onsdag, juni 22, 2011

Arbetslinjen eroderas enligt KI

Arbetslösheten kommer inte att sjunka till 4,8 procent 2015 som Anders Borg förutskickat. Konjunkturinstitutet bedömer att jämviktsarbetslösheten inte kan sjunka under 6 procent. Samtidigt tvekar regeringen om stimulerande skattesänkningar.

Idag 22/6-11 kom Konjunkturinstitutet med sin andra stora rapport under året (pdf). Den återgår till en mera realistisk syn på arbetsmarknadsutvecklingen än den som redovisades i Lönebildningsrapporten (bloggart 18/5-11). Även vid finansdepartementets presseminarium 24/5-11 om jämviktsarbetslösheten (bloggart) fick man intrycket att deltagarna var vidtalade att gå med på att Anders Borgs prognos om en arbetslöshet på under 5 procent till 2014 var realistisk. Det erkände GD Mats Dillén då i förbigående. Nu ser utvecklingen ut så här:

Arbetslösheten kommer enligt KI:s något dystrare prognos inte att sjunka lägre än 6 procent (till 2015). Denna nivå kan inte underskridas även om konjunkturutvecklingen skulle bli bättre eftersom KI bedömer att 6 procent är jämviktsarbetslösheten - dvs den nivå där inflationen skulle börja öka om den underskreds (Nairu). Noga räknat redovisar KI ett s k positivt arbetsmarknadsgap på 0,2 procent 2015, vilket betyder att Nairu egentligen ligger på 6,2 procent.

Att arbetsmarknaden inte börjat fungera bättre visar KI i ett diagram över Beveridgekurvan där SCB:s vakanstal används. En spekulation har ju varit att Arbetsförmedlingens vakanser inte är representativa (det avvisades dock av Industrins ekonomiska råd, blart 16/6, diagr). KI:s uppdaterade kurva visar att sambandet skiftat utåt:


Detta betyder att den förmätna arbetslinje som Anders Borg lanserade 3/3-11 (FÖRVÅP11, pdf) med en arbetslöshet på 4,8 procent till 2015 nu håller på att eroderas (bloggart 18/3-11). Här nedan visas Borgs prognos och KI:s:

År . . . Borg . . . KI
2011 . . 7,4 . . . 7,5
2012 . . 6,7 . . . 7,2
2013 . . 5,9 . . . 6,7
2014 . . 5,2 . . . 6,4
2015 . . 4,8 . . . 6,0

Nu skyller Borg på att kortsiktiga svårigheter som oron i arabvärlden, oljepriset, bostadsräntorna, börsnedgången och Greklandskrisen medfört att läget är mer bekymmersamt (Ekot) Men mycket av detta var känt redan i mars och verkningarna borde inte bli så långvariga att de påverkar 2015.

Det gäller nu att föra rätt ekonomisk politik. Då kan arbetslösheten åtminstone sjunka till 6 procent. Konjunkturinstitutet skriver:
"Svensk ekonomi kommer fortfarande vara i en lågkonjunktur de närmaste åren. Penning- och finanspolitiken behöver därför vara expansiv i syfte att höja produktion och sysselsättning. Penningpolitiken blir successivt mindre expansiv men reporäntan når inte neutral nivå förrän 2014. Konjunkturinstitutets prognos förutsätter ofinansierade finanspolitiska åtgärder om 30 miljarder kronor 2012 samt ytterligare ofinansierade åtgärder om ca 55 miljarder kronor 2013–2015."
Här anar vi upprinnelsen till en konflikt med regeringen om hur politiken borde drivas. KI fortsätter:
"Med de tillkommande ofinansierade åtgärderna om 30 miljarder kronor 2012 mildras lågkonjunkturen. Det sker bland annat till följd av att skattesänkningarna leder till att hushållens konsumtionsutgifter ökar och att fler anställs i offentlig sektor. Utan de ytterligare finanspolitiska åtgärderna 2012 bedöms BNP-tillväxten bli knappt 0,4 procentenheter lägre 2012 och antalet sysselsatta knappt 15 000 personer färre 2013."
Min bedömning är att regeringen inte alls tänker vidta några skattesänkningar eller utgiftsökningar att tala om 2012. Detta grundar jag på Fredrik Reinfeldts tvekan inför det femte jobbskatteavdraget som han uttalade i Ekot idag. Han menade att Greklandskrisen nu medför att diskussionen om en skattesänkning får återupptas i mitten av augusti. I så fall kommer arbetslinjen att ytterligare eroderas så som KI varnar ovan.

Vad som skulle behövas är inte i första hand ett jobbskatteavdrag utan en generell skattesänkning på uppemot 30 mdr kr för att hålla uppe konjunkturen och sysselsättningen. Ideologiskt sett är det också nödvändigt för att sänka skattetrycket. KI har antagit (s 96) att 22 av de 30 miljarderna i stimulanser kommer från skattesänkningar. Då kommer skattetrycket att sjunka med 0,6 procentenheter enligt tabellen nedan:

Om Reinfeldt och Borg nu sätter stopp för skattesänkningarna kommer den sjunkande trenden för skattetrycket att brytas. Är det inte bättre att göra om det tilltänkta femte jobbskatteavdraget till en mera allmän skattesänkning? Då skulle regeringen också kunna vrida oppositionens samling mot jobbskatteavdraget ur händerna på den och åtminstone bli mer populär bland pensionärerna.

Här nedan visas en sammanställning av Konjunkturinstitutets prognos till 2015 för den som vill se vad institutet gör för ytterligare bedömningar:

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: