måndag, november 28, 2005

Kan anarkismen tillbakavisas moraliskt?

De som anser att friheten borde begränsas är ofta inte ute efter en seriös debatt med anarkisterna. För dem räcker det att använda ett debattknep för att visa att friheten är en omöjlig idé. Anarkismen må vara praktiskt svårtillämpad, men dess moraliska idé är inte söndersmulad.

Mera verklighetsfrämmande tänkare och politiska svärmare har ansett att någon stat överhuvudtaget inte kan legitimeras. Anarkisternas ståndpunkter har för det mesta avfärdats på ett praktiskt plan. Argumentet har varit att ett samhälle utan försvar och polis inte kan fungera och överleva som speciell struktur. Därför behöver vi inte öda tid på att diskutera anarkismens teoretiska utgångspunkter.

Det är att göra det lätt för sig. Dessutom tror jag det ligger en del taktik i detta avfärdande. Om det skulle vara så att anarkismen inte kunde avfärdas så enkelt på det praktiska planet skulle man bli tvungen att diskutera anarkismens moraliska utgångspunkt. Och då är den inte alls lika enkel att avfärda. Alltså låtsas man att ett moraliskt argument kan falsifieras med ett praktiskt resonemang. Det är ungefär som att tillbakavisa det femte budordet (du skall icke dräpa) med konstaterandet att Israels barn tillämpade dödsstraff, varför det i praktiken var fritt fram att mörda vem som helst.

Låt mig kort sammanfatta den anarkistiska argumentationen som den presenteras av statsvetaren Robert Dahl. 1) Ingen är förpliktigad att lyda en dålig stat. Det är inte bara anarkister som är övertygade om denna tes. Den ingår numera i en gemensam kärna av allmänt omfattade uppfattningar, som kan härledas ända tillbaka till Thomas av Aquino. Demokrater, liberaler, konservativa, radikaler, revolutionärer, kristna, muslimer, ateister, agnostiker - alla är överens om att ingen är förpliktigad att stödja en ond stat.

2) Alla stater bygger på tvång. Detta är tämligen okontroversiellt.

3) Tvång är något dåligt i sig. Det är det få som bestrider. Frågan gäller istället huruvida tvång som medel för ett högre ändamål är berättigat. För att få någon att göra något som den vägrar att göra måste man ställa vederbörande inför ett hot om allvarlig fysisk eller psykisk skada. Man måste vara beredd att verkställa hotet mot många som vägrar att ställa upp. Om folk sålunda tvingas att lyda lagar som de motsätter sig har de berövats sin frihet och självbestämmande. Och om olydiga straffas inneär det ofta akut fysiskt lidande och fängslande. Om vi kunde uppnå våra mål utan att använda tvång och våld skulle inte de flesta av oss med glädje avstå från att använda sådana dåliga (=onda) medel?

4) Ett samhälle utan stat är ett genomförbart alternativ. Denna förutsättning för anarkismen anses i allmänhet lätt att ifrågasätta.

Antag emellertid att det blev fred på jorden så att ett militärt försvar blev obehövligt. Antag vidare att människorna blev fredligare i sitt inbördes umgänge och att ett nytt högteknologiskt självförsvarsvapen för den egna personen utvecklades samtidigt som det kontantlösa samhället infördes. Vi skulle då med sådana tekniska landvinningar inte behöva någon organiserad polis. Någon tvångsmässig skatt för att finansiera nattväktarstatens funktioner skulle inte behövas. Tror vi då att frihetens kritiker skulle vara nöjda?

Ett sofistiskt argument förloras

Om det rent empiriskt skulle gå att uppfylla p 4) skulle för det första tvångsanhängarna förlora sitt främsta argument mot friheten - nämligen att den är oförenlig med säkerheten - som är ett resonemang av ganska tarvligt, sofistiskt slag: Den som är anhängare av frihet måste acceptera att friheten inskränks för att skydda friheten. Eftersom detta påstås vara självmotsägande är det fritt fram (moraliskt) att inskränka friheten hur mycket som helst. Analogin med det femte budet ovan är uppenbar: om det är dödsstraff för dråp är det fritt fram att dräpa efersom budet "du skall icke dräpa" är självmotsägande.

Om vi, för det andra, inte behöver inskränka friheten för att skydda friheten, varför borde vi ändå inskränka friheten? Det är den fråga som anhängarna av socialt tvång borde försöka besvara.

Jag föreställer mig att så som Dahl ställt upp bevisföringen ovan så är det i meningen "lyda en ond stat" som attacken borde sättas in. Några stater är onda och andra är goda. Det är det goda tvånget som vi har moralisk skyldighet att underkasta oss.

