måndag, april 05, 2010

Uppgången spås bli V-formad

Både Sverige, USA och världen förutspås återta sin produktion i en V-formad kurva. Ännu finns enligt Konjunkturinstitutet ingen grund för de pessimistiska prognoser om stagnation och prisstegringar på 4-5 procent, som kom under förra året.

Konjunkturinstitutet har i sin marsrapport (pdf) beskrivit hur både den svenska och internationella konjunkturutvecklingen sannolikt kommer att se ut de närmaste åren. För Sveriges del är utvecklingen av BNP-gapet illustrativt:

BNP-gapet är skillnaden mellan faktisk totalproduktion och potentiell. Under 90-talskrisen kan vi se en antydan till w-formig återhämtning. Krisen var också då mer långvarig och sträckte sig över nio år. Med KI:s prognos blir återhämtningen klart V-formad och betydligt snabbare även om det tar något mer än en hel konjunkturcykel för att komma i balans.

Den internationella utvecklingen förutspås totalt sett ha ett liknande mönster vilket visas i nedanstående diagram:

Vi kan notera att det i världen i övrigt inte förekom någon liknande nedgång som den svenska 90-talskrisen. Däremot saktade tillväxten av under en längre period i icke-OECD under 90-talet än vad som förutses nu. USA förutses också beskriva en v-formad återhämtning. Men euro-länderna ser ut att få något större svårigheter enligt nedanstående diagram:

KI uttrycker viss försiktighet när det gäller att bedöma styrkan i återhämtningen. Hushållen är försiktiga och sparar samtidigt som företagens investeringsbehov är begränsat. Några ytterligare stabiliseringspolitiska åtgärder blir svåra att genomföra. Därför är läget extra känsligt för ny finansiell oro som då inte skulle kunna motverkas. Sparandeökningen i USA framgår av nedanstående diagram:

Som en extra information visas några nyckeltal för USA i nedanstående tabell:

Notera den kraftiga uppgången av hushållskonsumtionen 2010 med 1,9 procent. För Sverige förutses en ökning med 2,2 procent och för euro-länderna med 0,2 procent (och för -11 med bara 0,9%). Detta avspeglar finanspolitiska åtstramningar till följd av stabilitetspakten och svaga statsfinanser inom euro-området.

Några nyckeltal för Sverige visas i tabellen nedan:

Det tycks inte bli stagflation med 4-5 procents inflation och speciellt dålig tillväxt i USA, som J Fels förutspådde (bloggart 30/5-09). En liknande spådom kom från K Rogoff (bloggart 30/6-09). De som talat om en W-formad uppgång (bloggart 14/8-09) med en ny kris i höst (N Roubini, bloggart 29/11-09) har inte fått något gehör bland Konjunkturinstitutets bedömare. Men naturligtvis kan något oväntat uppstå. Det som är oväntat kan dock göras sannolikt, om än med en låg sannolikhet, och diskuteras utifrån sina förutsättningar. Annars blir "förutsägelsen" bara en lös spekulation. Sett så här i efterhand förefaller dessa uttalanden mera vara ett sätt att göra sig intressant, vilket i symbios med massmedia ger rubriker, men som i själva verket är föga seriöst.

Slutligen finns i KI:s rapport ett diagram över arbetsutbudet sett i längre demografiskt perspektiv. Detta tillsammans med att antalet vårdbehövande äldre ökar på 20-talet är av betydelse för alla som pratar om arbetstidsförkortning som t ex Miljöpartiet.


Diagrammet visar arbetskraften 16-64 år (4 778 t pers -08). Ökningen upphör efter 2015. Om trenden att fler finns i utbildning stegras kommer arbetsutbudet att minska.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: