tisdag, oktober 25, 2005

Socialismens rötter i "Utopia"

Tryggheten är total i Mores idealsamhälle. Gratis utbildning, äldreomsorg, sjukvård och barnomsorg. Men staten äger allt, pengarna är avskaffade. Det finns inga nöjen. Sex utanför äktenskapet straffas andra gången med döden. Man får inte resa utan tillstånd. Alla går likadant klädda. Arbetsplikt råder.

Thomas More (1478-1535) skrev Utopia 1516 och kompletterade den med en kritisk betraktelse av sin samtid något senare. Han var en högt uppsatt ämbetsman och rådgivare till Henrik VIII. Genom kontakter med humanisten Erasmus av Rotterdam kom han att intressera sig för samhällsfilosofi.

More beskriver ett idealsamhälle kallat Utopia men har mer att säga om sin tids missförhållanden och teoretiserar kring orsakerna till dessa. Dels beror missförhållandena på befolkningsökningen, som More tolkar i termer av att arbetskraften på landsbygden blir överflödig, dels beror de på människans egenskaper och institutioner: högmod, pengar och privategendom.

Målet är själens fria odling

I Utopia har kung Utopus för 1760 år sedan infört en författning som har som främsta syfte att när det allmännas behov blivit tillgodosedda skall så mycket tid som möjligt flyttas över till "själens fria odling". Utbildningen sker dels vid måltiderna genom högläsning med moralisk syftning, dels på morgnarna genom offentliga föreläsningar. För dem som är uttagna till vetenskaplig utbildning är föreläsningarna obligatoriska.

Sjukvården ombesörjs av fyra offentliga sjukhus i varje stad. De är så rymliga att de liknar små städer och är väl utrustade samt har en utomordentligt kvalificerad medicinsk sakkunskap. Dessutom har matförsörjningen till sjukhusen prioritet före stadens övriga befolkning.

Äldreomsorgen klaras genom det kollektiva boendet. I varje kvarter finns ett antal matsalar som betjänar 30 hushåll. De sköts av intendenter som regelbundet samlas på stadens stadens fyra varuhus (marknadstorg) för att rekvirera mat utifrån antalet personer i hushållen. I matsalen sitter moraluppsyningsmannen ("syfogranten") och hans hustru i mitten. Därefter sitter äldre och yngre på varannan plats vid bordet för att befrämja respekt för de äldre. De serveras dessutom först och får de bästa bitarna, som de kan fördela vidare. Barnen passar upp vid borden.

Barnomsorgen är organiserad för barn upp till 5 år. Dessa och deras mödrar har ett särskilt rum med vaggor och för amning samt lek utan blöjor. Om någon inte kan amma sitt eget barn ställer andra mödrar osjälviskt upp och erbjuder sina tjänster med glädje. Barnet betraktar därefter amman som sin egen mor.

I Utopia behöver ingen sakna något trots "jordens karghet". Tryggheten är total. More skriver:
"Där förekommer ingen orättvis fördelning, där finns inga fattiga eller tiggare. Där är alla rika trots att ingen äger något. Vilken rikedom kan vara större än den att med inre glädje och frid leva fri från alla bekymmer? Att inte behöva vara rädd för att maten skall tryta, att inte plågas av hustruns pockande klagovisor, att inte behöva befara att barnen skall leva i umbäranden, att inte bekymra sig över hur man skall kunna skrapa ihop till dotterns hemgift, utan istället säkert veta att man själv och hela ens familj, ens hustru, barn, barnbarn, barnbarnsbarn och deras barn och hela den långa rad av ättlingar...kommer att ha mat och kläder och vara lyckliga." (s 184-85)
Hur uppnås då detta? Inte genom mycket arbete. I Utopia har sextimmarsdagen införts. Lunchrasten är två timmar. Men kvinnorna måste arbeta till skillnad från Mores samtid. Dessutom måste präster, godsägare, rika och deras uppvaktningar samt tiggarna arbeta. Härigenom skulle arbetet långt mer än fördubblas, vilket skulle lösa knapphetsproblemet, trodde More.

Ingen frihet och marknadsekonomi

Men naturligtvis är det samhällsorganisationen som är Mores skötebarn. Pengar och privategendom skall avskaffas. Den enda vägen till allmän välfärd är "att man inför obligatorisk jämställdhet i allt". För att "det över huvud skall bli någon lycklig vändning i människans situation (krävs att) egendomen helt och hållet avskaffas". Dessutom vet alla att "när man avskaffar pengarna, då försvinner också bedrägeri, stöld, överfall, gräl, upplopp, oenighet, uppror, dråp, förräderi, giftmord" och allt annat som nu beivras. "Tar man bort alla pengar, då minskar genast fattigdomen."

Istället inför More statssocialism och planhushållning. Allting ägs av staten. På landsbygden kan man gratis rekvirera utrustning från städernas myndigheter. Städernas invånare sänds ut på landsbygden under två år. Vid skördetiden rekvirerar jordbrukarna arbetskraft från städerna. Alla måste arbeta. Det ser moraluppsyningsmännen till (syfogranterna) som är en på 30 hushåll. (Jfr en lärare på 30 elever.) Någon materiell belöning ges inte. Den som försöker smita bestraffas första gången strängt och skymfligt, andra gången med slaveri. Man får begå självmord med dödshjälp efter prövning av skälen.

Lättjan har ingen ursäkt. På kvällarna har man en timmes organiserad fritid. Då spelar man ett spel som handlar om striden mellan dygder och laster. I övrigt är lasterna avskaffade. Sex utanför äktenskapet är förbjudet och bestraffas första gången med slaveri och andra gången med döden. Det finns inga nöjen, ingen vinkrog, ingen ölstuga, inget horhus, inget hemligt tissel och tassel. Alla är klädda i enhetliga kläder. Jakt är förbjuden. Men det finns kvinnliga präster.

Forts Feodalismens nedgång skapade socialismen jan 2006. (FN:s rättighetsförklaring, 24/10-05)
Tidigare utopier under antiken, feb-06. Bellamys amerikanska utopi 1888, jun-08

Andra bloggar om: , , ,
på intressant.se

Etiketter:

3 Comments:

At 25 oktober, 2005 22:34, Blogger Per-Olof Persson said...

Kristna mystiker

Engelsmannen Gerrard Winstanley (skapade Digger sekten) fick en vision av ett kommunistiskt idealsamhälle år 1649. Winstanley var påverkad av den kristna mystikern Jakob Böhme, första hälften av 1600-talet.

Winstanley ansåg att Gud hade skapat universum men att Djävulen skapat privat egendom och marknadsekonomi. Faktum är att kommunismen länge var uppdelad i en kristen falang och en ateistisk falang ända fram till att Karl Marx blev den ledande figuren år 1848.

Idealsamhället var Paradiset på jorden och föreningen med Gud skedde genom kollektivet. Marx var påverkad av filosofen Hegel, som på uppdrag av kungen av Preussen/Tyskland, ville få tyskarna att tro att staten var Gud (man var rädd för den franska revolutionens läror).

Efter den franska revolutionen 1789 så uppkom det kommunistiska celler i Paris. Varje cell innehöll 12 personer. Varje individ fick i uppdrag att bilda en ny cell på 12 personer. Syftet var att en ny revolutionen skulle skapa en kommunistisk stat. När antalet revolutionärer var uppe i 7000 personer så sprängde hemliga polisen de flesta cellerna.

Det stora problemet för alla historiska kommunistiska tänkare var drivkraften till att arbeta. De insåg att människor inte skulle arbeta frivilligt utan ett ekonomiskt incitament. En del tänkare ansåg att det skulle vara belagt med dödsstraff om en individ inte arbetade. Medan andra tänkare ansåg att det nya samhället skulle förändra människor så att de arbetade för kollektivet.

 
At 29 oktober, 2005 00:50, Blogger Danne Nordling said...

Thomas More har åstadkommit stor skada eftersom han inte utgick från att folk skulle försöka låta bli att arbeta fullt ut. Han trodde uppenbarligen att man skulle arbeta för nöjes skull eller av solidaritet (altruism).

När bolsjevikerna införde statssocialism fick de ofantliga problem med sjunkande produktion. Detta fordrade att en omfattande kontrollbyråkrati byggdes upp. Sist och slutligen var deporteringar och avrättningar som kanske främst vidogs av politiska skäl också ett medel för att få folk att arbeta.

Ett tidigare exempel finns dock. Efter 1848 års revolution var Louis Blanc en kort tid minister med ansvar för "statsverkstäderna" som var hans skötebarn. Dessa fick dock problem och Blanc måste avgå.
/DNg

 
At 15 februari, 2007 03:51, Anonymous Anonym said...

Looking for information and found it at this great site... »

 

Skicka en kommentar

<< Home