anders Romelsjö, professor inst folkhälsovetenskap till historien bakom oJämlikhetsanden:
What evolved in Sumer that was so successful and became so ubiquitous was a hierarchical (pyramid-shaped) societal structure whereby a small group of elite priests and kings ruled over the rest of the populace. Just as the dragon ruled the heavens, these priest-kings adopted the dragon as a mark of their own royal status.

The Vikings decorated the bows of their ships with dragons. In Norse mythology Sigund gains knowlege from eating the heart of a dragon.

 
At 13 september, 2010 08:16, Blogger Per-Olof said...

Tino Sanandaj har sågat “The Spirit Level” jäms fotknölarna. Boken är en statistisk bluff. Den senaste artikeln:

"Wilkinson and Picket are hoping that we will give up debating their lies, stop pointing to their cherry picking of data and misrepresentations of the state of science."


http://super-economy.blogspot.com/2010/08/wilkinson-and-picket-in-full-retreat.html

Having suffered a number of devastating blows in their public debate with us, Wilkinson and Pickett now appear to be in full panic mode. They have made a bizarre declaration on their homepage demanding that "all future debate should take place in peer-reviewed publications"!

This is yet another abuse of the trust that the general public places in
science.

* The very book we are debating, “The Spirit Level”, was not peer-reviewed.

* The principal conclusion of the book, namely that weak correlations between health and inequality constitute “evidence” of a causal link, was never peer reviewed.

* When Wilkinson and Picket lied about the work of Nobel prize winner James Heckman, that was not peer-reviewed. Recall that Heckman, upon learning how Wilkinson and Picket cited his article, called it a "misrepresentation of my work". Lies like that would not make it through peer review in serious journals.

* When I pointed out that there was no statistically significant relationship between life expectancy and inequality, in any sample of countries, with any measure of inequality, from either the U.N or the OECD, and forced Wilkinson and Picket to admit in the Wall street Journal that the strongest claim in their tour was simply wrong, there was no need for peer review.

*It is simply not an appropriate or standard code of conduct in academia to demand that a policy debate be peer-reviewed. Arguments should be evaluated on their own merits. Someone purporting to be a scientist ought to understand this.

Why would I need peer-review to point out - for example - that more serious work by more senior scholars in far more prestigious journals comes to the opposite conclusion of Wilkinson and Picket? Economists already know this. They can read the original work themselves. Economists and anyone with elementary statistical training knows also that "association" (the criteria used by W&P in their survey article work) is not the same as proving causation (the claim W&P make in their book).

 
At 13 september, 2010 19:03, Anonymous Anonym said...

Handlar det inte om kärlek och ärlighet? tro på GUD - det enda goda - misstro djävulen - tudelnigen. Inte dölja sina syften bakom ekonomisk teori = myter = snack!!!

http://www.smyrna.se/centrum/undervisningstart/predikningar/2009/95-vadsagerjesusompengar
Man kan undra över varför Jesus, som själv uppenbarligen levde enkelt och till synes ganska ointresserad av materiella ägodelar ändå talar så mycket om pengar. Det visar sig nämligen var ett av hans stora ämnen. En tanke som slår mig är att han så väl visste vilken maktfaktor pengar var i hans samtid och skulle komma att bli, i människor liv och i mänsklighetens hela historia.

Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Matt 6:24

I Gud är vi jämlika!!!

 
At 13 september, 2010 19:49, Anonymous Anonym said...

Vi kallas "die dumme Schweden". Varför?
Vi förstår inte att vi är lurade - okunnig-gjorda. Vi förstår inte de myter som upprättar "deras" hierarkiska systemet. Så läs:
Who Runs the Obama White House?

 
At 15 september, 2010 18:08, Blogger Danne Nordling said...

Jag tittade som hastigast på W&P:s försvar för sin tes på ET:s hemsida. Den förefaller inte övertygande och går inte in på sakområdena i de olika diagrammen i Snowdons bok. Deras försvar är generaliserat och det verkar vara ett svaghetstecken att retirera till kravet på att kritiken ska vara peer-reviewed.

En liten antydan till förklaring till mordfrekvensen får vi dock. Här finns en koppling till vapenlagarna där Finland och USA har mer vapeninnehav än andra länder. Men någon fördelningspolitiskt relaterad förklaring till varför tillgång på vapen skulle medföra att svarta i USA skulle mörda så mycket mera frekvent får vi inte. Är det inte fråga om kulturella skillnader och inte om graden av inkomstutjämning?

Tino hänvisar till en artikel i the Wall Street Journal 21/8 där W&P erkänner en avgörande svaghet i sin framställning:

"Life expectancy is the only exception and is one of the weaker international associations in "The Spirit Level," though it is strong among US states."

Men även om de statistiska invändningarna inte skulle vara tillräckligt starka återstår att visa att det finns ett orsakssamband som dessutom är åtkomligt för påverkan med hjälp av omfördelningar som W&P påstår. Därefter återstår det moraliska problemet om vilken vikt omfördelning har i relation till de frihetsinskränkningar som erfordras.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home