fredag, november 14, 2008

Hur mycket mer socialism ger finanskrisen?

Ser vi nu det ekonomiska systemets tsunami? Alla blir marknadsskeptiker och kastar nationalekonomin överbord? De förstatligade bankerna blir socialistiska instrument som driver en tillväxthämmande politik eftersom vi inte blir lyckliga av välstånd?

Professor em Lars Ingelstam skriver idag (14/11) en artikel under strecket i SvD med rubriken "Marknaden har tagit över våra liv". Den är till stora delar ett angrepp på den nationalekonomiska vetenskapen som Ingelstam tycks anse nu vara diskrediterad av finanskrisen. Nationalekonomin är i mycket läran om marknadsekonomin. Och då sker tydligen en interaktion som leder till att marknaden i sin tur får allmänheten att "tänka som en ekonom" - dvs att rikta våra tankar mot pengar och äganderätt snarare än mot mänskliga realationer.

Utgångspunkten för matematikern Ingelstam är en bok skriven av nationalekonomen Stephen Marglin, professor vid Harvard, med titeln The Dismal Science: How Thinking Like an Economist Undermines Community. Vi har alltså att göra med en renegat vilket gör diskussionen mer intressant än om det varit någon litteraturhistoriker som kommit med kritiken. Hans huvudtes enligt Ingelstam är att "ekonomiskt tänkande ger övertag åt marknaden som organiserande princip för människors inbördes förhållanden. Detta försvagar banden mellan människor och riktar deras tankar mot abstrakta ting som pengar..." Två exempel ges:
"Ett handlar om familjen vars hus brunnit ner. Förr i världen var det naturligt att vända sig till grannarna i byn som hjälpte till att bygga upp huset: det fanns en naturlig förväntan att den som kom i svårigheter kunde lita på sina närboende medmänniskor. I dag litar vi på försäkringsbolag, och har ingen anledning att vårda sammanhållningen i närmiljön för att gemensamt parera olyckor och förluster."
Det andra handlar om den kristna gruppen Amish-folket i USA (ca 200 000 personer) som lever på gammaldags sätt:
"En Amish-pojke fick en svår blodsjukdom, som skulle kunna botas med en mycket dyr medicin. Om gruppen gav upp sina principer och bad regeringen om stöd kunde pojken överleva. Men principen vägde tyngre: Amish behöll sin identitet som oberoende av regeringen, och pojken dog."
Det är alltså kommunitära principer som Marglin attraheras av. Det skriver inte Ingelstam något om men han tar upp en bok skriven av sociologen Amitai Etzioni, The Moral Dimension (1988) som han anser vara ett vägande arbete. Dock nämner han inte att Etzioni brukar räknas som kommunitarian. Jag minns att jag ansåg The Moral Dimension vara moraliserande och trångsynt för 20 år sedan. Varför måste vi återskapa det förtryckande grannskapssamhället från småstäder och byar för att få sådan social kontroll att folk inte blir mördade i åsynen av massor av likgiltiga betraktare? Men frågeställningen är relevant - det är bara svaret i form av nymoralism som är obehagligt.

Som gammal ideolog och socialdemokrat är Ingelstam rimligtvis intresserad av kritik mot marknadssystemet (hemsida). Ränderna går aldrig ur, kan man tänka sig. Men är verkligen finanskrisen en så grundläggande fråga att hela frihetssystemet är i gungning? Det är förvisso lätt att säga att uttalanden som "Tidigare självsäkra systemförsvarare har börjat tala om att 'girighet' har brett ut sig och att det finansiella systemet är i behov av mer omfattande regelverk, både självpåtagna och ­politiskt beslutade" skulle vara ett stort steg i "marknadsskeptisk" riktning. Men är det tillräckligt för att ett pragmatiskt problem som finansiell stabilitet skall resultera i en ideologisk omorientering i kommunitär riktning?

Är inte detta att upprepa det gamla misstaget att tro att Karl Marx skulle ha levererat en teori för hur det socialistiska samhället skulle utformas? Ingelstam nämner i välvilliga ordalag att trots att Marx är " utdefinierad" så kommer han "troligen få en renässans som ekonomisk filosof". Jaha, och vad är det? Skulle Marx ha något att säga om hur samhället - och då menar jag både 1800-talets och dagens - borde vara organiserat om vi skulle bli mer skeptiska mot marknaden? Marx utvecklade ju inte ens en rudimentär teori om planhushållning. Det enda han kunde säga var att det behövdes en temporär diktatur när bourgeoisien hade störtats.

Den stackars Marx hade ett drygt arbete med "den ekonomiska skiten" som han uttryckte saken i ett brev till Friedrich Engels. Vad denne fordrade av Marx var att han skulle leverera beviset för att kapitalismen skulle gå under genom sina inneboende egenskaper. Och eftersom Engels satt på pengarna hade den på arbetsmarknaden inte särskilt gångbare Marx bara att lyda. Det tog närmare ett par årtionden. Berättigar det till titeln "ekonomisk filosof"? Och vad är en sådan förutfattad mening om undergång värd i dagens samhälle?

En annan harvardekonom som hyllas av Ingelstam är John Kenneth Galbraith som för en svensk publik mest är känd för sin bok om börskaschen 1929. Där drev han tesen att det visst inte var så att den amerikanska stora depressionen orsakats av reala förhållanden i ekonomin utan istället av de överdrivet höga börskurserna. Sanningen är ju den att forskningen forfarande tvistar om huruvida börskurserna verkligen var skadligt uppspekulerade. I varje fall uppstod depressionen på "Main Street" och inte på Wall Streeet.

Mer aktuell anser Ingelstam den brittiske arbetsmarknadsekonomen Richard Layards bok Happiness (2005) vara. Layard inleder med att konstatera att ekonomer – åtminstone i grova drag – likställer ökad lycka med ökad köpkraft, vilket Layard säger sig aldrig ha accepterat. Han redovisar sedan tålmodigt, enligt Ingelstam, och utan onödiga slängar ny och gammal empirisk forskning som rycker undan basen för antagandet att ekonomisk tillväxt bidrar till lycka. Att denna slutsats är omstridd förtiger Ingelstam.

Stephen Marglin är visserligen ekonom men har i sin samhällskritik lånat in kritik från humanistiska vetenskaper. Ingelstam exemplifierar med en konventionell anti-ekonomistisk kritik:
"Det är till exempel stötande att tänka på samverkan mellan människor som något som i huvudsak går att mäta och beskriva i siffror. I den mån som nationalekonomi urartat till någon slags penningfysik har den lagt ett stort gap mellan sig och samhällsvetenskapen i övrigt."
Är inte denna svepande kritik detsamma som att säga att nationalekonomi är moraliskt stötande redan såsom ämnesområde? En mera saklig kritik är Etzionis granskning av den nationalekonomiska mikroteorins grundpostulat i form av konstruktionen economic man. Här blir man litet frågande över vad Ingelstam egentligen menar. Å ena sidan vill han säga att denna kortsiktiga egennytta inte är bra - å andra sidan att den inte finns i människans natur:
"'Radikal individualism' är inte bra för samhället, och att den skulle ligga i människans natur saknar stöd i forskningen."
Den senare tesen understryker han ytterligare med en utsaga om konkurrensens möjligheter att få människor och företag att bete sig effektivt:
"På dessa och ytterligare ett antal viktiga punkter visar Etzioni (och hans flitiga forskningsassistenter) att standardantagandena är obestyrkta eller rent felaktiga."
Ingelstam tycks vilja göra gällande att det är reklam och annan påverkan som gör att människan "tänker som en ekonom" i strid med sin egentliga natur. Resultatet skulle bli ett undergrävande av möjligheterna att upprätthålla marknadsekonomin. Etzioni skulle kunna sägas ha lanserat en "undermineringstes" enligt Ingelstam.

Dessvärre tyder färska forskningsreultat på att economic man är ett fullt rimligt grundantagande för beteendet på det ekonomiska området. Detta har visats av Ernst Fehr i experiment med barn mellan 3 och 8 år. Missunnsamhet och oginhet mot okända var ett klart dominerande beteende (tre bloggartiklar).

Så vad återstår av Ingelstams illa dolda förhoppning att "pendeln svängt" och att vi nu ser "den ekonomiska politikens tsunami eller 11 september"? Finns det någonting som tyder på att de förstatligade bankerna i olika länder skulle bli instrument för en socialistisk ekonomi? Eller att de åtminstone skulle användas för långivning för en "hållbar utveckling", som förre vicepresidenten i ATTAC Susan George (wp) föreslagit? Kanske de skall användas för att hämma tillväxten så som Layard tycks vilja?

