måndag, augusti 15, 2011

Obama mals ner av automatiska utgifter och sänkta skatter

Det är inte krisens ökning av budgetunderskottet i USA som är den viktiga frågan. Istället är det en teoretisk kalkylering på tio års sikt av vad den demografiska utvecklingen ger för automatiska effekter på underskottet som legat till grund för bråket om lånetaket och kreditbetyget. Obama har inte kunnat förklara sammanhangen.

Det är budgetunderskottets utveckling enligt prognoserna från Kongressens budgetbyrå (CBO) för de närmaste 10 åren som varit i centrum för diskussionerna om lånetaket och kreditbetyget för USA. Denna ganska teoretiska fråga har sedan haussats upp genom det stora krisrelaterade budgetunderskott som för närvarande noteras. Men detta har ganska litet att göra med det politiska bråket som tar fasta på att underskottet enligt presidentens långtidsbudget skulle bli ca 4,7 procent år 2021 (pdf, s 8).

Enligt CBO:s beräkningar innebär president Barack Obamas långtidsbudget för 2012 att skatterna sänks med ca 1,5 procent av BNP till 2021 jämfört med den "baseline" som utgår från att dagens regler gäller. De diskretionära utgifterna (ej automatiska) sänks med 0,9 procent av BNP (s 7). I ett diagram från CBO förefaller dock denna sänkning vara något större, se nedan:

Icke automatiska federala utgifter

Här ingår utgifter för utbildning, arbete, social service, vägväsendet, socialbidrag, ersättning till veteraner, sjukvård för yngre, rättsväsendet, utrikesförvaltningen, forskning, central förvaltning, rymdprogrammet, energi och miljö mm samt försvaret. De automatiska ("mandatory") utgifterna ska också öka något, eller med ca 0,7 procent av BNP med den nya budgeten (bl a omklassificeringar).

Den långsiktiga utgiftsutvecklingen framgår tydligare om man jämför med 2007, vilket CBO gjort i nedanstående diagram:

Här framgår det att det är Social Security (pensioner) och sjukvård (Medicare, Medicaid, barnsjukvård mm) som är boven i dramat. Denna post ökar från 8,7 till 12,2 procent av BNP, eller med 4,5 procentenheter till 2021. Detta beror på att befolkningen blir äldre menar CBO. Hela ökningen av utgifterna 07-21 blir 4,2 procentenheter, vilket innebär en ökning från 19,7 procent av BNP upp till 23,9 procent år 2021. Underskottet 2007 var 1,5 procent av BNP och skatterna stiger med 1 procent av BNP (skulle blivit nästan 2 utan sänkningar). Resultatet blir alltså ett budgetunderskott på 4,7 procent av BNP.

Detta är inte så väldigt komplicerat att förstå. Men det är alldeles för komplicerat att kommunicera politiskt till en orolig väljarkår, som samtidigt får höra att budgetunderskottet och statsskulden kommer att förstöra ekonomin och ruinera hela landet. Och en del ligger det i att statsskulden inte borde få öka under mer normala år utan våldsamma kriser.

Det är den demografiska utvecklingen som orsakar hela ökningen av budgetunderskottet från 2007 till 2021 (och mer därtill). Rimligtvis borde belastningen från en åldrande befolkning mötas med stigande skatter - och då inte bara för de rika. Det är en naturlig följd av utfästelserna till de äldre. Effekten är långsiktigt övergående och skulle teoretiskt kunna mötas med lån från länder som befinner sig den omvända demografiska utvecklingen.

Men USA har tydligen bestämt sig för att finansiera de alltfler äldre med nedskärningar av skolundervisningen, vägbyggen, rättsväsendet, sjukvården för yngre, förvaltningen och forskningen med mera liknande. Den stackars Obama har försökt förklara hur litet av budgeten som återstår i form av diskretionära utgifter. Men sådant betraktas tydligen som tekniskt svammel, som ska dölja vad som verkligen pågår, och därför inte är trovärdigt. Enligt CBO:s siffror för 2021 kan man räkna ut att de icke automatiska utgifterna är 24 procent av budgeten (s 4). Därför kommer Obamas politik att malas sönder av automatiska utgiftsökningar och en del egna skattesänkningar.

