torsdag, augusti 20, 2009

Moraliska principer för omfördelning

Av alla efter förmåga, åt alla efter behov. Eller omfördelning för att maximera summan av skillnaden mellan lust och olust för alla? Staten kan omfördela så att de sämst ställda får maximalt bra eller åtminstone grundtrygghet. Kanske omfördelning bara är moraliskt tillåten för att garantera en minimal stat?

Det har under filosofins historiska utveckling framlagts olika försök att formulera moraliska system. Utgångspunkten har varit att filosoferna noterat att befolkningen iakttagit vissa seder i beteendet gentemot varandra. Men det har också funnits färdiga listor med moraliska bud, som för länge sedan formulerats av okända nedtecknare - exempelvis Dekalogen. Ett lika gammalt försök att formulera en allmängiltig princip utgör den s k "gyllene regeln". I modern tid har en variant av denna formulerats av Immanuel Kant i form av "det kategoriska imperativet" (1785).

Ungefär samtidigt med Kant formulerade Jeremy Bentham nyttomoralens principer om "största möjliga lycka åt största möjliga antal". Läran kom av hans efterföljare J S Mill att benämnas "utilitarism" 1863 (efter en term i en roman av John Galt). Bentham trodde att han upptäckt den underliggande principen för den västerländska människans moraliska handlande. Men utilitarismen fick som teori ett eget liv och fördes av Henry Sidgwick in på nationalekonomins område. Den fick denna väg en matematiskt avancerad utformning av F Y Edgeworth 1881 och speciellt för skattepolitiken 1897. Närmare bestämt blev resultatet ett förordande av starkt progressiv beskattning.

Om det bara vore så att att utilitaristernas spekulationer om hur ett moralsystem skulle se ut hade begränsat sig till individernas privarmoral hade deras missledande tankar inte ställt till så stor skada. Men politikerna tog till sig nyttomoralen och använde inte bara dess fördelningspolitiska anvisningar utan också dess praktiska rekommendation att "ändamålen helgar medlen". En hel del av 1900-talets mindre tilltalande historia har säkerligen varit en följd av utilitaristiska influenser.

Ödets ironi medförde dessutom att en ny filosofisk strömning i början av 1900-talet kom att konservera den implementerade utilitarismen trots att nytänkandet underkände hela moralens grundvalar. I Sverige kallades denna strömning "värdenihilism", i andra länder emotivism. Resultatet av föreställningen att man inte kan resonera meningsfullt i moraliska frågor blev att det dröjde ända till början av 1970-talet innan ett alternativ till utilitarismen som grunden för statsmoralens principer i fördelningsfrågor började utvecklas.

Det var Harvardfilosofen John Rawls som genom sitt verk A Theory of Justice 1971 återupprättade den politiska filosofin genom en metod att diskutera fördelningsfrågor på ett opartiskt och icke-moraliserande sätt. Utgångspunkten var en tänkt "ursprungsposition" (OP) där man på ett opartiskt sätt skall komma överens om en omfördelningsprincip för det framtida livet i ett samhällskontrakt. Liknande ansatser hade tidigare gjorts av nationalekonomen John Harsanyi, Nobelpristagare 1994, men på ett matematiskt otillgängligt sätt som fick föga genomslag.

Rawls diskuterar hur rationella individer med normalt egenintresse och utan avundsjuka men med en känsla för "rent spel" i en situation med osäkerhet kommer att resonera för att hitta en omfördelningsprincip som alla kan bli överens om. Genom att tillämpa beslutsstrategin "maximin" kommer man enligt Rawls fram till det han kallar "differensprincipen". Den säger att alla avsteg från en helt jämn inkomstfördelning måste kunna motiveras genom att de maximalt förbättrar situationen för de sämst ställda.

Gynnandet av de sämst ställda innebär att utilitarismens enkla princip om lika hög inkomst till alla fick ett grundskott genom att denna princip inte kommer att väljas i OP. Men inte heller utlitarismens utvecklade princip att tilldelningen främst skall ske till dem som kan utvinna störst nytta härav skulle bli vald. Samtidigt avvisades också den enkla maximeringen av summan av allas inkomster. Grunden för detta bygger på vanliga människors obenägenhet att ta farliga risker. De vill ha trygghet hellre än utsikter till höga inkomster enligt Rawls. (För en mer ingående beskrivning av Rawls' teori se min artikel från okt 2005.)

