lördag, juli 09, 2011

Politiken blir alltmer abstrakt

Både alliansen och oppositionen avstår från att föra en konkret politisk debatt när man talar om de större linjerna. Men det går faktiskt att komma med konkreta exempel istället för att bara vara tråkig på ett högt abstrakt plan som väljarna inte kan finna vara intressant.

I måndags skrev de borgerliga partiledarna en debattartikel i DN (4/7-11) som handlade om tillsättandet av en framtidskommission. Idag skrev Håkan Juholt (S) och Ed Milliband (labour) en DN Debattartikel (8/7) som handlade om att vi behöver ett samhälle baserat på social tillit. Båda artiklarna är förvånansvärt allmänt hållna och abstrakta. De ger inga anvisningar om vilka konkreta problem och reformer som man vill uppmärksamma.

Framtidskommissionen kommer att ledas av statsminister Fredrik Reinfeldt och får i uppdrag att beskriva de centrala samhällsutmaningar som Sverige behöver fokusera på mot 2020. Senast den 1 mars 2013 ska slutrapporten presenteras. Resultatet ska bilda en grund för att möta de utmaningar Sverige sägs stå inför och staka ut den väg regeringen vill att Sverige ska ta på sikt. Partiledarna nämner fem områden som ska belysas: demografin, utanförskap o integration, jämställdheten, sammanhållning o identitet samt klimatet.

Jag tycker att de skulle ha kunnat exemplifiera de problem och tänkbara lösningar som dessa områden innefattar. Några förslag ges nedan:

Om de äldre blir fler är en första fråga om detta innebär att fler blir sjuka och vårdkrävande. I så fall blir belastningen på välfärdssektorn hårdare. Men att medellivslängden ökar kan också betyda att vi blir friskare. I så fall är det en ökning av välfärdens omfattning som kan ställa till problem - t ex en kommunalskattehöjning med 13 kr som SKL förutsåg för ett år sedan (bloggart april-10). Demografin bidrog med knappt 4,7 kr och en antagen utbyggnad med 8,3 kr. Här finns en storspännvidd och en stor oklarhet om vilka utbyggnader som förutses. Är det mera barnomsorg eller fler äldre inom institutioner som förutses utöver att sjukvården kan bli mer kostsam?

En del av de problem som har uppmärksammats sedan valet består i själva verket av integrationsrelaterade svårigheter. Den strukturella arbetslösheten, ökad relativ fattigdom och "barnfattigdom" är sådana. Ska vi tro att en framtidskommission ska kunna lösa sådana problem som funnits med som en surdeg i många decennier? Eller ska Reinfeldt slå fast att Tapio Salonens förslag om ett kraftigt utbyggt socialbidrag till 60 procent av medianinkomsten är lösningen (bloggart juni-11)?

Jämställdheten ska analyseras utifrån antagandet om diskriminering. Men hur kan man bevisa att det förekommer systematisk diskriminering av kvinnor? Är den större benägenheten till deltidsarbete ett bevis för diskriminering? Eller om kvinnor inte är lika aggressiva löneförhandlare och att de då nöjer sig med litet lägre löner? Är representationen i börsstyrelserna ett bevis för diskriminering?

Det svåraste problemet är nog hur vi möter "identitetsproblemen". Partiledarna skriver: "Vi har under lång tid sett ett socialt utanförskap växa fram där den som föds i ett hem med små marginaler och svag förankring i samhället i sin tur riskerar få barn under samma förhållanden." Bedömer partiledarna att alla de studiesociala systemen i kombination med gratis utbildning inte är tillräckligt effektiva för att ta till vara begåvningsreserven i skikt med "små marginaler"? Eller kan detta bero på någonting annat? Det ska bli intressant att se om en politiskt korrekt kommission kan komma fram till något väsentligt på detta område. Måste inte slutsatsen bli att Sverige blivit ett nytt klassamhälle under alliansregeringen? Vad ska vi göra med socialgrupp 4?

Miljö och klimat är naturligtvis inte frågor som kan utredas meningsfullt på 1,5 år. Men frågan huruvida det är meningsfullt för Sverige att agera som föregångsland borde kunna belysas. Forskningen hittills har indikerat att det inte finns anledning för oss att ta på oss några extra kostnader för att genom goda exempel förmå andra länder att gå snabbare fram med minskningar av koldioxidutsläppen (bloggart april-08). Dessutom borde kommissionen kunna slå fast att sådana dumheter som personliga koldioxidkonton eller en ny stadsplanering med förtätade stadskärnor med höghus och cykeltrafik inte är nödvändiga.

När det gäller Juholts och Millibands artikel är det svårare att ge exempel på konkreta frågor som de har i åtanke. De vill ha en ny ekonomi och en ny välfärdsstat. Men sådana ting kan man inte snyta fram på en kafferast. Det indikeras av den vilsenhet som de uttrycker i följande passus i artikeln:
"Det ligger en skoningslös ironi i att det är vänstern, inte högern, som drabbats hårdast just vid den tidpunkt då kapitalismens tillkortakommanden är som tydligast. Samma ironi ligger i att svaren på marknadsfundamentalismens kris nu ofta sägs vara ännu fler marknadslösningar."
Deras tes tycks enbart bestå i det löst grundade påståendet att ett samhälle med mera tillit bara kan uppnås om inkomsterna utjämnas. Hur detta ska gå till antyder de inte. Är det de riktigt höga inkomsterna för några hundra VD:ar i börsföretag mm som de har i åtanke? Ska detta mötas med indignerade förmaningar som riskerar att minska tilliten ännu mera? Eller är det kraftigt höjda progressiva skatter som är medicinen? Kanske borde politikerna förmana de rika att flytta bort från Sverige och England så att tilliten kan öka?

