lördag, oktober 24, 2009

Äganderätten är inte en konstruktion av Leviathan

Spelteorin visar att äganderätten kan uppstå spontant på liknande sätt som förvaltningen av nobelpristagarens vattentillgångar. Om Hobbes har lanserat Leviathan som nödvändig för äganderätten har Ostrom vederlagt honom. Äganderätten är inte ett påhitt av staten.

Jag lovade att återkomma till Elinor Ostrom i min artikel där jag hävdar att hon representerar liberal-konservatismen. Hon menar att det ofta är möjligt att förvalta "allmänningar" på ett förtänksamt sätt utan eller med liten inblandning av den centrala statsmakten. Detta ser ut att vara en helt annan slutsats än den store engelske filosofen Thomas Hobbes' (1588-1679) som presenterade sin politiska filosofi i verket Leviathan 1651. Hans tes var att "allas krig mot alla" i naturtillståndet utan stat var så olidligt att folket utsåg ett odjur (diktator), Leviathan, för att hålla ordning och fred (I).

Detta poängteras av professor Bo Rothstein (statsvetenskap Gbg) som gästbloggar hos Economistas:
"Man kan också se hennes forskning som att hon har vederlagt Thomas Hobbes teori – vilket faktiskt är något ännu större. Hobbes hävdade som bekant att lämnade åt sig själva skulle människornas intressekamp leda till för alla förödande konflikter i form av inbördeskrig och annat socialt kaos. Enbart genom att överlåta makten åt en envåldshärskare (Leviathan) kunde den sociala freden säkras och människor undgå ett liv som var ”ensamt, kort, brutalt och vidrigt”."
Jag skall analysera denna syn litet närmare. Tidigare har jag nämnt i min analys av Hobbes att han naturligtvis inte kunnat göra den i så renodlade termer som den moderna spelteorin erbjuder (II). Min tes är att Hobbes hade en tankegång som ligger till grund för det spel som kallas "hök och duva" (även "chicken") framför sig och inte spelet "fångarnas dilemma" som han också är inne på (III).

När det gäller Rothsteins tolkning av Ostrom förefaller han att göra det i termer av spelet "hök och duva" när han nämner kampen om vattentillgångarna i södra Kalifornien:
"Alla jordbrukare hade intresse av att pumpa upp så mycket vatten som möjligt till sina odlingar, men om alla gjorde så skulle vattnet sina och alla drabbas synnerligen negativt. Hur var det då möjligt för aktörerna i detta av Ostrom undersökta fall att gå från ”alla-mot-alla” resursförstörande situation vad gällde vattenanvändningen till att etablera en självstyrande institution som effektivt reglerade bruket[?]"
Ibland brukar spelet Fångarnas dilemma nämnas som utgångspunkten för Ostrom. I så fall hade hon gjort en stor upptäckt om hon hade kunnat visa att man kan hitta en lösning på detta. Det är ju detta spel som ofta fordrar statsingripanden för att hamna i utfallet "allas bästa". I spelet Hök och Duva är det mycket lättare att undvika det katastrofala utfallet.


En minimal spelmatris för Hök och Duva visas här intill. Skillnaden mot Fångarnas dilemma (Samarbetsdilemmat) är att det kollektivt sämsta utfallet i nedre högra rutan (båda får 1) är så dåligt att det lönar sig att ensidigt byta strategi och få det bättre. I Samarbetsdilemmat finns en risk med att ensidigt börja samarbeta - utfallet kan bli ännu sämre. I H&D finns en stabil "näst-bästa" situation: den ene blir exploaterad som duva av den andre som använder hök-strategin. Det kan vara mycket svårt att komma ur denna låsning eftersom det fordrar att ett besök i det dåliga utfallet 1,1 måste riskeras (t ex revolution).

När det gäller vattentillgångarnas långsiktiga säkring finns det sålunda tre alternativ: att alla får lika mycket (nyttan 3,3), att jag (X) får 4 och andra 2 samt att jag får nöja mig med 2 medan andra får 4 (Y använder svek). Alla dessa är bättre än att tillgångarna sinar genom att alla snabbt tömmer tillgångarna i en kapplöpning att inte bli utan.