Vänstern är åtminstone retoriskt skicklig på att tolka ekonomiska händelser till sin fördel. Och här har man benägen hjälp av pressen. Det var så den oförargerlige Karl Marx blev berömd som en farlig revolutionär. Om han inte hade skrivit en blodtörstig kommentar till händelserna i Pariskommunen 1870 skulle han idag varit en ganska okänd samhällstoretiker.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

18 Comments:

At 15 november, 2008 04:33, Anonymous Anonym said...

Ingelstam och Ingestad? ;o) Nej, vi är inte släkt. Jag ska kika förutsättningslöst på Ingelstams artikel.

OK, jag ska inte bråka. Denhär bloggen innehåller massor med värdefull indormation, varför jag har överseende med de obildade angreppen på Karl Marx, i synnerhet som marxisterna själva är bara etter värre i fråga om intellektuell impotens. Får jag citera Den Väldige Själv:

"Ett vet jag, jag är inte marxist!"

- Karl Marx, åldrad och luttrad

På en punkt har Danne Nordling alldeles rätt. Marx förbigick TOTALT frågan om hur det framtida samhället skulle se ut, och mycket riktigt blev det hela i praktiken alldeles inoperativt. Det kan emellertid ändras med om- och påbygge, som nu med teknologins utveckling har förutsättningar, vilka på Marx' egen tid alldeles saknades.

Danne har också en synpunkt som har mitt eftertryckliga understöd: vi behöver MER frihet och inte mindre, och marknaden skall därför på ena eller andra sättet förbli själva grundvalen. Hur detta skall ske är en komplex fråga, som ej kan avgöras med ideologiserad lättvindighet, varför jag avslutar med ett bevingat ord från en framstående organiserad kommunist:

"Det spelar ingen roll om katten är vit eller svart, bara den fångar möss."

- Deng Xiao Ping

Mvh,
Peter Ingestad, Solna

 
At 15 november, 2008 04:57, Anonymous Anonym said...

Sagt och gjort, och jag får säga att jag väsentligen instämmer med Danne Nordling. Marglin är förstås ett tungt namn som jag själv läste på universitetet, men här är jag inte riktigt med, och detsamma gäller Etzioni.

Jag tycker man förblandar sak och värde och därmed idealiserar problematiken. Här ska framhållas att detta verkligen går stick i stäv mot Karl Marx själv, som konsekvent höll fast vid ett materialistiskt synsätt och därmed på ett absolut grundläggande plan är ENIG med den liberala teorin bäst representerad av Samhällsfilosof nr 2, Adam Smith, som tvunget måste beaktas för att förstå Karl Marx (som dåligt förstod sig själv).

Grannrelationer och sånt i all ära, men det är den reala KÖPKRAFTEN som i huvudsak avgör människornas lycka, det är vad forskning visar, det är var jag själv erfarit i hela mitt liv, och så är det.

Särskilt retar mig angreppen på marknaden! Problemet är det motsatta, nämligen att marknaden DEFORMERAS genom olika illvilliga eller inkompetenta interventioner, som förvisso inte bara kommer från staten, utan i lika hög grad från den monopoliserade storkapitalet, som i kraft av sin market power kan agera helt analogt med denna.

Slutligen har vi tempot. Rådande system, allra enklast talat, har en glänsande historia och är alltjämt bäst. Jag tror vi ser slutet härpå. Så jag ställer mig Lenins och Tjernytjevskijs fråga: Vad bör göras? Det rätta svaret kräver rätt problemformulering. Något i den vägen presterar varken Ingelstam, Marglin eller Etzioni.

Slutvision: en välfungerande marknad inom ramverk av konsekvent genomförd planekonomi. Det är INTE "oxymoron", vilket medelmåttorna inbillar sig.

 
At 15 november, 2008 05:30, Anonymous Anonym said...

Bonus:

Finansen gäller i vår värld till slut
och mänskan lyssnar gärna till demoner.
Kontorslandskap tar fyr och vecklas ut
förfärande med bord och telefoner.

För helvete! Jag har ett femtiotal
för många uppgifter jag måste klara!
– På kvällen smyger jag till kyrkan, sval
och tyst, och slår mig ner och andas bara.

- Peter Ingestad

 
At 15 november, 2008 14:10, Blogger Mario Matteoni said...

Inte leder finanskrisen till socialism, möjligen bara till en mer statlig kapitalism.

Se f.ö. min kommenter till Ingelstam och Norling på min bloggsida
http://matteoni.blogspot.com/

 
At 15 november, 2008 22:08, Blogger Danne Nordling said...