Sådan abstraktionistisk politisk retorik som Juholt och Milliband ger prov på är ett tidens tecken. Men allmänheten tycker nog att sådana svepande tirader enbart är tråkiga. Detta gick också igen i Juholts tal i Almedalen enligt Expressens retorikexpert. De politiska reportrarna borde väl ha ett ansvar att ta ner de fluffiga politikerna på jorden igen?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: , ,

3 Comments:

At 09 juli, 2011 16:19, Anonymous Per Fredö said...

Vi har ju den tidigare Långtidsutredningen under ordförandeskap av Assar Lindbeck.

Det skulle vara intressant att sedan jämföra resultaten.

Det politiska landskapet har ju nu förändras, liksom ideologiska uppfattningar och synsätt på sådant som privat kontra offentligt ägande, skattetrycket samt valfriheten.

Vad gäller det demografiska gapet så finns det ju en rad beräkningar, en som faktiskt räknar med att skatterna behöver höjas med 17 skattekronor.

Det verkar inte så kul. Kommer vi få några politiker i framtiden eller blir det en teknokrati?

 
At 10 juli, 2011 00:35, Blogger Danne Nordling said...

Per Fredö, Lindbeckkommissionen hade en hel del förslag på sin tid om hur Sverige skulle förbättra sitt funktionssätt. Förslagen spände mellan mera läxor i skolan till förbättrad konkurrens i byggbranschen. Dessa förslag genomfördes aldrig men det finns sannolikt några bland de mer än hundra som det gjordes något åt.

Landskapet har förvisso förändrats men en hel del av denna förändring är resultatet av ett mer socialdemokratiskt synsätt hos de borgerliga partierna. Det gäller speciellt skattepolitiken där Sverige ska bli ett "skatteparadis för låginkomsttagare". För att motivera skattesänkningarna har man infört ett pragmatiskt argument som till nöds kan accepteras av de klassiska borgerliga väljarna: arbetslinjen.

Hur skulle mer generella skattesänkningar med samma profil ha upptagits av opinionen? Hade Saco-grupperna slagit bakut?

Det kan ändå inte vara sakligt motiverat att sänka skatterna för låginkomsttagarna för att få dem mera i arbete. Sådant kan till största delen skötas med regelskärpningar och sämre förmåner vilket regeringen också använt sig av. I andra länder är jobbskatteavdragen (EITC) riktade till specifika grupper som ensamstående kvinnor med barn som tenderar att vilja leva på bidrag.

Vilken instans har beräknat att demografin kräver 17 kr höjd kommunalskatt? SKL säger 13 kr till 2035 men huvuddelen beror inte på demografin. Den svarar bara för 4,7 skattekronor och då är det oklart hur SKL ser på de äldres sjuklighet. Jag tror att den ökade livslängden till stor del kommer att bestå av friska år. Därför blir den demografiska påfrestningen inte ens märkbar på skattebehovet förrän efter 2020.

Den kontroversiella frågan utgörs av vad trendframskrivningen av offentlig konsumtion med 1 procent per år konkret ska bestå av. Allt kan ju inte vara förbättrad sjukvård. Det borde kommissionen utreda noga. Jag misstänker att mycket av SKL:s alarmism är resultatet av ett särintresse.

Det behövs mer av konkreta scenarios och mindre abstraktioner. Sålunda motsvarar i grova drag regeringens jobbskattesänkningar fram till nr 6 nästan hela den ökning av kommunalskatten som inte beror på demografin som SKL förutspår till 2035.
/DNg

 
At 10 juli, 2011 11:49, Anonymous Per Fredö said...

Det jag refererar till är att SKL gjorde en bedömning, i sig inte politiskt genomförbar, att kommunalskatten 2050 skulle bli 17 kr.

Socialdemokraterna höjde ju successivt det totala skattetrycket.

Det motiverades med att mer resurser grävdes till välfärden och därutöver fick låg inkomsttagarna mer i bidrag.

Det gällde dock inte pensionärer.

Alliansen har däremot via jobbskatteavdraget inte bara sänkt det totala skattetrycket utan mossa inriktat sig på de grupper, som traditionellt har röstat på socialdemokraterna

Detta arbetarparti låste ju även in alltfler människor via socialförsäkringar och arbetsmarknadspolitik.

Detta utanförskap söker regeringen nu komma åt och som du Danne konstaterat har vi äntligen fått en kompetent social-försäkringsminister, Ulf Kristoffersson.


Dessa båda grundläggande förändringar tror jag har bidragit till att socialdemokraterna tappat stora skaror väljare.

Vad gäller jobbskatteavdraget anser jag att det är märkligt att folk och oppositionen hetsar upp sig för en skattesänkning, som kostar så lite som 10 miljarder.

Det sker dessutom i ett läge då de offentliga finanserna pekar på ett budgetöverskott på 2-4 procent,

SD säger på sin hemsida därtill att partiet vill ha sänkta inkomstskatter, men det gäller visa att man är ett vågmästarparti.

 

Skicka en kommentar

<< Home