Om man accepterar de konstgrepp som Rawls introducerar för att få fram ett resultat kan man konstatera att resultatet bygger på ett frivilligt kontrakt. Det blir då litet poänglöst att kritisera Rawls' teori utifrån att han inte beaktar individernas rätt till frihet. Denna rätt ingår f ö i andra delar av kontraktet. Rawls menar helt enkelt att det är rationellt att frivilligt uppge en stor del av friheten att få behålla vad man tjänar i utbyte mot maximal trygghet. Man kan dock kritisera Rawls' resonemang för att det är alltför pessimistiskt och att individerna snarare kommer att välja grundtrygghet än maximal utdelning åt dem som skall få minst. Till detta återkommer jag.

Ett helt annat sätt att angripa Rawls kom från Harvardfilosofen Robert Nozick 1974. Han utgår också från rätten till frihet. Men denna är inte resultatet av en tänkt kontraktssituation utan utgör ett axiom som ansluter till en lång, frihetlig tradition. Om man accepterar detta konstgrepp kan man sedan härleda vilken typ av samhällskontrakt som kommer att växa fram bland individerna.

Detta kontrakt blir enligt Nozick en summa överenskommelser om en minimal stat som endast har till uppgift att skydda de ursprungliga rättigheterna och upprätthålla nya kontrakt. Någon tvingande omfördelning utöver finansieringen av minimalstaten blir därför inte tillåten. All omfördelning i övrigt måste vara omedelbart frivillig eller en följd av frivilliga kontrakt. Trygghet kan enbart fås genom försäkringar eller välgörenhet.

Skillnaden mellan Rawls och Nozick kan sålunda kokas ner till valet mellan ett antal kontrakt i situationer där man vet vilka egenskaper man har och ett där man inte vet detta. Om vi antar att människan besjälas av ett avsevärt egenintresse kommer inkomstskillnaderna med Nozicks teori att bli avsevärda - men samhället i sin helhet blir också rikt. Om egenintresset är svagare kommer frivillig omfördelning att utjämna inkomstskillnaderna en hel del. Samtidigt finns det skäl att tro att samhället inte blir lika rikt.

Reaktionen gentemot Nozicks teori från vänsterhåll är kraftigt avståndstagande. Det kan tyckas vara förvånande eftersom det är bland dessa grupper som övertygelsen att människans natur är altruistisk, är som starkast. En solidarisk människa är väl en utmärkt grund för Nozicks tanke att organisera frivilliga delsamhällen i det "utopiska" stadiet? De mera pessimistiska konservativa, som anser att människan egentligen mest är ond, har mera fog för att förorda tvång, kan man tycka.

Slutligen bör nämnas den marxistiska omfördelningsprincipen "av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov". Den formulerades egentligen av Louis Blanc redan 1839 och omnämndes bara i förbigående av Karl Marx 1875. Någon programmatisk analys av hur denna princip skulle rättfärdigas eller fungera i ett socialistiskt samhälle har jag inte sett. Men den har granskats av etikforskaren Jan Tullberg som ser den som en sorts kvalificerad utilitarism. Behovsprincipen är utilitaristisk och även förmågeprincipen är det - jämför med progressiv beskattning. Om man ställer dessa principer mot varandra och ser lång arbetstid som en plikt för dem med hög produktiv förmåga maximeras lyckan om de lågproduktiva enbart konsumerar och de högproduktiva arbetar hela sin vakna tid.

Marxismens princip kanske kan ses som en variant av Rawls' "maximax-princip" som han brukar illustrera med ett slavägarexempel. Normalt riskaverta människor skulle inte välja en sådan princip i ursrungspositionen. Och något annat sätt att rättfärdiga socialismen är svårt att se.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 21 augusti, 2009 13:30, Blogger J. Mikael Olsson said...

Det kanske skall påpekas att det finns en princip hos Rawls som har företräde framför fördelningsprincipen, nämligen principen att alla skall ha samma tillgång till ett antal grundläggande friheter. Detta innebär, som han skriver, att "kränkningar av de grundläggande och för alla lika friheter som skyddas av den första principen inte kan berättigas eller kompenseras av större sociala eller ekonomiska fördelar". (Men t.ex "friheten att ingå avtal, så som denna uppfattas i laissez-faire doktrinen" är inte grundläggande.)

 
At 22 augusti, 2009 00:16, Blogger Danne Nordling said...

Rawls' frihetsprincip innebär att utilitarismens möjligheter att hålla folk som livegna för att arbeta i majoritetens intresse inte kan accepteras. Men strängt taget verkar det som om detta redan skulle uteslutas genom differensprincipen.

Friheten att ingå avtal förefaller i Rawls' teori vara så kategorisk att t ex planekonomiska regleringar för att maximera samhällets välstånd inte skulle vara möjliga om de inte specifikt gynnar de sämst ställda i absoluta mått mätt. Tolkningen av Rawls som att hans teori skulle kunna gälla ett socialistiskt samhälle likaväl som ett marknadsekonomiskt menar jag vara felaktig.

Inte ens avtal som inte gynnar de sämst ställda borde vara ogiltiga enligt Rawls. Detta kommer sig av att utfallet kan korrigeras genom skatter och bidrag som då gynnar de sämst ställda.

Om en "fri" marknadsekonomi åstadkommer en större totalsumma välfärd än socialistisk planekonomi kan alltid en omfördelning gynna de sämst ställda mera i en marknadsekonomi. Så laissez faire-doktrinen blir ett måste för Rawls om den med omfördelning ger ett bättre resultat för de sämst ställda än andra system. Och då förmodade Rawls själv att omfördelningen kunde tillgodoses med hjälp av proportionell skatt.

Jag tror det är förhastat att acceptera att socialliberalerna har fått kapa Rawls' teori för sina maktutövningssyften. Rawls' teori har större potential för frihetsvännerna än vad man vanligtvis föreställer sig.
/DNg

 
At 22 augusti, 2009 07:28, Anonymous Ulf L said...

Men har inte Rawls samma typ av svaghet som utilitarismen. Framtiden måste vara känd.
I stategibeslutssituationen är framtiden okänd men därefter, när förändringar i inkomstfördelningen ska föreslås, då antas utfallet vara känt. Hur skulle annars man kunna avgöra om en åtgärd verkligen förbättrar för de som har sämst ställt?
Jag delar Hayeks uppfattning att det är just framtidens ovisshet som är främsta motivet för frihet. Om vi inte vet vad framtiden bär med sig så är det bättre att människorna själva ordnar sina liv. Avsteg från den principen kan man göra när man är säker på att lagstiftning verkligen får avsedd effekt. Trafiklagstiftning är ett sådant exempel. Bilbälteslagen kanske också. Kan lagstiftaren inte med god säkerhet visa att en åtgärd verkligen har avsedd effekt så ska lagstiftaren låta bli.

Därför tycker jag Rawls är en halvmesyr. Initialt tar man hänsyn till framtida osäkerheter, men sedan måste samhället vara statiskt eller förutsägbart.
Samtidigt måste jag ge dig rätt. Eftersom de flesta verkligen insett att marknadsekonomi gör att de sämst ställde får det bättre kan man använda Rawls för att argumentera för marknadsekonomi. Men då ger man också socialliberaler problemformuleringspriviligiet. "Visst marknadsekonomi är bra men inte är finansiella derivat verkligen en del därav, det är bara en avart."
Om de får bestämma vad som är marknadekonomi blir friheten för förnyelse begränsad.
Jag tror fortfarande att framtidens oförutsägbarhet och en tilltro till de flesta människors förmåga att ordna för sig är bättre argument.

 
At 22 augusti, 2009 11:53, Blogger Danne Nordling said...

Ulf L, utilitarismen har som generell morallära en svaghet som inte politisk-filosofiska system som fokuserar på fördelningsfrågor har. En utilitarist måste hela tiden ha en sannolikhetskalkyl för olika utfall av en privat handling för ögonen, vilket är omöjligt. Resultatet blir att man efterfrågar regelutilitarism.

