fredag, mars 13, 2009

Bernanke och Greenspan bekräftar min Kina-hypotes

Tre centralbankschefer -den nuvarande och två fd - framför nu hypotesen att krisen beror på att Kina haft ett handelsöverskott som investerats i USA. Där har pengarna olyckligtvis placerats i bostadsbyggande och konsumtion - inte i produktiva investeringar. Jämför med min artikel från oktober.

Nuvarande centralbankschefen Ben Bernanke har hållit ett tal 10/3 i Washington om hur man bör reformera det finansiella systemet för att kunna hantera sytemfarliga risker. Den förre Fed-chefen Alan Greenspan har skrivit en artikel 11/3 i WSJ om hur bostadsräntorna avvek från Fed's styrränta i början av 00-talet. Han menar där att den låga bostadsräntan, som orsakade bostadsbubblan, inte var en följd av Fed's räntepolitik. Och förförre Fed-chefen Paul Volcker intervjuas idag i Fokus under rubriken "Kineserna frestade oss till fördärv".

I en bloggartikel i början av oktober 2008 formulerade jag hypotesen att finanskrisen ytterst berodde på obalansen mot Kina och andra överskottsländer i förhållande till USA. Kina mfl länder håller sig med en undervärderad valuta vilket genererar väldiga handelsöverskott. Dessa överförs i form av finansiellt kapital främst till USA vars valuta betraktas som en säker reservvaluta (dvs lämplig för ett lands valutareserv). Ju större kapitalinflöde till USA desto mindre är dessutom risken för att dollarn skall sjunka i värde i relation till andra valutor.

Men vad händer när pengar strömmar in till USA? Det finns fyra alternativ. Om USA har balans i utrikeshandeln måste USA i sin tur placera pengarna utomlands. Med underskott (importöverskott) kan pengarna användas till konsumtion eller investeringar. Och investeringarna kan vara av två slag: sådana som ökar exporten - alternativt tränger ut import - eller sådana som tillgodoser inhemska tjänster. Att investera i tjänsteproduktion kan låta bakvänt eftersom den oftast inte är särskilt kapitalintensiv. Men undantaget är bostadstjänster. Och det blev en bostadsbubbla.

Ett land som importerar mer än det exporterar har enligt gängse nationalekonomiska definitioner ett sparandeunderskott (= bytesbalansunderskott). Som framgick ovan måste det täckas med kapitalimport (i USA som mest 4-6 proc av BNP). Andra länder måste stå för en del av det finansiella sparandet. I USA sjönk både hushållssparandet och det offentliga sparandet. Många sparsamma personer skickade sina pengar till släktingar utomlands, vilket registrerades som liktydigt med turistkonsumtion utomlands. Andra lånade till konsumtion och eliminerade annat hushållssparande. Skatterna var för låga och staten fick låna till en del av utgifterna som ändå sänktes något.

Ben Bernanke inledde sitt tal med att konstatera att orsakerna till krisen ännu är omdiskuterade. Men han menade att man inte kan förstå krisen om man inte beaktar de obalanser i utrikeshandel och kapitalflöden som började uppträda i slutet av 1990-talet. Det var fråga om en kronisk brist på sparande i förhållande till investeringarna i USA. (Här missar han dock distinktionen mellan utrikesbalansförbättrande investeringar och bostadsinvesteringar.) Sparandebristen kombinerades med en extraordinär ökning av sparandet i relation till investeringarna i Kina och andra framväxande marknadsekonomier. Detta kapital flöt in i USA trots att ränteläget var lågt.

Ansvaret för denna obalans var ömsesidigt enligt Bernanke. Men genom att det privata riskhanteringssytemet i USA och den offentliga övervakningen av det finansiella systemet misslyckades i att se till att det inforsande kapitalet blev klokt investerat har nu investeringsviljan avstannat av och kreditmarknaderna upphört att fungera.

Alan Greenspan för ett resonemang om huruvida bostadsbubblan ytterst orsakats av penningpolitiska misslyckanden - som i princip borde kunna undvikas i framtiden - eller om orsaken istället är globala krafter utanför den inhemska penningpolitikens kontroll. Det är det senare han mest tror på. Grunden för detta är den bristande korrelationen mellan den långa räntan (som styr bostadsräntorna) och Fed's styrränta. Mellan 1971 och 2002 var korrelationen 0,85. Mellan 2002 och 2005 var den insignifikant.

Greenspan antyder alltså att någon faktor (rimligtvis inflödet av utländskt kapital) pressade ner den långa räntan och blåste upp bostadspriserna. Vi ser i diagrammen i min artikel om feltajmingen (13/2) att huspriserna fortsatte att stiga ännu ett år efter att styrräntan börjat höjas vid mitten av 2004. Någon säker slutsats av Greenspans argument vill jag dock inte dra förrän jag ser bostadsräntan jämförd med styrräntan i ett diagram.

Paul Volcker var Fed-chef 1979-1987 och är nu ordförande i Barack Obamas ekonomiska rådgivningspanel ERAB. Han säger att kineserna sparade för mycket och lånade pengar till oss för lätt så de frestade oss till fördärv. "Varningssignalerna kröp fram som på katttassar, väldigt tyst." Alla var glada. Vi konsumerade. Räntan var nere. Inflationen var nere. Men konsumtionen blev alltmer beroende av svagare krediter som "finansingenjörerna" fick se bättre ut än de var.

Både Bernanke och Greenspan kommer med förslag till hur finanssektorn borde regleras i framtiden för att undvika nya kriser. Bernanke vill bl a inrätta en övervakningsinstitution mot systemfarliga risker. Greenspan vill ha högre kapitaltäckningskrav, bättre säkerhetskrav och bevakning mot svindlerier - men inte detaljstyrning genom offentliga organ.

Tilläggas kan att även utvecklingen i Baltikum har likheter med den amerikanska. Genom lån från utlandet (bl a överskottslandet Sverige) kunde de baltiska staterna bygga upp sin industri. Men de lånade alltför mycket till löpande konsumtion via importen och till bostadsbyggande. När räntan gick upp och exporten fick svårigheter tog karusellen slut och lånen förfaller till betalning.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

17 Comments:

At 13 mars, 2009 15:30, Anonymous Anonym said...

Bernanke o Greenspan bekräftar din hypotes, men är den riktig? Det kan ju vara så att de tänker på sitt eget anseende mer än att hitta "sanningen".

Greenspan's "New" Denial

 
At 14 mars, 2009 01:17, Blogger Per-Olof Persson said...

Stefan Karlsson skriver:

"One common argument from all deniers of Greenspan's guilt is that a "global savings glut" was to blame."

- Globalt sparandeöverskott är problemet enligt Greenspan.

"And this explanation really doesn't explain why the bubble started to inflate in 2001 and ended in 2006-07. Did the savings glut start in 2001 and then end in 2006? To the contrary, the external surplus of both China and oil-exporting nations fell in 2001, while they rose quickly in 2006-07. And, as explained below, given how the central bank sets interest rates, those flows will mainly affect money supply instead of interest rates."

- Globalt sparandeöverskott kan inte vara problemet.

"First of all, the housing bubble started already in 2001, when he pushed through rate cuts of an unprecedented magnitude, from 6.5% to 1.75% in a mere year."

- Problemet är att USA sänkte räntan och ökade penningmängden 2001. Pengar är medlet.

"If really long-term interest rates were determined only by global liquidity, then were long-term interest rates about 1.5% in Japan and 6.5% in Australia until only recently? This is all the more telling given the fact that Japan has a very high budget deficit and a huge public debt, while Australia had a budget surplus and a very small public debt."

- En låg kort ränta kan inom landet användas till att köpa ner den långa räntan.

"The housing bubble by all measures started in 2001. Before that, the level of house prices, construction activity and mortgage debt were reasonable by historical standards. But then during 2001, house prices and mortgage debt started suddenly to rise above 10%—during a recession when they usually decline."

- Husbubblan tog fart 2001 trots att det var recession.

"This would clearly suggest that the surge in money supply helped kick start the housing boom. That money-supply growth had fallen sharply by 2006 is also consistent with the link to the housing bubble, since residential investment reached its peak during Q4 2005. Other indicators of the housing bubble, such as housing prices and mortgage debt, continued to increase a bit longer, but, given the lags in monetary policy, that is still consistent with the monetary explanation."

- Åtstramningar får bubblorna att spricka efter en viss tidsperiod.

"Furthermore, during the latter part of the housing bubble, money-supply increases arguably understated the Fed's role. The reason is that because the low interest rate set by the Fed caused a downward pressure on the US dollar, foreign central banks that wished to avoid seeing their currencies appreciate relative to the dollar started to buy US securities, thus helping to keep down US interest rates without any increase in the US money supply."

- Centralbankerna håller dollarkursen upp och amerikanerna får mer dollar att handla med.

"And before the upheaval that began in September of this year, banks had every reason to minimize reserves to the legally required level. The reason was that they could always count on immediate liquidity infusions from the Fed in the case of a liquidity crisis."

- Pengarna var ingen bristvara för bankerna eftersom centralbanken skapade nya pengar åt bankerna.

http://mises.org/story/3244

 
At 14 mars, 2009 01:17, Blogger Danne Nordling said...

Jag tycker nog att Bernanke och Volcker kan betraktas som opartiska experter som inte har någon egen politik att försvara.

Värre är det med Greenspan som kan tänkas vilja fritvå sig från kritik för att ha feltajmat ränteändringarna med hänvisning till att globala krafter styrde huspriserna.

Stefan Karlsson granskar Greenspans argument och invänder att Kinas överskott minskade 2001 (ca 15 %) samtidigt som bostadsbubblan började blåsas upp. Detta är dock inte ett tillräckligt argument eftersom det kan ha strömmat in kapital till USA i en oproportionell relation. En säkrare indikation får vi om vi kan se hur bostadsräntan och styrräntan utvecklades under dessa år. Fed började sänka redan tidigt -01 och efter 11 september gjorde man ytterligare kraftfulla sänkningar. Antalet osålda hus minskade och Bush började bedriva expansiv finanspolitik. Kanske samverkade också subprimelånen.

Därefter ökade Kinas överskott och samtidigt som Greenspan gjorde en rad räntehöjningar från mitten av -04 till slutet av -05 (från 1 till drygt 5 %) ökade Kinas överskott med 133 procent. Även 2006 var den absoluta ökningen lika stor. Då började bostadsbyggandet rasa. Styrräntan låg kvar över 5 proc till slutet av -07.

Men det blev ingen omedelbar krasch -06, vilket tyder på att inflödet från Kina höll igång karusellen i andra delar av ekonomin.

Ytterst tycks Greenspans argument gå ut på att även om han fört en tidigare tajamd räntepolitik så skulle bostadsbyggandet ha blåsts upp som det gjorde genom låg långränta ("the conundrum") och svag finanspolitik. Det skulle möjligen lätta hans ansvar för bostadsbubblan. Men det fråntar honom inte från ansvaret att ha bedrivit en feltajmad räntepolitik rent allmänt.

Givet inflödet från Kina kan man slutligen fråga sig huruvida Greenspan ens med den mest perfekta räntepolitik skulle ha kunnat parera kapitalinflödet från Kina? Nu efteråt önskar alla att pengarna skulle ha satsats på produktiva investeringar istället. Men hur skulle det ha gått till? Högre räntor skulle ha dragit in ännu mer kapital och gjort reala investeringar mindre lönsamma.

Skulle lösningen tvärtom ha varit att driva ner räntorna så lågt att inflationen ökade, dollarn försvagades och investerarna i utlandet hämmades av oro för valutakursen? Är det här vi ser Greenspans misstag?
/DNg

 
At 14 mars, 2009 05:31, Blogger whfowgpwJNM said...

Greenspan har inte alltid varit en korrumperad idiot:

In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through inflation. There is no safe store of value. If there were, the government would have to make its holding illegal, as was done in the case of gold. If everyone decided, for example, to convert all his bank deposits to silver or copper or any other good, and thereafter declined to accept checks as payment for goods, bank deposits would lose their purchasing power and government-created bank credit would be worthless as a claim on goods. The financial policy of the welfare state requires that there be no way for the owners of wealth to protect themselves. This is the shabby secret of the welfare statists' tirades against gold. Deficit spending is simply a scheme for the confiscation of wealth. Gold stands in the way of this insidious process. It stands as a protector of property rights. If one grasps this, one has no difficulty in understanding the statists' antagonism toward the gold standard.
Alan Greenspan – 1966

Jag hoppas att krisen leder till att alla centralbanker avvecklas och att Guld och Silver blir den nya världsvalutan vars mängd och ränta ingen kan påverka, det skulle vara det bästa för människorna.

