måndag, oktober 06, 2008

Krisen beror ytterst på obalansen mot Kina

Varför försöker man skylla finanskrisen på bristande regleringar? Det finns ju en mycket närmare förklaring i form av att underskottet mot Kina inte kan fortsätta i allt snabbare takt hur länge som helst. Kinas ovilja att kraftigt revalvera sin valuta är den väsentliga orsaken till krisen.

Den finansiella krisen beror enligt seriösa bedömare på flera samverkande faktorer eftersom de enskilda orsaker som har pekats ut har uppträtt tidigare utan att någon kris uppstått. Men det finns en ny och mycket betydande störning i världsekonomin som år efter år ackumulerar en allt större obalans: USA:s handelsunderskott gentemot Kina. USA:s totala bytesbalansunderkott mot alla länder visas i nedanstående diagram:


Vi ser här att USA:s underskott började öka påtagligt efter 1997. En del av ökningen berodde på ökad import av olja. Den minskning som noterats de senaste åren beror på minskad importökning i relation till en konstant exportökning. Gentemot Kina har emellertid underskottet tredubblats sedan slutet av 2003:

Den utplanande utvecklingen beror på ett större underskott gentemot Japan som dock är begränsat jämfört med överskotten mot EU och USA. En ännu starkare ökning av handelsbalansöverskottet ser vi för EU. Detta kan ha sin betydelse men eftersom både Kina och oljeländerna tycks ha en förkärlek för att placera sina överskott i USA är det här obalanserna uppkommer. Teorin för att analysera globala obalanser finns i studierna av olika växelkurs- och stabiliseringsregimer.

För de ekonomiska relationerna mellan länder i en marknadsekonomi har man att välja mellan tre mål:
(1) Stabil växelkurs
(2) Fri kapitalrörlighet
(3) Penningpolitisk självständighet

Analyser som gjorts av bl a ekonomipristagaren 1999 Robert Mundell gör gällande att endast två av dessa mål kan uppnås samtidigt. Ett enkelt exempel är kombinationen 1+2, t ex guldmyntfot eller gemensam valuta. Ett annat exempel är 1+3 som vi hade under Bretton Woods-systemet. Det gick under 1971 genom trycket från de ökande kapitalrörelserna. Nu har vi ett system som kombinerar 2+3. Många har hittills ansett att detta är ett bra system. Men det är uppenbarligen mer sårbart än andra kombinationer för störningar - i synnerhet om stora obalanser genom t ex en destabiliserande penningpolitik har kunnat byggas upp.

Som nämnts har vi en obalans som legat latent i världsekonomin i form av handelsunderskotten i USA och överskotten i Kina och oljeländerna. Denna obalans beror delvis på att Kina försöker nå alla tre målen samtidigt och i 2+3-regimen inte vill anpassa sin växelkurs uppåt mot dollarn. Är motivationen girighet? De kinesiska överskotten är placerade i amerikanska värdepapper som genast skulle bli mindre värda vid en kinesisk revalvering. Dessutom skulle kineserna få svårare att exportera men samtidigt få mer betalt för exporten. Men det skulle också fordra en räntehöjning.

Kapital skulle då börja strömma i motsatt riktning med en räntehöjning i USA som följd. Kinesiska varor skulle bli dyrare. Dollarn skulle stiga, exporten bli dyrare och utländskt kapital mer sällsynt. Levnadsstandarden kanske rentav skulle sjunka - ett motbjudande perspektiv före ett presidentval. Både kineser och amerikaner ser ut att ha haft motiv för att köra på med obalanspolitiken litet till. Men det förefaller vara mer legitimt att inte opåkallat punktera en (konstlad) högkonjunktur genom en amerikansk räntehöjning än att undvika en bokföringsmässig förlust på de av Kina ägda amerikanska värdena genom en revalvering.

Det praktiska resultatet blev att USA fick för mycket pengar. Det utländska kapitalet måste placeras någonstans. Ett ställe var bostadsmarknaden. Nya grupper måste köpa hus. Lånen måste alltså göras mer förmånliga. En bubbla blåstes upp. Amerikanska låginkomsttagare blev brickor i ett spel där internationella krafter drabbade samman utan att någon tydligt såg vad som hände. En logisk lösning skulle kunna vara att kineserna får se sina amerikanska tillgångar smälta samman genom konkurser och nedskrivningar av värdena. Tyvärr skulle många andra då dras med i fallet.