Jag har själv följt debatten om den demografiska påfrestningen på den offentliga sektorn i Sverige. Det är en ganska svajig kalkylering som ligger till grund och det finns olika metoder och hypoteser om hur de automatiska effekterna kommer att gestalta sig. Hur kan de amerikanska politikerna sätta hela sitt lands kreditvärdighet på spel och eventuellt också hela världsekonomins återhämtning på spel med hänvisning till sådana lösliga grunder?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 15 augusti, 2011 21:46, Anonymous Ante said...

Detta är en ideologisk strid. Högern i USA vill inte det ska gå bra för dom offentliga programmen utan hoppas kunna knäcka den lilla offentliga sektor som finns och ersätta den med privata lösningar som ska radera ut "socialismen"

 
At 16 augusti, 2011 02:59, Anonymous Anonym said...

At 15 augusti, 2011 21:46, Ante said...

Detta är en ideologisk strid.

http://iamthewitness.com/audio/Muhammad.Rafeeq/TFC.SMITH.rAFeEq.8-13-2011_7;09;26_PM.mp3

 
At 16 augusti, 2011 14:15, Anonymous Anonym said...

Några synpunkter:

1. De federala skatteintäkterna kommer inte att minska, utan kommer att öka med president Obamas budget, från 16,2 till 19,3 procent av BNP. Detta är även 1,3 procentenheter högre än det långsiktiga snittet för federala intäkter. Det är således knappast ”skattesänkningar” som ”mal sönder” hans budget, möjligtvis "otillräckligt stora skattehöjningar".

2. Skillnaden mot ”baseline” beror dels på att CBO av lagstiftningstekniska skäl räknar nuvarande skattesatser som tillfälliga (de har en s.k. sunset provision), dels eftersom Obama (mycket rimligt) föreslår att brytpunkterna i en viktig del av skattesystemet (AMT) ska börja inflationsjusteras, istället för att kontinuerligt höjas diskretionärt. Det finns dessutom några andra mindre skattejusteringar nedåt, men de tas som sagt mer än väl ut av andra skattehöjningar.

3. Helt riktigt är det särskilt kostnaderna för sjukvården för äldre (Medicare) som kommer att dra iväg våldsamt (Social security är hanterbart i jämförelse).

Republikanerna i underhuset, med Paul Ryan i spetsen har därför drivit kampanj på ämnet, och har tagit fram (och röstat igenom) en detaljerad plan för hur problemet ska hanteras. (Se http://www.roadmap.republicans.budget.house.gov/Plan/ ) Planen stoppades dock av den Demokratiska senaten.

4. Responsen från Obamas och Demokraternas sida på planen har varit tudelad. Dels har förslagen naturligtvis utmålats som hjärtlösa, radikala, etc. När det gäller substansen, d.v.s. hur den nuvarande utgiftsbanan ska finansieras, har Obama samtidigt förespeglat väljarna (han är smartare än att säga det explicit) att problemet kan lösas genom skattehöjningar på ” de rika”.

5. Problemet är bara att Obamas föreslagna skattehöjningar på höginkomsttagare bara motsvarar c:a 0,3 procent av BNP, d.v.s. en mycket liten del av de nuvarande och framtida underskotten. Obama har med andra ord näppeligen ”försökt förklara” USA:s budgetsituation. Snarare försöker han sälja in en ganska orealistisk bild till väljarkåren, d.v.s. att problemet kan lösas utan att de drabbas, gissningsvis för att underlätta sitt omval.


/ Eko

 
At 16 augusti, 2011 23:47, Blogger Danne Nordling said...

Eko, du har rätt i att det inte är några absoluta (i pe) skattesänkningar det är fråga om. Obama sänker skatterna i relation till en stigande baseline, som jag tolkar som automatisk. Det är en, om än begränsad, orsak till det långsiktiga budgetunderskottet på tio år. Om det är rimligt eller ej lämnar jag därhän.

