tisdag, juni 09, 2009

Finanspolitisk passivitet

Bristen på finanspolitik särskilt i ett tidigt skede av den svenska krisen borde stimulera till debatt och konstruktiva förslag. Men finanspolitiska rådet tycks inte kunna rå på regeringens taktiska och försiktiga inriktning.

Jag var på Nationalekonomiska föreningens möte 7/6 om Finanspolitiska rådets rapport. Den presenterades av professor Lars Calmfors, ordförande i rådet. Därefter kommenterades den av professor Ingemar Hansson, statssekreterare på Finansdepartementet. Notabelt var den höga medelåldern bland åhörarna. Kan det vara så att aktuell finanspolitik inte intresserar så många unga nationalekonomer?

Det blev inte heller något skarpt meningsutbyte mellan professorerna. Åsiktsskillnaderna är inte så stora och skillnaderna i konkret dimensionering motsvarar 0,5 till 1 procent av BNP 2009 resp 2010, vilket påpekades av Calmfors. Detta anmärkte jag själv i en artikel 13 maj. Calmfors påpekade att om Riksbanken nu skulle ta till okonventionella åtgärder (som uppköp av statsobligationer) inträder en mera oklar gränsdragning mellan penningpolitiken och finanspolitiken. Eftersom penningpolitiken har delegerats till Riksbanken kommer även denna okonventionella del att handhas av Riksbanken vilket kanske inte var meningen.

Någon diskussion kring detta blev det dock inte. Det hade varit intressant att få höra några synpunkter på det omvända: att även finanspolitiska åtgärder skulle kunna delegeras till ett oberoende organ enligt vissa regler. Det kanske vore ett sätt att åtminstone övervinna den tidseftersläpnoing som finanspolitiska åtgärder alltid är behäftade med därför att politikerna har så olika uppfattningar om det lämpliga med finanspolitiska åtgärder i sig och om vilka de borde vara om det vore befogat att sätta in dem.

Något hettade det till när Hansson ansåg att flera av rådets förslag var "fega" i meningen att de innebar att t ex pensionärer, låginkomsttagare och studenter skulle få större bidrag eller inkomster efter skatt. Men förslaget om en konjunkturberoende arbetslöshetsersättning är inte opportunistiskt enligt min mening, utan kommer att mötas av stark kritik när sänkningar skall genomföras. Om man då höjer den långsiktiga nivån något innebär det bara att ersättningsnivån närmar sig dagens nivå i högkonjunkturer. Både Hansson och Calmfors var överens om att forskingen visar att högre a-kassenivå i allmänhet leder till att jämviktsarbetslösheten ökar.

Hanssons kommentarer kunde till stora delar kännas igen från vad Anders Borg skrivit på sin blogg, vilket jag kommenterade 28 maj. Vi fick veta att finansdepartementet ser situationen som osäker och Hansson relaterade beräkningarna av det strukturella budgetsaldot som hans eget departement bedömer till +1 procent av BNP 2010 men som EU-kommissionen beräknar till -1,9 procent. Någon förklaring fick vi inte men efteråt fick jag reda på att Hansson trodde att kommissionen antagligen bedömde att jämviktsarbetslösheten skulle bli mycket högre än finansdepartementet. Det leder naturligtvis till att skatteintäkterna blir lägre och försämrar saldot. Men skillnaden är faktiskt 2,9 procent av BNP, vilket med en "förbättringskvot" på drygt 40 procent indikerar en skillnad i arbetslösheten vid normalt konjunkturläge på uppemot 7 procentenheter. EU-kommissionens ekonomer ser ut att ha räknat fel.

Varför har Sverige drabbats så hårt av krisen? Hanssons förklaring var att Sverige är exportberoende och har mycket investeringsvaror i exporten. Jag ställde frågan om det fanns några beräkningar som visar hur mycket som beror på exporten och hur mycket som beror på att den privata konsumtionen minskat till följd av ökat sparande. Men något konkret svar gavs inte. Det är anmärkningsvärt eftersom detta är till stor del avgörande för vad som teoretiskt kan åstadkommas med expansiv finanspolitik.

Den finanspolitiska passivitet som regeringen visat fick inte någon förklaring. Man kan misstänka att det beror på att man inte vill utsätta sig för kritik för ansvarslös hantering av statsfinanserna. Men detta blev aldrig någon avgörande fråga i debatten även om Calmfors snuddade vid den. Rådet kan inte få grepp på regeringens försiktiga inrikting som kan misstänkas vara mer betingad av valtaktiska skäl än av omsorg om ekonomins utveckling.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

4 Comments:

At 09 juni, 2009 12:10, Blogger Per-Olof Persson said...

"Bristen på finanspolitik särskilt i ett tidigt skede ..."

- Jag länkar till ett diagram som visar de privata bruttoinvesteringarna i USA. Notera att fallet i investeringar kan börja några år innan det officiellt har uppkommit en lågkonjunktur.

http://blog.mises.org/archives/010095.asp

- Detta bekräftar att den österrikiska skolans konjunkturteori är riktig. Investeringarna inom tillverkningsindustrin blir olönsamma och med tiden skapar detta även en nedgång inom produktionen/försäljningen av konsumentprodukter.

- Huvudproblemet är inte att konsumenterna ökar sitt sparande utan att tillverkningsindustrin ökar sitt sparande. När investeringarna blir olönsamma så måste industrin avveckla sina investeringar.

- Notera också att spenderandet mellan företagen är ett par gånger större än inköpen av konsumentvaror. Företagens spenderande skapar en betydligt högre efterfrågan i ekonomin än konsumenternas spenderande.