Historiskt är det intressant att kineserna har betett sig som merkantilister. Under tre århundraden hamnade 3/4 av den Nya Världens billiga silverproduktion i Kina som en valutareserv (1500-1800) och Kina försåg världen med det mesta i varuproduktionen. Att detta nu när det upprepas ser ut att leda till en kraschlandning kunde förutses redan i november 2006. Den alltför välvilliga långivningen till låginkomsttagare skrev jag om i januari 2007, då som en utlösningsfaktor till en världskris. Det finns därför inte fog för att den nu uppkomna krisen uppstod utan att någon kunde utfärda varningssignaler.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

24 Comments:

At 06 oktober, 2008 17:04, Anonymous Anonym said...

Det räcker att dagligen öppna en tidning för att få en rad olika förklaringar bakom finanskrisen.

Den som Danne nu menar är den viktigaste har få ekonomer och politiker pekat på - och för den delen inte heller sakkunniga inom bankväsendet.

Det amerikanska handelsunderskottet gentemot Kina har varit känt länge även om det stadigt har ökat i omfattning.

En viktig förklaring är säkert de enorma kostnader,som USA lagt ned på krigsinsatserna i Irak och nu även i Afghanistan.

Samtidigt har kineserna valt att finansiera detta och en liknande politik för de på en rad andra håll i världen där deras nationella intressen så motiverar.

Men samtidigt har Kina ännu oaktat sin snabba tillväxt en liten andel av världsekonomin.

USA har tills helt nyligen haft en stabil ekonomi med låg inflation,låga räntor och en växande sysselsättning.

Detta måste vara en viktig förklaring till att man klarar av att sköta sina betalningar gentemot Kina.

Men bakom finanskrisen måste ligga sånt som lågkonjunkturen samt de snabbt stigande priserna på energi och livsmedel.

Bankernas oförsiktiga kreditpolitik både i USA och även i Europa har lett till att de som inte klarat av betalningar fått såna och de som behövt lån får det inte längre.

Mer regleringar kräver en del tydligen inte medvetna om att flertalet ekonomier, t o m den amerikanska,är det.

Mer statliga lån in i bankväsendet är ett måste.
Begränsade förstatliganden av en del både stora och små banker,som är på fallrepet sker.

Skilda uppfattningar finns om vem eller vilka som långsiktigt ska stå för smällen.

Förändringar av marknadsekonomin ropar planekonomiernas anhängare av.

Och vad kan ett land göra som vårt eller krävs det en gemensam inte allt för nationellt inriktad EU-lösning och vill även USA delta på något sätt.

Och i det perspektivet, var har vi Kina och för den delen även Ryssland? Med eller utanför.

Och slutligen är det nån skillnad på McCain och Obama. Dom verkar inte alls ha brytt sig om att diskutera detta om Kina.

 
At 06 oktober, 2008 18:27, Blogger Yibo said...

Mycket intressant analys. Men USAs handelsbalans är för att de själva inte producerar tillräckligt intressanta varor för utländska marknader och att de lägger produktionen utomlands.
Kinas agerande att inte skriva upp värdet på sin valuta är helt logisk. Alla länder prioriterar sin egen befolkning, lika så gör vi som individer där vi främst ser på vårt eget bästa.

Varför skriver du inte att finansoron beror ytterst på världens USA beroende? Alla hade redan innan känt till att USAs ekonomi skulle gå omkull innan 2010, men ändå ville ingen tro på sanningen.

USA har en viktig roll i världshandeln, men att Kina ska agera som en underlydnad till USA för att gynna sitt eget bästa låter ännu mer orättvist.

 
At 06 oktober, 2008 22:32, Blogger Elling said...