Hur gör vi då avgränsningen av det goda tvånget mot det onda? Och hur gör vi avvägningen av det goda tvånget mot de i så fall nödvändiga frihetsinskränkningarna? Vi har i det senare fallet att lita till upplysta experter, utilitarister, deontologer, socialister, demokrater, teokrater eller rentav utopister. Hur skall vi kunna välja dem som sitter inne med receptet för lyckan? En lycka som kan ha ett högt pris i form av tvång...

Läs också: Kan en pragmatisk eftergift binda moraliskt? 20/10-05

Fortsättning: Varför finansieras brandsläckning med tvång? 14/12-05

11 Comments:

At 28 november, 2005 23:29, Anonymous Anonym said...

Ett problem som statstroende, både klassiska liberaler och socialister, aldrig konfronterar är följande: Om man med argumentet att människan är ond anser sig "behöva" en stat som vaktar oss, vad eller vem vaktar då staten? Glöm inte bort att staten aldrig kan stå utanför samhällsspelet, utan de som fattar besluten i staten är också människor. Och därmed kapabla till gott och ont, precis som alla andra människor. Det finns m.a.o. inget moraliskt hållbart argument mot anarkismen.

Troligtvis är dock anarkismen praktiskt ogenomförbar då det alltid finns människor med komparativa fördelar i våldsutövning, vilket gör att tvångsorganisationer kommer att uppstå spontant, vi får alltså en sorts proto-stater som kommer att kräva in "skatter" i utbyte mot "beskydd".

Kan förresten tipsa om Mancur Olsons sista bok, i detta sammanhang, tror den heter "Power and Prosperity" eller något liknande.

 
At 29 november, 2005 00:29, Anonymous Anonym said...

Per,

du är uppenbarligen mot anarkismen, av praktiska skäl. Men Dannes krönika gällde moraliska principer, d.v.s. går det någonsin att moraliskt försvara en statsmakt? Jag tror inte att det går, eftersom staten också består av individer, lika "onda" som alla andra, men med mer makt.

"Detta betyder att en anarkistisk uppfattning kan bara enskilda individer eller grupper ha."

Uppfattningar är något som BARA individer har. En stat kan inte ha någon uppfattning om något eftersom det bara är ett abstrakt fenomen.

 
At 29 november, 2005 02:35, Blogger Per-Olof Persson said...

Staten skapar inte lag och ordning

Utvecklingen av samhällen bygger inte på staten utan på mänskligt samarbete genom arbetsspecialisering (arbetsdelning). Människan upptäckte tidigt innan det fanns stater att arbetsspecialisering är mer produktivt än självhushållning. Arbetsspecialisering skapar ekonomiska förbättringar.

Arbetsspecialisering bygger på att det finns ojämlikheter. Människor passar för olika arbetsuppgifter och naturresersurer är ojämlikt fördelade rent geografiskt. Mänskligt handlande tenderar att av sig självt skapa samarbete och samhällsbildningar.

Innan staten uppkom så utvecklades moral och praxis (oskrivna lagar) för att mänskligt samarbete skulle fungera. Människor förstod också att en stark äganderätt var viktig för det ekonomiska samarbetet (bytet av varor). Det var rationellt att straffa dem som bröt mot den rådande moralen.

När produktion och handel ökade uppkom det handelsplatser med specialiserade köpmän. Staden uppkom och detta var början till dagens stater. Någon individ ville ha makt och med våld ta del av det välstånd som handeln skapade. För att lyckas med detta måste ledaren (staten) ha monopol på sin verksamhet.

Staten förbjöd och krossade med våld alla sina konkurrenter. Det kunde inte uppstå konkurrerande samhällen som var bättre än det rådande. Allting monopoliserades som lagstiftning, polis och sophämtning. Konkurrensen fick inte avgöra vem som bäst kunde utföra denna typ av tjänster.

När staten blev demokratisk så blev monopolet tvunget att få stöd av en större grupp av människor. Lösningen på detta problem var klasskamp. En samhällsklass skulle ge sitt stöd och en dyrbar välfärdsstat byggdes upp.

Alltfler blev beroende av bidrag och kunde inte efterfrågas på arbetsmarknaden. Välfärdsstaten såg till att det gradvis blev olönsamt att producera varor och tjänster. Staten anställde nationalekonomer som förnekade den företagsekonomiska grundbulten - att kostnaden inte får överstiga intäkten för ett företag.

Staten tog över familjens och storhushållets roll och familjen behövde inte längre ta hand om sina medlemmar. Familjen behövde inte fostra barnen i god moral och gott beteende. Staten tog över ansvaret för utbildningen av barnen och samtidigt började familjen alltmer upphöra som minsta enhet i samhället.

I spåret av välfärdsstatens uppkomst har kriminaliteten ökat. Människor med asociala beteenden tillrättvisas inte från tidig ålder. Människor tvingas inte längre till att bli integrerade i samhället (stammen, byn). De uppgifter som familjen och storhushållet hade en gång börjar förvinna alltmer.

