onsdag, juli 04, 2007

Tvång att kunna simma rättfärdigas av nyttan

De som idag inte lär sig simma skall tvingas av skolan att göra det enligt skolministern. Det skulle rädda 50 personer från att drunkna varje år. Tvång tycks vara bättre än frihet i vissa fall. Men ger det staten rätt att inskränka friheten på alla möjliga andra områden? Kan vi värja oss mot paternalismen?

Skolminister Jan Björklund (fp) säger i lunchekot 3/7 att han vill införa obligatorisk simundervisning i skolan. Alla måste kunna simma 200 meter i årskurs fem och 50 meter på rygg. Svenska Livräddningssällskapet bedömer att denna reform kommer att rädda ca 50 liv varje år i framtiden. Annorlunda uttryckt är det fråga om att staten inte bryr sig om att det inte finns någon efterfrågan på privat undervisning i simning.. Staten etablerar en socialiserad produktion av simundervisning med pengar som tagits från medborgarna genom tvång i form av skatter. Dessutom skall alla elever rimligen tvingas att lära sig simma vare sig de vill eller inte.

Frihet att själv avgöra denna fråga ersätts på detta område med en paternalistisk tvångspolitik för medborgarnas individuella bästa samt i viss mån även för deras kollektivt bästa. Med det senare avser jag att uteblivna dödsfall även är till nytta för dem som inte drunknar: anhöriga slipper sörja, produktionen för alla blir något större och skatterna kan hållas något lägre. Ser vi här ett exempel på att det goda bör föredras framför det rätta - att tvång är mera nyttigt än frihet och att staten har rätt att ingripa överallt för att göra gott för medborgarnas bästa?

Onekligen är det fråga om ett konsekventialistiskt moraliskt rättfärdigande av ett visst tvång även om det inte är ett fullödigt bevis för utilitarismen. Problemet består av två delar: 1) tvånget att lära sig simma och 2) tvånget att finansiera simundervisningen trots att det inte är fråga om att hindra någon oförrätt.

1) När det gäller paternalism finns det två varianter - en svag och en stark. Den svaga paternalismen innebär att staten informerar medborgarna i detta fall om nyttan av att kunna simma. Staten kan tillhandahålla adresser till simskolor och stimulera etablerandet av sådana på alla skolorter. Den starka paternalismen innebär att staten fordrar genomgången godkänd simundervisning på samma sätt som genomgången elementär undervisning i övrigt. Detta rättfärdigas av att samhället idag inte kan fungera utan att medborgarna kan förstå olika rättsregler - en del i statens naturliga uppgift att förhindra oförrätter. Simkunnighet är dock något annat. Det är paternalism för individen.

Accepterar vi denna paternalism kan någon hävda att staten bör lära alla att cykla, köra bil eller behärska elementärt självförsvar. Och hur ställer vi oss till att staten reglerar ätandet? Onyttiga och fettbildande maträtter förbjuds på restaurangena och smör, socker och kött säljs mot ransoneringskuponger. Här finns om inte annat ett delikat gränsdragningsproblem.

Kan det vara så att staten bara utövar en ställföreträdande paternalism som egentligen emanerar från föräldrarna? Varför skulle då inte simudervisningen redan ha kommit igång mot erläggande av avgifter från föräldrarnas sida? Eller måste staten utöva paternalism gentemot de föräldrar som inte förstår att de borde kosta på simundervisning för barnen? Vad säger de om staten kräver att de själva måste betala? Eller håller de tyst om kostnaden slås ut på hela medborgarkollektivet precis som med den elementära skolundervisningen?

2) Tvånget att finansiera simundervisningen finns i princip även om Jan Björklund försöker sopa detta under mattan genom att påstå att resurser finns inom ramen för den vanliga idrottsundervisningen (en annan paternalistisk verksamhet?). Här föreligger dock en kollektiv nyttighet på gränsen till normal skyddsverksamhet. Om alla barn som kan lämnas utan omedelbar tillsyn är simkunniga kan stängsel och skyddsanordningar samt organiserad badövervakning och allmänhetens moraliska ansvar för att fösa bort barn från närheten till vatten göras enklare och lättare.