Samarbetsdilemmat inräffar enbart om det görs en överenskommelse om att alla skall få lika mycket vatten, varvid några inser att om man som ensam svikare kan korpa åt sig mera vatten i smyg, kommer det inte att märkas genom att tillgången sinar för alla. Men om många gör så och kontrollen är dålig återförs spelet till H&D:s kollektivt sämsta utfall.

Så när det gäller vattenförvaltningen ligger det i allas intresse att få en fördelning av vattnet som kan övervakas så att ingen blir utan. Även om man får mindre än andra är det bättre än att inte få just något vatten alls. Men om det uppstår en föreställning hos vissa att de får för litet finns incitament att fuska. Därför finns det ett incitament att etablera offentliga diskussioner om vattentilldelningen där ett mer "rättvist" system för tilldelningen kan skapas. Så många som möjligt skall känna att de fått en rimlig tilldelning. Det håller nere fusket utan alltför rigorösa kontroller.

Betyder nu detta att Hobbes tes har tillbakavisats? Det beror på vilken tes vi tror att Hobbes drev. En del av hans argumentation om att hålla fred eller gå till anfall påminner om Samarbetsdilemmat. Om man inte går till anfall utlämnar man sig åt de andras anfall. Därför är det farligt att hålla fred eftersom man då "gör sig själv till lovligt byte". Det ger sämre utfall än anfall. Därför hamnar man i ett lågintensivt "allas krig mot alla". Det går inte att ta sig ur detta utan att initiativtagaren riskerar att få det ännu sämre. Därför behövs en oberoende, enväldig furste som garanterar fred och äganderätt.

Men Hobbes har rimligen felbedömt vilket spel samhällsbyggande människor spelar först. Det är inte Samarbetsdilemmat utan Hök och Duva. Och då visar det sig att föreställningar om äganderätt kan utvecklas genom enkla markeringar som visar att det blir strid om någon sätter sig över dem. Man markerar revir och anser att den som hittar något först skall få behålla detta. Ofta görs analogin med fria sittplatser på ett tåg när någon behöver gå på toaletten. Man markerar sin plats så att andra inte tar den när man är borta. Det är inte tågmyndigheten som hittat på detta.

Äganderätten är en kollektiv nyttighet som uppenbarligen kan uppkomma spontant. Det behövs inte någon stark stat som påbjuder att äganderätt skall råda och som sedan övervakar att reglerna efterföljs. Den historiska gången är den omvända. Först etableras äganderätten, därefter institutioner som underlättar dess upprätthållande. Att de senare behövs för att beivra bedrägeri, stöld, rån och mord är uppenbart och utgör återigen ett exempel på samarbetsdilemmat. Om man har kommit överens om fred med äganderätt kan några tjäna på att i smyg åsidosätta dess konsekvenser (t ex bedrägeri).

Men Hobbes initiala diskussion handlar inte om enstaka stölder eller ens rånarligor utan om inbördeskrig i form av familjer, klaner eller ännu större grupper som ständigt ligger i fejd med varandra. Om situationen ser ut på detta sätt, vilket Charles I:s regim tydligen uppammade i mitten på 1600-talet, är en Cromwell som autokrat kanske inte fel utväg.

Men då skulle analogin med vattentillgångarna inte vara småbönder som försökte få vattnet att räcka till utan storfamiljer som försökte lägga under sig hela vattentillgången i dalen med våld.

Så har Ostrom vederlagt Hobbes? Nej, det ser inte så ut om man håller sig till en strikt tolkning. Vad Ostrom möjligen vederlagt är en variant av Hobbes' teori: att han lanserat Leviathan som orsaken till att äganderätt och ordning skall uppkomma och kunna upprätthållas. Men den varianten har många sedan länge förstått varit fel. Äganderätten är inte någon konstruktion av staten. Dock finns det vänsterinfluerade filosofer som förnekar detta (se bloggartikel om Nagel och Murphy, feb-08).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 24 oktober, 2009 08:08, Blogger Ola Berg said...

Väldigt bra post!

 
At 24 oktober, 2009 11:22, Blogger J. Mikael Olsson said...