Kriminaliteten är som störst i städerna i de områden som har flest bidragstagare. Den sociala kontrollen har försvunnit och arbetsspecialiseringen minskar gradvis i samhället. Staten har inneburit en avcivilisering och kan inte skapa lag och ordning, utan förstör istället den.

Att en anarki utan stat skulle ge försämringar är en myt. Människor skulle bilda sina egna små samhällen med egen lag och ordning. Välståndet skulle bygga på samarbete, arbetsspecialisering, en stark äganderätt och familjen som grund i detta samhälle.

 
At 29 november, 2005 08:03, Anonymous Anonym said...

Samtidigt som anarkism kan ses som just statslo:shet, har det i f@ undantag inneburit organisationslo:shet. Anarkismen har visserligen varit tveksam till att just skriva fa:rdiga mallar fo:r hur ett samha:lle skulle se ut, eftersom de borde organiseras av alla. Anarkismen kan ses som vilja avpolitiera eller politisera samha:llet hur man nu vill se det. Ofta har man talat om direkt demokrati och federalism, i organisationstermer, antingen gemensamt a:gande mo:jligen med en marknad da:r arbetare a:ger produktionsmedlen. (N@got som i praktiken pro:vats i Libyen, resultatet da:r har inte varit s@ lyckat. Da:r har man ju ocks@ praktiserat n@gon form av direkt demokrati @tminstonde p@ pappret.) (Sedan har nog "landsfadern" Kadhaffi styrt mer a:n vad som st@r p@ pappret)

En liten kommentar om familjens upplo:sning s@ tror jag att en mycket starkare kraft a:r Kapitalismens progressiva kraft. Kapitalets (objektiva ej subjektiva) behov a:r fler konsumenter, ro:rlig arbetskraft, knappast n@got som storfamiljen gynnar. SKulle kunna babbla mycket om det men det ka:nns en aning offtopic s@ jag la:gger mig vid denna lilla kommentar.

 
At 29 november, 2005 09:02, Anonymous Anonym said...

Jag har gång på gång tagit upp anarkismen som ett slags moralisk slutstation för liberalismen. För att förtydliga mig själv vill jag poängtera att jag menar att det moraliska försvaret för anarkin är bra mycket starkare än det moraliska försvaret för nattväktarstaten eller minimalstaten. Gör man avsteg från principen att allt tvång är ofrihet och omoral så är det bara gradskillnader som skiljer en liberal från en socialist. Någon tydlig gräns är i alla fall omöjlig att definiera.

Med individens frihet som utgångspunkt är det alltså svårt att förespråka något annat än anarki. Hypotetiskt sett skulle en anarki kunna fungera lite lugnt och städat som en mer organiserad form av samhälle - om fred inträder, kriminalitet försvinner etc. Men det moraliska försvaret för anarkismen är också så starkt (det är väl lite det du är ute efter, Danne) att det inte spelar särskilt stor roll om anarkin skulle vara sämre, mindre effektiv, mindre trygg, än det statsstyrda samhället - Staten är omoralisk, punkt slut. De praktiska motargumenten håller inte, menar också jag och vill således inte erkänna att det är taktik från min sida att hänvisa liberalismen till anarkismens bakgård...

Men, och det här är slutklämmen, anarki är bara slutstationen för det liberala individbegreppet och därmed också det liberala frihetsbegreppet. Angriper man frihetsparadigmet utifrån en holistisk syn på människa ch samhälle frigörs en hel uppsättning övriga argument för staten - för "ofriheten" som du skulle säga ;-) Pröva det en gång i din serie om "ofrihetens försvar", det skulle vara intressant att läsa och debattera.

 
At 29 november, 2005 13:33, Blogger Danne Nordling said...

Jag har hittills utgått från metodologisk individualism och inte från holism. Överger man denna utgångspunkt kan man nog hamna var som helst. Är det ens möjligt att definiera någon gemensam utgångspunkt om vi tillerkänner andra än individer vilja och avsikter? Vad anser du om Hegel?

Oavsett detta är jag beredd att förneka att det bara är gradskillnader som skiljer en socialist och liberal. Det gäller förmodligen dock för en socialist och en socialliberal. Men den klassiska liberalismen kan arbeta med praktiska optimeringsproblem utan att för den skull överskrida gränsen till socialliberalismen. Detta har jag berört här om friheten som ett optimeringsproblem.
/DNg

 
At 29 november, 2005 14:40, Anonymous Anonym said...

En kort recension av Hegel bara: Det är väl mycket metafysik, ande och annat tjafs för att jag ska kunna kalla mig hegelian. Men det finns givetvis en lång tradition i hans efterföljd som är värd att diskutera. Det hör nog hemma i en annan tråd dock, nu vill jag mest ställa frågan:

Du "erkänner" (ja, inte som om du påstått något annat, det är inte det jag menar) att din diskussion utgår från den metodologiska individualismen. Det får mig att undra om du anser att socialismen också faller under ett sådant paradigm? I min förståelse är just detta den egentliga skiljelinjen mellan liberalism och socialism - vi bråkar om vem som är mest frihetlig och kastar argument på varandra, när vi inte ens talar om samma sak.

Socialismen är en ideologi med holistisk utgångpunkt och dess eventuella omoral måste utredas från en sådan synvinkel, annars blir det tämligen meningslöst. Det är individualism kontra holism som är knäckfrågan - inte vem som är frihetens ädla riddare och vem som är ofrihetens drake. Kan du inte hålla med om det egentligen?

 
At 30 november, 2005 05:07, Anonymous Anonym said...

N@got du kanske ka:nner till a:r folket kring Frihetlig Tidskrift kring bo:rjan av sjuttiotalet. De lekte ocks@ med tanken liberalism anarkism och blev till slut Frihetlig Socialistisk Tidskrift. Na:r jag pratat med en av de som var med (som numera a:r med i Socialistiska Partiet) i samband med min forskning kring den sk sextiotalsradikaliseringen sa han att va:ldigt m@nga kom att hoppa av (mo:jligen uteslutna) Liberala Studentfo:rbundet och han ska:mtade och sa att Lars Leijonborg var den enda som blev kvar. Jag har visserligen inte forskat fra:mst kring liberalerna men jag tycker att det a:r ett intressant kapittel i sextiotalsradikaliseringens historia. En av mina handledare p@ so:derto:rns ho:gskola (Lena Lennerhed) har visserligen forskat mer kring liberaler d@ hon tittat p@ sexualdebatten och ocks@ skrivit en magister om liberalerna.

 
At 30 november, 2005 23:57, Anonymous Anonym said...

Alla har rätt liv, frihet och egendom. Det är moralen. Nattväktarstaten är bara en praktisk konstruktion för att upprätthålla dessa värden. Det är inget magiskt med den i sug.

Antingen håller anarkisterna med om moralen men inte den praktiska konstruktionen. Den diskussionen tar jag gärna men det är ganska lätt att slå hål på som har påpekats tidigare i tråden.

Eller så har de en annan moral och den diskussionen är också ganska lätt att vinna.

Jag kan inte se det "svåra problemet".

 
At 01 december, 2005 13:59, Anonymous Anonym said...

Per Fredö Vad gäller min forskning så har den inte handlat om anarkister, men jag stötte på FT och FST under min forskning kring den sk sextiotalsradikaliseringen som jag och många andra visserligen inte ser som ett sextiotalsfenomen. Själv undersökte jag en grupp från mitten av sextiotalet som hade vissa rötter i teosofin. Och sedan har jag tittat på miljörörelsen och Fältbiologerna eftersom de var en organisation som bildades innan själva "vänster vågen" för att titta på hur de kom att påverkas av denna vänstervåg. Nu jobbar jag med termerna hedonism kontra moralism. Där tex Rebellrörelsen som nyligen skildrades i en dokumentär på TV (som jag såg härifrån Japan tack vare att svt lägger upp dokumentärer på hemsidan), som ett exempel på moralism, självspäkeri och annan pott träning.

Vad jäller 68 or och anarkism, så är det bara om man tittar ytligt och har en väldigt ytlig bild av anarkism som allt kan verka anarkistiskt. Men visst var den tidiga radikaliseringen mer anarkistisk, en som var med då menar att det var 1967 som brottet kom. När det gäller folk som ändrade uppfattning, så tror jag att många kom visserligen ur väldigt olika grupperingar på den tiden. Men en mycket stor grupp kom från den maoistiska delen av rörelsen. Men många har nog inte vänt kappan.

Många av maoisterna blev säkert folkpartister, (ursäkta om jag gör mig lite lustig nu) det skulle ju passa bra med hela FOLK tanken som var så viktig för maoisterna. "All makt åt Folket" Jag har alltid undrat vilka de där folket är? Och kanske förklarar det en minskad kulturliberalism i partiet då maoister ogillade sådan småborgerligt skit.

 
At 02 december, 2005 18:51, Anonymous Anonym said...

Jag ser anarkism som konkurerande våldsutövare. Krig kallas det om man gör det lätt för sig när man ska argumentera. Gör man det lite svårare för sig kan man ju förutsätta att ingen av konkurrenterna utövar uppenbart omoraliskt våld.

Jag hävdar att det är förmågan att avgöra vad som är moraliskt våld som skapar rätten till ett monopol.

/B

 

Skicka en kommentar

<< Home