Kraxpelax, du har höga tankar om Karl Marx som sahällstänkare även om du inte drar samma praktiska slutsatser som senare tids marxister. Men jag vill nog vidhålla att Marx i övergripande frågor var en amatör på det ekonomiska området.

Det är inte så konstigt att han var amatörekonom. Han saknade formell utbildning i ekonomi. Han hade fått order av Engels att studera ekonomisk litteratur för att genom en tjock bok "bevisa" bourgeoisiens undergång genom inneboende motsättningar i det ekonomiska systemet. Detta var ursprungligen en rent filosofisk slutsats inspirerad av Hegels beskrivning av världsandens utveckling genom motsatsernas spel. Och han var synnerligen dåligt motiverad att ta itu med vad han kallade "den ekonomiska skiten".

Det finns mängder av ekonomiskt sakliga fel i Marx´analys. Han håller ännu på 1860-talet fast vid arbetsvärdeläran. Det kunde ursäktas när Adam Smith gjorde det 1776 men därefter gick forskningen framåt. Han ser maskiner som något förkastligt (liksom J S Mill ett årtionde tidigare). Han tycks använda sig av lönefondsteorin för att påvisa "utsugning" och utarmning.

De mest flagranta misstagen gör han i sina räkneexempel som sägs påvisa utsugning där vinsterna motsvarar 100-150 procent av lönerna. De verkar gripna ur luften. Tydligast framgår det av exemplet med garnfabrikanten.

Här satsar kapitalisten 430 pund som på en vecka förmerar sig till 510 pund. Det är naturligtvis orimligt och genom låntagning skulle vinsten därtill ha blivit astronomisk på ett år (matematik var ett av de svagaste ämnena i Marx´ studentexamen). I Tyskland har Das Kapital sålts slut för att man skall få ta till sig dessa missgrepp.

Den som inte genomskådar Marx brukar komma fram till att han nog ändå hade rätt på många punkter. Det är illa nog när faran idag är att politikerna ingriper med en mängd stelbenta regleringar för att blidka en opinion som tror att statsingripanden alltid är bra.
/DNg

 
At 15 november, 2008 22:35, Blogger whfowgpwJNM said...

"Det är illa nog när faran idag är att politikerna ingriper med en mängd stelbenta regleringar för att blidka en opinion som tror att statsingripanden alltid är bra."

Det är lätt att glömma att när staten spenderar pengar så tas de från den privata ekonomin i form av skatt eller lån från densamma. Frågan blir då vem som är den skickligaste investeraren? Privata företagare som investerar egna pengar eller statliga politiker som investerar andras pengar.

Jag tycker att USA sköter sin kris dåligt. Nu vill Paulson inte använda pengarna till skriva av dåliga lån, utan till att stimulera konsumtionen. USA har lånat och konsumerat sig till världs ände och nu tvingar marknadskrafterna folk till att börja spara och producera i stället, vilket är precis vad USA behöver för att få balans på sin ekonomi.

Nu vill många att bilindustrin skall räddas med statliga pengar så att den dyra och ineffektiva industrin kan fortsätta. Bättre att den går i konkurs och att någon kan köpa upp fabrikerna till reapriser och starta om utan skulder med internationellt konkurrenskraftiga löner och tillverka bilar som folk efterfrågar.

 
At 16 november, 2008 09:48, Anonymous Anonym said...

Det gläder mig att min, i huvudsak refererande artikel i SvD kunnat utlösa sådan energi. Flera av mina vänner har uttryckt något liknande: artikeln fick tydligen något slag av katalytisk effekt.

På några punkter har du läst slarvigt. Jag noterar att både Marglin och Etzioni står starka för community, gentemot opersonliga mekanismer som marknad och stat och marknad (" Det skriver inte Ingelstam något om..." ???).

Undermineringstesen är inget som jag har hittat på utan en kärna i Etzionis bok. Etzionis kommunitaristiska skriverier är ganska flummiga och inte vetenskapligt underbyggda, till skillnad från The Moral Dimension som är mycket väl researchad. För övrigt är det tydligt att det finns två spår i amerikansk kommunitarianism (jag har antytt denna i min bok Ekonomi på plats 2007, sid 116-117).