Flyg inn vDerna och deras wizards (vDerna kan vel knappast räkna själv) för dom 1000 störste finansfirmorna til öknen fex Caesars Palace i Las Vegas (symbolik). Den nya FEDchefen Nouriel Roubini sköter ruljansen med diktatorisk makt. Lås pöbeln inne i palatset i tre dagar med detta program :

Dag 1) Va har ni för tillgångar / skulder / cash

Dag 2) Triage Beslut om vem som tar över vem / vilka som läggs ned/ hur mycket Fed tar i ägarandelar til vilken kurs, optioner / hur mycket dom överlevande tar över i cash. Fed får direkt tillgång till realtime balansräkningar.
80& av all finansverksamhet utan koppling till verkligheten och deras anställda får räkna med att läggas ner direkt: ( McDonalds eller marinkåren står för soppkök ). Det har inte större effekt enn at en CDS kvittas mot en annan. Corporate sector får obegrensat kort kredit. Verkliga mortgage holders får i uppgift att hitta optimal balanse mellan att ta över fastigheter, reforhandla vanliga dödeligas lånevillkor och lirka fram en långsiktig hållbar prisbana. Rapportplikt på alla nya "instrument"

3) Det blir stolen (evt hopp fra toppen av palasset, valbart) for dom som mörkar uppgifter, lägger i valvet eller inte lånar ut cash dom fått från Fed.

Svårare er det knappast men det måste göras svinsnabbt
Feds verkliga utlegg til företag och låntagare borde kunne rymmas inn i dessa 700 billioner. Summan 700 billioner har INGEN RELEVANS I ANDRA DVS RENT FINANSIELLA SAMANHANG : CDSmarknaden er på 70 trillioner dvs at varje j_la kåklån er swappad 100 gånger. Enl senaste CDSauktionen hos Fannie & Freddie så er dom ursprungliga lånen värda 19 cents per utlånad dollar. Innehavare av CDS sertifikaten er derför skuldiga 80cents / 100 dvs 8 cents per dollar. Detta kan synas lite men er extremt mycket då 100% er 70 trillioner.

Det gäller att behålla solventa firmor och låta dom insolventa åka. Alla er illikvida. Derför måste Nouriel se hela balansräkningen för att avsiga sin dom.

Sen har vi resten av världen : Kinerserna och araberna får stå sitt kast - dom har valt sina obalanser och får och kan ta notan.
Japaner och europeer kommer att lida för sina synder att låta yankerna köra showen obehindrat. Ingen har råd med dollarns bortgång. Frågan er bara hur den kommer att utveckla seg. Att dollarn nu stärks er på et sätt oförklarligt, perverst och omoralisk. Visst borde amerikanerna straffas med lägre dollar och högre importpriser - som dom vel lär få i långa loppet med störra pengamängd i omlopp.

 
At 07 oktober, 2008 00:43, Blogger Per-Olof Persson said...

Problemet med alternativ "(3) Penningpolitisk självständighet"

Intressant att notera är att ekonomipristagaren 1999 Robert Mundell inte är tillräckligt intelligent för att upptäcka problemet med detta alternativ.

Det är staten och politikerna som vill ha "Penningpolitisk självständighet". Ett samhälle och en marknadsekonomi betår av MÄNNISKORNA och den minsta beståndsdelen i ett samhälle och i en marknadsekonomi är INDIVIDEN. Samhället och marknadsekonomin är INTE STATEN OCH POLITIKERNA. Att det kan finnas särintressen i ett samhälle och i en marknadsekonomi (som ex staten, politikerna, bankerna och finansbolagen) som anser sig tjäna på "Penningpolitisk självständighet" kan inte ingå i en analys.

Skälet till att pengar uppkom en gång i tiden beror på en social process som varade i tusentals år. Individer kom på frivillig väg överens med varandra att en vara bland de andra varorna skulle fungera som pengar. Individerna kom på frivillig väg överens om att guld var den bästa varan för detta ändamål med silver som näst bästa alternativ.

"Penningpolitisk självständighet" innebär egentligen att särintressen har definierat vad som är pengar för att kunna göra vinster på denna definition. Människorna själva förlorar på denna definition eftersom den innebär att helt nya pengar kan skapas utav ingenting. Människor förlorar också på att marknadsekonomin inte kan sätta räntan i ekonomin (marknadsekonomin är människorna själva).


Problemet med alternativ "(1) Stabil växelkurs"

I en marknadsekonomi kan detta alternativ endast existera vid gemensam valuta eller med guldmyntfot (guld är en gemensam valuta). I andra fall är detta alternativ planekonomiska konstruktioner som förr eller senare misslyckas, som ex Bretton Woods 1971. USA tillverkade för mycket pengar under 1960-talet för att finansiera de statliga utgifterna.