 
At 14 mars, 2009 13:00, Blogger Elling said...

Guld funkar inte. Om det kan du läsa i boken til Ellen Brown på http://webofdebt.wordpress.com/

Låt oss starta en global valuta istället
http://thoriumblog.wordpress.com/2009/03/14/a-global-economy-needs-a-global-currency/

 
At 14 mars, 2009 14:32, Blogger Per-Olof Persson said...

Global valuta

Nackdelen med en global valuta där man inte har en 100%-ig reserv för bankerna, är att penningmängden kan öka i högre takt än idag. Denna valuta kan inte sjunka i förhållande till en annan valuta eftersom inga andra finns.

Penningsystemet idag är en socialistisk planekonomi som används i politiskt syfte. De som först får tag på de nya pengarna kan använda dem innan pengarna har förlorat köpkraft. Den offentliga sektorn finansieras delvis på detta sätt.

Att penningmängden kan öka är ett ingrepp i äganderätten. De som har tjänat sina pengar genom produktivt arbete eller genom produktiva investeringar, kommer att förändra sitt beteende på ett negativt sätt. Att penningmängden kan öka innebär att det går att tjäna pengar på spekulation istället för att använda pengarna produktivt.

Det blir också rationellt att konsumera istället för att investera i produktiv verksamhet. Om konsumtionen ökar i förhållande till sparandet så kommer mindre pengar att användas för att finansiera produktionen.

OBS! Företagens ägare kommer vid hög inflation att ta ut pengarna ur företagen för att upprätthålla sin konsumtion. Priset på investeringsvaror ökar vid hög inflation och det blir svårare för företagen att byta ut slitet realkapital mot nytt. Under 1920-talet var kapitalkonsumtionen i Österrike 87 %. Detta visar på att inflation gör det svårare att finansiera företagens verksamhet.

 
At 15 mars, 2009 00:19, Blogger Danne Nordling said...

Guldmyntfot har fördelar och nackdelar

Borde världen övergå till guldmyntfot? Ett skäl är naturligtvis det som Greenspan nämnde 1966: det skulle hindra reformsugna politiker att finansiera reformerna med inflation istället för skattehöjningar.

Vad som nu är aktuellt är emellertid ett annat problem: guldmyntfot skulle i praktiken hindra eller åtminstone dämpa en överkonjunktur och därför bidra till stabilisering.

Men det finns många praktiska svårigheter med att återinföra guldmyntfot idag när ekonomin i de flesta länder är så mycket mera komplicerad än på 1800-talet. Empiriskt sett var vi inte heller då förskonade från konjunktursvängningar, som ibland var mycket allvarliga.

Guldmyntfot är en variant av konceptet med valutaunion. Sådana är inte a priori något som är bättre än nationell penningpolitisk självständighet. Se på Spanien i EMU som drabbades av överhettning genom att genomsnittsräntan var för låg för att passa regionen.

Enbart guldmyntfot är knappast tillräcklig för att begränsa kreditgivningen utöver alla rimliga gränser. Eftersom guld är otympligt att handla med skulle ett system med depositioner snart uppstå. Den romantiska uppfattningen att all handel sker med sedlar som har täckning i guld stämmer inte med det moderna samhällets finansiella institutioner. Även depositionerna i bankerna skulle behöva regleras.

Sådana regleringar handlar om krav på kapitaltäckning (rentav olika i olika konjunktursituationer), krav på kassakvoter och snart även krav på ingrepp mot "osunda" räntenivåer.

Teoretiskt skulle guldmyntfot kunna leda till sjunkande priser och stigande reallöner. Då skulle kraftig kreditexpansion och överkonjunktur fortfarande kunna uppstå. Dessutom skulle allvarliga skuldkriser kunna uppkomma genom att skulderna ökade i realvärde i takt med penningvärdets ökning. Men eftersom många människor lider av penningillusion skulle sänkta nominella löner motarbetas trots att de ökade realt.

Milton Friedmans rekommendation att penningmängden bara får öka i takt med produktionens långsiktiga ökning tror jag står sig. Men detta kan kanske psykologiskt underlättas genom att sedelmängden knyts till metallvärden.
/DNg

 
At 15 mars, 2009 09:05, Blogger whfowgpwJNM said...