Matteoni antar i sin blogg att jag är idealist, och det kan jag gå med på, om man syftar på ordets vardagliga mening. I salig Stockholmtidningen blev jag en gång omtalad som lingonplockande missionshusidealist. Ganska trevligt, utom att det där med lingonen inte stämmer). Som alla kan se är jag inte heller marxist. Men i vetenskapliga sammanhang är mitt problem snarast det motsatta. Jag kan inte bestämma mig för en färdig hållning utan finner alla intelligenta synpunkter intressanta, refererar och ställer ståndpunkter mot varandra. Bidraget kan till slut bli alternativa scenarier (men det kräver större utrymme än SvD kan erbjuda). Se mina böcker Ekonomi för en ny tid 1995/1997 och Ekonomi på plats 2007). Den som söker entydiga påståenden eller letar efter mitt ideologiska filter blir därför lätt en smula förvirrad.

Men jag kanske lär mig...

 
At 17 november, 2008 02:01, Blogger whfowgpwJNM said...

"Hur mycket socialism ger finanskrisen?"

En hel del mer är min uppfattning. I helgen har G20 ledarna träffats för att diskutera ökade regleringar av MARKNADEN och inte av POLITIKERNA.

Det var inte marknaden som skapade FED som medfört att dollarn förlorat 96% av sitt värde, det var inte marknaden som skapade Fannie och Freddie, det var inte marknaden som skapade gigantiska budgetunderskott och statsskulder, det var inte marknaden som sänkte räntan under inflationen, det var inte marknaden som stimulerade fastighetsspekulation med ränteavdrag.

Det är inte marknaden som behöver regleras det är politikerna som måste regleras.

Det är staten och politikerna som är problemet och inte lösningen.

USA är i konkurs och kommer aldrig att kunna betala tillbaka sina skulder och åtaganden. Att Kina och Japan köper USA's statsobligationer är en gåva eftersom de aldrig kommer att få tillbaka sina pengar. Staten USA är inte bara skyldiga 11.3 biljoner dollar, utan har inklusive statsskuld och pensionsåtaganden etc 52.7 biljoner i skulder som man aldrig kommer att kunna betala tillbaka.

Därför är det nödvändigt att reglera politiker genom att de aldrig får låna pengar, aldrig får trycka pengar, utan pengar skall vara guld som ingen politiker kan manipulera.

USA har användt sina lånade pengar till att konsumera varor från Asien i stället för att investera i produktionstillgångar och kommer därför aldrig att kunna betala tillbaka.

Obama kommer att försöka fortsätta den enkla vägen med att låna och trycka pengar för att baila out banker och bilindustri vilket bara kommer att fördröja och fördjupa krisen.

Övriga världen kommer att tvingas lära sig att leva utan den amerikanska exportmarknaden och amerikanerna kommer att få jobba som hembiträden och trädgårdsmästare i Mexico och Canada om man inte väljer att använda sin militär för att i bästa Vikinga stil helt enkelt råna andra länder på deras resurser.

Välkommen till framtiden.

 
At 24 oktober, 2010 14:14, Anonymous Anonym said...

Hello,

I have a message for the webmaster/admin here at www.blogger.com.

Can I use some of the information from this post right above if I give a backlink back to this site?

Thanks,
Jules

 
At 12 december, 2012 01:11, Anonymous Anonym said...

[b][url=http://www.louisvuittonwebsite.co.uk/]www.louisvuittonwebsite.co.uk[/url][/b] I just graduated from highschool though. And that i handed the school entrance exam so I am heading to visit a local higher education. I am continue to heading to reside at home.. Like a borrower, you also possess the position to participate in where you should current a completely honest financial loan software ahead of the financier. Tend not to check out to current falsified representation of one's finances ahead of the financier given it will just make the financial loan course of action a complex and important affair alternatively than being simplified and swift. Make certain which you get rolling inside the ideal way..

[b][url=http://www.uggsclearanceonline.co.uk/]ugg boots uk[/url][/b] It compliments one particular 's fashionable outfits, and make improvements to the human personality. Even so, these are really highly-priced by all rather than reasonably priced. Imitation designer purses these days is offered. The prevailing amount of study can be a concept stress supervision team. Each individual and every fellow member behaved out and about certain tasks of man or woman problems that should quite possibly are current in the area neighborhoods involving Flint, Michigan. Each one of these folks had been necessary to recognition to begin with seven days amongst consultations, of your worry filled party which impacted his or her residing in an exceedingly vital solution.