Den huvudsakliga orsaken till underskottet på tio år är Medicare (enl CBO) i kombination med en äldre befolkning. Jag är skeptisk till att man så säkert kan kalkylera denna automatiska ökning. Men om alla tar denna för given måste utgiftsökningen antingen förhindras eller täckas med skatter eller avgifter och detta måste klargöras genom politiska beslut i god tid. Annars tar sig kreditvärderingsfirmorna rätten att sänka "betygen" för kreditvärdigheten.

Obama måste ha trott att problemet var mindre akut än det blev genom den intensiva uppmärksamheten på upplåningsbehovet (den akuta krisen bidrog kanske). Det är naturligtvis skickligt av republikanerna att få igenom generella restriktioner på utgifterna med hjälp av lånetaket, men priset blev oro i hela världen.

Diskussionen om hur budgetunderskottet, på tio års sikt eller på 75 år som finns med i Ryans kalkyler, ska förhindras att bli ohanterligt borde ha påbörjats långt tidigare - det måste vara en miss från Obamas och demokraternas sida. Sakligt kan man inte låta skräckkalkyler växa fram utan att ha en antydan till lösning.

Sjukvården är en intrikat fråga. Det finns säkert ineffektivitet redan och det borde gå att få till stånd en viss produktivitetsökning. Å andra sidan säger man att kvaliteten måste få öka vilket höjer kostnaderna med någon procent per år. Äldre konsumerar mer sjukvård men betyder det att kostnaderna exploderar? Undersökningar visar att den mesta vården konsumeras de två sista levnadsåren så det kanske inte alls blir så stark ökning trots att medellivslängden ökar. Ökat arbetsutbud och fler yngre kan också hjälpa upp situationen.

Varför skulle USA vara värre utsatt för demografiska påfrestningar än andra länder? Det finns anledning att misstro CBO:s kalkyler och de beslut som fattats på grundval av dessa. Istället tycks Obama försöka fuska bort alarmismen med skattehöjningsförslag som är helt otillräckliga. Detta har han kombinerat med försök att förklara hur litet politikerna kan påverka eftersom de diskretionära utgifterna är en så liten del av budgeten. Den förklaringen är åtminstone någorlunda hederlig.

Jag tycker det är en gåta hur Obama kunnat negligera långsiktskalkylerna. Trodde han verkligen att han skulle kunna bli omvald genom att låtsas som om små skattehöjningar för de rika skulle lösa problemen? Om inte annat skulle CBO visa att underskottet inte alls skulle försvinna. Och det öppnar för skuldsättningsskräck.
/DNg

 
At 17 augusti, 2011 10:55, Anonymous Anonym said...

"Jag tycker det är en gåta hur Obama kunnat negligera långsiktskalkylerna. Trodde han verkligen att han skulle kunna bli omvald genom att låtsas som om små skattehöjningar för de rika skulle lösa problemen?"

Det är nog inte en gåta, eftersom en lösning på problemet kräver impopulära åtgärder, antingen kraftiga skattehöjningar eller nedskärningar i Medicare.

Eftersom Obama istället när han blivit vald som viktigaste prioritet ville utöka den federala statens sjukvårdsåtganden (vilket krävde skatte- och avgiftshöjningar och kraftiga nedskärningar av Medicare i sig), är det inte svårt att förstå att han inte ville gå ut och kräva ännu större skattehöjningar och ännu större nedskärningar av sjukvården för äldre. Som sagt, att Obama vill bli omvald är inte en svårlöst gåta.

/Eko

 
At 17 augusti, 2011 12:47, Anonymous Classier Corn said...

Intressant läsning!

 
At 17 augusti, 2011 13:45, Anonymous Anonym said...

Det ska väl även noteras att CBO:s uppskattningar av hur kostnaderna för sjukvården kommer att utvecklas ter sig mindre alarmistiska om vi tar hänsyn till att kostnaderna för sjukvård ökat mycket kraftigt under flera årtioenden.