Jag tycker inte att man kan säga rakt av att äganderätten föreligger före staten. Möjligen att ägande, i betydelsen att man kan ha saker rent fysiskt, kan förekomma. Men en att tillfoga ordet rätt till det hela torde väl förutsätta en rättslig struktur. Om det inte finns någon myndighet som skyddar ägandet så kan man kanppat tala om rätt. Idén om äganderätt är nog ingen konstruktion av staten, men staten behövs för att det skall bli en verklig rättighet. Tänk t.ex. på Locke som ansåg att det finns en "naturlig" rätt till egendom (till skillnad från Hobbes), men att staten måste upprättas för att skydda den (och om den slutar göra det så är det legitimt att göra uppror mot den...).

 
At 24 oktober, 2009 12:16, Anonymous Ulf L said...

Det finns en aspekt på Ostrom som jag tycker man kunde diskutera. Om jag har tolkat Ostrom rätt visar hon att kollektiv kan skapa regler för ett effektivt utnyttjande av kollektiva nyttigheter.
Detta används ofta som ett argument mot marknadslösningar i form av utdelandet av äganderätt.

Men hur dynamiska är sådan kollektiva regelverk. Hur snabbt kan regelverket förändras när en förutsättningarna förändras eller när någon nytt utnyttjande av de kollektiva nyttigheterna på ett annat sätt. Borde man inte hamna i en diskussion om transaktionskostnader.
Om vi har ett kollektiv nyttighet använt av "stakeholders" vars användning styrs av ett beprövat regelsystem. T. ex fiske vid ett korallrev.
Om någon har en alternativ användning för fisken som inte står i regelverket kan det bli svårt att få gehör för detta. Man kan sluta fiska vid revet och låta delfinstammen öka för att kunna starta en delfinwatch business istället. Om regelverket stipulerar fångstmetoder och tidpunkter för fiske kan det bli väldigt krävande att få igenom en förändring.
Med en lösning som innefattar säljbara fiskekvoter blir det mycket enklare.
Vart jag egentligen vill komma är att Ostroms inte visar på ett likvärdigt alternativ till marknadslösningar. Erfarenhets baserade regelverk som styr ett utnyttjade av en kollektiv nyttighet kan per definition bara hantera situationer man haft erfarenhet av. Ny idéer om användning an naturresusren kommer man att ha problem med.
Kort sagt regelsystem för kollektiva nyttigheter kan statiskt sett vara optimala men dynamiskt sätt katastrofala. Till skillnad från individualiserade säljbara äganderätter ger utrymme för kreativitet på ett helt annat sätt.
Borde man inte kunna dra vissa paralleller till Coase och "the problem of social cost" här.

 
At 24 oktober, 2009 15:26, Anonymous Alex said...

Den första privata äganderätten genom historien var mig veterligen den till slavar i antikens Romarrike.

 
At 26 oktober, 2009 01:51, Blogger Danne Nordling said...

Tack för uppskattning, Ola Berg.

Mikael Olsson, från en värdepositivistisk ståndpunkt kan man göra en uppdelning i faktisk besittning och lagsanktionerad besittning. På några platser har man sedan försökt rättfärdiga sin besittning med att man var först med att "hitta den" eller att man själv tillverkat den eller att man fritt bytt till sig den. På andra platser hänvisar man till att man fått sanktion från någon gudom att besitta eller med våld tillägna sig någon nyttighet. Eller kanske man hänvisar till "större behov".

Har vi en helt relativistisk inställning till de moraliska principerna för samhällets organisation kan vi hamna var som helst - t ex hos aztekerna eller i Sparta. De samhällen som varit någorlunda framgångsrika har lyckats hålla fast vid en ursprunglig konventionell äganderätt och de som varit mycket framgångsrika har utvecklat denna till "den utvidgade ordningen" (Hayeks term för den västerländska stilen).

Att en moralisk känsla för äganderätt är ursprunglig och inte en överhetlig konstruktion eller ens resultat av uppfostran framgår av Pipes (2003). Och redan Edvard Westermarck menade att äganderätt fanns i alla samhällen inklusive de mest primitiva. Inte ens Lasse Berg gjorde gällande att vildarna i Kalahari saknade personliga tillhörigheter som omgärdades med äganderättsföreställningar. Det är Rousseau och hans efterföljare som på lösa grunder trott att ursprungsfolken saknade föreställningar om äganderätt.