Milton ansåg att en PC i Schweitz som automatiskt ökade penningmängden med 2% per år var en bra lösning eftersom ekonomin var för viktig att skötas av centralbanker.

Resultatet av FIAT pengar och Fractional banking har ju varit helt förödande för penningvärdets utveckling, en tändsticks ask kostade 10 öre när jag var ung och idag två kronor. De som sparat pengar på banken har gjort förödande förluster samtidigt som räntan beskattats med 30% och de som lånat och köpt hus gjort stora inflationsvinster samtidigt som räntan varit avdragsgill, detta är ju helt åt helvete.

Regeringar och centralbanker är det största ekonomiska hotet mot privatpersoner och företag och det gäller att hitta ett system som frikopplar dessa parter helt från att kunna påverka penningmängd och ränta så att ingen behöver förlita sig på dessa skurkar. FED i USA som är privat ägt anses ju av många vara världens mest korrumperande institution.

 
At 15 mars, 2009 21:13, Anonymous Anonym said...

Dessutom skulle allvarliga skuldkriser kunna uppkomma genom att skulderna ökade i realvärde i takt med penningvärdets ökning.
Detta är ett mycket vanligt argument mot deflation (i meningen allmänt sjunkande priser). Tyvärr har jag aldrig förstått det argumentet så jag skulle bli mycket glad om nån kunde förklara.
Varför är skuldens reala värde relevant för hur svårt det är att betala tillbaka ett lån? Det borde väl snarare vara så att deflation gör det enklare att betala tillbaka en skuld givet samma nominella inkomst?
Om penningmängden minskar blir det ju givetvis svårare att tjäna in pengar för att betala tillbaka ett visst nominellt belopp men det är ju en helt annan sak.

 
At 28 december, 2012 20:26, Anonymous Anonym said...

You haνe maԁe some gοoԁ points theгe.
I looκed οn the internet fог adԁitional information about the issue anԁ found most
ρеoрle ωіll gо
alοng ωith your vieωѕ οn thіs sitе.my hоmepage ... Pay Day Loans
my page > Payday Loans Online

 
At 23 februari, 2013 01:10, Anonymous Anonym said...

Hi outstanding website! Does running a blog such as this take a massive amount work?
I have no expertise in computer programming however I had been hoping to start my own blog soon.
Anyhow, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
I know this is off subject however I simply wanted to ask.
Kudos!

my homepage realitysandwich.com

 
At 23 februari, 2013 02:31, Anonymous Anonym said...

Hi there! I understand this is kind of off-topic however
I needed to ask. Does running a well-established website
such as yours require a lot of work? I'm completely new to running a blog but I do write in my journal on a daily basis. I'd like
to start a blog so I will be able to share my own experience
and views online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.
Thankyou!

Also visit my web site ... easy way

 
At 23 februari, 2013 09:48, Anonymous Anonym said...

Hello there. I was thinking about adding a website link back to
your blog since both of our web sites are centered around the
same niche. Would you prefer I link to you using your website address: http://www.
blogger.com/comment.g?blogID=10727300&postID=7068858880467817146 or web site title: Blogger:
Skattepolitik och samh�llsfilosofi. Please let me know at your earliest convenience.
Thank you

Also visit my site holland

 
At 23 februari, 2013 11:13, Anonymous Anonym said...

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any
issues with hackers? My last blog (wordpress)
was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup.
Do you have any methods to prevent hackers?


my site :: shrub stumps

 
At 23 februari, 2013 11:31, Anonymous Anonym said...

Hi there! I know this is kind of off-topic but I
had to ask. Does building a well-established blog like yours take a lot of work?
I'm completely new to operating a blog however I do write in my journal everyday. I'd like to start a blog
so I can share my own experience and views online. Please let
me know if you have any recommendations or tips for new aspiring bloggers.
Appreciate it!

my web page: chemical

 
At 23 februari, 2013 15:49, Anonymous Anonym said...

Hi just wanted to give you a quick heads
up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a
linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results.

My site outcast

 
At 07 mars, 2013 07:38, Anonymous Anonym said...

Hey there! I just discovered your website: Blogger: Skattepolitik och samh�llsfilosofi when I was exploring delicious.
com. It looks as though someone enjoyed your
website so much they decided to bookmark it. I'll undoubtedly be coming here more often.

Feel free to surf to my homepage ... site

 

Skicka en kommentar

<< Home