/Eko

 
At 18 augusti, 2011 10:10, Anonymous Anonym said...

Anonym:

Skulle du kunna hålla dina länkdumpar om judar utanför tråden, som handlar om amerikansk budgetpolitik?

/Eko

 
At 18 augusti, 2011 10:38, Blogger Danne Nordling said...

Frågan är hur Obama kunnat försätta sig och USA i den knipa som nu uppstått. Det är inte en tillräcklig förklaring att han ville bli omvald. Någon sorts felbedömning måste han också ha gjort.

När han först hade majoritet under två år skulle han ha kunnat höja skatterna. Det hade försämrat chansen att bli omvald. Alltså sköt han upp denna impopulära väg. Denna slog han in på i mitten av februari i år när han lade fram 2012-års budget. Skatterna där skulle stiga från 14,4 procent av BNP 2011 till 19,3 procent 2016. Underskottet skulle minska från 10,9 procent av BNP till 3,3 (enl OMB, ej CBO). Är inte det en gåta?

De primära utgifterna skulle minska med 4,1 pe. Det avspeglar en optimistisk konjunkturutveckling som naturligtvis också är en del av förklaringen till att skatteintäkterna förutsågs öka med 4,9 pe. Men en betydande del av denna ökning måste ha varit en avsiktlig skattehöjning. Denna ser mest ut att utgöras av små skattesänkningar istället när CBO analyserar budgeten. Så vad ska man tro?

I varje fall har Obama inte klargjort andra skattehöjningar än de som gäller de rika och som utgör mindre än 0,5 procent av BNP. Det hade han kunnat vinna omvalet på om han lyckats få igenom dem. Men skattehöjningarna i budgeten uppgår till 2,2 procent av BNP redan för 2012. Eftersom Obama inte har gått ut med något stort förslag måste det mesta av resten bero på automatik (utom för begränsningarna av avdragen för räntor och utlandsinvesteringar). Slutsatsen blir i så fall att det är en glädjeprognos för den ekonomiska återhämtningen (3,8 %/år) som ligger bakom Obamas strategi. Efter valet skulle han ha kommit med förslag om behövliga skattehöjningar.

Hade detta hållit om tillväxten blivit bättre? På 10 års sikt hade budgetunderskottet i alla fall blivit större än 2016. Men det kanske inte hade uppmärksammats om inte krisstämningar uppstått?
/DNg

 
At 19 augusti, 2011 15:03, Anonymous Anonym said...

"Denna slog han in på i mitten av februari i år när han lade fram 2012-års budget. Skatterna där skulle stiga från 14,4 procent av BNP 2011 till 19,3 procent 2016. Underskottet skulle minska från 10,9 procent av BNP till 3,3 (enl OMB, ej CBO). Är inte det en gåta?"

Delvis är det som du påpekar en optimistisk konjunkturbedömning som ligger bakom intäktsprognoserna.

Obama genomförde dock vissa skattehöjningar under perioden 2009-2011, särskilt i och med sin "Patient Protection and Affordable Care Act", d.v.s. "Obamacare". Dessa skattehöjningar äts dock mestadels upp av de utgiftsökningar som reformen innebär.


"Denna ser mest ut att utgöras av små skattesänkningar istället när CBO analyserar budgeten. Så vad ska man tro?"

Som sagt är det inte fråga om några nettoskattesänkningar, utan ett skifte från en "baseline" som innebär totalt sett högre skatter.

Notera även att oförändrade skattesatser enligt denna beräkningsgrund räknas som omfattande skattesänkningar (eftersom de skattesatser som gäller sedan 2001 formellt sett är "tillfälliga").

Delvis handlar det också bara om helt nödvändiga inflationsjusteringar av brytpunkter (i samband med AMT, dessa sker inte automatiskt).

Några större skattesänkningar i konventionell bemärkelse har med andra ord Obama inte genomfört.

/Eko

 

Skicka en kommentar

<< Home