- Den sista faktorn som viker är konsumenternas spenderande. Detta beror på:

1. Högkonjunkturen har artificiellt skapats bl a genom att människor har överkonsumerat genom överbelåning. Alla människor lånar inte men de nya pengarna kommer med tiden att höja deras inkomster och därmed konsumtionen.

2. Industrins neddragningar innebär att produktionen sjunker, arbetslösheten ökar och att inkomsterna sjunker. En sjunkande produktion måste således leda till en lägre konsumtion.

3. Osäkerheten ökar om framtiden. Men lösningen är att det införs en ekonomi som inte har några konjunktursvängningar.


Att stimulera konsumtionen genom finanspolitik

- Det som stimuleras är konsumtionen och detta leder till avindustrialisering. Det som händer är att vinsterna ökar i de sista produktionsstegen, tillverkning/försäljning av konsumentvaror. Detta leder till att investeringarna avvecklas inom industrin och ökar inom tillverkning/försäljning av konsumentvaror.

- Orsaken till att industrin inte stimuleras beror på att produktionen av råvaror etc kan börja många år innan det finns färdiga konsumentvaror. När de nyskapade pengarna förflyttas bakåt i produktionskedjan så kommer pengarnas köpkraft att sjunka (priset på produktionsresurserna ökar) ju fler gånger pengarna används och ju längre tiden går.

- Produktionen inom industrin finansieras genom sparandet i ekonomin. Om penningmängden hade varit stabil så hade pengarnas köpkraft ökat i stället för att sjunka. En större produktion höjer pengarnas köpkraft. När pengarna i detta fall överförs bakåt i produktionskedjan ifrån konsumenterna så kan inte vinsterna i de tidiga produktionsstegen sjunka jämfört de sista stegen.

 
At 10 juni, 2009 01:17, Anonymous Skatt är Stöld said...

För två år sedan utlyste jag en tävling där man skulle gissa när nästa bust(krasch) skulle inträffa.

Det som föranledde mig var ett diagram från SCB som jag hittade och där man kunde se att nergångarna kom efter flera år med kraftigt ökande investeringar, investeringar som ökade snabbare än konsumtionstakten i ekonomin.

Kollade nu upp den senaste statistiken och investeringarna har inte bara planat ut. De har fallit kraftigt, men den här gången har även konsumtionen gått ner.

Känns som den här lågkonjunkturen kan bli riktigt lång och otrevlig.

 
At 10 juni, 2009 13:21, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof Persson, diagrammet bevisar inget specifikt som kan underbygga den österrikiska teorin.

Vi måste skilja mellan två typer av konjunkturnedgångar i den finanspolitiska diskussionen: 1) Exogent orsakad (exporten minskar), 2) Endogent orsakad (överinvesteringar, kostnadskris mm).

1) Investeringarna minskar också vid en exogen nedgång. Men det är en följd av att exportproduktionskapaciteten inte behöver byggas ut och i viss mån av att inhemsk produktion inte heller behöver öka.

2) En mild endogen nedgång är ofta en följd av lagercykeln som handlar om de investeringar som sker i lageruppbyggnad. Dessa kan faktiskt övergå i desinvesteringar (lagerminskning) och det kan påverka produktion och arbetslöshet påtagligt.

En mera kraftig endogen nedgång kan bli följden av att investeringarna i ett land med stor hemmamarknad temporärt kan bli självförstärkande. Det sker om investeringsvaruproduktionen leder till förbättrad sysselsättning och ökad konsumtion som i sin tur ger ökad efterfrågan på ny produktionskapacitet osv. Strukturomvanling (från t ex jordbruk till industri) förstärker processen.

Idag med mindre möjligheter till stora sysselsättningsökningar blir denna ackumulerande effekt mindre. Men den finns kvar regionalt för bostadsbyggandet. Genom att förstärka denna process i bostadssektorn med ett vacklande subventionssystem (USA) kan trots allt en stor obalans byggas upp.

De minskande bostadsinvesteringarna är naturligtvis en betydande orsak till nedgången före utbrottet av den manifesta konjunkturnedgången i den länkade diagrammet. Ökad arbetslöshet leder sedan till minskat behov av investeringar i en kumulativ process, som också förstärks av att sparandet snabbt ökar.
- - -
Att i dagens läge tala om "överbelåning" är inte klart definierat med tillgång till internationella kapitalmarknader. Det är inte nödvändigt att sparandet sker i samma region som där investeringarna sker.

Att företagen skulle finansiera sin produktion med sparande är ett sedan länge övergett språkbruk inom nationalekonomin. Med företagssparande avses idag enbart sparade vinster som används till egenfinansierade investeringar (äv ev utl). Produktionen finansieras med intäkter som inte bör kallas "sparande".

Till "Skatt är stöld", Sverige hade en endogen nedgång som började 1990. Den berodde på för höga investeringar. Men dagens nedgång är orsakad av oväntad exportminskning. Det är då trivialt att investeringarna ökade ända till nedgången och litet därefter genom trögheter. Därefter går investeringarna naturligtvis ner vilket förstärks av att även konsumtionen minskar onödigt mycket.
/DNg

 
At 11 juni, 2009 20:49, Anonymous Neoliberal Agenda said...

Spelar det så stor roll att det är från ett annat land?

Jag tycker fortfarande att det österrikiska caset håller. När man prisreglerar ner räntorna så skickar man ut felaktig information till marknadens aktrörer. Om denna information emanerar inifrån Sverige eller från utlandet spelar egentligen ingen roll.

Österikarna säger inte heller att det bara är den låga räntan som gör att företagen överinvesterar och därmed skapar konjunkturcykeln. Det kan också vara konsumenter som lånar för mkt till dyra kapitalvaror som snedvrider marknaden, och därmed "lurar" företagen att investera i produktion av fel saker.

 

Skicka en kommentar

<< Home