Handelsunderskotten i USA

Handelsunderskotten i USA beror på att politiker och centralbank har velat öka människors efterfrågan av konsumtionsvaror. Detta höjer även efterfrågan på importerade konsumtionsvaror och handelsunderskott uppstår. Efterfrågan på konsumtionsvaror ökar när räntan sätts för lågt och när detta öka efterfrågan på banklån.


"Denna obalans beror delvis på att Kina försöker nå alla tre målen"

Kina har med dessa planekonomiska åtgärder ökat obalanserna och dessa planekonomiska åtgärder är på lång sikt omöjliga att upprätthålla. Dessa åtgärder skapar inflation inom Kina, låg konsumtionsnivå hos kineserna och stora felinvesteringar inom tillverkningsindustrin. Felinvesteringar inom tillverkningsindustrin skapar en kris om andra länders efterfrågan plötsligt skulle minska (denna minskning beror i sin tur på misslyckade planekonomiska åtgärder hos andra länder).

 
At 07 oktober, 2008 10:56, Blogger Per-Olof Persson said...

Kraschen förutsågs på Ludwig von Mises Institute för många år sedan, vilket följande sida visar:

"The Bailout Reader"

http://mises.org/story/3128

 
At 07 oktober, 2008 19:45, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 
At 07 oktober, 2008 19:45, Anonymous Anonym said...

Posted in Blogroll on October 7, 2008 by neoI’m surprised mainstream media does not talk about CDS (credit default swaps). CDSs are what crippled insurance giant AIG, and I think you will hear about this issue a lot more in the next few months… and it could get A LOT worse.

Derivatives are THE Problem

Deteriorating home values themselves aren’t to blame for the current crisis. It’s the exotic derivatives and mortgage backed secuirities financial engineers cooked up that are the problem. When you hear the talking heads on the news dropping terms like “leverage”, derivatives are what they are really referring to.

Read more »

Edit | Leave A Comment »

Den Verkliga Orsaken till Finanskrisen
Posted in Blogroll on October 7, 2008 by neo

Detta inlägg har jag skrivit i största hastighet som svar till alla dumheter som desperata neoliberaler, konservativa och en och annan dumskalle lägger in på olika bloggar om Finanskrisen

Problemet i USA ( och i de länder som har infört i någon grad den neoliberala receptet) är strukturellt och därför var bolånekrisen endast detonatorn och finanskrisen endast ett av de först synbara tecknen på att det neoliberala skojeriet kom till en ände.

Det ligger nämligen så här: man överför i den perversa ideologin enorma tillgångar från den avlönade befolkning till en klick bedragare och opportunister, man gör det för att på något sätt motverka den irreversibla tendensen till fallande mervärde i produktionen, men samtidigt och eftersom det här folket har hjärna full med skit, förstörde man köpkraften och därmed konsumtionen,
MEN eftersom det hade ackumuleras enorma överskott i vissa kretsar och naturligtvis ville dem ha dessa pengar förräntade, kom man på den geniala (och helt nödvändiga) idén att genom att låna skulle man uppnå flera saker:


1)Hålla Konsumtionen uppe

2) därmed vinstnivåerna

3)hålla folket i illusionen av välstånd och därmed lugna

4) krossa fackföreningar motstånd genom att hålla folket i skuldslaveri (fast ibland använde man av sig våld som Thatcher, Reagan eller Pinochet)

Det här överskottet på likvida medel som orsakades av de enorma transfereringar från arbetarna till de 10-20 % av de bäst ställda och de vinster som kom på följande räntor på de utlånade pengarna skapade i sin tur en sug på andra investeringar och låga räntor världen över, prisuppgången i tillgångarna ibland annat aktiemarknaden och fastigheter drevs alltså av en kreditexpansion utan like, alltså var det hausse endast en form av inflation som berodde helt enkelt på att det fanns så mycket Cash i omlopp.Allt detta fungera så länge man kan upprätthålla illusionen som i sin tur konkretiseras i stigande priser på tillgångarna, där kommer in fastigheterna! Fastigheterna var den enda sektorn som spekulanter kunde pricka in efter doc.com kraschen så man började lägga alla sina luftpengar på den här marknaden genom att låna ut och ta in räntorna, det var inte tanke att man skulle få tillbaka principalen utan ränta på ränta som i slutända förväntade man sig överstiga många gånger om kapitalskulden.