Vi skulle till nöds kunna acceptera att staten presumerar att alla vill att barn inte skall drunkna i ens närhet. Därför är man villig att betala en viss skatt för att bekosta simundervisning. Den är då Pareto-sanktionerad. Tyvärr leder detta medgivande till att frihetens fiender på ett oberättigat sätt kommer att peka på detta som ett prejudikat som visar att tvång är bättre än frihet på många andra områden. Hur skall vi kunna värja oss mot ett allomfattande paternalistiskt tvång? Den gränsdragning för statens legitima uppgifter som både Nozick och Mill dragit upp rikerar att rivas upp.

Andra bloggar om: , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

11 Comments:

At 04 juli, 2007 14:19, Anonymous Tom said...

Ska de icke simkunniga barnen ej tilldelas en grundskoleexamen? Det skulle vara mycket intressant att höra ifall Björklund vill utesluta barn från högre utbildningar på dessa grunder.

Gissningsvis är simkunnighet inte en kollektiv nytta, och individerna kan isåfall lära sig detta på egen hand om de vill. (Vi kan undra ifall paternalisterna har gjort någon sådan utvärdering.) Borde det inte räcka med att skriva att badande sker på egen risk i förekommande fall?

Rimligen skulle Björklund kunna lägga budgetpengarna på mer pressande frågor.

 
At 04 juli, 2007 15:25, Anonymous Per Fredö said...

I min gröna ungdom var simningen en der av gymnastiken.

Vi hade ett kallbadhus och utan något tvång var det lämligt att klara cirka 200 meter, att dyka och hoppa uppifrån.

Det särskilda pengar bestod vare sig stat eller kommuner med.

 
At 04 juli, 2007 16:36, Blogger Elling said...

Innan ni har diskuterat klart, så har 100 barn avlidit.
Varför skall man lära sig läsa och skriva ? Varför gå i skolan ? Varför ble det som Madison ville på the Second Continental Congress 1787 (i anledning dagen) ? Varför ha trafikregler ? Varför högerkörning - och inte mitten, det er ju en teoretisk möjlighet - etter folkomröstning ? Varför får filosoferna inga röster i val ?
- Om min farmor vore av annat kön, vore det min mormor.

Se det från andra sidan : På bekostnad av vadå lär man sig simma ? Om inte barnen tilförs fysisk fostran, kommer nesta generation väga 200 kilo. Hur mycket mindre orkar dom filosofera när dom väger 200 kg ? Vem har sagt det er tvång ? Om nån inte klarar, OK då...Men då får men vel betala försäkringen, den frivilliga givetvis, på 50000 per år om man vill färdas på vatten.

 
At 04 juli, 2007 16:44, Blogger Elling said...

http://www.respublica.no/8C78DAC4-90DB-4FE5-BB71-A1A4AD717EA4/EA4DF2A9-B5D9-4883-9D44-520C3288ED4D.html

Kolla inn dom her ! Både Du och Norberg borde lägga ner etter genomläsning. Av ren intellektuell hederlighet. God sommar (Elling fd Disen)

 
At 05 juli, 2007 00:17, Blogger Danne Nordling said...

Elling, simundervisningen har en speciell karaktär eftersom det kan hävdas att vi här ser ett exempel på att frihet ger mindre lycka än tvång. De flesta lär sig att simma utan större kostnader och besvär. Men tydligen är det en ganska stor minoritet som struntar i detta om det inte finns ett tvång och gratis undervisning som komplement.

Det finns ingen närmare analogi med att lära sig läsa och skriva. Vi har infört en plikt att göra detta för att samhället skall fungera. Om det vore en ynnest som skattebetalarna beviljade kunde läskunnigheten göras frivillig.

Trafikregler har vi likaså för att skydda oss från medtrafikanterna. Du måste köra till höger vid ett backkrön för att inte äventyra andras liv. Det är inte konstigare än att du inte får skjuta på gatorna även om du hävdar att du inte siktar på någon.