Är då Hobbes och Locke helt oense? Locke hänvisade till Gud vilket Hobbes inte ville. Men båda ansåg nog att det fanns en äganderättsföreställning även i naturtillståndet. Hobbes, befriad från Gud, kunde säga att denna föreställning inte sanktionerades av någon högre instans, vilket Locke inte kunde. Men båda ville införa rättsstatliga förhållanden med hjälp av en statsmakt - inte genom att förlita sig på någon god vilja.

Ulf L, spontant uppkomna institutioner kan tyckas hindra dynamiken i mer rationellt ordnade marknadslösningar. Förvisso är det nog så men om man skall tro Hayek är det riskabelt att skrota system som fungerat länge. Så nog fordrar sådana förändringar en ingående diskussion och utredning.
/DNg

 
At 26 oktober, 2009 10:31, Blogger J. Mikael Olsson said...

Följande citat säger nog rätt mycket om vilken typ av äganderättsföreställningar Hobbes ansåg att det fanns i naturtillståndet:

"To this warre of every man against every man, this is also consequent; that nothing can be Unjust. [...] It is consequent also to the same condition, that there be no Propriety, no Dominion, no Mine and Thine distinct; but onely that to be every mans that he can get; and for so long, as he can keep it. (Kursivering i original)

 
At 26 oktober, 2009 14:46, Blogger Danne Nordling said...

Mikael Olsson, jag är inte så säker på att citatet avspeglar vad Hobbes ansåg faktiskt var för handen i naturtillståndet. Det är en beskrivning av vad som var moraliskt i egentlig mening i detta tillstånd, enligt Hobbes.

Eftersom det inte fanns någon moral men självbevarelsedrift ansåg Hobbes att ingen hade någon plikt att underkasta sig. Men det är inte samma sak som att folk faktiskt inte gjorde detta. Hobbes försökte undkomma denna invändning genom att postulera att alla var ungefär jämnstarka och att därför "allas krig mot alla" måste råda.

Trots detta hävdar han att människorna anser att fred är något gott. Dessutom BÖR man eftersträva fred så länge det finns utsikter att uppnå den. Från denna värdepremiss anser sig Hobbes kunna härleda 18 ytterligare civilisatoriska principer. Hela detta bygge vilar på "den naturliga lagen" som inte är en konstruktion av Leviathan.

Hobbes teori har vissa likheter med de icke-religiöst orienterade naturrättsteoretikerna. Det finns principer som existerar i naturen och som med förnuftets hjälp kan utvecklas till civilisatoriska principer för ett gott samhälle. Hur dessa principer skall skyddas är en pragmatisk fråga och beror av hur utgångsläget och alternativet till en ordnad stat ser ut.

Leviathan och diktaturen är inte ens enligt Hobbes egen framställning en kraft som kognitivt utvecklar de 19 principerna. De finns där före STATEN. Men den behövs för att dessa principer skall kunna tillämpas i det praktiska livet.
/DNg

 
At 09 mars, 2013 13:01, Anonymous Anonym said...

I believe everything said was actually very logical.
However, what about this? what if you wrote a catchier title?
I am not suggesting your content is not solid., however suppose you added a title to maybe get people's attention? I mean "�gander�tten �r inte en konstruktion av Leviathan" is a little boring. You should look at Yahoo's front page and note how they create
news titles to get viewers interested. You might try adding a video or a pic
or two to grab readers excited about what you've got to say. In my opinion, it might bring your website a little bit more interesting.

Feel free to surf to my blog post; Fußreflexzonenmassage

 
At 10 mars, 2013 09:55, Anonymous Anonym said...

Hello! I've been following your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

My blog post; bilanzbuchhalter vollzeitkurs
My webpage :: geprüfter bilanzbuchhalter ihk

 
At 11 mars, 2013 06:17, Anonymous Anonym said...

It's a shame you don't have a donate button!
I'd without a doubt donate to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding
your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will
talk about this website with my Facebook group. Chat soon!Also visit my web blog :: paläo ernährung

 

Skicka en kommentar

<< Home