I så fall kan man hjälpligt likställa utilitarism, blancism, Rawls och Nozick som alternativa synsätt på den politiska fördelningsfrågan.

Om marknadsekonomi är bra för välståndet öppnar sig en kritikmöjlighet mot företeelser som minskar välståndet. Då kan någon, som du säger, hävda att derivatinstrument försämrar effektiviteten i välståndsproduktionen och därför måste förbjudas. Detta kan underbyggas med en hänvisning till Rawls. (Utilitaristerna kan göra på liknande sätt.)

Mot detta finns tre invändningar:

1) Man kan inrätta en granskningsinstitution som informerar marknaden så att systemfarliga smällar undviks.

2) Man kan hävda att det är kritikerna som måste visa att det i det långa loppet blir högre välstånd med marknadsstörande regleringar.

3) Man kan hävda att maximalt välstånd inte är det viktigaste. Det räcker att de sämst ställda garanteras existensminimum och det klarar man även om det blir lågkonjunktur. Detta är enligt min uppfattning förenligt med Rawls' teori men inte med vad han själv kom fram till vid tillämpningen.
/DNg

 
At 25 augusti, 2009 11:43, Anonymous Tor Fyrdahl said...

"Om man accepterar de konstgrepp som Rawls introducerar för att få fram ett resultat kan man konstatera att resultatet bygger på ett frivilligt kontrakt. Det blir då litet poänglöst att kritisera Rawls' teori utifrån att han inte beaktar individernas rätt till frihet."

Det frivilliga kontraktet i Rawls modell är väl helt hypotetiskt? Rawls resonerar kring vilket samhälle folk skulle välja om de inte visste vad de själva skulle ha för ställning i det. Men eftersom människor i verkligheten vet vilken ställning de har, inskränks deras verkliga frihet när det hypotetiska kontraktet omsätts i verklighet.

Bivillkoret om att människors grundläggande friheter måste respekteras, garanterar just bara de grundläggande friheterna.

 
At 25 augusti, 2009 16:50, Blogger Danne Nordling said...

Tor Fyrdahl, om man inte accepterar konstgreppet med "okunnighetens slöja" uppstår frågan: kan ett kontrakt ändå ingås från en opartisk utgångspunkt eller är syftet med ett kontrakt då att tillgodose ens egna intressen?

Den moralfilosofiska diskursen har under århundraden försökt formulera opartiska principer som alla borde kunna acceptera. Detta har inte lyckats. Rawls' konstgrepp är det närmaste man kommit.(Dess potential har dock inte utvecklats.)

Nozicks teori grundar sig däremot på att det inte är önskvärt att formulera "opartiska" omfördelningsprinciper. Den opartiskhet han utgår ifrån är ett axiom om rättigheter. Eftersom han inte försöker rättfärdiga axiomet kan man se det som stipulativt eller hypotetiskt.

Jag bedömer dock att rättighetsprinciperna kan underbyggas på ett opartiskt sätt. Det leder också till att man måste respektera vars och ens rättigheter utifrån de egenskaper man faktiskt har. Det medför att folk har rätt att vägra obligatoriska överföringar till de sämst ställda (åtminstone så länge detta inte kan motiveras med skyddsargument).
/DNg

 
At 28 augusti, 2009 11:03, Anonymous Tor Fyrdahl said...

"om man inte accepterar konstgreppet med 'okunnighetens slöja' uppstår frågan: kan ett kontrakt ändå ingås från en opartisk utgångspunkt"

Nej, knappast. Jag tänkte mig snarare att en del invänder mot försöket att skapa ett opartiskt kontrakt överhuvudtaget, och att det kunde vara därifrån invändningarna om att Rawls kontrakt inte tog hänsyn till individuell frihet kom från.

 
At 31 augusti, 2009 18:01, Blogger Danne Nordling said...

Vissa kontrakt kan ändå ingås från en opartisk position. Man kan komma överens om en delning av något åtråvärt i form av likvärdiga delar. Man stadgar då att den som utses att bestämma delarna får välja sin del sist. Tanken är då att hans egenintresse medför att delarna blir likvärdiga.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home