[b][url=http://www.louisvuittonpursessalenow.com/]louis vuitton outlet[/url][/b] Infant Phat Goodness has this knack of attracting anyone's interest the minute it strikes the skin. But most likely probably the most visible characteristic in the fragrance will be the garden-fresh fragrant gardenia floral whiff combined with a distinctive variant of the waxy flowery smell. Absolutely everyone wishes for your fragrance which will determine her style.
To block much more than two may perhaps be tough for many with the shopping mall, go online to take a look at it, the cost experienced pretty much bought authentic. As a way to maximise prospective customers and conversions, internet marketing experts hire greatest strategies employing pay for each simply click advertising and seo. Important sources us .

[b][url=http://www.louisvuittonbagssalenow.co.uk/]www.louisvuittonbagssalenow.co.uk[/url][/b] You don't have to go away your laptop or computer overnight merely as you are downloading a particular episode or simply a movie of one's decision. It saves time, vitality and even power. Should you chose to view series (dizi izle) on line, it lets you to see it true time, devoid of delays and without the need to wait for a quite prolonged time.

[b][url=http://www.uggsoutletonlinemarket.com/]uggs outlet[/url][/b] He was no more the mysterious newborn I carried everywhere with me for nine months. He built his entrance to the planet brimming with personality. A bit just one I had to acquire to know. So do Hermes, Gucci, Burberry, Versace, Chanel, and Rolex, all of which have opened lavish boutiques in Tokyo more than the earlier a few several years. Prada previous yr opened no less than five shops in Japan. Its new, six-story flagship in Tokyo's Aoyama district--resembling a translucent Prada bag--cost $85 million, Italy's largest-ever expense in this particular region..

 
At 12 december, 2012 05:53, Anonymous Anonym said...

But still not any their grudate be named NBA MVP [url=http://www.andrewluckjerseys.net]Andrew Luck white Jersey[/url]
it should be the system of coach importanter waste player s talent That spread is way too high against a team like the Bills That's the jersey of Ben Roethlisberger from the Gambling Food usually accounts for 20 % of one's fluid intake[url=http://www.officialnikeBillsjerseys.com]Ryan Fitzpatrick Jersey[/url]
so you if you consume 2 liters of water or other beverages a day (a little more than 8 cups)[url=http://www.raylewisjersey.net]Ray Lewis Camo Jersey[/url]
in addition to your normal diet[url=http://www.authenticnikesteelersjerseys.com]Troy Polamalu Jersey[/url]
youcan replace the lost fluids
�?Headlines that work best are those that promise audience an advantage Hogan is one of the most respected golf players[url=http://www.officialgiantsprostore.com]Eli Manning Jersey[/url]
and is most recognized for his reputation on the theory of the golf swing and his ball-striking capabilities Bowen and Richardson co-chair the NFL's 10-man labor committee[url=http://www.nikeeaglesjerseystore.com]DeSean Jackson Jersey[/url]
and Jones and Murphy serve into wholesale nhl jerseys comparable to Robert Kraft[url=http://www.nikeSteelersnflstore.com]Mike Wallace Jersey[/url]
Clark Hunt and Art Rooney II[url=http://www.nikechiefsjerseyshop.com]Jamaal Charles Jersey[/url]
who have been at last week's mediationThe Eller class lawyer also was represented[url=http://www.officialnikePanthersjerseys.com]Cam Newton Jersey[/url]
and also the group's lead attorney[url=http://www.nikecincinnatibengalsshop.com]Dre Kirkpatrick Jersey[/url]
Michael Hausfeld[url=http://www.nflnikejerseyswholesale.com]www.nflnikejerseyswholesale.com[/url]
took exception using the proven fact that the sides associated with Minneapolis aren't acquiring this circular of mediation significantly and rather are expecting court rulings to discover the battlefield Plax will play for Jets in 2011-2012 season with a 3 million contract [url=http://www.officialnflcoltssite.com]Pat Angerer Jersey[/url]
all is guaranteed

 
At 16 december, 2012 20:56, Anonymous Anonym said...