För att genomföra detta var helt nödvändigt att skapa en sug på fastigheterna så att priserna fortsatt uppåt och därmed lånade man ut (därmed sådana lagar som stiftades för att underlätta utlåning till everyone, eftersom Washington och Wall Street lyder i princip under samma maffiosi). Det var så att säga själva affärsidén.

Samtidigt kunde folk belåna huset och använda pengarna för konsumtion, allt i syfte att hålla ekonomin rullande. Konsumtionen var stöd från högsta ort för att upprätthålla en ekonomi som inte producerar mycket nu för tiden konsumtionen är 70% av BNP i USA). Att den produktiva apparaten är helt förstört i USA är naturligtvis en annan konsekvens av den neoliberala doktrinen. Träskallarna kunde inte lista ut att man behöver folk med lön (helst en lön som tillåter konsumtion UTAN att låna) och produkter att byta med om man ska börja importera allt. Nej, träskallarna trodde att man kunde upprätthålla konsumtionen med lånade pengar i evighet. Samma skitsnack påtvingade dem de fattiga länderna med ännu värre resultat.Det var många som varnade för vad som skulle komma och idioterna upprepade samma sak: antigen att ”ekonomin är robust”, ” Att våra banker är solida” eller ” man handlade med finansiella instrument som var för komplicerade”, andra desperata på höger kanten gör sig löjliga genom att påstå att det var vänster som orsakade detta!

Det fanns, måste medges, en viss släktskap mellan nyliberaler (eller marknadsbolshevikerna) och leninister (eller kommunister om ni så vill), nämligen att båda trodde på att äga historiens sanning och lösningen på alla frågor samt att deras ideologier var det ultimata och definitiva svar på allt mänsklig utveckling. Slutstationer så att säga. Båda hade fel. Ingen av dem besatte något som var i närheten av det ultimata lösningen på mänsklighetens problem, och i vissa fall, som det aktuella strukturella krisen av finanskapitalen, har fördjupat misären. För övrigt har nyliberalismen inget gemensam med varken socialism eller nazism.
Jag anser att det är missledande i en sådan situation att försöka övertyga folk att allt är samma skit så att säga. Nu måste demaskera alla skojare och falska profeter som försöker lura folk på nytt!

Det är bara de som kämpar i det fördolda eller i förfallets panik för upprätthållande av ett system i klart reträtt som kommer med sådana manipulationer. Det är nämligen så att verklighet är alltid mycket mer avgörande än alla vad människor kan säga eller tänka. Och verkligheten är att vi ser slutet på en 30-årig epok. Nämligen nyliberalismens perversa epok.En ideologi som mycket riktigt använde sig av våld, plundrig, stöld och bedrägerier för att upprätthålla de fallande vinst nivåerna med förödande konsekvenser för miljarder människor runt jorden. Föresten vet Ni varför Kapitalismen kommer att överleva? Jo, för Socialismen kommer alltid att rädda det! ;=)


Endast for the Records lämnar jag en kort kommentar: Paketet i USA kommer inte att undvika att krisen fortsätter på de finansiella marknaderna pga. av “hållet” är 20-100 gånger större, Den reella ekonomin har redan skadats efter 25-30 år nyliberal dogmatism, och kommer det att skadas ännu mer framöver pga. Det stora betalningsbördan för USA inlåning och fallande konsumtion och räntan kommer trots centralbankerna tappra försök att stiga i takt att förlusterna realiseras. De har att välja mellan att förstöra den reala ekonomin genom att pumpa skattepengar för att rädda skojarna eller låta skojarna ta del av smällen genom att betala ”marknadspriser” för deras i princip värdelösa papper i de institutioner de räddar men då kommer alla andra institutioner att se sina innehav att sjunka i värde och därmed flera konkurser, om de väljer att inte beskatta folk hårdare och därmed förvärra nedåtspiralen, måste de låna in pengarna och då kommer förr eller senare dollar att skadas ohjälpligt och då är USA i princip bankrutt.