Men vem skyddar vi oss emot genom att tvinga fram simundervisning? Jag kan se en intressent som kanske skulle kunna kräva simkunnighet och det är olycksfallsförsäkringsbolagen. Alla bör ta en olycksfallsförsäkring och försäkringsgivarna kan rimligtvis sänka premierna för simkunniga eftersom det minskar riskerna för drunkningstillbud med dyrbara hjärnskador som följd. Dessvärre kanske det är så att det är mest vanligt att man helt enkelt drunknar med små ersättningsanspråk som följd. Eller är det så att folk tar livförsäkringar som gör det lönsamt för försäkringsföretagen att kräva simkunnighet?

Viktökningen: som jag skrev i en tidigare bloggartikel (länk ovan) är det svårt att motivera paternalistiska restriktioner för alla därför att en minoritet skulle behöva tvång för att inte inte bli för feta.

Slutligen: Disen/Elling, kan du precisera vad i länkens artiklar som har relevans för dagens diskussion?
/DNg

 
At 05 juli, 2007 11:45, Blogger Elling said...

Kära Danne,
dine essays er ofta rena underverk av folkupplysning inom filosofins historia. Tyvärr matchas inte denna lärdom av generositet vid diskusjoner om dagens dilemmar.

Min argumentation var kanskje lite vel nonchalant, digresjonistisk eller rabulerande men kontentan borde vel vara klar : Folk vet ofta inte sitt eget besta. En kan med fog diskutera i vilka frågor denna översittartes gäller eller inte, huruvida det er folks rätt att råka illa ut, men mitt påstående er att det gäller i simfallet.

Jeg ser helt enkelt inte den stora skadan som uppstår om man ställer upp 200m crawl som et mål i skolan. Om ordet mål i skolsamanhang innebär ett tvång i filosofisk mening, er irrelevant. Jag har svårt att se att Jan Björklund kommer springande med stora påken om nån stackare er rädd för vattnet. Och fördi det er så många andra vardagsregler som kan ha en grumlig filosofisk bakgrunn men som likefullt aksepteras som sunda och vettiga köreregler av den stora massan. Kansksje det er filosofin själva som inte duger som måttstock för praktisk politik ? Derför er utilitarismen den enda vettiga filosofiska utgångspunkten för praktisk politik. En kan vara klassik libereal för det.

Ang försäkringsargumentet : Ja idag kanksje det inte er rättspraxis att stora summor betalas ut vid drukning. Men varför kan det inte bli så ? Om den lokala rektorn er formelt ansvarlig (vilket jag tycker er rätt) för att mobbning pågått under 9 år, så kan fort drukningsolyckor oxå bli mångmiljonbisniss - jfr dom skennande trafikförsäkringarna. Min poäng var att din ultraliberalistiska linje konsekvent skulle förorda sådana försäkringar. Dvs att Finlandsfärjan kräver simbevis av passagererna ellers blir det dubbel pris.
Altså : Såkallat vanligt folk kanksje inte har aktuarexamen i försäkringsekonomi och dom vil gärna släppa en kvällskurs för att ta reda på om det er mödan värd att lära seg simma.

Ang min länk : Det rör inte simfrågan. Men dom akademiska bevisen EMOT nyliberalismen lär nu samlas på hög. Erik Reinert - som nog ragar par et storlekar större enn dom flesta ekonomer her i Norden - forutspår en protektionistisk våg evt revolusjoner som fölge av den pågående globaliseringen. Hans och Stieglitz argument väger tyngre enn alla moralfilosofiresonement tilsammans.

 
At 05 juli, 2007 18:20, Blogger Per-Olof Persson said...

Protektionistisk våg

Det är möjligt att det uppkommer en protektionistisk våg. EU är ingen frihandelsorganisation längre utan har blivit allt mer protektionistisk. Troligtvis kommer miljöorganisationerna också att få en starkare ställning och med det följer omfattande regleringar.

Om detta sker är vi tillbaka till tidpunkten 1919-39. I stället för att människor får det bättre uppkommer massarbetslöshet, svält och krig. Hitlers bok "Min Kamp" är nästan en kopia på miljöpartiets partiprogram. Hitler förbjöd medicinska experiment på djur, inrättade mängder av nationalparker, han var vegetarian och icke-rökare.