Camping on the peninsula requires waterproof equipment -Wikipedia Deutsche Bank AGDeutsche Bank AG is a global financial service company with its headquarters in Frankfurt[url=http://www.andrewluckjerseys.net]Andrew Luck Womens Jersey[/url]
Germany There has been one near pandemic to date[url=http://www.PatrickWillisJersey.net]Patrick Willis Womens Jersey[/url]
between the months of November 2002 and July 2003[url=http://www.jjwattjersey.com]www.jjwattjersey.com[/url]
with 8[url=http://www.MikeWallaceJersey.com]Mike Wallace Jersey[/url]
096 known infected cases and 774 deaths (a case-fatality rate of 9 If public money is distilled down to more schools[url=http://www.OwenDanielsJersey.com]www.OwenDanielsJersey.com[/url]
those schools must prove to state government that students are ready to advance to the next grade level Continually Tucker would fight opponents who had a ton of experience on him and more often than not he'd take the loss
com/profile_background_images/82352675/get-attachmentco/RNXCoNck)7 hours agovia Google·powered by @socialdittoReply·Retweet·FavoriteBankruptcy protection has been filed by Dewey & LeBoeuf[url=http://www.officialbearsjerseysstore.com]www.officialbearsjerseysstore.com[/url]
a company which formed in 2007 after two major New York City firms decided to join forces Athletes need to learn what questions they must ask financial consultants during meetings so that they can determine the level of competence of the advisor company hoped to return for the community[url=http://www.AlfredMorrisJersey.net]Alfred Morris Jersey[/url]
achieve winwin situation A jump-rope can be used to reproduce the energy demands of the ringAs a part of our online Avaya S exam training program[url=http://www.victorcruzjerseys.net]www.victorcruzjerseys.net[/url]
we offer the latest Avaya S braindumps and a good range of Avaya S answersC Output All Fields

 
At 18 december, 2012 01:01, Anonymous Anonym said...

[b][url=http://www.cheapuggbootsonlinesales.co.uk/]ugg boots cheap[/url][/b] Non-existent Transmission Action-transmissions that don't have interaction no matter what equipment you will be in can reveal a critical transmission challenge. There is also some sort of electronic failure causing your transmission not to interact, so neatest thing to carry out is have it checked out instantly to find out the extent on the difficulty. Quite a few repair service retailers will give absolutely free towing with repair service in case you are inside a specific distance from their spot..

[b][url=http://www.louisvuittonpursesale.com/]louis vuitton purses[/url][/b] It could be your enterprise. It could be your activity. It could also be your hubby, your pastime, your preferred food items, your preferred colour, your obsession, or it may be simply just your message towards the rest of the whole world.. Beyond serving given that the Yucatan Peninsula's most precious ornithological preserve, this smaller island is additionally certainly one of Mexico's most pristine nationwide parks. Situated from the eastern-most level with the Yucatan Peninsula, the prevailing currents assistance extraordinary maritime lifestyle along with the preservation of coral reefs. To help keep the island's various ecosystem, only two hundred website visitors are authorized for the web site each day.

[b][url=http://www.louisvuittonpursesale.com/]www.louisvuittonpursesale.com[/url][/b] eight. Push traffic to the site. There are a selection of techniques to undertake this, but my preferred begins with writing an write-up. Movado's Women's collections array in suggested list price from all over $400 the many way as much as more than $3000. On the reduced conclude from the spectrum will be the Women's Swiss Quartz Museum Collection Leather-based Strap Watch. That is a classic design and style featuring a black dial with Movado's signature high-noon dot at the amount twelve.

[b][url=http://www.seekingbestbags.co.uk/]louis vuitton purses[/url][/b] The trend connected exhibits also enable you to to know about unique add-ons obtainable in the market. Observing the vogue applications you can get to know concerning the jewellery tendencies. It's also possible to get to see the newest handbags from Louis Vuitton. The 1947 Humber Pullman limousine was a four-door luxury coach-built design, built to become a chauffeur-driven motorcar fitted with accouterments to please be sure to heads-of-state. The quality and power with the Humber chassis was renowned. This car or truck, the recipient of the older restoration, encompasses a electric power divider window, energy rear curtain, three-position town/sedan roof and 4086 cc six-cylinder motor..

[b][url=http://www.uggsunitedkingdom.co.uk/]www.uggsunitedkingdom.co.uk[/url][/b] First of all, they aren just cute; they can be attractive, also. Louis Vuitton Monogram Canvas Shoulder Bags And Totes Hotpink And Beige. At first all of people had an idea that messenger bags are normally used with the bicycle messengers to carry distinct messages, posts, and merchandise to distinctive people and it is absolutely nothing to carry out with currently becoming stylish..

 
At 22 januari, 2013 15:51, Anonymous Anonym said...