Ni borde läsa lite mer om hur den stora bedrägeriet med CDO fungerade och vill ni fatta eller ha en förvisning av krisens omfattningen borde ni veta att endast CDS belopp beräknas ligga i ordningen 60-70 biljoner dollar, alltså ca 5 gånger USAs BNP. Om man tar alla derivat instrument har BIS beräknar att de uppgång till det facila belopp 1000 biljoner, alltså större än hela världen real BNP många gånger om. Hur mycket av detta är förlust är det ingen som vet idag…


Jag har förresten skrivit om den kommande krisen sedan 2005, samt andra har redan skrivit om vad som skulle komma sedan 90 talet. Soros är ett bra exempel på detta.

Apropå förslaget om att köpa allt fastighetsbestånd för att pumpa in pengar i systemet i USA det är så att genom att rädda Fanni och Freddie försäkrade men de utländska investerarna, bland annat Kina, Japan, Ryssland och Europa att deras pengar var säkra så att de fortsätter att låna till USA. I den meningen är redan de utländska investerarna redan ägarna till beståndet. Om USA inte kan betala… finns det en ganska bra säkerhet!

 
At 08 oktober, 2008 03:04, Blogger Danne Nordling said...

Per, ett allmänt handelsunderskott har inte samma finansiella effekt som ett underskott mot ett fåtal länder som dessutom finansierar det frivilligt genom att vilja göra placeringar i underskottslandet. USA:s finansiering av krigen kan teoretiskt ske genom avsiktlig upplåning utomlands. Kinas placeringar av sitt överskott i amerikanska värdepapper borde egentligen leda till ökning av penningmängden, inflation och dollarfall. Istället har vi fått den stora prisstegringen inom sektorn bostäder - ca 100 procent 1997 till 2007.

Det är uppenbart att en sådan bubbla inte kan fortsätta så mycket längre. När högre bensin- livsmedels- och energipriser slår till blir det knäcken för den fortsatta processen inom bostadssektorn. Att vilja låna ut till mindre bemedlade var ett misstag från början. Dessutom kom penningpolitiken i otakt utifrån modellens (3) egna förutsättningar.

"Tar man fan i båten får man ro honom iland" är ett talesätt som de amerikanska politikerna borde ha anammat redan för ett år sedan. Modell 3 förutsätter rimligtvis att ett misslyckande för räntepolitiken möts med kraftfulla ekonomisk-politiska motåtgärder som redan då skulle ha innefattat bankgarantier mm. Men den amerikanska opinionen tror att modell 1 råder och att ekonomiska svängningar kan kurera sig själva samtidigt som felspekulanterna skall ruineras utan att andra drabbas särskilt mycket.

Vi får då den sämsta av världar. När den oundvikliga nedgången kommer blir den abrupt och katastrofal genom att motåtgärder hela tiden vidtas enligt mallen "för lite och för sent". Det är inte att "ro fan iland".

Varken mer regleringar (USA är redan genomreglerat på kreditmarknaden) eller en liberalisering kommer att hjälpa i en liknande situation i framtiden. Om modell 3 inte tillåts fungera genom t ex alltför stort kapitalinflöde ackumuleras en ny obalans. Då får man överväga att gå tillbaka till modell 1 och ta de regelbundna men begränsade svängningar som brukar vara förknippade med den.

10^12, Kinas agerande är inte logiskt utom i det avseendet att om man redan fått skägget i brevlådan så gör det ont att dra ut det. Modell 3 förutsätter att Kina höjer sina löner, eliminerar överskottet och låter andra länder sälja till dem.

Per-Olof argumenterar för modell 1 med metallmyntfot. Men nu har vi inte längre detta system och inte den halvmesyr som efterträdde detta i form av modell 2 (Bretton Woods). Modell 3 kräver uppenbarligen någonting ytterligare i det internationella samarbetet om min hypotes är riktig. Och om jag inte har rätt måste någon förklara hur man skulle kunna leva med en kronisk obalans mot Kina i många årtionden. Det gick i århundraden när man kunde exportera billigt silver från Potosi (i Bolivia) i utbyte mot varor. Men idag?
/DNg

 
At 08 oktober, 2008 09:57, Anonymous Anonym said...

Ibland kan en högst vardagligt tänkande ekonom luta åt rätt håll.

Jag tänker på detta om ett utökat samarbete med Ryssland och Kina som en del av lösningen på den finansiella krisen.