Han använde naturmediciner och odlade örter åt SS. Hitler trodde att produktionen av livsmedel inte skulle räcka åt en växande befolkning. Eftersom jordens resurser skulle ta slut behövde Tyskland ett större "Livsrum". Han införde fyraårsplaner och Riksnäringslivsdepartementet planerade all produktion i landet samt satte priser och löner.

Hitler inrättade semesteranläggningar för arbetarna och han stödde organisationer som var inrättade för natur och hälsa. Liksom den progressiva rörelsen i USA ansåg Hitler att sociala problem i samhället berodde på ett dåligt genetiskt urval. De främsta företrädarna för den progressiva rörelsen var presidenterna Theodor Rosevelt, Wilson och Franklin D. Rosevelt. Liksom Karl Marx ansåg Hitler att det var judarna som hade skapat kapitalismen.

 
At 06 juli, 2007 16:35, Anonymous Tom said...

Min argumentation var kanskje lite vel nonchalant, digresjonistisk eller rabulerande men kontentan borde vel vara klar : Folk vet ofta inte sitt eget besta.

Elling, du vet uppenbarligen inte ditt eget bästa, så slappna av och låt oss nyliberaler ta hand om den saken.

Vafalls, passar det inte? Varför inte?

 
At 06 juli, 2007 16:41, Anonymous Anonym said...

Ang min länk : Det rör inte simfrågan. Men dom akademiska bevisen EMOT nyliberalismen lär nu samlas på hög. Erik Reinert - som nog ragar par et storlekar större enn dom flesta ekonomer her i Norden - forutspår en protektionistisk våg evt revolusjoner som fölge av den pågående globaliseringen. Hans och Stieglitz argument väger tyngre enn alla moralfilosofiresonement tilsammans.

ENg deni laennkk tytrer jeg ikku atr dhgfty dugr.

merxism kån ejj avlivets genom att risonnnnnnnneerrrrreeeeee sa varfurre trure duy at dt ska sk3 med liberalismen? vavavavavavavava?

För övrigt finner jag att dina inlägg är onödigt svårlästa då du inte verkar ta dig tiden att stava rätt. Kanske du borde skaffa dig ett program för stavningskontroll om du är ordblind. Kanske skolan har ett mer angeläget uppdrag än simkunskap.

 
At 06 juli, 2007 16:58, Blogger Thomas Palm said...

En kul poäng är att DN idag hade ett inlägg på ledarsidan som prisade folkpartiets initiativ att kräva simkunskap i skolan. Jag minns dock att de för ett antal år sedan hade ett inlägg som tvärtom förordade att simundervisningen skulle tas bort, jag minns däremot inte om det även då var ett folkpartiförslag.

Visst rör det sig om tvång, hela grundskolan är tvång från början till slut och mycket man där lär sig är betydligt mindre nyttigt än att simma. Danne jämför med cykling, men cykla kan man välja om man vill göra, trilla i vattnet kan vem som helst göra. Alla har inte så bra föräldrar att de lär barnen allt de behöver veta i livet och det är inget fel att skolan då träder in, tvärtom är det poängen med den.

 
At 09 juli, 2007 20:05, Blogger Elling said...

Till mina belackare : Att komma med stavfel i en simdebatt och Hitler i en globaliseringsdebatt er faktisk inte ens skrattretande, bara tragisk. Jeg ser det randianska fördömande her. Hade Ayn levd på 1500talet, hade hon startat den spanska inkvisitionen alldeles ensam.
Finns det vettiga liberaler/ liberalister som varken medvetet missförstår eller kör med ordklyveri och som fortsatt inte er folkpartister i toffler ?

Jag er nordmann og ber inte om ursäkt. Ni svenskar låter först forstå att det her med språk inte er så farligt för oss tilflyttade. Sen upptäcker vi att korrekt svenska egentligen er nyckeln i alla samahnag. Vilket j_la hyckleri ! Svensker i gemen, engelsk överklass och fransoser över 60 tillåter seg i den globaliserte verden att fortsatt kräva att samtalspartnern forstår deras retoriska knep och pittoreska vokabular. Mer skrattretande enn svensker som forsöker seg på norska finns knappast.

 

Skicka en kommentar

<< Home