[url=http://orderamoxicillin.webs.com/]where can you buy amoxicillin
[/url] novamoxin 250 mg amoxicillin
amoxicillin 500 mg overdose
amoxicillin 500 mg alkohol

 
At 23 januari, 2013 04:35, Anonymous Anonym said...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk casino bonus[/url] coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]realcazinoz.com[/url] unshackled no deposit bonus at the foremost [url=http://www.baywatchcasino.com/]www.baywatchcasino.com
[/url].

 
At 03 mars, 2013 15:54, Anonymous Anonym said...

[url=http://www.eventective.com/eventsites/longchampsacsa/]sac longchamp moins cher[/url] Renting a designer bag is also an option, but perhaps, the last thing you should do. Noble and Fashion Women Mulberry Maggie Leather Tote Bag Chocolate,reasonable price in Mulberry Factory Shop. If you think you cannot really afford to buy the designer bag of your dream, you can rent that bag from rental stores. Malls are huge and surely there are a few rental stores standing in some parts of these establishments..
[url=http://longchampbagsd.urbanblog.dk/]sac longchamp moins cher[/url] Don't worry about getting it ruined since candy wrappers are made of plastic. Make sure that you get out all the sticky substances so that your bag will not Nice Design Mulberry Women's Bayswater Leather Clutch Brown Bag, leading designer and maker of luxury lifestyle handbags and accessories. attract ants. Allow the candy wrappers to dry.. Decorate the sachet bags. Now you can decorate the sachet bags. Use your creativity and imagination when decorating so that you can come up with the most unique sachet bag.
[url=http://logo-longchamp-sac-de-mode.vosblogs.com/]sac longchamp[/url] Many or these are produced by clothing design companies to accompany them with the clothes. Fashion accessories are the most popular ones with the youth amongst the wide variety available in the market. Anything which augments a person's style statement can be broadly categorized as fashion accessories. That one is full of dust clothes now was flowing blood infiltration, that a pair of like skin and bones in the hand of blood hung with. Fragile life is not against power seems to be the only waiting for death. He is so in people's shout in closed his eyes, but out of the corner of two drops out cold tears, it is regret that is unwilling. Sponsored Walks: This is a very easy event to organize and as long as it is advertized very well, does Affordable Mulberry Outlet Sale Women's Alexa Oak Soft Buffalo Bags supply Mulberry handbags 2012 online outlet not take place in Winter and does not clash with other local events, it can be very lucrative. Be careful regarding public liability insurance which may be required. Invite people to bring their dogs and maybe have a fancy dress code for both you and your dog to make it more interesting..

 
At 10 mars, 2013 12:07, Anonymous Anonym said...

I am sorry, that has interfered... But this theme is very close to me. I can help with the answer.
In my opinion you commit an error. Let's discuss it.
And it can be paraphrased?
What do you mean?
It is a pity, that now I can not express - I am late for a meeting. I will return - I will necessarily express the opinion.

[url=http://shenenmaoyipo.webnode.cn/][b]michael kors outlet online[/b][/url]
[url=http://mvpmichaelkors0.soup.io/][b]michael kors outlet online[/b][/url]
[url=http://cheapbagmk2.exteen.com/20130118/nba-cycling-jerseys-meant-for-avid-gamers][b]michael kors outlet online[/b][/url]
[url=http://shenenmaoyizzz.bcz.com/2013/01/19/exciting-new-leather-handbags-for-that-approaching-spring/][b]michael kors outlet online[/b][/url]
[url=http://shenenmaoyipo.webs.com/][b]michael kors outlet online[/b][/url]

 
At 02 september, 2016 03:17, Blogger oakleyses said...

links of london, pandora charms, hollister, moncler outlet, marc jacobs, doudoune moncler, ugg,ugg australia,ugg italia, swarovski, louis vuitton, moncler, juicy couture outlet, moncler, louis vuitton, ugg, wedding dresses, canada goose outlet, thomas sabo, montre pas cher, moncler outlet, canada goose uk, ugg,uggs,uggs canada, pandora jewelry, pandora uk, pandora jewelry, ugg uk, moncler uk, moncler, canada goose outlet, toms shoes, ugg pas cher, coach outlet, replica watches, supra shoes, moncler, louis vuitton, canada goose outlet, canada goose jackets, karen millen uk, juicy couture outlet, canada goose, swarovski crystal, canada goose, louis vuitton, louis vuitton, canada goose

 

Skicka en kommentar

<< Home