Nu har världsbankschefen hävdat att G7-klubben måste bli en G14-klubb,

Sen är förstås frågan om de rätt välmående stater,som än så länge klarar sig bra vill nappa på en eventuell inbjudan.

Förklaringarna bakom finansbubblan vimlar. En viktig är dock de av Clinton introdecerade suberprime-lånen.

Dessa skulle locka folk med låga inkomster och ingen förmögenhet att köpa hus med låga räntor och med förhoppning om snabbt stigande fastighetspriser.

Så Obama talar inte sanning när han lägger all skuld på Bush.

Bankerna och Clinton får ta på sig en betydande skuldbörda,en utveckling som Greenspann tidigt varnade för som oundviklig.

Den senaste veckans börsras har inte sin bakgrund i verklig instabilitet i vårt ekonomiska system.

Den är snarare ett tecken på ren och skär skrämselhicka,vilket ingalunda uteslutar mängder av politiska beslut för att något lugna oron på de finansiella marknaderna

Anders Borg sa för ett tag sedan att en bit inpå 2009 så kommer ränta att ligga på 3 procent.

Hans prognos tycks på väg att infrias.

 
At 08 oktober, 2008 17:18, Blogger Danne Nordling said...

Visst finns det flera orsaker till finanskrisen och det är en kombination av flera svagare faktorer som tillsammans utlöste krisen. Traditionell analys måste ta fasta på den ohållbara utvecklingen av bostadspriserna. Orsakades den av subprimelånen?

Nej, det var snarare subprimelånen som kunde expandera genom att priserna hela tiden steg, vilket gav en falsk trygghetskänsla både för köparen och kreditgivaren. I viss mån fanns en interaktiv effekt. Orsaken var huvudsakligen istället att det fanns för mycket pengar som sökte placering.

Med regimen 2+3 betyder det att räntan var för låg och den konventionella inflationen för låg. Hur var detta möjligt? Jo, genom att Kina och andra länder placerade sina överskott i USA trots att modellen borde ha lett till att växelkurserna borde ha utjämnat obalanserna. Även Sverige bidrog med sitt stora bytesbalansöverskott.

Om den amerikanska ekonomin hade reglerats på något annat sätt kanske stabiliteten hade kunnat upprätthållas något längre tid. Men vart skulle pengarna ha tagit vägen isället? Om politikerna hade kunnat hålla nere bostadspriserna genom kreditrestriktioner inom bostadssektorn skulle kanske börskurserna ha blåsts upp istället.

Dollarkursen skulle istället ha behövt sjunka vilket gjort utlandets villighet att placera något mindre. Men framförallt hade det stimulerat till ökad export och investeringar i exportföretagen. Istället gjorde centralbankerna samfällda aktioner för att få upp dollarn. Den högre dollarkursen kanske bidrog till att utlösa krisen.

Orsakerna till finanskrisen när systemet ändå är så pass reglerat måste sökas i fundamentala makroekonomiska förhållanden. Och då är Kinas överskott en anomali som måste beaktas. På 1920-talet utvecklades en obalans inom USA genom felinvesteringar i framförallt bostadssektorn som då var mer dominerande än idag.
/DNg

 
At 19 oktober, 2008 12:17, Anonymous Anonym said...

Kanske denna "lina" är stängd. Men jag lyssnade idag på morgonen den 19 oktober på Godmorgon Världen. Då fick Alan Greenspan skulden för "allt ont" som hänt i världen på sistone. Denne man som tidigare helgonförklarats. Det känns som om berättelsen och därmed analysen "stympats" något.

Tänkte på din artikel och det faktum att USA:s stora underskott efter Vietnam-kriget finansierades av s k euro-dollar, som då var billiga. För att inte tala om Japans handelsöverskott som också fanns.

Idag är det enligt dina observationer det kinesiska handelsöverskottets som hjälper i kombination med att den kinesiska valutan har varit "peggad" till dollarn i mer än tjugo år, låt vara att den tillåtits att stärkas sakta på sistone.

Om inte denna fixering funnits hade ju valutakurserna hjälpt till att normalisera flödena. En fråga som dök upp var: hur kan kineserna ha resurser att "pegga" sin kurs med dessa stora överskotts-flöden som det är fråga om?

 
At 20 oktober, 2008 17:32, Blogger Danne Nordling said...

Det kanske är lättare att hålla sin valuta övervärderad än undervärderad om man inte har en valuta som anses vara av "reservkaraktär".

Om valutan träffas av misstoende pga underskott behövs det "resurser" för att ingripa med stödköp för att hålla uppe växelkursen. Men om man har överskott och övervärdering behövs inga särskilda resurser för att hålla situationen oförändrad. Det är bara rationaliteten som står i vägen.

Den som utsätts för detta inflöde har däremot kortsiktigt rationella intressen att processen får fortgå. Skulle någon då förorda att USA skulle ingripa med tillståndsreglering för kapiatalimport? Oron var tvärtom stor för dollarns försvagning och centralbankerna vidog åtgärder för att stärka den. Det förefaller också att ha lyckats men snart fick vi en akut finanskris.
/DNg

 
At 20 oktober, 2008 18:59, Blogger Blogtester said...

En bekant till mig spekulerade i att Kineserna kanske hade triggat, "låtit komma igång", denna ekonomiska kris.

Det går ju lite för fort, och takten behövde kylas ned.
Råvarupriserna sjunker ju nu, vilket är en fördel för Kina när de fortsätter att bygga upp landet inhemskt.
Och dom där 800 miljoner bönderna behöver faktiskt få det bättre. Tid nu att fokusera på dem, innan de får för sig att marschera. http://www.chinavortex.com/2008/10/why-china-wont-throw-lifeline/

Varför har västerlänningar så svårt att förstå Kineser? Man kallar dom antingen kapitalister eller kommunister (avskyr de där beteckningarna). Dom är ju extremt pragmatiska.

 
At 21 oktober, 2008 01:28, Anonymous Anonym said...

Danne Nordlings logik bygger på outsagda premisser.

En teoretiskt möjlig lösning vore att dra in kapitalet skattevägen och investera dem kompetent med staten som aktör, t ex i den oerhört eftersatta amerikanska infrastrukturen.

Det där med orsaksförklaringar är ett knepigt område som jag själv i egenskap av fil kand med tre betyg i filosofi (och 2 spetsade i nationalekonomi samt ett i pedagogik likaledes spetsat plus IQ över mensaribban på WAIS III) har viss kläm på.

Den yttersta orsaken kan lika gärna eller hellre bestämmas som den amerikanska statsmaktens impotens.

 
At 28 december, 2012 20:25, Anonymous Anonym said...

Eѵeryοnе loѵes what you guys are uρ too.
Thiѕ sοrt of сleveг
wоrκ аnd exposuгe! Keep up the supеrb
wοrkѕ guys I've you guys to blogroll.

Take a look at my blog - easy payday loans online
my page :: Payday Loans Online

 
At 15 mars, 2019 17:24, Blogger BATOSAI said...

Situs Slot Terbaik

 
At 16 mars, 2019 15:26, Blogger BATOSAI said...

Agen Terpercaya 88CSN

 
At 14 april, 2019 18:17, Blogger BATOSAI said...

Agen Terpercaya
Agen Sbobet
Situs Terpercaya
Tutorial Game Slot

 
At 24 april, 2019 18:48, Blogger BATOSAI said...

Agen Slot
Freebet

 
At 10 januari, 2020 22:23, Blogger jackpcapcip said...

Great Article.. to promote this you should go through
https://destakuolin.hatenablog.com/
https://judibolaonlinesbobet.weebly.com/
http://situsjudibombola.eklablog.com/
http://situsjudionlinesbobet88.mystrikingly.com/
https://indiakiyoshi.wixsite.com/agenbolacasinosbobet
https://loginsbobet888.blogspot.com/
and you will get complete support and guarantee and get fast views, subscribers and comments

 
At 27 januari, 2020 00:38, Blogger jackpcapcip said...

agen poker online

 
At 28 februari, 2020 12:41, Blogger seoprofesi said...

thankyou for your share article hopefully success thanks sir

https://www.writersdigest.com/forums/users/slotskiss

 
At 29 februari, 2020 04:32, Anonymous Anonym said...

thankyou for this article hopefully cools
visit my website https://sandbox.zenodo.org/communities/bkingaku/?page=1&size=20

 
At 24 oktober, 2022 12:51, Anonymous Anonym said...

golden goose
hermes
off white clothing
yeezy shoes
hermes outlet

 

Skicka en kommentar

<< Home